S 89 łu w Sadzie naszym przed Deputowanym t y- pretensye mieś} mogą;, wzywamy nmleygodniowym, lub też na dniu powyższym w szem publicznie, ażeby w przeciągu 3. mieSkwierzynie przed Ur. Meyer Sędzią. zgło- sięcy, lub naypoźniey w terminie peremtosili i pretensye ewoie realne do gruntów na- rycznym mienionysh wykazali, inaczey bowiem ocze- na d z i e ń j>go C z e rw c ar. b. kiwać mogą, iż z pretensyami maiącemi ku przed południem o godzinie gtty przed KonA przyszłemu Posiedzicielowi tychże gruntów eyłiaizem sądu Ziemiańskiego W. 'i"itpohhiin prekludowanemi będą i wieczne nakazane wyznaczonym, pretensye swe, przy okazaniu im będzie milczenie. dowodów takowe usprawiedliwiających, pow Między rzec zu dnia ig. Marca 1819> dali, inaczey bowiem z pretensjami swemi Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański. do tychże Kas prekludowanemi zostaną i wieKurnatowski. czne milczenie w teymierze im nakazane będzie a iedynie tylko do osoby tego, z ktoryrn CYTACYA EDYKT ALNA. kontrakt zawierali, odesłanemi zostaną.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.03.31 Nr26

Czas czytania: ok. 3 min.

Urodzonego Judasza Tadeusza Ifydzyńskiego, w Pile dnia g. Lutego J8i9« który w roku 1794 we wsi Bryźnie pod Czarnkowem był Kornmissarztm u Wielmożnego 1- wi _ :łó!H k 1l ru i r /\d _mZ:i L * :m ; Swinaishiego, późniey zaś Kommissarzem po- Przedaz domu. Dom na Rybakach Nto.56.

licy! w Białymstoku, a następnie tamecznych iest zaraz z wolney ręki do przedania. Mofolwarków kamelaryinych Dzierżawca., i który żna się bliżey zawiadomić w tymże domu w roku 179&. w Kluczkowie nad Bugiem zo- u Jędrziża Hudienc. stawał, niemrjiey nieznaiomych iego Sukces- Do przedania Dom pod liczbą H ogrosorów, na żądanie Kuratora iego mnieyszem dem, na Rybakach położony, iest z wolney zapozywamy, ażeby w przeciągu 9 miesięcy, ręki do przt dania. Bliższą wiadomość udzieli a naypóźniey w terminie. na dzień micszkaiący tamże właściciel. 17. StycznIa 1&20, przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Przedaz prawdziwych baranów Merynosów Muschhe wyznaczonym w Sądzie naszym oso- Dnia 34. Kwietnia r. b. zjana o godzinie fciście lub przez upoważnionego wtey mierze 8- w maiętności Zoelling pod Neustadtpodług przepisów prawa Pełnemoenifca sta- t,ei w Powiecie Preisztadzkim w Dolny ta wił się i o swoim życiu i pobycie dał wiado- Sląsku, około siedmdziesiąt iedno- dwu- i mość; -w razie bowiem przeciwnym za nieży- trzech. etnich baranów o. chowu, czę cią it jącego uważanym, i maiątek naybliższyrn wy- Sa onll nabytyc,h, CZ SClą z prawdzIwego legitymować się mogącym Sukcessorom iego, gnIazda erynos.ow w mleyscu do.chowaI?-ych, wydany zostanie. zalec l cy?h SIę ta . wzrostem lako t z d w P i l e dnia 1%. Stycznia 1819. hkatno clą l obfitoSClą wtłny, publlcz le Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański. przez licytacy« za g tową zapłatą w Prusk m brzęczącym kurancIe przedanych będzle A Podpisany urząd gospodarski zaprasza na ten. termin inaiących ochotę nabycia tycb OWIec.

ACYTACYA EbYATAŁ NA - Nieznaiomych Wierzycieli, którzy z iakiegololwiek bądź powodu do Kassy j) rezpusczonego 2go pułku piechoty obrony kraiowey Departamentu Poznańskiego, z rzasu od miesiąca Września do pelowy miesiąca Października igi6; a) rozpusczonego 19o. i 2go batalionu pierwszego pułku obrony kraiowty Departamentu Bydgoskiego, z czasu od połowy miesiąca Października 19iii do dnia ostatniego miesiąca Lutego igt7; 3) pierwszego batalionu obrony kraiowey Departamentu Bydgoskiego N ro 9. b zcza· u od i go Marca 1317 do dnia ostatniego .miesiąca 1 Grudnia i$ig.

Urząd gospodarski W. D6bschiitz, w Zoelling. Przedaz owiect W Dominium Eisdorff pod Namysłowem (Namslau) wśląsku, 3 mde od Kempna, znay"du'ą się do zobaczenia i sprzedania owce mło» dego i wybranego gatunku, także i barany Saskiego gatunku. Ochotę kupna mający mogą takowe bydło aż do 1. Maja w ich wełnie zobaczy ć.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.03.31 Nr26 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry