* 07Q wlririo 2yele, lyle rodzin synów, małżonków, i oyców! Nie, Królu! jeśli nie mogę kraiu ani bytu rnotego ocalić, sławę przyoaymniey o alę; i ieśli mam czego żałować, tedy tego, iZ nadto długo żytę, gdym chwałę oyczyzny przeżył. Zastanów się Królu rad tern' mo, le to iuf raz ostatni do tronu twuiego prawda dochodzi. Bardzo iest niibizpiecznie, a zwłas«za bsrdzo nit politycznie, przywodzić walecznych do rozpaczy. Którjż, nie powiem Marszałek, ale każdy kochaiący sławę, nie będzie musiał żałować, ii na polu bitwy przy Wat e r lo o nie poległ? Ach! gdyby niesćzęśtiwy N ey dokazał tam był tego czego tylokrotnie dokazał gdzieindzi« y, gdyby był zwyciężył, podoboeby nie pociągniono go tera? przed sąd woyekowy l podobnoby ci, którzy teraz śmierci ifgo żądaią, proeili gó O iego opiekę i względy 1- Prztbacz, Królu, Otwartości duszy starego Żołnie rza, który daleki z'ausze od intryg, file innego nie znał, lytko swoie rzf miosio i «yczyznę. . .. Nie »aynOmi, ii klok'moy «Tżieityszy byłby dla mnie nu bezpieczny, gdyb)m go do inntgo, f tnie rakiego, iaiim testes, Monarchy uełfY-i a 'ai miaTkuie takie, iż moze rniziedna'nienawiść dworaków; lecz, ieśii zstępufąc do grobu będę mógł ziednyrrFz sławnychptżodłów. twoich zawołać: Wszystko stracone, prócz honoru, naówczas umrę uradowany." Marszałek M o n ce y nie zupełnie usfeedł niebezpieczeństwa po tym oporze przeciw sadzeniu i skrzaniu na śmierć Marszałka N e i a . Osadzono go w twierdzy, i miał powód łękaci» się ożycie swoie >; lecz przecież 2 niey wyszedł, i nieprzyjaciele itgo nie dokazali, aby go los N e i a spotkał. Z Madrytu dnia 7. Lipca.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.08.04 Nr62

Czas czytania: ok. 7 min.

Amerykański okręt liniowy Was y n g t o n «>g*działaihznaydute się wciąż w Kadyxie, »iDieruszy ztiTDiĄU, dopóki nie nastąpi decy*yb Względem traktatu o F lor y d y, łtórego Jtióiiiaezdotyehezae nie zatwierdził.

Za przybyciem Monarchy naszego cill Send e n, mieszkance, wyprzęgłszy konie ci»!' g u ęli powóz. ' Były Minister spraw zagranicznych, "Markiz Casa d' J ruj o , zaprowadzony iako l więzkń do kasztelu S eg ó w i i. Hrabia Abisbal, Generał O' Donelf dowodzić będzie naszą wielką do Połu dniowcy Ameryki'" przeznaczoną wy* jłrawą. Także u naS- pt-ifśliczne zbiory żniwne.

Z Londynu dnia 20. Lipca.

Xiąię RfgViit ubd;>row'ał Poela (Vrskieg6 swoim Suto-brylantami ezdobioi jm wizerun- J kiem, któren sarn włozyi na niego aa modrey wstędze. Z powodu iutrztyszey schadzki pospólstwa przez H un ta zwołaney, kazało się przeszło 10,000 mieszkańców zapisać dobrowolnie na konstablow dla utrzymania porządku. Podług wiadomości z Zachodnich I Jdyi, Mac Gregor, który był zawinął do H a y t i , trudnił się nową wyprawą do eiaSniny Mtxykanskiey. Generał Ho a re, który pobił M a e "Gregora przy Porto Bell u, iest Irłatfdczykitm, rodem z W exfo rd.

T o war z y s t w o bi a ł o g ł o w S K ie w S t o c kp o rt, które ftraż Zamyśla kray zreformować, zobowięznie się w Statwtach swoich, zachęcać swych roęiow i syt ów , ażeby szli za przyltfa*d(rrn R z y m i a n, którzy w obronieASoiności walczyli, i wzywać Swe córki i znaiotrie płci s»o?e A , -aieby naśladowały niewiasty' »p' i r l ans 'He v .itere rie*. szyły się, gdy tto z n&łHpofcgł A · oyćzyzirę. Te rtformatórki wysłały fertz deFegacye dó innych okolic Angielskich, w zamiarze utworzenia Rzepltey Atnszorisiiey, iakiey nigdy ieseze nie było!

W M a n c h e s t er zaloiyJi mreszkarke towarzystwo zbroyne, w celu utrzymania spor e s « W tern mi«&i e i w r<;eietfetfri *. Tał

it w Che *te,r.r w niektórych innych miejscacH »wiązały się podobne towarzystwa. * tfa uczczenie rocznicy urodzin Cesarza Au. tryac.iego. iezdził w niedzielę. Xiaie Regem do Posła Austryackiego, Xi<;cia E s t e r hazyj w uniformie Auouryacklm. Z Belfast w Irlandyi wyniosło sJ<; w (Y,r:ł;a.-roku do A m e ryk i 5,g 8 l łudzimleć. F r a fi c * . Wf Auetr y i W 'lr e e , spodziewają ale ", Kf,' II H TM A * S »' A . S Z e g o P * xx Hl f P "' f » « «l, A II » b r*'wybrania.

Biftfrya wygnańców Francuzkich w roku rPa' - - (Dalszy «i SQO S ( . B r , c e, człowiek młody i dobroczyn - By, ? .którym wygnańcy zaznajomili sie ii scz€.wtAngJii na okręcie "dziennym'w5ps!'

Rozmaite wiadomości. .

Podług w jado-mości z P e tece bairga, W

Pan

I d ,

Sternprawił

Pow3ze'l A A b f A , o A UpeWAobude"

J . , - » »» t>c b ptaków kosztui"e w ' /\ . U . M . k l A b n r g S c h w . e r i n rocznie )J; O. O O , M ? ł A k .

, . ca,y ennec ley .

oyczyznle bI y 4 o 600 tal. I s z e niesczęścta Wyradiowano, it kopa l nie' Brazvlivsld*» L e f' r a n, ,,,.

rn ai ch tr\ - - ->*-. I A I A I A H I Ul; u ---lu , 10' w>dał" , cetnarow z ota t 2 i o o f.nuow dyamentow. wiek, którego "i e wymieni -kra.na Waadtlan.d tak ter,* napełnio- Poi.cyi, He tylko ia 7 O " ». wychodźca«* Angiefr<<»», i e wsamey piekielna, I A P A L k l tl Ą L l J J lecz * S TM"TM**** b aU.anniei Wpri!>,eS,ey o oicy, JI zwo en a A e, «** ..«>«. rodzin AriąUlsfeh, które PO good A n r r ' i S o A r A a A t n e z, , o, c h e , tar» o ku p i e s i , R o A $ p o . p r z e k e n y 4 c , o J o o A b O w a w c s ™ , najmować, sobie- ma-szkania. Zycie w tev mvabrh u l'ZJ. *" "SOdnych zaMoi« i 'ak nietanie, iest teraz A dwóyń/ IlE E 11 /\w Ukowe do_ <W droższe. «woJna- nus, eme, kazał go aresztować, i osadzi* J g a A f j »J NQ * t i u w i e r a pod E,r:ł; a « A ? p li q li A * « A III A f A l -oIIofoToTo L?oT Y ' Icczn,eA a , li II a

%& III III

<<1fi i Ic it z a e uy P' «

<<»J długt prze.

A , A '1™* -... I A A A /\ y* T TM » IIA So do W II f W*, »

Hpme: "N.ową,K.ro<<ik c ' której., 5 dnia J

2 t f h £ l w

, A , A A TbIo,tupragn.enAmAiia zręcznego l wybornego Klilic z y ń s k r 1 tarnt, w d z i e r a ł . ;. i L , 5 ' .

* ,*

., .

* Jl IllUlJI .Wero tW*4J BIllA oswbdcrył % e S n f I l A l Z V A A r M t Ł

«ttiWM «f .nus.do Lun.14, gdze m 1 4 y ć"oddozonm Policy.. D»c ITllI 00

671 e_edzikszych 1ud«. pokłosie; pod

Nadeszła lVoB, znrriehi AenopozApub IW Yrti'f 8fK,,:Qe A o w p* * A a obuf)ziftSzy O y A J A A A * mf*iący nkco p*

"ei,o płacić mu r q5lAII.e 00 40 f»AO * W Kblo Łt franc nie aeo<»»ewa.a,c S.q, aitby w Lu- e e »»» NQswoich, nie poszedł tam, lecz do B o «M e * IIX *r

JAr k * V a * t a icb rac « , ,

S £ A NQ & h M « VV nocy «.. n * 1 « wytaw,ło sr, 0« zP' 1 , e p e l ' a i - ku. « I. », był w kradztonych rzeczy, «»w« P.iryców i karła trzykoto- ZAPOZWANIE EDYKTALNE.

p p a Y Wygnanre skazanym A - . irmy Krysi"i8fliutzntr «RadMwakichOą. rowego. powforna7 ™ S w L n n . I U i«- drdtf, Powiatu ŚtemJkiego teraz w XA.tw* oabl. Saunoia zaa mrtszkafWA.U Poznańskim od roku >«#J lub 1&<X> meprzyt«. «cze roku J 8 » 5 - " , » M. zapozywa się na wniosek pełuo1etnyct» e Wracamy aie, teraz do przypadków owych A A r o w n u' i a k u s ( a n o w lon e g o ll» -t TMwv*nańców, którzy dostali «ie. na wy- wosobifcŁSołtysa G A IzAifao Kuratora, lub <<IfinIa * > o ™ " e O J L e ł r a n c a r S a u s u k c f " o r o W , t \ III III II II III III " aby sie. I.I.IYW R . SI iu*n , ł e nOlS. OaWlY«, »«« . £ Z nkh hl * *, pozostałych pteuu doznało .iiego pomoce uysc siedzenia» A trudnicie L A A S »" "łowicki» fałszywym. obłudnym

J j I wy

* 1 B " P o M c ,:Q a« a ' « « « .. g o p« e * e i »]I e O ois przez 4« dm welony, naostawk ooe - p o d o b n y rozkaz

£ p fi li" n e w i ( i ' P i . O i k d « , - g - k i i iedr,a lA k1eyootowbyłyi ui A adzio. e. Abcze y « . t Ó j « * * A ba Va * i «krótc. doszedł, k sternik A t A k a m i kradziei popełni, Clri>ł a 1 ł d ieicm rY'\1lP'1* z o z J-"-' -L J A o f p o d d a c i e u n6g w y g n ajdnia r. Spyrznta r820 **...!* 7

., - l;

V b; 1 klevnotuw b sto Z3 1000» biśeie, 1ui) na _piś ę * * £""" e --- ,., «J.8.

i egarkr, r k.eyuc A ,...... II. dzer9::.a ocztR.Wa)l, wprkeetwiAym bow«* -frauKÓw. ChcAc wynK-scs zzabnaiątc d K' rZ ICII u ID g o U2ł1anyi A t u R O m o r y i s k i e g o , «$? * A ™ * T 3 w skutek . ego, n.. .ątr- k tego fi A III .po« r . r « e ł r e t A r a b « K, lecz opoł Tqb od brze- * j przemów prawa Avydaiiy l¥l ¥ a r]I T a k i c h ID"WiK suSdoŁyłwear, "I A iazie gdyby zapozwa <y 1 A .un«», za% «O W A tryk ańsktch ro. O f t 1 z a ma. V b A :Q M a f l c a1avyUs. z agp N< 1ake .0.bl...»Kd.«Ap*>*";e' Lt)4 brów" 5 on J t em/r"u Ur. fe KorftfilAI A?

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.08.04 Nr62 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry