GA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.12.15 Nr100

Czas czytania: ok. 17 min.

TA

Wid kiego

Xiestwa

POZNANSKIEGO.

Nakładem drukarni W. Deckera. - Redaktor: Assessor Raab ski.

J\łfo. !OO.

jy Srodę dnia

15. Grudnia 18 l g.

Z Poznania dnia n. Grudnia. y n»:*" j. < . '. * "__!_Cł'_' D > f t * Ja. Ł f /\ A r ? /\ /\ n ia M. ,m; wróci późno w eczor 51 G n i e z n a Ja. Xi, i <; . J m ć R a d z i w i ł ł J mc i w W V j' N a fi , e s t ! /\ N - Króla Namiestnik KroL, udalszy się fam dn'''ra' "T £n*£T *?T *.A. vvpoprzednio dla oznaczeni, w mieyscu no- siwych /\ /\ /\ III A wego planu reatauracyi Miasta, na którego £8 dawnie» . b : r; l. 'Q. 2 odbudowanie, po spaleniu się onego niemal Bawmey, .' » eCLego lnley teraz WSlaWlę do sczętu w nocy z dnia 27. na 9g. Maia n.em si, Swoi*« do N. Król. Jmci o T p o r. b., Nayiaśnieyszy Pan z dobroczynnych moik« dla budować si, chcących. U." /\ względów ku mieszkańcom, tą, ciężka kię Xi 7 e N Ze r O Z k a Z /\ n e t o Y:(Y r (;;.l .»czył j o !, . . . X., £e----.N a % tt..Ll k H a Mlt}Y.: J(]h «L a y .

all, dotknIętym, raczył na przedstawIenIe bL1 M ueTn?:--Tegoż Ja. X,ęci, Namiestnik», udzielić iak sczera E 0\ /\' f/\* Wion* W darze buduiajym domy murowane D a y . p r 2 e r Deputowanych J O V _ ? 8 O /\ , * * * * " mniey 40.. «óp długowi o dwó.h piórach, gł, bsze podzięki a L * . * ",* II 3 y" pO 40., buduia.cym- zaś-w reglowkę, i ; " J O / ' : , , 7 fi . l p«8mo «1»/\ /\ /\ /\ /\ /' /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /) /\ /\ /\ /\ y/\ e/\ ;\. z /\ /\ !. /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ W r ę ce Je g o obszernos«, po 20. procentow anszlago- ed/\slj; wey summy; niemniey raczył darować m°ia- it) Xiaie Na stu, przyległe niegdyś Starościńskie a teraz" dolany t r o l l e t o d p " W d 8 ! w * P O * O " Rządowe grunta, o ile podług "owego p l a n u j e aię naocznie p rzeJn 3 jO T? /\ «h N a grarucy Powiatu witany Wychwalać głce iey, «ddawtc pochwały "'rM« i«. «. ". II( f \ R a d z c e Zie rzadkiemu i wysokiemu ley talentowi, byb Y ł- dastoyny *. ***»* pTM; B * J" M Lrat i loby tylko powtórzyć zdanie wszystkich ini3ń6kiego, równie i F prawie europeyskich dzienników, które lą J*ade. mieyrtV ""yimowali Go, słusznie nazwały Królową śpiewu. Przystępny wadzie do mn<<1 U i e A , b Y P II K III Y :'):') <l> do opisu «lanego przez ni<;; M . t t Ra d Y "'? /\. b IIJI h kt ' h ' , agls ra , . surs4 C b.. uuurm, i nie o ryc .posmezen. .« rozwinictemi cnorąg l z 8 I ja dost, Y Pani C a talan i obdarzona iest od natury /\ o d, w p y »j g f gj j , /\ " 4 ,/\ 4 i « Z /\ b przy. em /\ po. uw* , p :Q:Q twarz" gloe- m " y c h c s o b z c h o ąg M c h o w i i i e z n " " l l t » S t a t y c z n y m i z a c h wy c an e, *, a .ednak z mozdz.ęrzy «na P /\ o , c. . /\ /\ li b " e r i lOS C l e g o M y m u , e p r 8 t " I er,ić «czucia nayw.e. . y. mifcezk. ń - poł-azeciey oktawy. ,Niskie iey tony są pęł, . wdziwtgo hołdu, K vu-cia JIaTKe- ne; do wysokich pnelaiuu srn.ało, lecz zgięte miasta tuuyszego dla JO. -Aięc» ):::( /\ _ cz)et(Jśc, ą średnich zachwyca. Zd.ie etnika H /\ T' j «»« - /\ Metropolitalna, >iq, -O toJt.iąg "ty tonuj /\ mssa di voce), P r M m : II W % » p > Siemień- gdy wzr.su al do nay,bieysz,go br*mie"g ą. na" /\ J Archi. d, e c e zyi, III a , zdołałby poruszyć i mezyiące Mioty.

8 f" 10 xlSecia w domu. w którym sta- Nasamprzod, po przegraney uu erturze znan 1 a JO. A , a /\ c mievscowe. Udał nego Kompozytora nasz.go Karola Kut.

BIC potem Mie.jm "Wał- WSZ"'ZK przedsta *"»*»* »w >

A d , er,

«lU m

T miey.cowością sczt"ó Lr! pbn

"M ur"czego,

» »

Tegoż dn.aFrztS JO. X.qc.aobud, na SUłOZdTO tta t t i r A «>ncy miasta tego 9fowych i obywatela. . okolie, '" "eczytznaydowace<; Y którym p A S i ; "Idz 1111ey

, nionez o .

/\ /\

'"

D . ia . l _ k a Z a ł b < > b '. . i L * e _ r 'CVI oc 'n peło przełożyć plan'« £ J J zainfl' m. ow ał . . rzec zy na yt roskI wi fi 1 li *"*? '" '" ]I iEŁ*?L '7" "I ,ir:1l "I CT""7'I; T "W £ ' " ! L.k.A..A...JI'vv vV.::l£.oY S o b przeymosuą, zabieratąc ,e> /\ /\tkłch błogosławieństwa za okazane Ill1a tętnu dobrodzieyetwa. 2 Warszawy dnia 7. GrudniaKoncert Pani C a t a l a n l.

( Z Konespond.nu /\-awsbeeo.)a

«w i a yr f Y -

A A A A A " pu klorey

J w y

:u; (e KZ Con certa n to. Gióa, .Mftatfe-Hf organu ,..h-,ul,wszystkich; ale prawdziw, biegłość i zdolność oKazała "W w.ryacyach

osobliwie wdrugky w.ryacy., . IllOC tremo/\ /\ t h .. . nietylka prze OIIZIopla, ale * bM H * J * - CzeŚĆ drag, uuwtrtUra. K.watyna Ombra A d o r a t a śl)ifcW,na była z właściwą:') . :') r a r WY26Z ości ą. N . stąpił potem, wyiątek z Kwartetu 1, S rumenulnego. - Czamiący wdzięk iey śpiewu rozwi.ął się potem w aryi Ce p i g ni.

.A li> Po'aca' la plac Id a

L ecz"Wz:')aneya "'ielskiey p UŚ. :')i(Godsav e t h e K i o g) VVrą śpiewała s wyrazami: Boże z-choway A l e x a n d r a, okazała cał, '" '" '" '" '" Z d a w a ł o :') 1 :'):') iakobypi«nb mnogiego ludu etóy się w głos iedea, w dźwięk przechodzący nawet zdolnośóczłowieka. /\ /\k i Uzgromadzonapltblifznolc talenfa, które się Stały powszechnego podziwienia celem. Z Wiednia dnia 2g. Listopada.

Dostrzegacz Austryacki zawiera nazwiska wszystkich pełnomocników dworów Związku Niemieckiego, należących do obrad tutejszych. i) Ze strony A ue try i: CK. Miaister stanu i Konfereneyi, Minister spraw zagracznych, Xll,2<£ M e t t e r n i c h, który iest razem prc-zyduiącym. 2) Ze strony P r u s s: Minister spraw zagranicznych Hrabia B c r n s t o r ff, zawierzytelnieni przy C. K. Austryackim i przy Król. Wirtemhtrgekirn dworze nadzwyczayni Posłowie i Pełnomocni Ministrowie , Generał-Porucznik Baron Krusemark i fan Klister. 3) Ze »trony Bawary i: KróF. Radzca »tanu i Generalny Dyrektor Ministerstwa epnw wewnętrzny, h, liaron Z e n t n er, i Król. Poseł przy C K. dworze, Baron S i t 1 n te i n.

.4) Z., strony S a x o n i i: Król. Minister gabinetowy, Hrabia K i n s i e d e l i Król. Poseł nrzy Ci K. dworze, Hrabia S c h u1e o b u r g.

5) Ze strony Ha ntioweru: Król. Minister JJ» bine to w y Hrabia M u n s t er, » zawierzytel iony przy C. K. dworze Poseł Minister stanu, Hrabia H a r d e n b e r g . 6) Ze strony Wirtembergii: Król.

Minister stanu i Poseł przy C. K. dworze, Hrabia Mandelslohe.

7) Ze strony B a d e n: W. Xiaz<;ey Minister spraw zagranicznych, Baron B e rs t e t t, i vv. X. Poseł przy C. K. dworze, Baron T e t t e n b o r - n.

8) Z e strony B e s s y» E l e K t o r a l n e y: Poseł przy C. K. dworze BallIB M u n c h - bausen.

9) Ze strony W. Xiestwa Heskiego.* t3fny Radzca i Marszałek dworu, Baron Dv Thil.

10) Ze strony Danii codoHolstynu: Minister stanu i Poseł przy C. K. dworze, Hrabia Bernstorf.

ii) Ze strony Niderlandów co do X. L u x e m b u r g: Król. Minister oświecenia , przemysłu i osad, Pan Falk. 1») Ze strony W. XI..I,re,cyeb i X:o;recyeh domów Saskich: tayny Minister stanu, Baron F r i t s c h .

13) Ze strony BraunszweigH i Nas« sa u: X. Nassauski Minister stanu, Baron Marschali.

14) Ze strony Meklenburg-Szwerio.

i S t r e l i c : tayny Minister, Baron P i e s« sen. 15) Ze strony H o l s t e i n - O l d e n b u r g , Anhalt iSzwarcbufg: X. Oldenburgskj Prezes nay wyższego Sadu Appellacyiriego, Pan Berg, 16) Ze strony H o h e n z o II e r n, Lichten stein, Reus s, Szau ta burg Lippe, L i p p e i W al d e ck: niezieehał lescze pełnomocnik. I J) Ze strony wolnych miast: Senator miasta L u b e ki, P a n H a e h . Pan Falk takie iescze nieprzybył , lecz spodziewany każdey godziny. N a teatrze tuteyszym po nad W i e d n i e m wystawiaj teriz melodrama: "N o e . " Widać w ley sztuce ray i piekło, anioła z płomienistym mieczem, potop i tęczę. Wystawienie iey na korzyść pogorzelców w Laxen burgu, przeniosło, prócz podarunków C. K. "rodziny, 4,049 Złotych Wal. Wied.

OJ Menu dnia 5. Grudnia.

Pan Bergt, były wydawca gazety Bre* meńskiey, który w Kieutzóacb, gdJfe

4:Qo2«<:}:>A ruedosta* ładnego «rzędu, puści st«, la* pisma głoszą publiczne, do Francy i, gdzie w połączeniu z innymi uczonymi wychodźcami Niemieckimi tmdf ić się będzie wydawaniem pum peryod>cznythwę F r a n c yi . Otoczyłem Sle Ikzneim ich płodami; tey samey względności sta'y sie pożyteczne KUnszta uizeeti-ikaini. nowsze chne podAiwieuie równą dla oboyea nrzvnio" sto zachętę. - Oswobodzenie kxaiu nasze

Z Pnryha hI5l i. Grtidnia. .fi AOUl)e""Ap A CZ,Sy »ozwomy, zaiąć Się Dnia 29. z. m. zagaił N. Król. wiadomym S A f f 1 A lO? IIa62ycb' lio*k*, ebrzędem posiedzenia Izby Parów i l>,-pu- L j Aarlorn Położono etat publitowanycb, następuiącą od tronu mową: TZt Vit * A A '" 5 c h °P$«ATM. J..-« ., !, * f n>ogqVVPanomzzaduwolnieniemdor,uść, " l " , « ń z n a y d li, * c s:« z n o w li W , Ź Przewidzenie prawodawstwa nad. cemi posrod WPanow, poczytuię s.bie za nay- przypadkowe«» potrzebami nie zostało omy. pielWszy serca moiego obowiązek, złożjć Jone. Żaden nowy kredyt nie będzie na * . * *! Opa.rznosc, za te dobrodziej««, rok bieżący żądanym. JuŻ podatkuiącym które dotąd na nas zlewała, , których w przy- przyznana pielWsza ulga. Uciążliwe daniny bloa« s p o d z i e nam <<1ę każe. - Rodzi- tylko tak długo iescze tlWać L a, dopóH na Mota pomnożyła S 4 , mam nadzielę, ii nadzwyczayne długi publiczne zaspokoioreżyczenia Moie w zupełności zisczonemi zo- mi nie zostaną, _ Wszędzie prawa bezorzesuną. Now. podpory domu moiego, staną szkodnie wykonywalnivbyły, spokoyność się nowemi węz y między Mną a moim Lu- nigdzie istotnego niedoznata Zwichrzenia" den, Nasze .«o.u-li przyiacieiskie<z kraia- W takowem rzeczy położeniu i chcąc coraz rniooudworhswntow zasadzatąces A naści- bardzie zagładzać pamiątkę sn' u.niy przesłey ledoosc. Monarchów i zobopólney nie- szłaści, ruewach.łe« «" pomnożyć dowopodległoś«, są warowną tlWałego pokoi u n;- dy łaski i poiednaniz. Naznaczam im te tyl. icym,ą. bczeamy skutek układów moich z ko granice, które im uczucie narodowe i doStoJ.cą S. przywrócił dyecezaJnym naszym stoyność korony zakreśla. Wszelako * no kościołom naczelne dusz pasterstwo. Obe- śród tych wszystkich publiczney pomyślności cnosc B.skupow w ich obwodach kościel- żywiołów, nie mogłem tego ukrywać przed »yrb utwierdzać w nich będzie porządek we sobą, iż sprawiedliwe powody obawy za wszystkich zarządu duchownego odnogach, i truwaią mą nadzieję i od tey chwili scze. rozsczep.ac przynależne nas,ey S. Religii rego naszego zaięcia się "iemi w'" ą / i prawom Panetwa uszanowanie. Zachowa- - Chwieiąca się, ale rzeczywiści "X my nietytalność swobód kościoła naszego, koyność, ogarnia" wszystkie umy ły. kall U ysiucharri życzenia wternych, i zastano- żądz od obecności zakładu iey tlWałoścf Wę Się nad ich potrzebami zanim WPa- Naród kosztuie tylko niedokładnie piel nom przedstawię srodkt, »kichby wskrzeszę- wszych owoców prawego rządu i pokoiume wiaty Oycow naszych wymagać iescze ma obawę, a b y się niestał łupem ąwaho-' mogło. -Dwa lata urodzaiowzastęAuią po wnychfakcyi, których zabiegliwa ij z, caęsct smutne ucierpianego niedostatku sku- panowania, i zbyt iawne zamiary, w trto" JIU; rolnictwo postąpiło widocznie na wyższy, go wprawiają. Wszelkie obawy i życzenia udoskonalenia swo.ego stopień; każda gałę* zapowiadają konieczność nowey pore i przemysłu uzacniła ." wzrostem swoim; «lWałey spokoyności. Będzie o/a b e L m nadobae sztuk* stanowa wciąż ozdobę i sta- podmienia sic. kredytu i podaL* t™ leżeli chcemy zapewnić F r a n c y i owoce własnego iey bezpieczeństwa, leżeli F r a n c y a stanąć ma znowu na tym znaczenia pomiędzy naró d, mi stopni u, iaki by dla wis. ego i Kh dobra przynależy, trzeba ustawę, iey Łunstytucymą uwolnić od owyrh wzruszeń, które sa, tern niebezpiecz-ieyszemi, im częściey s.ęodnawiaią. W tern przekonaniu powziąłem znowu myśl, którey wykonanie iuź dawniey miałem w zamiarze, a którey doyrzalość zostawioną bydz- muisłała doświadczeniu, równie iak iey spełnienie nieodzowney koi.iecznosci. Jako twórca tt-y ustawy kanStytucymey, do którey losy moiego ludu i moiey rodziny nierozdzielme są przywiązane, czułem się byetó powołanym do proponowania popraw oneyie, skoroby tego owe wielkie interessa, równie iak zachowanie swobód naszych wymagało, i skoro takowe poprawy mai * na celu tylko sprostowanIe w ustawie Iconetytueyir.ey niektórych kształtów postępowania, ażeby iey dzielDOSC i skuteczność tern bardziey z.bezpieczoną była. N adeszła chwila zmo.cnIenIa Izby Deputowanych 1 usunięnia iey od corocznego wpływu stronnictw przez zapewnienie iey trwałości, o d powiadaj, cey lepiey widokom publicznego porządlu i zewnętrzney Państwa powadze. Dzieło Moie uzupełnionóm przezto zostanie, Sczęśliwsi niż inne kraie, ni« w środkach tymczasowych, lecz w naturalem ustanów naszych rozwinieniu, czerpać siłę naszą będziemy. - Od poświęcenia się, od gorliwości Izb obydwó h, od czystego ich pułączenia się zMoim rządem, żądam obmyślęnia środków, ocalaiących publiczne swobody od wyuzdaney zuchwałości, utwierdzających Monarchiąinadaiących wszelkim, przez ustawę Konstytucyjną zaręczonym prawom, tó zup ełne bezpieczeństwo, iakie im przynależy, Zai<;ty orat ieetem pogodzemtm wszelkichrraw nsszych y. Monarch A KonetyrurrW Przymuście W Panowie iuż dawniey rozmaite de osiągania celu tego dążące ustawy rozkazałem ułożyć proiefcta tych kiore w-ófnośtS osobista niezawisłość SędzFÓw, oraz porza<<lny i wierny »arzAd Departamentów i emi« zabezpiecza,. _ Opałrzuosć włożyła na Mnie obowiązek, abym zaparł bezdenna przepaść rewolur.yi, i zostawił Moim następcom i Moiey oyczyznie, wolrfe, silne i trwałe urzadzenia. J W Panowie Jesteście tego święteee obowiązku uczestnikami. Polegaycie WP anowie na Moiey niewzraszoney stałoś i iż go z mey strony dopełnię, a U polegam nawzaiem na pomocy Moich wiernych i poczet wych Parów F r a n c y i, równie iak na pomocy Moich wiernych i poczciwych DepiJ towanych Departamentowych,

Maiąe Król mowę tę z tronu, siedzieli n.

prawey stronie M o neieur i Xiążę B ert v a po łewey Xiaz<;ta Angoułeme i Or Jean s, N a sześciu stopniach tronu siedzie" dzieli Marszałkowie, Xia,ię E c k mu h l < D a v o u s t ) , Xiąż. } i ę A I b u f e r a, ( S u c h e t ) M a c d o n a 1>1, dygnitarze i t. d. 'Po mowie' wykonali przysięgę "owi Parowie i Deputowani, po czem wśród odgłosu- N i e c h i y i e K ról!« i g r O m u d z i a ł , o p n i e» K ról salę i powrócił do pałacu Tuileryiskiego Towarzyszyli Królowi w powozie M o n - s i e u r i Xiążęta A ng o u l e m e i' B e r r y " Po obydwóch stronath powozu, iechali koni no Xiaz<;ta Raguzański i L u x e m b u r e Xi» £ę Mouchy i Hr.bia Bourmont Beuguot, Gregoire i Puy, nie byli obecnymi na posiedzeniu Królewskiem. Także nazwisko G r e g o i re, który nitode - brał pisma wzywaiącego, nie było czytane Z pomiędzy Francuzów maiących tera« powrócić do F r a n c y i , wymieniaią braci L'Allemand, Drouet d'Erlon A m e i l L a v a l e t t e , R o v 1 g o , Van - rżenia w M a n c h e s t e r zatrucfohi"y sfronnłdamme', Beai, Durbaeh, Bassano, ctwo ministeryalne i oppozycyine. Lord F e l i x L e p e II e t i er, F e l i x D e e p o r t e s , Kanclerz twierdził w labie wyiezey, ii zgroMehee Thlbaudau, Bertrand, Le- madzenie w Manche ster było podług KOIIf e r r e - D e e n o u e t t e s i t. d. stytucyi krain bezprawnem. Gdy bowiem Naiywaią teraz Hrabiego Deca z es Xią- prawo kraiu mów», iż a większości liczby wyżęciem pokoiu, z powodu ostatniego iego pływa siła, z siły zamieszanie, a z zamieszania iwycięztwa, które nad Ministrem woyny bezprawie, ruktzgro madzeniaManszesttrskieodniósł. S o '" e m o /\ e nazwać prawnem. W Izbie niiX. P r a d t znaydute się znowu w P ary i u. ezey oświadczył Lord Ca s llere a gh,i£ zwierz« Takie studentów tuteyszych ogarnął chność w M a nches t e r przynie woloną byznowu duch rozruchu. Znaleziono na ła do użycia gwałtu przeciw zgromadzeniu* drzwiach S o rb o n y poprzylepiane odezwy ie dopiero, kiedy uyrzała, iźzacaynało do nich, aieby sie, opierali naruszeniu ustawy bydz burzliwera, kiedy K o n s t a b lo w i e konstytucyiney. donieśli, ii nie ea w staiie rozpędzić tłu} sczyj kiedy akt o buntowaniu się na rogu Z Madrytu dnia II( Listopada. LI u; c y > prr y [y K a lI, c e y do p) a c U z£'rom3cJzenla, Czytamy t u raport zdany wielkiey Kadzie o d c z y U j i Y m z o s li ł. k k d Y o s o /\ a li r z c d o w a Kast)ekiey . przez Królewsk.ch Adwokatów /\ /\ w Ś r 6 d t} li m li - P o l a /\? . ak ( tfcll Y y /\ na rozkaz Króla, wzglądem ułaskawienia /\ M e z ą ł a t l e' z powalona, i nogami zdeptawinowayców politycznych. Oswia<4zaią się z li e li ł a. kiedy potrz.-ci raz zn'iwc-.zoj.o zaw nim za P owszech. em P izebaczeniemtak Q - /\ od"ytal)il wgpomnio!'fcy li5t8Wy} ki e Względem Stronników i sług nug.iys J o z e fa /\ u li m w y raź n e y d o p li Ś e i ł eis' napaści» B o n a p a r t e g o , i»*o też uk nazwanych w l e n c z a e dopiero uznano poirztbę uiyci» Liberalistów, a wezwani urazem do wy- /\ 2broyney z m e $14 tei , ('es"OI8IWO fiie Burzenia swoiey myśli, iakteby krok takowy /\ {o /\ b r o n i. r n i a } o n d j , e } i > i o i e /\szeTl \& · prawił w opinii publiczna y w r a i e i i e , za - k a i n i f c . l i a m i i a p r o c z t) g o w i e l li m hi o p i .

pewnili, ienayiepezeinaypowszeihńieysze. /\ t Y . _ Usprawiedliwił 1.kze Lord Cast, Rada KastyIska zdać rn.ała w łym samym l e f h z ł o i e n i e Z li r z , d li L o r d a F i t z _ duchu Rrótowi eprawę, - którey rozstrzygnie- w i i b m Dia-wyglądaią. Po.hltbiaią sobie, iżKrcł Mowa Pana C a nn in g" niosrca na sobie P ostanowił U p ami ę tnić t y m cz y nem łaska-. . Kat y lińie* a ktoznamle mowy prztclw wości swoie y, rocznic ę urodzm Krolowe y » rą MKoHcay "OWJBll G>cereuaf aygblła J rnci, dnia 6. Grudnia. głośne i długo trwaiące oklaski. Mówca Nasz Generał naczelny w południowey M z y w a , r a d y k a l n y c h r e f o r m i s t ów Ameryce, Don Pablo Morilło, mia- /\/\ słonecznym w porównaniu z millionowany ieet od Króla Hrabią Kartag.eny, /\ m i pofzciwychj i 8pi)koynych obywateli, Markizem de la Puerta. ufaiącyeh opIece rządowey, Nkzdaie o» Żółta gorączka wezędzie wobre.e. /\ zasługiwać na dawnieyezy zarzut Pan» Z Londynu dnia 1. Grudnia. T i e r n e y , iakoby był nieprzyjacielem W rozprawach względem adrtssu podzię- wszel&iey poprawy, kiedy wostatniey swey kowania do Króla, nad któremi w Izbie nii- mowie otwarcie to wynurzył, ii historya «ze« dwa dni strawiono, eczegóinicy wyda- sewoiucyi Fraueuzkiey dwóch rzeszy nas

XJUa*3- trzeba się ociągać; a) iż nagle poprawy loruią drogę do rewolucyi. Lord E r s k i n e, iak wiadomo, wielki prawnik, ga.iiąc w Izbie wyższf-y postępowanie w M an cliŁ- si er, uczy ił tę uw-.gę, iż siła zbroyna d>p tro w godzi ,q po odczytaniu aktu o rozruchash prawnie użytą bydź może. Lecz ieieli pospólstwo - iak Lord . C a s t l e r e a g h zapewnia nieczekaiąc upłynienia godziny, zaczęto wywierać gwałt y , rzfecz iasna, że również nie czekaiąc upłynienia godziny siłę siłą odeprzeć wypadało. Xiążę Regent przyiął dziękczynne obudwoch Izb adressa. Środki, do których przełożono Izbom proiekta prawa, zaeadzaią się na następujących wnioskach: i) Zgromadzenia ludu nie mogą odbywać się, iak tylko okręgami, w mieyscach przez zwitrzchność wskazanych lub zatwierdzonyth, po sztśćdniowem oznaymieaiu, i naywięcey w liczbie i 0,000 głosów. 3) Dzienniki dwuirkuszowe i mnieysze podlegać maią stępiowi gazetowemu. 3) Rozporządzenia względem prassy.

Ą \ Zakazanie gminnym ludziom ćwiczenia się w broni. 5) Ograniczenie prawa cywilnie oskarzo» nyih, do odwlekania śledztwa. Pierwsze odczytanie tych wniosków nastąpiło przy nieznacznym oporze" ze stronyoppozycy1. Odpowiedź LoRa S id m o u t h na adres Zgromadzenia Srnithfielde kiego, do Pana Wat s o n, takiey była osnowy: " T o, co W Pan adressem nazywasz, przełożyłem Królewicowi, Xieciu Regentowi." J?apiqry publiczue idą w górę.

Uczyniony także będzie wniosek o uchylenie podatku od wełny zagraoiczney. Z Stambułu d. 26. Października.

Porta otrzymała dziś bardzo pomyślne wiadomości z Bagdadu, podług których korpus woyska Perskiego pod dowództwem naj starszego syna S zacha Perskiego ze znaczną stratą odpartym został. Zwiastuni tey pomyślney nowiny, do kiórey, na potwń rdzenie, przyłączone były głowy kilku dowodzcow, otrzymali futra honorowe i znaczne podarunki. .

Rozmaite wiadomości.

W O r l e a n s od dnia 10. Października do dnia 10. Listopada r. b. umarło na naturalną ospę 127 dzieci. Te przesądy ciemnych wieków nie przynoszą zaeczytu F r a n c y i, przypiauiącey sobie tak wysokisiopień oświecenia. U nas nayciemnieyszy prostaczek cz-uie iuż bardzo dobrze dobrodzieystwa tego Zbawiennego wynalzku, a pod rządem czuywym, przesąd nawet w poziomey wieśniaka chacie przytułku znaleśdź nie może. W roku. tąig. w Departamencie Poznańskim zasczeplono 31,9,06 dzieciom ospę ochraniaiącą, pomimo chorób wyrzutowych, mianowicie szkarlatyny, które we wszystkich niemal Powiatach panowały, co usiłowania eczepiących ospę lekarzy znacznie tamowało. Rz$d wynagrodził pilnych, i zachęcił wszystkich do gorliwego działania w tey tak ważney dla ludzkości sprawie. Podług doniesień z K orfu dnia 10. Pat*, dzienika, przywróconą była spokoyność na wyspie S ta M a u r a, a podburzone przez złośliwych ludzi chłopstwo powróciło do swoich zatrudnień.

Zona zazdrosna.

Poiqó wreszcie nie mogę, moy kochany Janił! Juk eiong Modesluwi cierpliwości stanie'.

jJrfiZSZty fllj3tmyem p 'mkfo nie widzialo iedzy! Gdyby do domu ,iy/vhczo,r nie. wrócM-czem prgdzt. Ył'.iem razie zaszł odpłata lab «. .xtmdy 9?z Zaraz dziewczęta w zlości wylicza krociami 1JJ był.a uznana 1. na lZ--.CZ 1?assy powtornie Posqdzaiqc, le do nich chodzi Z umizgami. - S?1C\Ęn10ną zostanIe. Wraz1e gdy y takowe Znać 2 zee fryc' gdy niemozesz poznać pIenIądze lub rzefzy od posk dZ1c1ela, cale , laski Nieba ukryte lab zamilrzone b )dź miały, na ten Zlaluiqc tego, kpinu zazdrościć potrzeba: pr2)1?adek oprócz tego wsz lkie służące mu Zonq zazdrosna, bracie! iest rozkosz jedyna, do nIch prawa, zastawy lub Inne za utracone Ona ci live, kochanki zawsze, przypomina. uznane będą.

Bydgoscz dnia g« Września 1819.

Z a z d roś ć , Królewsko- Pruski Sad Ziemiański.

Tridqc spokoyność żYwych tyie zazdrość blada, Umarlym ona tylko przykrzyć się nierada.

OBWIESCZENIE.

Wyczysczenie Kloaki tuteyszego- gmachu Sądowego poruezone bydź ma, stosownie do odebranego od Prześwietney Regencyi :0;. pod dniem. 18. z. nu zlecenia" sposobem licytacyi naymniey żądaiącemii. Wyznaczony tyta końcem, na dzień r8' m. b.,. @' godzinie io* ranney termin, odbędzie sie yr podwórzu wzmiankowanego gmachu i z nayflaniey wymagaiącym z pomiędzy przytomnych licytantów, kontrakt, z zastrzeżeniem zatwierdzenia zwierzchności, zawartym- zostanie.. Poznań, dnia 12.. Grudnia I&HJKróL Nadbudowniczyr Wtrnicke.

ARESZT OTWARTY.

Królewski Sąd Ziemiański w B y g o s c z y esww'iC2ft wszystkim tym, którzy od D e g g ieg@ Rendanta kass depozytalnych byłego Sądu- nadwornego r a poźniey Trybunału Cywil»ego, pieniądze, rzeczy, etFekta lub papiery oosiadaią, aie by iemu z nich zgolą nrc iiie wydawali, lecz o takowych na samprzód podpisanemu Sadowi Ziemiańskiemu wiernie donieśli, tpieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem atoli służących im do nich praw do tuteyszego depor t» Sadowega> złoiyli,., w pi -ztciwnym b 0

OBWIESCZENIE.

M.łynarj. A n t o n i , G ł a d y s z w Ps czewie" Il'\a 1ntencyą budowac na swym gruncIe nowy wIatrak, Podaiąc to w skutek Erfyktu r. dnia sg. Października 1810. do publiczney wiadomości» wzywam resp. Interessentów ażeby prawa swe protestacyine tak Młynarzowi wsporrmione mir, jako i Podpisanemu naydaky w przeciąg g g. tygodni do dalszego podali rozstrzygnicn1a. M i ę dzyrz e c z d. 6. Grudnia 1819.

Królew. Pruski Radzca Ziemiański,.

Powiatu Międzyrzeckiego.

OWIESCZENIE.

Młynarz wietrzny Bogumir Wolf, w Stołuniu, ma intencyą budować na swymI gruncie przy wsi Szarczu nowy wiatrak. Podaiąc to w skutek Edykfu z dnia aggo Października 1810. do publiczney wiadomo» ści, wzywam resp. Interessentów, ażeby prawa swe protestacyjne rak Młynarzowi wspomnionetnu iako i Podp'sariemu naydaley w przeciągu ». tygo .lvi do dalszego podali ro z. srzy/\nienia - M i ę d z y r z e c z d. icr. Grudnia i8»9Królew. Pruski Radze» Ziemiański" Powiatu Międzyrzeckiego..

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1819.12.15 Nr100 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry