ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Tu ,,-szelkie środki ratunku i pielęgnowania hyły hezpłatne.

Op1'óez rodzin- nikt z obcyeh dostępu do zajmauyeh nie miał.

Przez 6 lat zakład miał hyć utrzymywan)- kosztem Hogera RaezYllskiego, poczem miał przejść na wyłączną własność mia,ta Poznania.

Na koniec, chcąc w-kazać poh'zehę podolmego zakładu.

autor "art)-kułu nadesłanego" ,,-ywodzi, ż "uezony jeden fran('uski, w którego prz-tomności rozkopywano cmentarz, zrobił to ,po:<trzeżenie. że wielka liczba trupów w tnllunach-swoich jakieś nadzwyczajne miała położenie: ręce, nogi, całe ciało nawet byłjnkhy konwulsyjnie pO\\Tkrzywiane", skąd oez-wist)- "niosek, "Żf' osob)- te. uiedyś pod ziemię, ze snu letargicznegu zhudzone, usiło\\'ał- zape\\ nI' z więzif'nia wojego się rlohyć, ale, pozbawione pomocy ludzkiej, Jlajokropniejszą w grohie skcnać mu:-ial- śmiereią".

O innyeh, równie niespra,,-odzonyeh i niepewnyeh "wieśdaeh tatarskich" jak powyższa o owym uienazwanym, prze,'OJ'nie, z imienia i nazwiska ,.uezonym jedn-ll1 fralleuskim", ktÓłT \V ninazwanej, przezornie, miejseowości rozkopywał cmentarz i przy tem porobił rzekomo tak straszliwe odkrycia, dowiedzieć się można z eytmnmej książki na str. 171. "Temi, kończy autor "artykułu nadesłanego", i tym podobnemi obrazami cieqJiącej ludzkości tknięt- do ży\\"('go wspaniałomyślny dobroczyńca powziął zapewne pierwszą myśl wystawienia domu zajmtlnych \\' mie:,:cie Poznaniu, cf'lem zapobieżenia przed,,-czc;4uym potl'zeboffi (sic! zamiast: pogrzcbom) i powrócenia nie.łPdncgo pozornie 7'l1ull'lego na lono strookane.i rodziny. Za. co popiołnm jego na ziemi medwj hl;dzie cześć a duszy szlachetnej w niebie nagroda".

2. E d war ci Ił a c z r 11 s k i, G a h i n e t m e ci a ] i i r o \V a r z y s t woP r z - j a c i ó ł N a u k w \Y a r s z a w i e.

W "Kronice m. Poznania" r. \-111 (1930), str. 181-182, ponpi:<any ogłosił listy. \y których Eclwał'd Racz-ński dziękuje za wyhOJ' na ezłonka Tow. Przyjaciół l\auk w \Yarsza\\'ie. Działo się to w r. 18?7.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry