GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.06.23 Nr50

Czas czytania: ok. 22 min.

Wielkiego

Xi stwa POZNANSKIEi " "-rAMTMPIOTTPITrrTIITTIIITIIIPIH"**"'**'--.

Nro* )6.

w Srodę dnia 23, Czerwca 1819o B W r E S C Z E N I E.

W naetępności Obwiesczi-nią-Król. N-.iczelnrgo PraesMii W Nro, j 7. tegorocznego Dzień«nika Urzędowego, zawiadomią się Publiczność w,i* jszem, ii tu przybyło 30 tryków czystego gniazda merynosów z Kroltwskiey owcz*r,i w J' a o t e n w Sl"'stu, fciore dnia 25m. b. zrana o godzinie 9. na pLru działowem pod di.zortm Dyrektora owey owczarni, Pan* Th a er, publiczi ie uaywięcey d.-iaf-ym Arzcdiiie zostaną.

P o z n a ń dnia 2 2go Czerwcu »ś 1 .IJ;.

Z Berlina dnia ijJ. Czerwca.

Na obch-id rocznicy bitwy pod Belle« Alliance, b\ła wrzoray r-i a wielka parada przed N. Król« nr, w obi c o ś .i Jego Królewicoskiey Mći Xiqr.ia Kurnberia d. Króltwic Jrnć Następca tronu StSmąH W Wroxła Wi u d. 13. m. b. W naypoźądań-' czyrn sianie zdrowia. Z Warszawy dnia ij. Czerwcó.

Gazety tuteysze zawierają postanowienie JO. Zięcia Namiestnika Królewskiego, za

padłe na posiedzenia Rady Adminiatraeyifiey dnia i. Cztrwca r. b., w następney osno* wie :' 5,Lubo zakaz wyprowadzania koni za granicę w całey rozciągłości dotychczas trwa, i' isadal zachowuie się, W Zamiarze Jednak ści. śleyszego zspobieieoia wychodu koni za granicę Królestwa - Polskiego ed ściany Pruss, Austrii, i Okręgu wolnego miasta Krakowa" na przedstawienie Kommissyi R?adowey Przy. chodów i Skarbu postauowiliśmy i stanowi<<»

Wr Art ł. KaaJv pKebllIa1aey granic* KrJcłwi Polskkco"badź własnymi, bądź esieteml komm od ścian Państwa Austryack»£O PrHbKKao, oraz Okręgu miasta wolneEoKtakowz. 'winien na komorze lub przykomórki» podać do zapisania officyaliśck ilość, kob-r, eprn znaków ecztgglnycH miarę i lata koni/Art. i. Urząd celny po zapisaniu »ałowero wyda mu zaświadczenie stosowne w formie, iak% Kommiasy» Rządowa Przychodów i Skarbu przepisze. Art. 3. Oby«a uł i mieszaniec Królestwa Polskiego przyieźdżaiący z zagranicy do kraiu, ma fcgity, mować sie, iż terni ssmemi powraca końmi, kwitom, iaki przy wykździe od urzędu celrreKO uzyskał Art. 4. Cudzoziemkę pownc.iący własnemi końmi do Auetryi, Pruss, iOkreeu wolnego miasta Krakowa, równie obowiązany' iest złożyć- kwit przy wieżdzie od w urzędu celnego uzyskany na dowód, że temis'amemi a nie innemi, końmi powraca; bez dopełnienia zaś tey formalności, konie zaeranicewypusczoneniebęd*. Art. 5. Postenuiacy wbrew przepisom powyższemi artvkułami wskazanym, zapłaci kary za każdeflo konia bądź do kraiu niewróconego , bądź tdmienioneeo, bez różnicy po 50 czerwonych złotych, czyli złotych Polskich 900, którey potowa dla denuneyanta przeznacza Art 6 Przypadek utrącania za grar k a wyprowadzonego z kraiu Królestwa PolskieVkonia, winien bydź przy powrocie do kraiu udowodniony świadectwem wiarogodnem i urzędowem Magistratur miejscowych. Art 7 Oficyaliści, którzyby o dopomaganiutegurodzaiu kontrabandy przekonani byli, "azawsze od służby oddaleni, i szkodę wynagrodzić obowiązani będą. Art. 8- Dooełnienie nioieyszeąo postanowienia naszego, i ogłoszenie takowego, memniey wydanie stosownych, gdzie należy, rozporządzeń, Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu " 0f

Dnia 5. Mała r. b'. sabAczyl życie IW.

P a w e ł D ro go s ł a w S Kor z e w s K «, S« , nator Wokwoda Królestwa Polskiego, orderów Polskich i krzyża woyskowego Polsk» go Kawaler, w dobrach awoich P a i c z e w t« pod Niemieckim Ostrowem, Z DusseUhrf AM 51 Czerivca.

Marszałek S o u l t , X U /\ D a l m a c j i , otrzymawszy pozwolenie powroceniado r r a ncy i, wyiechał dziś z rodziną swo.ą do P aryźa. . , Sześciu »mych wygnańców dostało podobniei pozwolenie wrócenia do b r an c y i. Z Wiednia dnia p. O*er*e* W celu, dopełnienia artykułu 1 sgo konwencyi a, . Ctsnrzem «ranch Rossy, pod d. 3. M, ia Ci 1 5 zawartcy, raczył N. Pan pod d. 8- Kwietnia postanowię, .z oscbv, które dni u zitwkWzi -Jl la U yże kun«, . t.cyi d. bra w Polsce posiadały, w wzie przypadmenia im kiedykolwiek bądź . lakteykolwiek wlasności w Pań. twieAualryackiem. czy to przez spadek, «P i s, darowiznę, lub przez zawarcie małżeństwa, zawsze za dwurzędowych poddanych uważanibydź maią, iiako takowi pomienioną własność sprzedać, a summe be * iadney opłaty do Królestwa Polskiego wyprowadzić mogą. Z Paryża dnia 9- Cze TMC<t. > Zdrowie Króla cpraz się polepsza. Smada codziennie w gronie swey rodziny, i przechadza się w pokoiach swoich. Za dni kilka rozpocznie swe zwyczayne przeiażdz*.. Wice - Hrabia C h a t e a u b r i a n d oswiadcza, iż niektóre artykuły w grecie Londynskiey T i m e s, tyczące się kgo aą zmysione, i kończy temi słowy: iż on . Publiczność maią to przekonanie «ź Hrabia de Ga z e s każe um.estzać podobne artykuły; lecz radzi, ażeby Hrabia postarał sięo lepszych szpiegów, a gazeta o lepszych Korespondentów. Młody Hrabia C a y l u s, któremu n.edano ożenić sie, z śpiewaczką Gin 11, zastrzelił aię. «zcie znayduje się trzech Kardynałów, pisali list do Papieża w przedmiocie h. tercssów kościelnych «4. Frarixyi. Podd.lią się uchwałom Oyca St., Ucz narzekają, iż ostatni konkordat do txe»uc)i nieprzychodzi. Gazety tuteysze zaprzeczaią wiadomość, jakoby Hrabina S o r v i 11 e r s, małżonka byłego Króia Joztfa, wielkie skarby v.'6 Francy i zostawiła, owszem podczas osytniego tiaiazdii zamek icy w Morfontaine dota czętnie zrabowanym został. Pan C h e r u b i n i układa muzykę do bimnu koronacyint go. O jiennik Paryski nicuie teraz - iako gazele ministerialna - artykuły innych gazet tateyszych. Na Kościele St. Genowefy, (Panteonie Francuzkim,) w miey6ce dotychczasowego napisu: "Wielkim mgiom wdzięczna OyCZyznO-," przywrócono znowu ow w roku J 7 9 1. zdzięty napis: "D. O. M. sub invocation? Sanctae Genovefae." Litery z bronzu są niezmiertióy wielkości} sama litera M. waży bo funtów,

Z Madrytu dnia if. Main.

Minister nasz iri3ryaarki zn3yduie się' fer a z w K a d y x i e, dla przyśpieszania przygotowań do wielkiey wyprawy do POludniowey A m e ryk i , kióra w końcu Lipca ma wyiść pod żsgle. Z Korunny zawinęła do Kadyxu fregata z 15 statuami przewozowemi, na które Korsarze powstańców nie ważyli się uderzyć. Także z BarceIlony i Karta geny przypłyną fregaty i okręty przewozowe. Układy z BuenosAyree nie powiodły eię.

Wszystko teraz zależy od losu orężaZ Turynu dnia 21 Ma2a.

Cesarz Austryacki kazał zaprosić Króla do M e d y e -l a n u . Xiążę M e t t e r n i c h, SID-> dziewaoy tu za nieiaki czas, używać potem będzie k%pieii w A U w Sabatidyi A

MOwiątu tlidze Włuśkrey pud ptottiieta* tern pewnego potężnego Monarchy. Wiadomość ta potrzebuie potwierdzenia. W Sardynii panować ma niespokoynolć 1 nieuko irntówanje zpowoiiu uakazaiiey kónekrypcyi. W kw-iłtniu popełnić tam miano* 20 zabóystw, dokonanych Eczególniey na żołnierzach, którzy młodzieńców do kouskryj cyi przeznaczonych, aresztować chcieli. Wiadomość ta bardzo może przesadzona a wszakże wzmocniono garnizon w P a l e r m o .

Z Londynu dnia <l. Czerwca.

IIA W dniu 3. b. miał Poseł Perski posłuchanie prywatne u Xiecia Regenta, końcem oddania listu od swego Monarchy i od Xiqcia. Następcy Tronu Perskiego, Znaczny dom żydowski, Selig i Komp.

przestał dziś płacić. Od dni 7. mieliśmy przeszło 40 Bankructw większych i mnieySzych. Stosunki handlowe są w smiitneru położeniu. W P a i g n t o n, malern miasteczku blisko E x e t er, iest zwyezay że w czasie co rocznego kiermaszu pieką wielki Pudyog tak zwany Plum- Pudding, obnoszą go po mieście a potem ludowi rozdaią. Tegoroczny składał się z 400 funtów mąki, 1 70 flrt, tłusczu wołowego, 140 fot, rodzenkSw, 340 iay, wciąga trzech dni został uwarzony w wielkim kotle od piwa; ozdobiony kwiatami i wstążkami obwożony był po mieście na wozie od j$ wotów zaprzężoflym, okuło którego paradowali na osłach koroiniarczykowie. Przy roz A dawaniu tego specyału narodowego, nieobyło się bez sińców.

Oficer ieden Wschodnio-Indyiskley Kom« panii, który W podróży do Anglii odwie« dził wyspę St, H e l e n y, mówił z Bonap a r t e m, którego chorego w łóżku zastał. Oficer ten przywiózł listy od B o n a p a r t e - go, i depesze od Sir H. udsoa Lowe, dla tuteysAego U{uU{ ,n;a P e t e r s b u r g u otrzymali zlecenie, zaciągnąć pożyczka jo milionów Funtów Sier,Jińgów w A n g l i i dla" rza/\du Rossyiskiego.

P a r l a rit e n t.

W czoray przełożył Kaneltrz Izby Skar:bowey P. Van e i t t a r t Izbie swoy plan, prY,ez który tegoroczny niedobór zastąpić umyślił, a to przez riał«£etie nowych poditkow na rozmaite art,y.kuły> iako to na zagraniczną eł ę., od ktorey cło 500,000 Fun t. Sterlingów przynieść by mogło, na wódkę Angielska, z czego dochód na 500,000 Fun t. 'Ster!. obsachowary, na Tabakę w ogóle .50,000 Funt. Steriingów, na Słód 1 million 400,000 Funt. Sterlingów na Kawę i Kakao 13.0,000 Fuat. Ster!., na Herbatę 4 procenta wŁęcey, 130/xoo Funt, Ster!., na Pieprz 30,000, ogóluie 3 milliony 190,000 Funt.

Ster!.. Ministrowie; mówił Pan Va'naillar'f, po doyrzalem rozważeniu obrali takie artykuły, które ich udaniem, nayłatwieyby nowe podatki ponosić mogły, i przez które klassa niższa nietyleby uciąioną była. Na słodzie podniesiono tytko 1 Szylling 2 pence, a gdy pomnę, że kiedy od czasu zdięcia z tego artykułu opłaty woienąey, piwo nie staniało , nie należy tei spodziewać się, ażeby przez dalsze nałożenie połowy takpwey opłaty, piwo miało zdrożeć;

P an T l e r n e y opierał się całą siłą temu przedsięwzięciu, i powstawał iegeze bardziey przeciw Ministrom i ich zarządowi, niż w ostatniey swe-y mowie o sianie narodu. Hańbą iest, rzekł, że Ministrowie biedny j wyssany kray nowe mi obarczają ciężarami, sczególnjey zważywszy, żfcimy z całym światem pokóy zawarli. Nigdy się na to nie zgodzę, i mam nadzielę, że ci Panowie, którzy'w skutek pemyślnego dla nich wypadku ostatniey rozprawy, uprzędli sobie, lZ po» siadaią mocne Izby zaufapje i ztąd większeynabrali śmiałości, dzis.eyszego ,v.eczo-ra Jlo swego iiic"estwa powrócą i zawstydzenie do domów poniosą* , . · Lord Castl erea-gh; Każdy bezstronny-' sędzia odda-ć rnusi innie i Bi y m fcoNegom" świadectwo, żeśmy, ile tylko by lo w'naszey mocy, wszystko mzynili, ażeby dla* krain- - ulgę sprawić. Jak zaś niepodobna iesf-, wła. - dać losami, tak. niepodobną zasłużyć na.po* chwałę bardzo szanownego Pana, i zadziwić się prawdziwie muszę nad uiewyborera wy-r razów iego, tudzież nieustannemi przycinkami o złym zarządzie. J ego Świetności uniesieniem jnówił daley: Zaklinam was, Mci Panowie, ażebyście wszelkie uczucia uszanowania ku Rządowi, ieżeli te exystuia, · i wstrzyinoią Was od czynienia waszey p 0winnoscI, na stronę odrzucili. Jeżeli nie jesteście zupełnie w swern sumnieniu przekonani, lZ teraźi iey*ze Ministerium na · zaufanie zasługuie; ieżeli mniemacie, że Ministrowie niedołężnie, nierozsądnie i nie' , uczciwie działają; winni iesteście własnemu charakterowi, dobru powszechni mu, i Wielkiemu Naro,dowi, który wyobrażacie, r>iewachać się na chwilę i zanieść swe skargi do stóp tronu, o oddalenie tych, których sadzicie bydź /\uegodnymi, ażeby urzędy swe nadal piastowali, (głośne poklaski;. Zaklinam raz iescze W W Panów, ażebyście ważnego przedmiotu tego za błahy nie uważali.' Odłączcie Rząd zupełnie na stronę i rozważcie interes z rzetelnego i prawdziwego widoku. Interes ten nie tycze się ani Ministrów, ani oppozycyi, lecz należy go rozstrzygnąć między Parlamentem i Kraiem, rniędgy Reprezentantami i ich Stanowicielami, a Izba ściągnęłaby na siebie hańbę, gdyby duchowi streiinictwa i widokami polity*znemi powodować się miała« Powiedziałem i powtarzam, lescz.e, że iako słudzy korony niegodni bylibyśmy posad naszych, gdybyśmy pozostaś f>ezy, nicti ehciel!, skoroby «Parlament od- kiedy nie potrzeba połrea*n!etwa> A n gli"*/\ · mówiłnam sposobów do kierowania interesa- kiedy nie eama tylko A n g l i a ' tfurjńife mi. Żądamy broni, ażeby zasłonić krayodnie- "i prźedaie, kiedy w zambnza 'Warunki btsr/ierzeństw, któremi iest zag ozony, a gdy A n g l i i inne się iey warunki podaią, .1a tuebędzie natii powierzoną, gotowi iesteś- kiedy zgubne dla A-n g l i i współubirgamy .ustąpić mieysca, miiezyra t moi e zdpl- rcie się innycb Jcraiowyi-h rękodzielników ma nieyszym, ale nie gorliwszym. obrońcom- · mieyśce,'i kiedy dla tego wspołubiegani3 się, (głośne poklaski.) musi ponosić ofiary, aby sobie odbyt towarów Pan B co'u'g li a m nastąpił po Pan-u- zapewniła. Coź się dzieie podczas pokoio. , Tierney w-szkalowaniu Ministrów; nico- w Anglii, nie z handlem i rękodzielniami, , wał wszystko', "co tyłko od rozpoczęcia po- które zawszs kwitnąć będą, nie z pomyślnosiedzeń Parlamentu 4 przedsięwzięli, i rozsze- ścią prywatnych osób, ale ż długu m narodorzył się eożegolniey nad tern, że Ministrowie wym, i opłacaniem'prowizyi od niego? czymieli-ialdtś osczędzenia zaprowadzić; w tym liź ten ma coraz bardziey rosnąć? czyliź proprzypadku niebyliby dla eitbie samych ro- wizye maią bydź zawsze do kapitału przełąbili wstydu, pr6ponu'ac nowe podatki;" Cze- czane? Czyliź Anglia ma bydź przywago zapewne niedopną. loną papierowemi swemi bogactwy? lub czyTrwały rozprawy burzliwe aż do agify liź korzyści handlowe mogą się b.tz końca po- : godziny po północy, i Ministrowie zwy- większa-ć? czyliź potrzeby, sprowadzane' ciężyli w i e k s z o Ś c i ą 197. głosów- dla kraiów zagranicznych z A n gl i i, malll; Dosyć często zaełiodzl pytanie, czyli han- się bez końca pomnażać? Czyliź pokóy nie: deI Angielski zyskuie na woynie lub traci? przywróci porządku i nie skłoni do osczędno-' ZySfcuie bezeiChybnie podczas woien, w któ- ści? Czyliź, ilość" zamawianych w A n g l i i rYCH An g l i a iert neutralną. Prowadzi wte- towarów dla siałego lądu co rok zrnnieyszaZ' dy handel z mocarstwami woiuiącemi za- się nie będzie? czyliź niepodniosą się wszęsłania ich towary bindera swoią, zabezpie- dzie kr/\iowe rękodzitlnie? We wszystkich '. cza uch płody i dzieli się korzyściami. Lecz kraiach pouiększa się pafryotyzrn podizas ponawet w woynach, do których bądź czynnie, koju, a w Anglii się zrnnriysza. Podczas bądź dawaniem posiłków pieniężnych należy, woyny Rząd Angi*lsfri mo/\e Wszystkiego wykorzyści przewyźszaią stratę, i woyna, lubo ciągać i spodziewać się od narodu; niemjsź dług narodowy powiększa i nadzwyczayne tam wtedy zad ey ofiary t n rb e y , zadnegdr wkłada podatki, nastręcza iednak tyle no- podatku uciążliwego; lest to ofi.ra patryotywy c h źródeł handlowi Angielskiemu, ii z nich czna, Ust to podatek woienny. Lecz w czanie tylko te podatki, ale i rosnące prowizye sie pokoiu Anglicy -są naycbciwszyw narood długu Narodowego opłacaćmoźna; wzma- dem'; nic nie składnią na ołtarz Oyczyzny; ga się więc widocznie bogactwo narodowe i chcą tylko brać. Rząd nic od nich" dobrokredyt. Podczas woyny cały handel idzie wolnie niebierze; każda nowa opłatą dozna--; 'do Anglii i przez Anglia, Anglia rozciąga ie oporu; dochody handlowe nie wystarswóy handel na całą przestrzeń stałego lądu; czaią; zmnieysza ie pokóy, zamiast boby* jest w P e t e r s b u r g u , R z y m i e, L i z b 0- miał"powiększać. Widoczną zatem l'est rzen i e , F r a a k f o r c i e, B a z y l e i i t. d. ró _ czą, iż handel Angielski zyskuie prz*ez woyrr wnie faK' w L o n d y n i e . Nie tak się dzieie W czasie pokoiu, kiedy związki &lo wolne,

Z Ameryki phłnocney dnia 12. WtniH.

Wszysey Oficerowie Amerykańscy, 00Hf stawie- kh poddanych brónafnego koloru Wynosi ledwie 4 do 5,000 dnsz, i to samych muzułmaze nów; ich żony maią to za naywiększą pięna- kność, gdy piersi ich wiszą iak naywolnity i naydłużey, przeto też iescze dziewczętami będąc, wierzchnią część gorsu mocno eznuruią, i piersi codzieunie z góry ku dołami natiskbią. Wygnańców nie pusezsno do miasta, mu< .sieli spać w polu pod otwartą szopą i na goJty ziemi. W kilka dni kupili sobie wprawdzie łóżka, atoli nie mogli zapobiedz szkodliwemu wpływowi odmiany powittrza, g.iy po suchey dzienney spieee następowała DOC chłodna i wilgotna. Po kilkakrotnych skargach pozwolono im budować sobie porządi.e chatki, i dostarczono im nawet drzewa do tego. L e f r a n c e iaio budowniczy cayfiił przy tero pożyteczne usługi. Z natężoną punośc ą pracowali około przyszłego pomieszkania, i tak daleko postąpili w ro bocie, że iuż kilku sypiało w chauch, gdy w tyra straszna wybuchła zaraza, na którą, nie wyszł» dni 14 umarło z nieb 2 1 ,. 8 innych z przestrachu u.ickło do brata Królewskiego, który właśnie płynął na statku do K o m o r y i i zv sobą ich zabrał. Zostało więc tylko 4 wygnańców i 3 Negrów, których zgromadzenie osadnicze wisie de France dodać kazało tym 33 deportowanym natenczas} giy ich iuż z Sethellów wywieziono, byli oni w istocie bardzo usłużnemi, zwłascza ieden 51 »ich, F e r n a n d o, który więcey był ich przyiacielem iak sługą, wysczegołniał się od wielu ludzi innych kolorów rozumem i dobrocią serca. Położenie tych czterech niesrzęśliwych było goduem politowania f dom po połowie zbudowany bez drzwi i okien y nie chronił ich, ani przed upałami ani przed wilgocią. Sami zaś wynędznieli przez długie cierpienia zaledwie śmierci pouchodzili; o kilka kroków od ich pomieszkania leżały «włoki ai tg warzy saórT isk cięeczęścia 2*brali rozkaz powrócenia z urlopów i nia się w mieyscach przeznaczonych. Donoszą z południowcy A m e ryk i , 51400 Patryotów.na Kumanę z Łtrony lądu tarło. Lord Cochrane dążył do Collao, celem opasania swą f;otą tego mieysca, a eskadra B r i o n a przybyła do Porte -Bello I przecięła wszelką kornunifcacyą wodną. Podług listów z G u r a d a o, podobno Brion trzyma w obleceniu Laguira.

Rozmaite wiadomości.

Dnia 5. m. b. umarł w Lwowie po długiey «horobie w 71. roku życia swoiego, dowodzący naczelnie w G al icy i« Generał- Fełd· zeugmeister, J an Baren H i 11 er, CesarskoKról. rzeczywisty tayny Radzca, Komandor · Wojskowego orderu Maryi Teressy 1 Właścichi pułku piechoty N ro- 63.

Sławny Astronom Z a c h wyrachował, że powierzchnia Państwa Rossyiskicgo zakryłaby .wincey niż cały Xiężyc, przypuściwszy, że jia Xiężycu, tak iak na ziemi naszey dwietrzecie części są morzem, a itd; a lądem i · wyspami. Rachuba ifgu iest łatwa, i prędJta do poięcia. Średnica Xiężyca wynosi gb3 mil, powierzchnia a,505,261 mil kwadratowych. PosiadłuściRosayi, obeyrnuią 958.974 mil kwadratowych, przeto o 23,88!) mil 'kwadratowych więcey, niż trzecia część czyli *Yąd stały powierzchni Xiężyca,

HistQryia wygnańców Francu %kick w roku 1800. ( D a l s z y e i ąg. ) A n j u a n r iest ta wyspa nader powabna · 5 żyzna, atoli iey klima nie służy Europey«zykom. W dwóch miastach odległych od «łebie tylko o milę Niemiecką, lecz na sezęicie łańcuchem gór przedzielonych, maią siedzibę ewoią, dway Królowie f którzy usta i«flwie ziemia pokryte ! B hl Y e' <; pastwą ptaków drapieżnych. Le ir a II c e zebrat_ostatnie siły swoie i powlekł się, na skargę do Króla, wędziła postać iego wzruszyła Arab a, dano nakoriiec iernu i towarzyszom iego pomieszkanie w mreśrie i wszelką pomoc. Wol SJm odwiedzał ich często dla przekonania się, czyli punktualoie rozkazy iego wypełniano- Nie mogąc jednak w tym klimacie zupełnie przyiść do siebie, prosili Króla, ażeby ich do Mo s an b i q u e odesłał. Zdawał się faydź powtórnie wzruszonym i zezwolił II3 ich prośbę, lecz pierwey musieli podpisać wexel na 1,500 piasteów, które sobie wypłacić kazał w I s l e d e F r a n e e za ich utrzymywać i<-. Odmówił im także żywnOSCl, ai do M ass a m b i qu e, lecz dat im list do brała swoiego będącego w Kom o ry 1, który miał ich z tamtąd wysłać < hl e y . S c z ę śc i t. z d a r z y ł o , ż e i e d e n z mi e - śzkań w nazwiskiem Ba m bej a K powziął 1m Ira przywiązanie i przestrzegł ich, ażeby do !voHior.yi nie płynęli, ponieważ tam śmierć na nich czeka, i doradził im, ażeby raczty, gdy ze statkiem wypłyną na morze, przymusili czarnych przewodników swoich popłynąć do M a s a m b i q u e ; *ym celem opatrzył ich w broń. Ulitowawszy się nad nimi ieden z dowódzców, odczytał im list Królewski pisany do brata i przekonali się w istocie, że li=t ten był Uryiaszowski, w którym radził bratu swoiemu pozbyć się iak nayryxhley Francuzów, którzy iuż nic więcey rJIe mieli. Obadwa Arabowie przyiaciele ich, dali im inne listy i nieco towarów, aby ie wymienili na artykuły żywności, któremi ich Król bardzo skąpo obdarzył. Statek nie , był iescze dostatecznie osadzonym, lecz ów wyśmienity Król umiał sobie poradzić; ku wieczorowi pozamykać kazał W6zyst1de bramy, i gdy negrowie powracali do momu z pola od roboty, zabrał ich tyle, ile mu potrzebą by ło, nie pytając do kogoby należeli.

OBWIESCZENtE.

Folwark Rządowy K rum po hl heL\cy w pOWIeCIe Kor o n o w s k i m , pod miastem Schloppe, przy gościńcu pocztowymi z Berlina, do Królewca, o milę od granicy N owey- Marchii, pusczony będzie na publiczną licytacyą w zamiarze: sprzedaży, wuczrugo albo czasowego wydzierżawienia. Do czynności tey wyznaczony ieet termin na d z i e ń 3. . Lip c a r. b przed południem w mieście powiatowem Koronowie w biorze Urzędu Radczo Ziemiańskiego przed Radzcą Wydziału: dóbr Rządowych Wnym Schmidt Radzcą Regfricyi. Gdy podania przy licytacyi okażą się dia Skarbu korzystnemi, na ten cats tradycya folwarku naywięcey daiącemuna własność, lub w dzierżawę bez uwagi na dalsze podania iu£ w przyszłym miesiącu, po approbacyi KroIeskiego Mmistersiwa Skarbu nastąpi. Warunki licytacyi przez toż Ministerstwo ustanowione, wicksiec można od 1. przyszł. mieś. w biorze Urzędu Radczo - Ziemiańskiego w Kor on o w i e i Registraturze dóbr Rządowych podpisaney Regeucyi, oraz zainformować sie, o nich u W. Schmidt Radzcy Regencyi, który od 1. przyszło mits. w Koronowie bawić; będzie. Summa kupna i wstępnego zapłaconą będzie podług edyktuz dnia 27. Czerwca i g u Nr. 38. stron. sog. dzień, praw za rok 18 U, a naywięcey daiący powinien będzie w tern-dnie licytacyi złożyć na żądanie dla bezpieczeństwa osmsj część reyże summy w gotowiznie lub w papierach płatnych, a na przypadek dzierżawy cza« sowey kaucyą na 1200 tal. Do fulwaiku Krurnpobl należy 30 włok 30 mórg. 92 prętów magdeburgskich ZIemI, pomiędzy któremi: 20 włok 2* mórg 164 pręt. roli, 20 43 ogrodów 3 23 130 łąki a oprócz tego nadane bydź może z graniczących lasów Kroleskich 8 włok 20 mórg. 113, prętów kwadr, miary Magdeb. Nadto znayduie się na tym folwarku gorzał« nia i tartak, niemniey szopa do cegielni, mieszkanie dla ceglarza. Do debitu trunków zobowiązanych iest dotąt1 7 szynkowni. Bydło i porządki rolnicze oraz siewy oszacowane Ul; naji3 o 7 tal, 7? gr. 61 fen., statki gorzelne i browarne zaś, na 1346 tal. 41 gr. ar len. Można oraz nabyć: ' 186 14 mac. ięczmienia, 43 owsa, 5 3 - · grochu, 49 wiader ir kwart, wódki, Dzierżawa czyniła w ostatnim roku 910 taL x częścią w starem złocie i 10 tal. i<j gr. 13J fen. kontrybucyi. Kwidzyna dnia 3. Czerwca 18f9.

Króle wsko Pruska Kegencya.

PATENT SUBHASTACYINY.

Wiadomo ninieyszem się cjyni, iż nieruchomość na Nowym Mieście JUKI Numerem »i?, syruowanai, do byfe'g6 tutcysz go Lawtuba WriUng ttraźiiu y sjet.o Asses ora Sądu mieyskicgo w Woii." usi:iedt należąca z budynkami, na teyżt nieruchomości znayiiu ą«emi się," ogol. m podług taxy w Kegistraturze naszey zna-c iąet.y się, która co dzittm.e przeyrz-ana bydż nijuźe, na 6.,777 Tal. a dgr. otaxowaiia zusrala, na wn osik mtiyszego Direktorium ubogich publicznie naywięcey daiącemu pizeiiana bydź ma. Wzywają się przeto wszyscy" i którzy chęć do nabycia nyże k.imienicy maią ninieyszem , aby się. na terminach: d n i a 2 3 Li i Jj c a' r. b., dnia 2 8- Września r. b., dnia 30. Listopada r. b., z koryeh ostatni iesi zawity, z rana o godzin nie gtt y przed Deputowanym konsyliaizem Sądu Ziemiańskiego Ulhych stawili, liry ta swe do protokułu podali, i oczekiwali, że nieruchomość ta naywięcey daiącemu przysądzona będzie. Oraz wzywamy wszystkich niewiadomych pretendentów teyźe nieruchomości-, aby się naypoźniey na terminach powyższych zgłoś h i pretensye swe podali z tern ostrzeżeni« m, it niestawaiący ztakowtmi prekludowaui bydź maią. J P o z n a ń dnia 10. Kwietnia 18tg.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Mikorski. v: Kryger.

"OB W IE SC"ZENIEf Wieś Dzierzchr ica cum attinentiis do massy konkurso)¥.ey Jana Wolskiego należąca, w Powiecie Srećlzkim leząca, na wniosei< Kuratora na rok ieden od St. Jana r. b. do tegoż ezasu 182.0, więcey daiącemu W dzierżawawypusczonę bydź ma. Wyznaczyliśmy pxze * to do tcy licytacji termn na dzień 26. Czerwca r. b. o godzinie loteyl zrana przed Deputowanym * Ronsyiiarzem Sądu. Ziemiańskiego D>") w nutyseu posiedzeń Sądu naszego i ochotę dzierżawienia maiącycu na ta.--.owy wzywamy Warunki dzrerzawy każdego czasu w naszły Registraturze przeyrzane bydź mogą. P o z n a ń, dnia 20. Maia ISig.

Królewsko Pruski S<jd Ziemiański.

Mikorski. v. lbrygtr.

DH w IEJ\CZE- N 1 m Wiadomo ninieyszem- się czyni, źe kamienica w rynku tuttyszysn pod Numerem br. położona do rriafisy konkursowej Grzegorza SzabeLfeego należąca, na terminie dnia 29. Czerwca r. b. zrana o gnoz nie gtey pri-ea Konsyliarza Sudu Ziemiańskiego Skopnik w Izbie lnstrukcymt y bądu naszego naywięcey daiącemu na rok iedtn od S. Jana r. b. wypusczona bydż ma. P o z n a ń dnia 3. Cztrwca I8ig Królewska- Pruski Sąd Ziemiański» Mikorski '. V. Kiyger.

ZAPOZEWr'''EDYKTALNf " nieprzytomnego Andrztia- Mars< Ue li. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie zapozywa ninieyszem publicznie nieprzytomnego Antiiztia Mursch.JI z Piiebisch rodem, dawniey za parobka służącego, a potern żołnierza w i. pułku piechoty Polsktey zo.itaiącego, lub iakowych mezuaiomych Sukcessorow iego, na żądanie żony pierwszego Aif-y Kizyny z AastotAj Maisztlloney, aby się na terminie . d n i a 27. P a ź d z i e r n i k a 1 8 ig przed południem ogodzinie otey wyznaczonym, w tuteyszyrn Sądzie Ziemiańskim przed Delegowanym Deputowanym W, Voldt Sędzią Ziemiańskim listownie lub osobiście zgłosili i dalszych zaleceń oczekiwali, w razie zaś nie zgłoszenia się ich, przerzeczony Andizey Mi.rschell spodziewać się ma: iż za nieżyiącego poczytany i ma ątek iego podług przepisów {iraw zgłaszaią-cynl -się nayblizszyrQ. Sukcessorom iego, wydanym będzie.

Wschowa d. 26. Listopada i8'8Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Dodatek.

stwa Poznańskiego N fa 50»

OB WIES C Z EN IE.

Do publicznego na lat trzy wydz erzawienia dóbr Małego Krzycka, iv Pown eie tutt yszym sytuowanych, U r. Nepomucenowi Łotewskiemu należących, wyznaczyliśmy termin nadzit-ń j o. Czerwca r. b. przed południem a godzinie gtey. Wzywaią eię przeto nin uysztm, ochotę dzierżawienia maiący, aby w dniu i godzinie wyźey oznaczonych w lutpyszym Sadzie Ziemiańskim przed Deputowanym Ur. ka u ljuxjh n Assessoren! Osobiście, lub przez pełnomocników należycie wylegitymowanych stawili się, i podania swe czynili, i spodziewali się, ii uaywięcey daią/\cy dzierżawę tę wypusczoną * sobie iuicć będzie. W s c h o w a dnia 14. Czerwca igio.

Krolewsko-Pruski S/\d Ziemiański.

ÓilwZETĆZENlE.

Dnia 29. Lipca r. b. ma bydź przez większo damość za gotowa, zapłatę sprzedana na placu Wiihtlmowslftm pewna ilość koni Jazdy obrony kraiowey, na którą, więc licytacya, życzących sobie nabycia takowych ninieyszem zaprasza p o z n a ń dni a 2 O. C z e rw c a 1319. Król. Directorium miasti i Policyi.

Do zadzierzatvieniaDobra Drzazgowo z Wysławicami, w Powiecie Szredzkim położone, wypusczone będą w dzierżawę na trzy lata, od b. Jana Clirzcicieia r. b, więcey daią.O mu, w Kancellaiyi N oiaryusza Uf» OoOulińskiego, tu na Garbaraeh pod Nrem 426. Termin licyiacyi wyznaczony iestna dzień 24. m. b. w powiedzianey Kancellaryi, przed południem o godjinie iote\. Warunki dzierżawy w miey8cu Jicytacyi i u JJt.Prz.pałkowskitgo Adwokata, każdego czasu przeyrzane bydź mugą. P o z n a ń dnia 1 5 C z e rw c a ! 8 1 9 - Do zadzi erzawienia.

Dobra Nieszawa, z folwaikitm Michałowo w Powiecie Obornickim położone, wypusczone będą w dzierżawę na trzy lata od S. Jana Chrzciciela r. b., WKjcty daiącemu z wolney ręki w Kaacellaryi N otaryusja Ur. Dobielińskiego na Garbaiach NI0. 42b. Termin licyiacyi wyznaczony itst na U z i e ń ,3 5, III;, b,przed południem o godzinie lotey . Warunki dzierżawy w. iiiieyscu i u Ur. Sam owsh iige Kommissarza Sprawiedliwości przeyrzane bydź »nogą, - P o z n a ń dnia 18. Czerwca igig Do zadzitrzawknia lub sprzedali r wolney ręk?, są, dwa domy, reden N'eo. 48, drugi N ro. Ni z browarem, szuszeuicin i ogrodem rnzem lub każdy zosohtn. O kondycyiach dzierżawy lub kupna można się dowiedzieć u właścicielki tamże miesjkai /\ey na Środce przy Poznaniu.

i - i J 4---i -i, -<<, Do zudzitrzawienia. Wieś Popowo fpHrkowe \ \ mili od Gniezna odległa, iest z wol« ney ręki do wydzierżawienia na trzy lub sześć lat od S. Jana r. b. O warunkach dowiedzieć się można u W. Konarskiego Sędziego i Bo-. rzęckiego Sędziego tu na Garbaraeh sub N ro, 415 i 421. P o z n a ń dnia i 8 - Cze rwca 18 19.

Do s p r z e d a n, i aWieś w pow eciejChodzieskiem sytuowana, przy trakcie położona, \ mili drogi od rzeki Noteci odległa, 1531 mórg. Magileb. obwodu maia.ee lasy, łą,ki, Jeziorko 1 inne regały 0beymuiąca, przeda s.ę z wolney ręki. Kupie chcący po dalszą, wiadomo ć zgłosić się zechcą, do W. S aruowskiego Patrona w Poznaniu. Podpinany poieca 5Ie pigMiemi \ riaygustowhievszgni'i w n.iyumiarkowańszych cenach towarami U amskiemi Paryskiem! nayświeźszey mody, Lko to. stroikami na głowę, kapeluszami, Icwunmi i piórami, wys/\ywanemi sukniami pctynetowemi, garniturami, sj.erokicm tuleJ* "nicianym, gładki /\m 1 w deseniach, i wszelkiemi zgoła do tey kategoryi naleźąceini przedmiotami; prawdziwą wodA,} koloiuka 1 innenii parfuruamt» naypr/\edaieyszą Faiyska porte arią, dwoma Wiedcnskiom Fortepiianami naylepłzych nuystrów w Wiedniu, llednem biiirkieni,w nayaowizym guście z mahoniowego drzewa. , P o z n a ń dnia 9. Czerwca 1819. o J 13 Karol frr. BaUl2mnn.

wxynku N ro. 94, j-

Dobra na przedaz lub zamianę w Polsce.

Maiętność Słupia wielka i mała oraz Mmrzynowo borowe z prfcyjegłościami, maiac* W sobie pratstrzem do 350 włok ziemi, ua kto żywych, nad W an /\ rzeką poł>źonych 4,000 morgów takichźe znayduie się, w gruntach pszennych dobrze i przyiemnie zabudowanych, obszerne robocizny kontraktowe posiadaiących, w folwarkach separowanych od roi włościańskich, takie zawierających w sobie gorxalnie, wiatraki, czyusze, ogro<lyowocowe i szynki traktowe , niernniey inne korzystne tlegalia , całe w trzech polowym gospodarstwie wydoskonalonem dobrze zamitrzwione, są z wolny ręki do sprzedania. Ochotę maiący kupić te dobra, zgła-zuć się maią. »lo.ich Dziedzica w Słupiach lub w Poznaniu na s.

Jan r. b., który w rnieysce gotowizny i inne <Jobra w-Polsce zaswoie na zamian przy imię, upraszaiąc tylko dla krótkiego czasu o wczesne kroki w tey mierze, i obiechanie tych dóbr przemierzonych i otaxowanych, gdzie wnsZcie i warunki tev przedaźy każdemu zgłaszaiącemu się też okazano zostaną. Gdy U raz niezachodzi żadna przeszkoda do zrobienia pomiędzy mną, a matką moią i rodzeństwem rńoim, działów pozostałych dóbr Solencina z holendrami, Borowa, Pigłowic, Przylepy i Strzeszek w Powiecie bredzkim sytuowanych, po niegdy W. Piotrze Sokofnickim Prezesie byłego Trybunału Cywilnego DepartamentuPoznańskieg<i, oycu moim, przeto wzywam tak W. Nepomucena z SucltorzeWskicli Sokolnicką matkę moią, iako też rodzeństwo moi e to iesl: W. Kaspra Sokolnichiego, W. Karolinę z Sokolnickicli Sohohiicką, W. Tadeusza Sokolaickiego iW. Teressę Soku 1Hicką, aby się niezwłocznie do wśi Solencina, celem 'ukończenia qvac-st- działów., ziechali. S o l e n e i n linia Ig. Czerwca i&tQ.

J ozef S ok o I nick i.

· Ur. Woyciech Błoszczykowski zamieszkały w wśi Głuszynie, Powiecie Brzeskim, Obwodzie Kuiawskim, w W oiewództwie Mazowieckim, ma honer podać do Pubhczney wiadolhości Wnastępuiącey treści: Pod dniem 23. mca Czerwca IS16. r. uczyniony akt zapisu, przed U rzędem Notaryatu publicznego w Poznaniu W. Malinowskim N otaryusilem, z iedney czwarrey części sukĆcssyi spadłey po niegdyś W. "Stanisławie Der, powskirn a Wui u Błoszczyhowskich akuratnych Sukćessorów, który tołakt zapisu służyć miał W. MarcthmuChruściektemu w Łagiewnikach

w Wielkim XiestWie Poznańskim zamieszkałemu za windykowanie rzeczoney sukcessyi, a że wspomniony W. Chn.ści ki żadnego procc-ssu ne rozpoczął 1 żadney 'wxmifliiki nie zrobił, a ia z swoiey osoby proces i/\rmowtić musiałem. Do t< g< ż ui-tanowiłein Ur. WawrzYńca Stępcz/\ńsk tgo zięcia niego do pełnomocnictwa wmdykacyi wspomnioneg« spadku; zaczem powyższy akt ziobiony na osobę W. tihruścickiega odwołuię i za,nieważny uznalę. D an w Głusżczynie dnia 4 Czerwca l8io« l} ('yc.'ecJI Jiłasif zykoivski. Niźey podpisany zaleca się Szanowney Publiczności na nasfępuiący iarmark S. J ańskt znacznym składem osadzanych iuwelow, pereł i kleynotów. Kupuie także przedmioty teg o ro dz ai u. P o z n a ń dni a 19. C z e rw c a i S ! 9 - S. S a a l i n g, Jubiler z Berlina, mieszka w kamienicy Pana Scianrnl ra \t rynku Nro. 9; na pnrtfszćm piętrze. Propinacya wraz z należącym do nie y ufbaryuszem piwa maiętności Szwarzędzkiejy iest od S. Jana r. b. w dalszą dzierżawę z wolney ręki do wypuscZenia. Alaiący chęć do tty dzierżawy zechcą sią z tego powodu we dworze Swarzędzkim zgłosić. Bracia Heymanowie W Wrociawiu zalecaj znowu skład obiców swey ia/\irjki u Pana Symona tiernnurm w Poznaniu w rynku Nro. 39., opatrzony cale nowe mi desyniami; przedaią się i w Poznaniu za labryczne ceny. For tepiiana do pr zed an i a.

Są tu w po;ę dwa Fora p.iana do przedania, zaleta.are się' ro,n;YIIIr piękmą swą powierzchownością, iak scz. golniey wewnętrzną wartością. J eden stoi u Pana Kupkę Kupca w rynku, roboty Nadwornego Fabrykanta instrumentów w W r o c ł a w i u , Pana Jiohrnan, drugi w 'pomieszkaniu Dyrektora Pana l)i,drich w magazynie solnym, roboty iednego ź 'n<<iylepbjych Maystiow "Wiedeńskich", Pana Sclmeider. iibydway ci Panowie pozwolili mieysca u eiehic tym instrumentom. Ceny tych instiutm ntow każdy znawca odpowiaduiącettii uch zaktoln znayUie. Bliższą wiadomość lułzielać bę<iHie Nauczyciel m uzyki Pan A T «'7gcr na ulicy Wroeiawskir-y N1«Ul;$ od 12 eit» 8. codzicin.it.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.06.23 Nr50 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry