KILKA KI\\TD. FRAGMF;NTÓ\V POEZYJ JANA KASPR()WWZA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3

Czas czytania: ok. 7 min.

3. Durllka. (Rozbujała szumi trzcina). D l-III cało';ć. 1I4 ,,);"iech będą twe szumy" jak E, lecz ,,iech plyną..." w D słuszne. G. Elegja (Tyś jeszcze młody) D l-IV, 13 V, VI. W D błędy drukarskie poprawione w K; tylko Ib J) "czże", K. "czy", R "czyż"; 1115 D i K "zlomy" - R "łomy" (tak powinno hyć). Ponarl.to: lo "czy PTZYszlościć morza" jak B; II, ..Rólnik na świeżej skibie" jak B; 114 "Lecz czy-ż mu słota" juk B. V l B ..Duch natchnień i skrą" - R ,.Duch natchnion iskrą" (tak winno być); \'2 B "ponad siłę" wszelką" (slusznie) - R _.ponad sily wszelkie". 7. Duma wygIlal1ca. D I---IV całość. \V tytule ,.Duma" jak B - lo ,. Tatrów" jak D. 1II4 "Śród zielonej się mogiły" jak E; IV 2 "Choć młodych lat" jak B. F. Elegja (O piewco młody). D l-IV, K l-V L la ,.Z dźwiękiem słowiańskie.i gęśli" D, B, R, tylku u K "dźwięków"; 11 2 "przy zgniłej tnmie" jak D; IIl j "TeschnlO" jak B; "mogiły" D, 13, R, (słusznie), tylko K "mogiła"; III. "skarzy" - inni "skarży"; IV. "Ka smęłną nutę" jak D; IV 4 "I ów" D, B. R (słusznie), tylko lo\: ,,1 on"; V. ,.Skargi och'.' jak B (slu,;znie), I{ "skargi ot!" 9. Poezja (Rzuciłelll się) D caly sonet. IV. ,.Gdzie w całun wieków" j;1k D. Zdrowie niewiernych kochanek. n l-III całość. Il3 ..szklennicy" jak D i B. III jak D. \V Szarleju . D cały sonet. II. "I dusza ma" jk D; lVi "to smutuie, to błogo" jak B; IV 2 "og'ień jakieś skronie" - zaś)) ..jakiś" (słusznip ).

Tęschnota. D I, E II, III. "Tęschnota" jak B. la Gopło L D cały sonet. III ..słoi1ce poludniowe" nym to nroklem" jak B. Gopło II. D cały sonet. lla "suną rybackie się pramy" jak D.

III ma -1 wiel'sze, IV dwa jak D:\Iajtr:k - D l-X całoM_ Dzisiejsza pieii. D I--lII, 13 IV i \. Ty tul jak D, natomiast B "Nasza pieśi1".

Do naszych Wl'OgÓW. D pół wiersza, K nic, B I--VII całość. I. "Jak wycie jego" (B "Jal, jego wycie"); II. "bogiem" (E "Bogiem"); 111 1 "Rozdzieram piersi" (B "Rozdzieram serce"); V, "Rozwiniem" (B "Rozerwiem"); V 2 "I plód nasz wydrzem" (B ,,1 wydrzem płód nasz"); V. "Po waszelIl cielsku" (B ,.Po waszych ciel<;kach"); VIii "Wiedzcie" (B ,,\Vietiźcie").

Na dzieii 3. maja_ D 5 z',vrotek 5-wierszowych. B cłodaje szóstą.

R lila trzy zwrotki lO-wierszowe. Tytuł jak D. \V. 13 "kryśli" jak D.

10.

11.

12.

,.w sercu" jak D jak D; III. "dziw

13.

14.

13.

lG.

17.

18.

19. Iysza wieża. D cały sonet. 1 2 "Szczernialy wlalIca", zresztą tek!"t .

zgodny z D. 20. Do... (O gd}bym wiecznie). D 8 calmić.

21. Do Bogarodzicy (Bogarodzico! z tronu uiebiosów). D I-IV. B V-X. lIla. "Niechaj on z siebie" jaJ, D, łV o "Dzilw piórmi bijąc" .Jak B. X" ,_\V laurach ci każdy wierność pl"Zysięe" (B "Każdy ci wierność w laUl'ach przysięże"). 22. Do... (Kiepewny, czy odpowiesz). D caJy sonet. [V 2 .,Gdzie Z,lwód" jak U. l\"astępstwo ut"vorów 22), 23) i 4), jak w n. 23. Wiosna (I). fi cały sonet. I\"2 "Gdy zima" jak D.

H. \Viosna II. n cały sonet. h ..lice" (B "lica"); 1I4 "nieho swym szkarłatem" (B "niebiosa szl{arlatem"); 111 2 "piewcow natchnienie" (B "piewców si tchnieni0").

25. \Viosna III. n cały sonet. R zwrotki III i [V nierozdzielon3.

IVl "wIchrzy jakowaś szermierka" (ll "wichry, jakowa; szr-rmierka"); rV 2 .,och! walka nalllietną" (B "och walką namiętną"). 2(j. Do... (Uroczy wieczór). D cały SOllf't_ Tekst jak D.

27. Ptaszę. D l-V całość.

2R. Topiplnik. D I -V, E VI. h "ŚI'ód Janów dl'ożynq" (D "Pójdź łanów. . ."). 2D. Do .Jaskółki. D l-III, B IV i V. Hl "Och! tyś może" jak D; 113 "Po8zepnęłać" jak D i B (K blędnie "Poszepl1la:<").

30. Xasz wiek. D I, B I--VIII. 8 zwrotek IJ-wierszowych. III5 "Przecl' jednakże" (B "Czem' jednakże"); 1110 ,.Przecz nip. rzeźwi" (B "c'zem nie rzeźwi'); V 3 "westalka" (B "westfalka" - sic!); V 5 ,,:"Ii o"łoni" (B "Xi zasłoni"); Vl l "bogiem" (B ,.Bogiem").

31 Do.,. (Namitni. mówią ludzie). Ii cały sonet. II" .,A urok tylko" jak D; 111 2 "Xie sławy nam dQf[aniać" jak n; IV 2 "Czy-ż mamy szukać" jak D i B, tylko K "c.zy..:' 32. \YidzIałem. D I, 13 I i II. \V D dodano tyt.uł, I{tórego w H niema.

\Viersz ten oddzielony od }Joprzednie!!:o sonetu kreską. uie należy do nr. 30, jak sądzi B. \\ iersz ma dwie zwrotki po (j wierszy (11 zaś 4 a 8 wierszy). h "Śród ołtarza" jak D (B "Przed ołtarzem"); 15 "Och ty piewco! i ty klęcz" jak D (B "Och! żałobny kwiatów zwó.i"). :i3. l\IY:<I11Y dzieci jednej l\fntki! n l i II, B I1I- VI. nedykacja: Bał'Larze Fru. berźance na pamiątkę" (11 B nieco inncze.l). l2 .,Kie weselnym lecz ofhlrnym" jak D; IV5 ,,\V ró""ne strójcie" (13 ,,\V równe WiPliczcie"). 31. Ofiara. D l-III, B IV -VI. BIl ,,\Vysqczasz uczucie, a lu'ople" jak B (tak powinno hyć).

:3;). Przeszłość i przyszłoRĆ. D I. f3 JI- XIII. Tytuł jak D. -I j "Le(]\vie :<ród mogił" jak D. łV. ,,)Ioże wędrowca" (B ,,)[oże wl:(h'owna"i

C).. oJU.

VIII 3 ,,1 anemonom-' (B "l aubmonom"?); XI 5 ..\V czaszę ofial'ną WOlI sączą" (H ,,\V ofiarną czarę WOlI s.,czą"); XII, ,,\VyziewaJrli zeputego świata'. (B "zepsutego wyziewami świata"); X TII7 ,,1\:aI3 zuchwale ot" (B "Kala zuchwale och!"). Poeci a grohy. D I-V ca-roś('. 1 1 "l\Iają-ż piewce" jak B; H" .,.by wzdychać" jak D; II13 "A rozmyślnie" j1)k D; V 1 "Bo tam czę'Śd sa., żywotnie" jak D i DUo Poezji. D caly sonet. I "Do tęschnych dum" (D ..tf;sknych..."); III3 .,Bo godny ci zgotować przyhytek w ich cieni" jak D (poprawka K .,by" słuszna, "cieniu" błędna). Topole. I-VI, B VII-XVIII. III. ..W siny r07.miótł pył' jak B; V "lilij" (D "lilii". K "lilji"); VI. ..drżel1" iD _,drzelI"); X 3 "gwiaździstych" (D "gwieździstych"); XII: Spojl'zą w kol'): przest.wór głuchy!... Tam!... jut.rzni to brzask?... Na mogiłach niecą duchy Fosforyczny blask., (B zniekształcone); XIII l ,,"'tem" (H "Wnet"): XIII. "Żal ssie" (n .,Ssie żal"); XV. "To anieli" (B ,,? anieli"); XV1 3 ,,:\Ioże tyllw" B ,,? tylko"): daty w n niema.

NiC'wbudki. D I i II, R III-V. Kotatki.. \\' imionnikli IJ. Pel... Dy..." nipma w n. lo ,.lilij" (D "lilii"); II5 . Och!" (D "Oh"): Ils "tęschną"; Ih "A spokojnym" jak D; 1117 "kwiat.ów" (H "kwiatu"): IV zaczyna się w R od wiersza "Lecz ten obraz..." i kOllCZY się wierszem ("Czas ella kwiecia ni1czabuclki"); V 3 .,Dla mnie" (B ,.Dlamnie"); V 8 ,.Dziś napróżno tu się męczy" (H "Dziś się próżno Illtaj męczy"); po V 8 następują bezpośrednio 2 ostatnie wiersze "Och! czy kipdy" itr!., (lwach WlC'I'SZY popJ'zednich i daty, podanych u B, niema w n. Pokusa. D I i II, B III i IV. II. ..lilij lnviat" jak n; IIl l .,:\Iamy-ż dzisiaj, mamy-ż zawsze" (B "Xa cóż dzisiaj, na cóż zawsze"); lII "brać'!" (B "hrać!"); IV 1 "Pl'ecz pokuso! bo choć jc)siell" (B "PI'ecz Pokuso!... ('1101' dziś ('!) jesie)....'); daty w H ni ł'lll a.

Zima. D cały sonet. lV 1 ,.natury" (D "Xatury"). B nie H'R._ Życzenie. D l-IV, ja IV-VI. B nie ma.

Do Bogarorlzicy. (Bogarodzico! o ja czczę Ciehie). D I, K I-Vlfl całość. n niema. II "ty mnie wiodła" (K "ty mnie zawiodła"); IIliO "By była jedną" (K "By było jedno"); IV o "tl'ucizny"; V 9 "pastwą cmentarzy" (K "torturą cmentarzy"); V lO "z trujących twal'zy" (K ,.Z trujące,i twarzy'); VI, ,,0 gdy" (1\ "Ach! gdy"); VI 6 "Chl'ysta" (K "Chl'ystusa" -- błędnie); VI7 "T1) ]{' (K "To"); Vh ..złlaku" hrak w ni VI, "Tak" (K "To"); VI" "prawe hłonie"" (K ,..iasnf) błonie"); VIII "och" (h. "ach"); VIII o "boskiego płynu"

') ,.( .

38.

3D.

O.

1.

2.

-1:1.

6*

(K ..boskiego tdl\lienia"); VIIho ,.0 l\Iatko! nakloii łasJ;:awie" (I, ..Ikłoii, o :\Iatko - łaskawa"); "Ameu" brak w R.

4L SlowiaI1ska pief.a'i. D I-IV, ja V-IX. B niema.

5. Do Husałki. D I i II, ja III-VI. B niema. 117 "Kwiat ideji" (D ..ł-i.wiatu idei").

4(;. Przechadzka !lad Goplem. D ca.łość. B niema. 15 "roziiciele" (D "I'ozdziela"); lu "ziele" (D "ziela"); lU. "pl'zezl'oczystćj" (D "prze' żroczystej"); IV 21 "Kiecą" (D "Niosą"); VlI g "t3chniąc" (D "tęskniąc"); VIII, "z omnej" (D "zerwauej'"). 47. Przyjście wiosny. Fantazja. a) Anio zimy: D l-W, ja 17-40; - b) Anioł wiosny: D 1-12, ja l:i- 26 - c) l'ieśl'i, D 1--111, ja IV -VI. 1I3 "lijo\Vego"; Ill "lilijowym": przed "Przcbudzpni" tl'zy gwiazd.

ki w R. - d) (Przebudzeni). n I IV całość. lV3 "dzierzy" (D ..rlzieI"ZY"). U nie lIla.

lj8. Obrlłzki (Nad światem, nad sennym). \nersz ten umieszczony został w "Poezjach" 1889. \V R G wiel'!';zy, poczem się urywa. Drobne wal'janty pominięto. Tekstów Kolac'!:kowskiego normalnie nie cytowałem, ponieważ są one przedrukiem z "Dzieł poetyckich" Bel'llackicgo, za wyjątkiem "Elegji" (nr. !J) i "Do Bogarodzicy" (nr. 43). Podane u Brzeskiej jako .,Poezje niewydane" wiersze polskie i niemieckie nie mieszczą się w R z wyjątkiem wiersza "Do naszych wrogów".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry