KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.05.31 R.2 Nr5/6

Czas czytania: ok. 2 min.

-MIEHIĘCZN I K POŚ\\TIT';CONY ::;PRA \VOM KULTPI:{ALNYM STOLo 1\1. P07;NANIA (OIW.\1'\ TOWAI{7,YHTWA mLOŚNIK(hv l\IlATA PUZ1\'ANL\.) HIDAK('JA :

Znn!L'NT Z'\LI';KI

K.\Zl\lIInZ nUCIl\>'KI - DH KAznrmnz KACZMAHCZYK

Rok II.

Poznań, dnia 31. maja 1924.

Nr. 56f) Z [A r-i HI R T O R Y fi Z N Y.

J\L\LAI:ZE l'OZN'.\ŃN(T W XV W. I H'H ('ECH.

I>otyc/lczasowe wiadomości o malal'zach. Niel'o Q Ol" g-anizacji i żYl'iu cechowern ma!al'zy. Ich rrarodo\voś,:. K'JOwff l-l:!it .Jan 1!30. Augustyn 1431. WiŁ 144. WinC(,lIly H.tJ. Piolr L.tli'. 1::;lul('r 1452 Prewche l-l.,-ł.

Ksi:ld/. WierzbiQla 14;)(;. Jan 14M). .fak(,h 14\;0. Andry>, H,:!. Ke,ylJar U/9. .Jan Schilling, j!'g'o pocho(lzenid i stosunki rodzinne j majątkowe t485. H:utłomiej t IH.-.. h.Jemens H./H. Jakób 1480. Hantczel 14m. Slanisła\\' 1-l!J2. Stolpk i Bajzel' 1402. K088 1.HJ2. l\Iikołaj HOJ.

Andlz!'j lW4. U!'man Uf)4. Kallssi 14!17. Skó, ka 14!17.

Benedykt, \\'alenty, Marcin j \\'incenly \\ s:mlJm końcu X \' w. Dodatek:ił ódłowy.

IJ J'('dlI'owipl'zIIYI'h lI1:1bl'z:leh rhialająr'yeh w Pozllaniu ]1111 :z tl'g'o ma,;ta J)()('llOdzą(''('h dłllgi {'za:i hyło zup?luk' gJl1chll w lla I1r'l'. Ha...tawi('c'j..i W ..lownikl1 !rl.llarzy pol:ikieh''') wymiC'lIia li;11Il za .\mllroipp Urahow:ikjlll) zal('rlwif' j.e(łnl'g'o ,bkÓlI:1 I' l'ozli:Lllia. krt'II)' w Krakowie przyjął prawo III i pj,;l.;:i C', Tak<:11l1O i w lIow..;zy('h ('Z,I:i;\I'h EhrPII1H'rg-:: I lIip wychodzi poza Ra:ita. ,1'(']. 'l'go. .\li,. zajlllllj-I' ,;il: uimi i Kohtp-l) nip zllal'hol1ząc idl rlz;:'1.

1'1'\\ 11(' \\"iaEo (l0l'ipl'O rZIII',1 lIa tp I'za:iy "'a 1'.";1' ha 11('1' " arty],ull'

I) \\'ar,;zaw.l, 1830-IK.7, III, sLr. 2::.

2 SI,.lrl>łli,'/.!,a naF7.ej ał'lheologji. Lipsk tRi-l, str. lO.

:1) UeFl'hil'hle dei' Kil liSI. im U"hiote dpI' I'lodllz I'o';f' II. Hm'lill li-m:1. stl'. ;)(i. -1) {'pl,,'rsicht d..r KIIIlf;tgeschil'hlf' IIPI l'III\'inz POFCII. Bf'llill jl--.!It;

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.05.31 R.2 Nr5/6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry