JI*akwy p»i dniem aJ\tym Lutego: Wczoray odprawiło się tu z ctremota J\ w obliczu naclzwyczsy wklkieg» -I.gromadzenia ludu przewiezienie z Kre-mla nowo odlanego dzwonu do wielkiego kościoła Wniebowzięcia Panny Waryi. Dzwon ten odlnny iest w fabryce tutc-yszego kupca M i c h a ł a B o lici ano w a, IIa mieysce rozbitego przez nieprzyiaj ela w roku 18*2« w czasie wysadzenia II3 powittrze dzwonnicy; postawiony został w Kremlu przy Iwanowsliey dzwonnicy, waży 40,000 pudów, zatem 445 pudów więcey od dawniejszego; ma wysokości 7. arszynów, średnicy w brzegach 6. arszynów; serce z dawnieyezego z dodaniem nowego żelaza w Tulskich fabrykach prze«obione waży 120.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.04.14 Nr30

Czas czytania: ok. 16 min.

pudów. Godna rzecz uwagi, że formę do <ego nowego dzwonu w fabryce B o h d a n o w a zaczął robić Jak ó b Z a w i a łów, ten sam ludwiearz, który dawnieyszy dzwon odlewał, ale nie dokończywszy umarł; dokończenie więc formy i odlanie dzwonu uskutecznił eam właściciel f.ibryki B o h d a n o w a . Wkrótce, po przygotowaniu machin dzwon tenmabydz" podniesiony.

Z Wkdnia d. j i. MMca.

Odiazd NN. Cesarstwo z Florencyi do Bzy mu ustanowiony iest na s< ty m. b. Dnia tego odprawią NN. Państwo nocleg w Siena, gdzie przez 30. zabawią. Dnia 31. aanocuią w Radicofani, dnia 1. Kwietnia w V i t e r b o, a d. 2. staną w R z y m i e . VI Czasie pe bytu swego w B o lon i i , oglądali NN. Państwo akademią, bibliotekę, gabinet fizyczny i naturalny, potem udali się doobaerwatoryum aetronomicziaego, 'nakoniec zasczycili takie obecnością sweią akademią sztuk nadobnych. Xiąię M e t t e m i c k stanął dnia 15. m. b.

· IIl,F ł o r« n c y i .

Malarz Xqfecia Regenta, Lawrence, «faluj« teraz portret Pana G e n tz.

Da Menu dnia 2. Kwietni«.

Karol band, zaboyca Pana Kotzeb u e, trzeci syn zjiącego iesize byłego Pruskiego Radzcy Sprawiedliwości w Wuusied e l, rozpoczął swe nauki w R a t y s b o i i e , gdzie kilki tat strawił. W r astqpi'csci poszedł z własnego natchnienia <io woyska Niemieckiego przeciw F r a n c y i i Łilk.krotpic przelewał krew-swoią za oyczyzi ę. Byt wieI. kim przyiacifclem iednego kuzyna Paca Ko tztbue. Nade drzwiami swoiemi w Jenie napisał pohtbraysku: Obudzę iutnetde. Od nieiakiego czasu odwiedzał w J e n i e anaiomią i dochodził z u * agą położenia serca i delikatuieyszjch części ciała ludzkiego; i ktpi mógłby był przeczuwać w iak-im zamiarze! Publiczne pisma przypominaią te-m następuiącą wiadomuść o zamachu na życie Napoleona w Wiedniu, roku 19o9. "Człowiek młody, nazwiskiem Stabs, siedmnaście lat Stary, syn Pastora protestan- , ckiego w E r fu r c i e, HrIJYbIlI sobie, bydź i zbawcą N i e m i e c . Przychodził TIK- - norne do pałacu Sch6nbrunn, gdzie %ia główna kwatera N a p o l e o n a, Jy teęjduia iednego, otoczony od Ad J .utantuw *. koiów t v swoich wychodził, natarł nań młodzieniec. z puginałem, którym byłby N a p o l e o n a ugodził, gdyby go nie był D u r e c odwrócił, od czego mocno się w rękę zranił. Nap o l e o n zemdlał; młodzieńca porwano do iednego pokuiu; nastąpiła między Na p o 1 eon e m a śmiałym młodzieńcem rozmowa w przytomności licznych świadków. Pytiimi, Kto ty i czAm iesteś? - Odpowiedź. Jeetem człowiekiem, który przedsięwziął, aM'obodzić swą oyczyzoę od tyrana. - Pyt. Tr masz pomieszane zmysły. - Odp. Ani mara, ani miałem. - Pyt. Maszie spółwiooway. ców? - Odp. Przeszło stu; a wszyscy gr towi ieeteśmy uczynić t o, co mnie się właśnie nie udało. (Obszukano młodzieńca i znaleziono przy aim dwa wizerunki). Pp. cyca, dru * moiey narzeczony. - Pyt. BUdaku ' ndCbvs miał dziecięce uczucie dla rodzi.ów i kocbł twa n a r z e k a, nie byłbyś «*'«aQl do skrytoboyetwa. Odp. Chęć osiągnienia fełogcsłau ieńslwa cyca i oycayzny, zagrzała mnie do Spełnienia tego kroku; nigdybym nie był pozyskał ięki moiey torlunii bez przyrzeczenia, ii zbroczony krwią tyrana moiey oyczyzny La łone iey powrócę. I _ Pyt. Oświadcz publicznie, ie iedynie pofaieszanie zmysłów Rowiod.ło cię do tego ba m1eSZameQrnyrnH» u m w 1» W - niebnego uczynku, a przebaczęY ci. - Odp. Możesz bydź pewnym, iż to nie było pomieszaniem zmysłów; każ mi rozwiązać ręce i odday mi pugir a ł, a zobaczysz czy łepiey trafię." _W kilka godzin rozstrzelano odważnego młodzieńca; oyciec i narzeczona wybrali się prędko za nim do lepszego żywota. Gazeta Szafhauzeńska umitściła: "D onoszą z P a.r y ż a, że woyska Szwaycarskie we F j 'tAce l tyl*g BgłĘ głgM Rggi f 8 g : da. spodzIewamy alę., że «konczy się na pogłbsee. Tymczasem widu sprzykrzyło sobie lU! stużbę widząc, iak znienawidzonymi J. od Francuzów. T ak ma półk gwardyi Szwaycarskiey stoiący teraz w P a ryż u, z dniem t Kwietnia wyruszyć do wioski Co urb e v o v e o a godzin drogi odległey i posełać codzień po aoo. ludzi na wartę w stolicy. Dawhym wiernym wniownikorn niechcą dadź żołdu ani służby, gdy tymczasem zdrayca Stoffel i wspólnicy iego utniesrzeni są korzystnie. Pewien Pułkownik, który prziz 36. lat służył, proiił niedawno o pensyą i otrzymał - laoo Franków."

Z B2uxem dnia 2. Kwietnia.

z południowcy F r a n c y i przeznaczono iescze ieden półk artylleryi d> twierdz puł nocnych. W tym roku nŁbrić maią we F r a n c y i 40,000 ludzi dla legionów departamentowych.

7. Pa2y%JI dnia &, IIIamea.

Dziennik Rozpraw zawiera co nas.ępu.e"Szkaradne zamordowanie starca, uczonego (Pana K o t z e b u c), na łonie rodziny lego, nowya.ie. tdl. Niem. ec. buropydowod r u. do ia Kich bc-zprawiów mógłby zawsze z-palać fanatyz-m fałszywych l i b e r a l i s t ów, rti-.olucyonistów i anarchistów, gdyby modrość Rządów i rostropność wszystkich prawdziwy eh przyiaciół porządku, oświecenia 1 rozumu, nie stawiały tamy owym dzikim wy« buchnieniom umysłowym z fałszywego o rze

CdtM i sa# flHfbzg<6ffi 2 y 'L1iJg9lłh B£t¥¥b* t 1, nm.1o r-aMp oburz.t1 n , wzniosłe11LnatJęo': ycznem uczue11m bydz mIenIą. Zaboycę Pana K o t r z e b u e powiodły do zbrodni szalone deŁlamacye Niemieckich apostołów równości, którzy nie mogli pisarza tego przebaczyć talentowi, z iakim towarzyskich urządzeń Monarchii E ur ipeyskich bronił." O s m a n AiJ\a, pogromca Wechabitów , syn Wice - Krcla Egipskiego, spodziewany b y ł . z K a i r u «to A l e x a u d r y i dla o b e y - rżenia okrętu fregatowego, który wspólnie z oycem w S z w e c y i uzbroić kazał. Dziś miał Poseł Perski swoie uroczyste posłuchani * u króla, a potem iadł obiad u Hrabiego d I E s c a re, na którym snaydowało się i »0. oeob, między itincmi 4. Marszałków, Generałów - Majorów gwardyi i XQię T a II e y r a n d. Oglądaiąc Poseł onegday w pałacu LuxtHiburgskirn pisągi i obrazy, zatrzymywał sczególoiey swą uwagę przy posągach Kle ber a i Desaix, których sława wiadomą także itst w P e r s y i. J e dna z gJ\ zet tuieyszych zawiera co następnie: "Marszałek St. C yr, od ezasu obie ia styru wydziału woiennego, zaiął się wyłącz ie nowe in woyska urządzeniem. i \ oysko t o, które dotąd wię ey iest naro dowem, niż w którymkolwiek innym kraiu, < <i<:>6ize niezadługo posadę, iaka iey przynI eiy. Zji-ewiiiaią, iż w kratce UIZądaO fcsza część nieczynnych Oficerów znaydzie pomiesczenie, co znacznie zmnieyszy liczbę malkontentów. " Benjamin Constant, obrany iest przez Departament S art he! a Pan Dan no u, członek Instytutu, przez Departament Filii s t e r re, na członków Izby Deputowany c lu Dziennik Aweyrcmski z 20. Marca zawiera co następuie: "Rocznica tragicznego zgonu Fu a i de aa obchodzoną była nayprzyzwo1c1ey w R h o d e s przez towarzystwo wolnych mularzy, którego był Przewielebnym. Hołd ten, poświęcony pamiątce Pana F u a l d e s a, wznowił życzenie przyjaciół iego, ażeby otworzyć subskrypcją, i uzbierane pieniądze przeznaczyć na zakupienie domu Ban kala, dosczętne zburzenie tey haniebncy iaskini zabóyców i wystawienie na sczątkach iego przyzwoitego niebosczyfcowi pomnika. " W tych dniach .umarł .tu, Hrabia Lamartiiliere, ParFrancyi. Jak w Dostrzegaczu Austryackim, tak i w dziennikach tutejszych kazał Perski Poseł umieś'ić s<z<gółowe wiadomości o ewoiey wielkiey rodzinie i świetnych zasługach. W Departamencie G a r d e skassowano 1@.

Burmistrzów.

Sąd Przysięgłych w M e t z skazał pod dniem ij. Lutego Burmistrza w C o r n y Pana B art he 1 e my na utratę praw obywatelskich za to, ze wdowę St. J o i r samowładnie Wtrącić kazał do więzienia, na Jttóre ani od Rządu ani od Zwierzchności gruntowey skazana nie była, a w którem umarła. - Pewna fcobitta 50. lat maiąca, którey mąż umarł, zap:osiła preyiaciół na swóy pogrzeb i w4ch przytomności skoczyła z okna na ulicę, gdzie »a raieyscu umarła.

Król J mć daiąc w galleryi Dyiamiy urozay&ie Posłowi Perskiemu posłuchanie, siedział na swym tronie, otoczony od Xiąząt i Xieaniczek Król. domu i rodziny; przytomni byli Posłowie dworów zagranicznych i licznie zebrane osoby dworu. Na stopniu tronu miał Poseł przemowę więzyku Perskim, którą tlómacz dworu przełożył. Po złożeniu przezeń listu i darów swoiego pana, odpowiedział mu Król przez tłótnacza. Dnia 24. przyięły dwie żydówki w kościel e S t . G e r m a i n - l I A u x e r r o i s Re ligią Chrześcijańsko- Katolicką.

W B r a z y l i i wyszedł na 8 miesięcy surowy zakaz wyprowadzania monety "lotey i śrebrcey.

Z Marsylii dnia 20. Marca. v Hrabina G o t h l a n d (Królowa Szwedzka) bawiąca tu teraz, ofirowała 500 Franków tutejszemu towarzystwu miłości macierzyński ty.

Z Londynu dnia 2p. Marca.

Przybył tu w sobotę przeznaczony do naszego dworu Poseł Algierski. Naz/\T-sie JIM Reis. Jest to ten sam, który w roku 1816 dowodził flotyllą Algie/\ s\ przeciw bombardującemu miasto Lordów; Exm o u t h. W orszaku iego znayduią się, * prócz Sekretarza, Szwajcara, którego o l z a tłumacza używa, xiądz Turecki, 2 iańczarow i 8 służących. Poseł ten przywiózł Xiążęchi Regentowi w podarunku od Deia: 6 JIlabekich koni, 2 strusie i bogity ubiór Turecki. Lew zdechł w M a h oń. Bawiący t u G r z e g o r z P i o t r G i a r v e z D a m a s z k u w S y r y i, Arc y B i s kup J e - rozolimski, zwiedził w przyszłem tygodniu uniwersytet Oxford, dla obeyrreIII3 zuayduiących się w archiwum ta m tez nem rękopism Nowego Zakonu więzyku Arabskim; wybrał aobie z nich nay lepsze, każe ie wydrukować i użyie ex< mpbrzy do rozpowszechniania w S y r y i Religii Chrześcijańskiej. Odbywaią się tu liczne żało bne nabożeństwa za duszę nitboaczli Krółowey. Dwór wyprawił pierwsze przed kilkoma dniami z iiaywiękezą pompą w kościele S. Franciszka, a następnie drugie w kościele S. Filipa. Grandowie zapowiedzieli trzecie na przyszły tydzień. Posłowie zagraniczni wyznania Ewar.ielickiegs» wykluczeni są od tych reiigiynych obrządków kościoła Katolickiego. Przeznaczone do A m e ryk i woysko nie bidzie tam mogło popłynąć, iak chyba w miesiącu Sierpniu. Tym czasem uwiiaią się z zapałem nad uzbraianiem znaczney floty. Składać się ma z g. liniowych «krętów i 16.

fregat.

Ze Stambulu d. 23. Lutego.

Przed kilkoma dniami umarło naymłodsze dziecko W. Sułtana, ledwo rok stara Sukanka H a m i d a. Wszyscy Dygnitarze i Ministrowie stanu byli na pogrzebie a potem na encyi kondoleniyiney u W. Sułtana. Aroenał Sułtański zakupi! świeżo znaczne ilości k-i i saletry od Angielskich i Szwedzkich liwera;iów. Ma tu przyhydt wkrótce Deputowany Króla Sarzyńskiego, w celu skojarzenia, pod pośrednictwem Koesyiskieni, związków politycznych i handlowych. Dotychczasowy Minister spraw wewnętrznych (KJIaY3 Hey), E s i b E ff e n d i, złożony został dla. NQ. b. z urzędu, a na miey,sće iego A b d u l Aa d i r Buy Ministrem spraw wewnętrznych mianowany. Zrzucony Minister znayduie się tu ie-scae. Posądzaią go o to, ii mu się chciało Wezyrostwa. Spuścizna poSsiakirze Amedzie Baszy 1 T s z e l e b i e E ffe n d i m przyniosła milliony do skarbu W. Sułtana. Kosztowne książki i rękopisma po tyth dwóch magnatach rozprzedano nie. dawno przez aukcyą w obecności wszystkich Miaistrów- N owe tu zjawisko.

Rozmaite wiadomości.

Do Gabinetu Anatomicznego KrólewskoWarszawskieJ\o Uniwersytetu nadesłane zostało przez JW. Prezesa Komnjiesyi Woiewództwa Podlaskiego w spiritusie zakonserwowane iagnię, które się urodziło dnia ig. z. mca we wsi i Gmiaie Proszę wo zwaney w Obwodzie Siedleckim. Opis tego iagnię» cia iest następuiący: Ma iednę głowę, ięzyk, zęby i pysk naturalne, cztery uszy, z tych dwa w położeniu naturalnern, drugie dwa zrośnięte przy karku, piersi zwyczayne, z których dwie przeduie nogi we właściwym kierunku, inne zaś dwie na grzbiecie wyrosłe. Od grzbietu dzieli się toż iagnię na dwie części, z tych każda ma swoię osobną tak nazwaną kość pacierzową (spinam dorsi) , po dwie nogi i po iednym ogonie przy kaźdey z tych części tylnych, tudzież worek oznaczający płeć baranka. Waży to. funtów, urodziło się w swoim czasie; owca po wydaniu tego płodu nie naturalnego iest zupełnie osłabioną.

P. Paweł Maciey Sza bo wy natazł nową bardzo pożyteczną sikawkę do gaszenia pożarów; na co otrzymał przywiley na lat 8. Sikawka ta nowo wynaleziona składa się z iednego tak zwanego buta i ieduey kolby, sfcut-kuie w dwóynasób i wydaie nieprzerwany promień wody; nie tylko że idzie daleke Jżey i prawie dwa razy tak wysoko iak zwyczayna, ale w iedoymże czasie wydaie dwa razy tyle wody, iak sikawki o dwóch butach zbudowi ue wydawać zvvykły; nad to, niepo trzeba ity nigdy smarować przed użytkiem, bo chaciażby i lat kilka suchą była, dz .ała naydokładniey w iedneyźe chwili, a według icy budowy promień wody, nigdy chybić nie może. Nie tylko, że ity części istotne, .opatrzone są szrubami utrzymującerni powietrze, ale też i 1,{ innych częściach iest tak urządzon a, że każdy człowiek nay większą sikawkę w ieduey godainie, rozebrać, wychędoźyć, i rów, wlewaią wodę ao skrzywi częsiokr. J\ć a błotem i uszyetkiimi i uczys-iosiiami, a gdy klapki pewictrzne czssem przez naym: ieyszą nieczystość usbią, a według zwyczayuey budowy sikawek przez lutowanie, do iiith doftać się nie można i przez to tern samem poprawa zwyczayney sikawki itet nieochybi ą. Z tey strony, zapobieżono wadom w sikawkach nowo wynalezionych, i zupełnie uchylono częste i kosztowne poprawy . Na ostatek cała ta sztuka iest z grubego lanego mosiądzu, przy którcy nie zisayduie się HK lutowanego.

L I S T Y Monarchów panujących i inne, pl" sane z powodu obielenia i oswobodzenia Wiednia. (Dalszy ciąg.)

List Elektora hranden b urgskiego do Króla Jana llI. Nayiaśnieyszy iNaypotęinieyszy Królu, Panie, i Bracie Szanowny! Gdy po całym świecie roiszedł się odgłos, iż liczne woyska Tureckie i Tatarskie przez woyska Chrz. śiiańekie, a naybsrdziey męztwem W. K. Maści od oblęźe-nia miasta Wiednia sczęśliwie odpędzone i zniesione zosuło, raczyłeś U'. K. Mość, nie przestaiąc »a powszechnym odgłosie, objawie to nam iescze łistem Twoim przyiacielskim, jiisanyin z namiotu W. Wezyra di.ia r-jgo b. m., co za wielki dowód Twoich na ras względów poczytaliśmy. Przyimniąc go takim, iak przynależy, to iest wdzięcznym umysłem, i raduiijc się tak ze znakomitego pomnożenia tfie-ikichTwonh ku Rzephey Chrześciiańskiey »s ł u g, iako i z świetnego chwały Twoi «y przybytku, z serca W.K.Mości wiaszuieray,

prosząc Koga, aby usiłowania Twoie w gnębieniu nirprzyiari ł zawsze Boską pomneą ewoią wspierał w dalszem odnoszeniu zwyci<;ztiv fila fcłsfatenia bezpieczeństwa świata Chrześ lińskiego, a raztm wł .isney chwały twoiey pomnożeni i, nit ubliżał Ci nigdy wsparcia, i Królewską T\ voię osobę iak naydłuźey zachować nam raczył. Dan w zamku naszym Potsdarnskim dnia 54. Września 16&3 robu.

W. K. Mości etc.

Fryderyk Wilhelm, Elektor.

List Senatu IVetieckugo do Króla Jana Ul.

Nayiaśnieyszy fanie! Od chwili !3K W. K. Mość wezwałeś nas do łączenia się w związek przeciw wspólnemu t h r z e ś c i i a ń b t w a ni e p r z y i a c i i lot v i, . Rz e c z p 0spolita nasza nieopuściła żadney sposobności, aby dowitść ile szanuie i uwielbia wspaniałe zamiary W. K. Mości. N owe teraz m iva przełożone nam ze strony POSI3 Cesarskiego, wskazuią Rzeczypospolitey tiieodzowf>a potrzebę, przyśpieszyć bez wahania się to wszystko, cokolwiek dla Chrześciiańttwa z pożytkiem bydź może. Lubo Rzeczpospolita nieodetchnęła iescze z niesczęść przeszłey Kandyiskiey woyny, która iątyle krwi obywał* 1ekiey i tyle pieniędzy kosztowała, iednakże zdaniem naszern itst, że należy nam przysypie de prc>jektow3nego związku, kteVty pod opieką BHIJ;a, wsparty tzynnem «tzi.tłaniem N .iywyższego Kapłana, S. Oyca nas wszystkich, będzie lem świelnieyszy i korzyetnieyszy, że go utwierdzi zwycięzka dłoń W. K. Mości, którą pogromiłeś ogromną potęgę Turków, trwając, iak to słyszemy z radością, w r'ieodraitiM'.em zamiarze poskromienia ich zuchwałości. Tak więe po dokładney rozwadze, postanowił Senat mieć udział w tey wiełniey wepoloey sprawie, o czem donitśli. gdy tego potrzeba bidzie brać zaradcze środki dla dóbr» religii KatoKckiey. W. K. Mości zaś ijko nBygłÓwnieyezy udziół w tym związki! mniącemu, chcąc Rzeczpospolita dać dowód scztgJ\lnkyezey swey ku osobie W. K. Mości vseusrsiji, czyi.i wiadomo o tern swolem postanowieniu w nadziei, że znaydzie u W. K. iSJ ośi, zupełną z tey strony approbate. Wszakże czekamy łaskawey na to odpowiedzi W. K. Mości, w celu wczesoey możności przedsięwzięcia i dokonania tego tak ważnego ..trakt u u, ażeby mieć sposobność stwierdzenia czynem naszym dobre chęci i naszą, powolność. Życząc W. K. Mości lat długich i sczęśliwych, a waleczności Jego ciągłego niebios błogosławieństwa. Działo się w pałacu Xiążęcym przy wycifnieniu pieczęci S. Marka dnia a i. Stycznia 1684. roku.

OBWIESCZENIE.

Wsk-łtek rekwizycyi Królewskiego Sądu Ziemiańskiego dolnego Śiąskii w Głogowie z dnia 5. b. m. 1 r. wyznaczyliśmy nowy termin subhastacyiny do sprzedaży kamienicy, tu przy Wilhelaiowskiey ulicy sub NlO, 171 leżącey, i do massy krydalnty Konsy'.iaiza Hemnana naleźącey, która na summo 10,500 Tal. sądownie oszacowaną została, na dzień 3 5. M aj a r. b. zrana o 10. godzinie.

Wzywamy przeto ninieyszem wszystkich, którzyby grunt ten nabydź chęć mieli, aby się w terminie powyższym peremtorycznym przed Deputowanym v,- tey mierze Konsyliarzem Sądii Ziemiańskirgo Ryli, w Izbie Instrukcymey Sądu naszego stawili, i licita svvoie do protokołu podali, a więcey daiący spodziewać się może, iż mu grunt wyżey rzeczony, za poprzednią approbacyą p>zyderzony zostanie. Wzywamy za'azem wszystkich niewiadomych realnych Wierzycieli gruntu tego, aby się do pilnowania praw swych naypóiniey w powyższym terminie »głosili, gdyż w razie przeciwnym z WEz-elkieaii reajnerai pietensya

n;i, do gruntu tego roscz6nemi, prelClUClOW-Snemi zostaną i wieczne im milczenie nakazane bidzie. Taxa każdego czr*u w Registraturze JL\ Frost może bydź przc-yrzana.

p o z n a ń dnia 18- Lutego 1819. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Mikorńi. v. Kiyger.

zArAozEw T:T5YKT7VLNY" Dawida CundluJm, Szewezyka, Z pobytu sivega niewiadonugo. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie zapoz\ wa ninieyszem nieprzytomnego Dawida Gundlaeha szewczyka, z pobytu swego niewiadomego, z miasta Rydzyny pod Lesznem rodem, lub pozostałych po nim iakowych niezuaiomych Sukcessorów i Spadkobierców, na żądanie sióstr iego, zamezney Sehrottk szJ\wcowey i zamężney Weigt piekarki, aby przed lub na terminie dnia 4. Razdziernika 1 8 * 9 preed południem o godzinie gtey w tuteyszyrft. Sądzie Ziemiańskim przed Delegowanym W".

VolJt Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, albo listownie lub też'osobiście zgłosili się, i dalszych zaleceń oczekiwali; w razie zaś niezgłoszeuiasię, przerzeczony Dawid G und laeh niezawodnie spodziewać się ma, iż za nieżyjącego poczytanym i maiątek iego podług przepisów praw zgłaszaiącym się naybliższym Sukcessororn wydanym zostanie. W s c h o w a dnia 516. Listopada iglg.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Oli WIESCZENIE.""- , * Młynarz Jan Herzog w Wielkiey Górzycy ma intencyą założyć iescze trzecie koło przy młynie wodnym tamże położonym. Podaiąc to w skutek Edyktu z dnia 38- Października 1810 r. do publiczney wiadomości, wzywam resp. Interesseutów, ażeby prawa swe protestacyine tak młynarzowi rzeczonemu iako i w biórze podpisanego naydaley w cia.gu 8 tygodni do dalszego rozstrzygnienia podali, Międzyrzecz dnia 5. Kwietnia l84b I Królewsko-Pruski Konsyliarz Ziemiański Powiatu Międz\rzeckiego.

OBWIESCZENIE.

W dniu 23. Kwietnia b. r. zrana o godzinie o)J;ey będą 86 sztuk skór skopowych i 10 wierteli cebuli przez publiczną licytaćyą tu w Poznaniu na Zagórzu pod Nrem 8« więcey daią ochotę kupna rsaiacych na termin powyższy ninieyszćm wzywa się. Poznań dnia 6. Kwietnia 1819.

Król. Prus. Sądu Ziemianek. Exeku tor, Lzwando iibki.

06III[IIIa(m ENI E.

W dnfal 21. Kwietnia b. r. zrana o godzinie gtey będą różne IIIc-bIe i suknie, wódki ordinary ine i spirytus, przez publiczną licytacyą tu w Poznaniu w kamienicy pod Nrern tyj J>rzy ulicy Frydrykowskiey witcey daiącemu za gotowa, zaraz, zapłatę sprzedane; ochotę kupna rnaiących na termin powyższy ninicyszem wzywa SIO. P o z n a ń dnia 7 . Kwietnia J 8 l 9 - Kroi. Prus. Sądu Zitmiańsk. Exekutor, Lewandowski.

" OlHVIESCZENIE.

Dobra w bliskości miasta Boianowa, Leszna i Wschowy położone, z dwóch pryiicypalnych składaiąee się folwarków, przeszło 400 wielkicli wititeli na dobrym gruncie maiące wysiewu, przy iioślalfccznyćh łąkach, wystarczaiącey robociźnie, z iinventarjeIII gruntowym z roo sztuk rogatego bydła gatunku Sj.ląskiego, tudzież mo o gromady owiec prawdziwie Hiszpańskich, z których kamień wełny w roku zeszłym na mieyscu po 2D Talarów w kurancie zaprzedanym został, ekładaiącym się, są od S.J ana r. b. podług umiarkowanych ekonomicznych Zasad, w trzechletnią po sobie dzie. rzawę do wypusczenia.

(Maiąey przeto ochotę dóbr takowych dzierżawienia, raczy się zgłosić listownie fr a n c o lub osobiście do Ur. Konhiela Adwokata w Gostyniu zamieszkałego, iako Pit nipotcnta dominialnego, od którego bliższą imormacyą w każdym czasie powziaść można. Przy tein nadmienia się ztoli, iż wchodzący * układy, prócz trzechletni I -y dzierżawy zgory łnaiącey 6ię płacić, za mwt-ntarz pou taxa obięty, stosowną kaucyą .winien okazać. G o s t Y ń dnia «9. Marca 1819.

WEZWANIE.

., Wszyscy ci, którzy do pozostałości zmarłego W. Jauji Xuitmkv Szan.otlana, w Powiecie Krotosz-yńsb im położonych dóbr "Ruska Dziedzica, słuszną mieć mniemają pretensją, W _ się przez tegoiSukcessorów niniey» .

Iszem, aby się w przeebtgu 6ciu tygodni do Ur. Konhiela Adwokat» w Gostyniu zgłosili, swe podali pretensye i takowe udowodnili. Busko dnia 1. Kwietnia 1819Prztdaź domu. Ponieważ od S. Jana r. b.

dalsze wychowanie dzi'-ci moich nie ptzywięzuie mnie więcey do miaetecznego życia, i dla tego zamie'nic ie myślę na wieyskie, przeto mam zamiar, dom móy na Chwaliszewie pod Nrena su, który iesl bardzo dogodny dla gości lub do innych widoków procedernych, sprzedać z wclney ręki. Ochotę kupna mający zechcą się zgłosić w tymże do mu na dole u właściciela dla powzięcia bliższych warunków. P o z n a ń dnia 3. Kwietnia 1&19.

Z e r h s t.

Przedni dóbr. Podaie się do publiczney wiadomości, iż w Królestwie Polskiem/\ Województwie Kaliskiem, Obwodzie Sieradzkim, położona majętność S i ku e i n, złożona z czterech folwarków z pię-nerni i obszememi lasam i, póftory mili od rzeki W. srty, iest z wofney ręki do sprzedania. - Kt.oby sfę chciał przekonać o stanie tych dóbr, znaydzie an szlag w Poznaniu u frztpalkowskitvo, w K u J P. Sulnmona Zeligu. Poznań dnia 2. Kwietnia i8 ' 9 t.

Druga wielka loterya, którey odmfeniony, korzyści Interessentów bardziey odpowiadający plan widzieć u mnie ino. zna, ciągnioną będzie d. 1. Lipca r. b. Upoważniony do przedawania losów tey ioteryi od Król. Prześw. Generalney Dyrekcyi Loieryi, ofiarnie takowe za cenę planem przepisana. 60 tal. w kurancie ćwiartki po i5 tal. Kupnych losów do ostatniey klassy 39tey Ioteryi, (którey ciągnienie zacznie -się dnia 13. Maia), tudzież losów do 16tey mnieyszey Ioteryi dostać także można u mnie w kamienicy moiey N ro. 56 -w rynku, za wiadome stawki.

Poznań d. 14. Kwietnia i8ig.

J. Heinrich.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.04.14 Nr30 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry