D O D A T E K

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.05.22 Nr41

Czas czytania: ok. 3 min.

Gazety

Wielkiego

DO

Xiestwa

Poznańskiego

N fU 4 1 .

WEZWANIE do tuteyszych i zamieyscowych dłużników i wierzycieli Drukarni Dekera i Spółki. W celu zupełnego uregulowania ksiąg naszych rachunkowych, obieramy dla krótkości drogę publicznego obwiesczenia, wzywając wszystkich naszych dłużników i wierzycieli nayuniieniey ninieyszera, aby się końcem ułatwienia pretensyi lub wypłat, codziennie, naydaley do 1. d. Lipca r. b. do naszego Buchhaltera Pana Mettent, w drukarni na przedmieściu S. Marcińskiem pod liczbą 101. zgłaszali; po bezskutecznym terminu tego upłynieniu, droga prawna przedsięwziętą będzie. p o z n a ń dnia 18. Maia 1819 Drukarnia Deker i Spółka.

"P. Jozef Bronikowski Kamerjunber Cesnrsk. na wyraźne sue życzenie nayłjskawiey z Ministerstwa zagranicznego, pr;:y którym dotąd zostawał uwolnionym został, wmieysce zaś poprzedniczego postanowienia imniiiwwań>m został Kommissarzem woievodzkim delegowany«) do Obwodu Konińskiego, które to urzędowanie od 10. b. m. iuz rozpoczął.

Wszem w obec i każdemu komu o tym najeży wiedzieć, osobliwie wszystkim Ur. Pos

sessorom iakoliteż wszystkim gminom sołtyssom wśiów do mnie' należących, ii pod dniem dzisieyszym zaarendowałem poloivanie dóbr moich W. Franciszkowi Urbanowskiemu z Dąbrówki, który ma wolność człowiekiem czyli sam służący bez swego Pana przytomności, bez żadney excepcyi (prócz chartów) wszelką wolność polowania, podług prze*pisów o polowaniu praw kraiu, w którym exystuiemy. N a co się przy wyciśnieniu pieczęci własną ręką podpiBuie dnia 3. Grudnia 19is w Grocholme.

Miaskowski, Kawaler Maltański.

OBWIESCZENIE.

Podale ninieyszem do wiadomości, iż w dniu a. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8. przed tuteyszym Ratuszem będę, kocz i pare koni drogą Publiczney licytacyi sprzedawał, gdzie licytantów wzywam. P o z n a ń dnia ig. Maia jgtg.

Królewsko-Praski przy Sądzie Pokoiu Obwodu Poznańskiego Exekutor,

Ma ilankiewicz.

A U K C Y A.

W dniu 24. Maia r. b., iw dni następujące, zawsze zrana od godziny gtey do i2tey, po więcey daiaxernu, za gotową, zapłatą., tu w Poznaniu w kamienicy Pana Schroeter w ulicy Wqdney pod Nrem 187, rozmaite rucLojności, do pozostałości Aunj H Swinarskich Zół- . towshiey należące, składaiąxe się: z klejnotów , i precyozów, złota, srebra, zegarów, porcelany, faiansów, śkła, cyny, miedzi, sukien, bielizny, poiazdów, szorów, mebli, i rożnych sprzętów domowych. , m * Dnia zaś 28- *. m. w wsi Zernikach pod Kurnikiem różne młode bydło i źrebce, tudzież świnie i drobiazgi, niektóre ordynaryme sprzęty gospodarskie. Poznań <dnia 13. Maia iSig, Swinarski.

Siedm fas Porteru z roku przeszłego dobrze zakonserwowanego i okuło 30 beczek śledzi pobrzeźnych iak naylepiey zakonserwowanych, reszty składu Kommissowego, sprz< dane bydź maią podług woli właściciela w dniu 24. Maia r. b. z rana o 10 naywięcey ofiaruiaxym; na co maiaxych chęć kupna zapraszam.

F Bielej, Id.

Młody człowiek zamieyscowy, chcicy się uczyć kupiectwa, i dobre posiadając świadectwa, znalcśdź może pomiesczenie u F. Bijleftlda.

Do przedania.

Dom w miescIe Buku w rynku pod Nrem J2 sytuowany, z trzema izbami mieszkalnemi, z dwiema schowaniami, tyleż sklepami, i z czterema stayniami, iako teź: jatka rzeźńrcza w rzędzie innych iatek stoiącn, każde z wclney ręki, test do przedania . Bliższą wia

45a

domość pOWZląC można w rzeczonym mIeście pod N rem 11.

Do sprzedani a.

Wieś KobelnUct V folwarkiem Pęckowo w Powiecie Obornickim," od rzeki W aity ćwierć mili za Poznaniem, mil cztery między mi?stami Szamotuły i Obrzyckiem lecąca, maiąca · wysiewu zimowego żyta z pszenicą, wierteh 280, bor piękny sosnowy na budowlą, zdatny, i las olszowy do opału, z młynem na stawie, owiec 1000., krów 36. utrzymuie, ma;ąc łą.ki wystarcżaią Ae A -gósptraarzy" 26V zacięźnych, z wolney ręki do sprzedania, ad conferendum z Dziedzicem W. Zerońskim z Kempna, lub z W. Zabłockim z Jarosławia pod Srod$ mieszkaiącym. Djiałp się dnia 14. Maia 78ig.

Dominium Naukę około BirutowawŚląski.i ma 100 macior na przedanie.

Ceny Z ił o z a dnia tg. MaialV (O 41

Berlinie gr.) Tal. gr. fen.

3 14

Pszenica Podleysza Żyto.

P o d eysze.

Wielki Jęczmień.

Podleyszy Mały jęczmień Podleyszy Owies.

Podleyszy 'o Kopa ilomy 14 caL 12 gr. Cetnar siana 1 tal. 12 gr.

;2

T 2

.2

II 18 6 22 5 16 6 - gr. Podieyszey 10 tal.

1 tal. lu gr. - POdł yszego

Gena zboża w kurancie. Wrocław dnia 13. Maik r$ih.

Pszenica 2 Tal. aj troj ak. 9 den. 2 Tal. 18 troiak. JO den. 2 Tul. 12 tfóiafc. - den Zyto 2- 2- 3 - 2 - i-jAr " g Jęczmień l- 17- 5- I - 1 5 9 J J A - " "@wies I - 7 - a - .- 1 - 6 7 1 5 fi WJl

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.05.22 Nr41 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry