DODATEK

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.02.13 Nr13

Czas czytania: ok. 2 min.

DO

Wielkiego Xi stwa Nru 13.

Gazety

M M I

Une jąune personne, parlant et ecrivant Pallemand et le fran<;ais, possedant outre cela les connaissances necessaires pour l'education, desire trouve? une place comme gouvernante. Dans l'imprimerie de Monsieur Decker on aura la complaisance de iaire pait de son adresse.

Niewiasta w młodym wirku, posiadaiaca potrzebne do edukowania wiadomości, obok ięzyków niemieckiego i francuzkitgo, stara się o mieyace guwernantki. Drukarnia J P. Defera zechce oświadczyć, do kogo Uiiaćsię należy dla powzięcia bliższey wiadomości.

PATENT SUBHASTACYINY.

Gdy licytacya dóbr Szlacheckich, do pozostałości niegdy Jana Gozimirskiego należnych, a w Powiecie Wągrowieckim położonych,. 10 iest i i) Pop owa Tomkowego , ocenionego na talarów 88,861 dgr. fen. 2) Popowa Inaczewo . 6,150 83) Popowa podleśnego i3*o8S b4) EorH do tychże dobr należącego 7,296 JVL. g. O gólney wartości tal. 55.393 4. 8na ostatnim terminie, to test: a t. Wraeśnia x. b. do skutku nieprzyszła, przeto powyższe dobra maią bydż na żądanie inter« ssowanych Sukcessorów w trakcie dobrowolney subhastacyi ies«ze raz naywięcey dającemu sprzedane. Termin Jicytacyi iest n a d z i e ń 1.7. M a r c a i g i fi przed Deputowanym W, Sędzią Brachvogel w Izbie Posiedzeń Sądu swego Wyznaczony, o czem chęć niaących nanycia dóbr tych zawiaikmiaiąc, oświadcza się iescze, Lż

Poznańskiegopluslicitum w części na pełnoletnich aa rąk tychże, zaś na nieletnich przypadaiąta reszta tylko do depozytu złożoną bydź maG n i e z n o d. 28- Października 1818.

Królewsko Praski Sąd Ziemiański.

CYTACYA EDYKTALNA.

Gdy nad maiątkiem Starozakonnego Dawid« Moyiesza Kohn, kupca z Kcyni, do którego kitka tamże sytuowanych gruntów mieyskich, należą, pod dniem 27. Czerwca r. b. konkurs otworzony został, przeto końcem likwidowania wszelkich do teyże massy konkursowey pretensyi wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Kwietnia 1819 zram o »0. godzinie przed Koneyliarzem Sądu Ziemiańskiego, W. lluschke, w Izbie naszey Instrukcymey.

ZapoZywamy więc ninieyszem wszystkich Wierzycieli, ażeby w wyznaczonym terminie osobiście lub przez prawnie wylegitymowanych Pełnomocników stawili się, pretensye swe należycie padali i rzetelność ich udowodnili; ci bowiem, którzy w teiminie nie staną, spodziewać się maią, iż z wszelkiemi pretensyamiswemi fitefcludowani i względem tych przeciw drugim Wierzycielom, wieczne milczenie im nakazane zostanie. Na przypadek, iakiey przeszkody w osobistym staw u mu się, lub gdyby któremu z Wierzycieli tu na znajomości zbywało, prtfponuiemy tu« teyszAch Krinmissarzy Sprawiedliwości, Lydlhe, Belike i Mittdniaedta, za Mandataryuszów , z których do iedntgo zgłosić się i go infoiraaeyą i plei (potencyą opatrzyć mogą. w P i l e dnia 20. Października aAig« Królewako- Piusfci S I d Ziemiański,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.02.13 Nr13 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry