GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.01.06 Nr2

Czas czytania: ok. 13 min.

Wielkiego

Xiestwa P OZN ANS KIEGO.

- . . . - . . . . . . . . . . . . . . - " " ...

Nakładem Drukarni N adworney W. D e c ker a i spółki« - Redaktor: Assessor R a ab s ki.

. . . ".., ..... . '....' .. .' '. .. I'» > W A H 1#- w - H - H n: ... fi <<. . . . . . . .. . u m r <Ulm'łmUlm

Nro. 2* - W Sobotę dnia 6. Stycznia i8*i.

WIADOMOŚCI KRAIOWE.

Poznań dnia 4. Stycznia.

Dnia «7. z. m. wyiechał ztąd do B er] in a JO. Xiaz<; Namiestnik z dostoyną Swą Małżonką, Królewicoską Mością, Xi<;zna L u - dwiką Pruską i całą rodziną swoią, zabielaiąc W:Q podróż błogosławiące życzenia mieszkańców naszego miasta i kraiu. Spełni ły sie. te ich życzenia sczęśliwem uwielbianego Xi<;stwa w dnia 50. do stolicy przybyCIem.

N. Król raczył nayłaekawiey geograficznemu rycioiaizowiKarolo w i Kolbe «BerI i n i e, który miał zasczyt przełoźyćN. Panu dwa ryte prze« sitbie plany do podróży i W, Edwarda Hrabiego Racz y ńs kiego do Grecyi i Mr.ieyszey Azyi, w dowód 1HZ anią wartości kunszioWey tyih rycin, przt-łać wielki złoty medal z wizeruukitm Swoim.

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.

Z Bruxelli dnia 23. Grudnia.

Jedna z gazet naszych przytacza, iż połączeni w Opawie Monarchowie wydali do wszystkich Rządów oświadczenie, w ktorem wyrażono: "że mocarstwa sprzymierzone po ukończeniu rewolucyi FrancuzŁiey pochlebiały sobie, iż spokoyocść i porządek, iedyny życzeń ich cel, utrzymane będą w Ethi o p i e. Zaszły niestety wypadki, które nadziejom tym nieodpowiedziały. Między mnemi w południowych W ł o s z e c h zasady rewolucyine naruszyły porządek monarchlcznyj życzeniem iest połączonych Monarchów przywrócić dla dobra ogółu epołoynośt i porządek na przyzwoity. h podstawach; nieWątpią też iż dwory Londyński i Paryski przy<<iążą się do ich zbawiennych aamiaró« . t d " 1. ,

Z trakowa dnia 24. Grudnia. rocznym Seymie wnIesIonego, z odmiana, "Na llIaney sessyi Seymu Rplitey Krakow, y aby maximur, * b ł . , I b a . Jl c - Jl. - - . W . . . t - - « J'JQ .) » Je m« y O . O g r a n I - Z a llIJIa 15. Grudnia czytane były proiekta do prawodawcza wniosek JW. Reprezentanta Senatu nadesłane. MąkoIskiego Senatowi przesląO pwstat.o1) O urządzeniu wolncwci handlu, s)* wiła.

Względera nadania mocy hypoteki i exeku- Seiretarz Seyroowy czytał odpowiedź Secyi kontraktom przez Kommiseyą włościańska na tu na wniesiony proiekt JW R

wych opieszałych. 4) Przywracający cpłatę stępia do altów dobrc-y woli przez obywateli Królestwa Polskiego przed Notary u8zami wolnego miasta Krakowa zeznawanych. Proiekta te odesłane zostały właściwym Kommissyom sejmowym do opinii, Względem proitktu o urządzeniu wolności handlu, JW. Reprezentant S o c z y ń s ki przymawiaiąe się, uważał go za ub.iiaiący art. 7 Konstytucyi z powodu, iź przypuscza do kongregscyi kupieckiey starozakonoych, którym prawa polityczne nie służą.

Pi Reprezer iektu zniesienia Subsidium charitativum, która Kommissyi skarbowey do urzędowego użyCia oddaną została.

Na osmey sessyi dnia 13. Grudnia JW.

Reprezentant MąkoIski wyliczaiąc uciążliwości podatku osobistego, sczególniey uboż8zą klaeeę mieszkańców dotykającego, uczySił wniosek wezwania rządzącego Senatu, aby zmieniając zasady tego podatku co do Uatanowienia Jedney tylko opłaty na osobę, aczkolwiek kilka maiącą zarebków lub dochodów, i nie przestaiąc na przyi<;tem maximum 800. Złp, od każdego oddzielnego zalobku lub dochodu, ustanowił opłatę taką, iaką poiedyńcze posiadaiący dochody opłacaią. Po przymowieniu się JW. Reprezent. S o c z yń s ki e g o, który w tym względzie odwołał się do ewego projektu na przeszłoprojektowi Lako nastręczającemu naypew szy i iwjdogAdi.ieye») »rodak utrzymania bez piecztństwa publicznego 1 zapewnienia si e wagłęaem osób, które się siały podtyrzaocmi, z przyczyny, iż nia sa, w stanie <: kazanfa pewnych do utraymaula. życia funduszów bacząc iećjnak, że ustanowienie domu roboty ubogich bez znacznych nakładów cianleby sięutizymywić nie zdołało, a pomvllu nit można, aby w niniejszym stanie rzV korzyść z prac w tyra domu odbywanych t CZY 1110gła wynagrodzić koszta, tudzież, aż<bybriące, znalazł potrzebę zawieszenia prou-ktu dopóki albo zamożność skaibu nie dozwoli pewoey części dochodów publicznych obrócić na ten przedmiot, albo stosunki fcraiu naszego z osqenrtmi państwami nie będą tak sprzyiaiące przemysłowi tuteyszo- kraiowtrau iżby oswobodzony od wszelkich przeszkód mógł istotnie zakwitnąć._JW. Repr. N O - wieki przymawiaiąc się do odczytane'y odpowiedzi Senatu, czytał swe uwagi i żądał aby, ieżeli Kommissya budżetowa nie od* kryie Jakowych iescze funduszów na zakład domu ubogich, wezwany został Senat rzadzący o zastanowienia -się dalsze nad obmyśleniem środków, któremiby w czasie mógł stanąć dom roboty ubogich, iako iedyny sposób zapobieżeria niedoli i żebractwu, oraz: napływowi ludzi podeyrzanych. JW. Representant Sol ty lowlca wniósł, lZ gdy Senat rządzący dla upięknienia miasta ma fundubze, aby raczey te na rzecz domu ubogiih były obrócone, iako do istotnego celu spóiczesnego życia stósuiące eię; mówił nastepnie o przeciążeniu Towarzystwa Dobroczynności przez nsrzucanie z strony Policy} osób niekwalifikuiących się do domu Sihrorienia ubogich, i żądał, aby było ograniezone przvirnowaiiie ubogich do o s ć b, niezdolnych ponosić pracę przez wiek i kaleCtwo*; radził przyiem potrwbę urządzenia służących dla uprzątnienia próżniactwa, i Uczynił wniosę*, aby Settat rządzący przyjął życzenia Reprczentacyi na poprzednich seymach w przesłanych proiekiadi o sluiącyih oświadczone, i iako w materyi łączney urzą« dzetiia policyitiego z ustawą skarbową, co do potrzeby kosztów, przyśpieszył nadesłanie proiektu. JW. Mirszałek zawiadomił Izbę, prawo«ławczą, M co do urządzeniisłużących, będącfgo uatawą policyiną, Senat rządzący wyssnaczył Komiut do roztrząsania i zgłębienia przedmiotu. Izba prawodawcza postanowiła wezwać Senat rządzący o przyśpieszenie urządzenia słuiącydi.

Z Lon{LŻnu dhia ijJ. Grudnia.

Jutro odbędzie się uadzwycŁayna rada ga* binetowa w Wydziale spraw zagranicznych. Czyrmcśa dyplomatyczr-e, do których AngHa wchodzi, odbywaiąsi* nayczęściey w N o r t h - C r a y , posadzIe wieyskley Lorda C a s t l e r e a g h . Ministrowie i Posłowie całe dnie z nim trawią, Pos>l Rosjyis&i, Hrabia L i e Wen, otrzymawszy depesz* , udał się do biego i bawił tam 24. godzin* I,rd<*o ca efjnąl z Opawj/ goniec 2 depeszamt Lords S;t warI i Pana Gordo r-, gdy L'Tti C a stiere Jl g'i doniósł za riz o tera "» BVCefhszy, Uóry natychmiast h-Cray, c?ły dzk-ń

Ittara zabawił! powttealae uo Hrabiego Li<* ftea wstąpił. Wczcray przybiegł tu z nay4<<iększym polpiechem Pan F i t z o y, iedtn z Sekretarzów poselstwa Angielskiego w W ied n i u, z depeszami, z ktoremi natychmiast pośpieszył do Lorda C a s t l e r e ag h. Przybył tu wprawdzie NeapolitanskiXią2$ Ci m i tile i wprowadzony był przez dotych» czasowego Posła Hrabiego L u d o 1 f u Lorda Cas tier eagh, łeca, według zapewnie* nia iedney gazety, tyiko iako znatomity CIIJI dzoziemiec przyiętym został. Postlstwo Fraucuzkie w osobie Xlai<;cl» D e c a z e s przy dworze tuteyezym -wydać moie waine skutki. Mówią o układach wicikiey Wagi, kurowanych przez tego Posła, i o nowych eprzymitrzath, ściągających się do stałego lądu. W P o r t u g a l i i paIIHIJ; teraz trzy polityczne główne stronnictwa, Jedno z nieb, Hiszpańskie, ma swe główne siedlisko w Op ort o i zakrawa na połączenie Portugali: zHis«panią. Drugie chce samodzielności z ustawą Konstytucyjna, i Jest daleko m6cnieysze od dwóch innych, ! ma nayznakomitszych mówców swoich w Liz b e n i e i C o i m b r a . Żąda ono powrotu Króla i Królewica, niepoymuiąc iakby się inaczey utrzymać rnoina. Trzecie, arysto, krytyczne, i liczbą i głową naysłabsze, M kładą swe nadzieiCQ na Anglii.

ZMadrytu ania n. Grudnia, Mówią o nadzwyczaytiem zwołaniu Koftezów w skutek odebranych przez gabIoet wiadomości z O pa w y. Wezskże W woysku nasaem wcią2 udzielają dymiesye, a nasze piinkta nagraniczne wcale me są obsadzone,Gazeta Rządowa napełniona ciągle bywa ratrvolycznemi adresssmi do Króla; wszy* stkle »ietn»l kończą fię ttmi słowy: "KOII« stytueya lub Śmierć." K r i wygnał ze stolicy 17. znakomitych' osób, Na ujście znajdować sA mUl; a3H%" nerał Saint- Marq, Generał B t s e n li u rt, dowódzca »go poiku gwardyi, i kiUu xiezy wyższego znaczenia. - Xiait; 11 i a a £»d o ieet iedną 3 naypierwszych i najbogatszych osób w Królestwie. Był on na ostatku Prezesem Rady Kastylskiey i Pułkownikiem gwardyi Hiezpańskiey. Rząd wydał nagłe rozkazy w celu wygotowania witlkiey ilości prochu i broi.i. Xią£ę Can zan o, Hrabia Priego i Grand Hiszpański pierwszey klaesy, złożył Królowi dnia i. tn. b. swe lióty wierzytelne iako Poseł Neapolitański i przyjęty był od Monarchy z naywiększym odznakiem. W St. Jago de Composteila aiesztowano kilku xięży, którzy knowali spisek sięgaiący bardzo daleko«

Z Neapolu dnia 20. Grudnia.

Na posiedzeniu Parlamentu dnia g. m. b.

Kommissya wybrana z powodu wiadomego poselstwa Królewskiego zdała sprawę, niepomyślną dla wniosku Króla. Powstała wrzawiiwa w tey mierze rozprawa i nareszcie proponowano, ażeby wytoczyć skargę przeciwko tym Ministrom, którzy Królowi podali tę radę. Przełożony przez Kommissya, wyrok został przyięty. Oto treść iego istotna: "Zapatruiąc się na akt Królewski z d. 6. Lipca, przez któren KonstytucyaHiszpańska została ogłoszoną; na ustawę z dnia 32. Lipca, oznaczaiącą pełnomocnictwa Deputowanych; na przysięgę, którą Król złożył przed tymczasową Juntą i przed Parlamentem; nakoniec na akt z dnia 23. Listopada, przez któreo Król ustawą względem Rady Stanu zrobił użytek z nadaney Mu prerogatywy; zważając iż ze wszystkich tych aktów okazuie się niemożność zezwolenia przez Parlament na cóżkolwiek bądi przeciwnego Konstytucyi Hiezpańskiey, wyjąwszy odmiany przez sam. Parlament zaproponowanemu byda" maiące; zwazając, ii zasada ta przy użyciu władzy ptruczoney Parlamentowi artytułera 17s Konstytucji Hiszpsńskiey, dopełnioną bydź- powinna; uchwała Parlament: ) przedstauić Królowi, iż Parlament nie może przychylić się do tego, co przyłączona do poselstwa dnia 7. Grudnia Królewska Dekleracya, zawiera w sobie przeciwnego wykonsney zobopofiiie przysiędze i »mowie pierwiastkowey, przez fetorą Konstytucya Hiszpańska wprowadzoną została; a) iż Parlament nie może zezwolić aa podroż Króla, ieżeli ta nie ma celu utrzymania zaprzysiężonej wspólnie Konstytucyi Hiszpuńekiey.

Na posiedzeniu Parlamentu dnia 9. m. b.

przedstawiła Kommissya akt oskarżenia przeciw Ministrom C a m p o - C h i a r o , Z u r lo i iescze trzeciemu Ministrowi, O innych Ministrach nie było wzmianki w oskarżeniu.

(Według prywatnych wiadomości z N eapolu z dnia 7. Grudnia było tam wszystkaw niespokoynem poruszeniu; mniemano, iż Austryacy przeszli rzekę Po i że jiostępuiące woyeko zostaie pod naczelnemi rozkazami Następcy tronu F e r d y n a n d a, pod którym dowodzą Generałowie F r i r n o n t , Lichtenstein i Szwa rcenberg'?). Węglarze zapewniała, iż wiadomość o poruszeniu woysk Austryackich ledwo się rozeszła w obudwóch Prowincyach A b ruz z o, gdy cała zdolna do oręża ludność zaczęła lecieć ku granicy dla oczekiwania napaści. P r i a 10. Grudnia odbędzie się ścisły przegląd, gwardyi narodowey; kto się nie stawi, osadzony będzie .bez wyjątku w cytadeli. -- Po przybyciu gońca z M a d ryt u rozeszła się wieść o zawartem z Rządem Hiszpańskim przymierzu zaczepnem i odpornein. - Według późnieyszych wiadomości mniemano powszechnie w N e a p o l u , iż woysko Xiążęcia Namiestnika ruszy za dni kilka ku granicy. Ptzygotowania Austtyakow uwa wości do boiu za pierwszym znakiem.) 8pocbti*w»il się, li walu Oficerów Hi« · oa&th* i Angielskich przyimie służbę w wćysku nasr.em. W niektóryih Prowiucytih iAństwa Kościelnego panować ma wielka <<i «spokoyauść umysłów.

Z Paryża dnia 23. Grudnia.

Oto ieet mowa Rróła, którą zagaił dnia iq m.h. tegoroczne I*b posiedzenie: "Mci Pa.iowiH Na eckyłku rokn, który po na-ybyleśnieyszych wypadkach przyniósł poźniey . .. A... .., pOCIeszenIe I n IZIeIe, wInnIsmy uasamprzod złożyć -. «ze dziękczynienie mądrey Opatrzność za użyczone nowe dobrodzieyatwa. Nawiedziła dom muy żałoba; Jęcz gorące tae modły wyprosiły u niebios syna. Francya zmieszała łzy swe ztnoiemi; Fraocy-a dzieliła mą radość i wdzięczność JkuBogu zzapaienv, który Mnie nay milszem · Wbkxve przejął uczuciem. Wezechmomość Boska zlewa tern większe na nas dobrodzieystwa. uiyczaiąc nam wiąż pokoiu, to wszelkiey pomyślności zieroskiey irodło. Czas zwirł tero śilniey węzły przymierza, którego Fr a a-c ya iest członkie-m. Przymierze to uprząta wszelkie przyczyny -do woien i zabezpiecza przeciw wszelkiemu niebezpieczeństwu, na któreby porządek towarzyski i równowaga polityczna mogły iescze bydź naraionemi. Niebezpieczeństwa te oddalaią się coraz bardaiey od nas. Nie mogę przecież zataić na tern uroczystem z Ludem moim zebraniu, ii ważne w tym roku wypadki srodze me serce zasmuciły. Sczęśliwy iednak iestem, ii mogę powiedzieć, ie kiedy kraiowi i rodzinie moiey zagrażał spisek, będący skutkiem dawnieyszych nieładów, naród Francuzki, wierny Królowi ewoierau, zadrżał na samą myśl, zostaćpozbawionym iego oycowskiego berła i Btać się łuptm »statBiego wysilenia ducha niesnokoyncści,którym się głośno 1 otwarcie brzydzi. Durat ten rozterkow niewstrzyraał iedoakie postępów, prowadzących F r a n c y ą stopniami de odzyskania dawney pomyślności. Wewnątrz kraiu nayplonnieysze owoce wieńczyły wereiLi gorliwy zabieg w rolnictwie, W sztukach, w przemyśle. Polepszenie dochodów publicznych, nakazane przeżeranie osczędzeniai ograniczenia, i usiałoby kredyt, dozwalała mi, przedstawić VVPanom na tera posiedzeniu nowe z m nie y s ze nie podatków stałych. Takie postępy czynią mi tern drożezemi obowiązki, które na moi« dostoyność Króleweta wkłada. Wszystkie moie stara-iia dążą do udoskonalenia wszystkich odnóg zarządu i ustalenia powszechnego do iroru zaufania. Do oeiągnienia tego celu potrzeba CZJSU i apokoyności. OJ nowych wzrastaiąeych dopiero ustanów nie można tego wymagać, co przynieść mogą wewem rozwinięiiu i doyrzałości, gdy przez obyczaie narodu zupełnie wykształconemu zostaną. Aż do owey chwili bądźmy pamiętny .ni na to, ii w «prawach publicznych c i e r p l i w ość i u m i a t k o w a nj e iest także władzą, która ze wszystkichnayTnnieyuwodzi. Pomniymy, ii Rząd nie byłby wstanie, utrzymać porządek, tę naypieTwszą i naywainieyszą wolności l<;koymia, gdyby niebył uzbroiony potęgą, odpowiadaiącą trudnościom, któremi iest zewsząd otoczonyWszystko rokuie, ii odmiany w naszym sy stemacie wyborowym przyniosą te korzyści, których sobie po nich obiecywałem. Co pomnaża powagę i niepodległość Izb, wzmacnia także potęgę i dostoieństwo Moiey korony. Posiedzenie ttraźnieysze dokończy, ufara, zaczęte sczęśliwie na przeezłem dzieło. Wzmocniemy konieczne węAły między Monarchą i Izbami, i tym sposobem utwierdziomy systtma rządowe, pod którem zawsze wzrasta «częśliwość tak wielkiey Monanchii, a którego obecny etan F r a o c y i e dopełnienia tych zamiarów iyczę Sobie prze- le I e mianowani Ministrami Sekretarzami Sta<Huźenia dni życia moiego; lecz ażebyśmy nu i członkami rady Ministrów. Pan C c rie osiągnąć mogli, trzeba nam ttawźśrrem biere s mianowany takie Prezesem m3ay polegać, WPanom na moiey Stałey nie- oświecenia publicznego r.a mieyece Paru zrnienney woli, mnie na waszem sczerem i L a i n e, którego zdrowie bardzo zwątlore, wiernem mnie wspieraniu." Ministrowie zamyśiaią nadać nową świętu i · T i i · i ". JI. I ""., tność dostojeństwu Para. Maią b\dż JimObydwie Izby zatrudniały sie dotąd nay- ]I . < · · · 2 M. · dowane Majoraty dla Parów, krorzv ich sawięcey zwyczaynemi formalnościami i przy- J. a.»», llI:Q-JIy nu sagotowaniami do posiedzeń. Obydwie uclnva- A. fundować me są wstanie. 9 ły e L, I ukfć, lą iaft zawsze adressa do Króla. - Na pier- IZ be _ rizie "A'" A Y *'**>«?* O publier* · i · T L r» I I I» ocibv wanie posiedztri Izby Parów, dia r.rzvvszem posiedzeniu Izby Deputowanych było *; * '" »»«U», ni« Y2:JIC. A ,_ IŁ' i i r,. · j · i wrorenIa rownowseI w onInn nubl'cznev ;tI60. członków obecnych. Z tych siedziało r "i " " " puBi.cznty · c .. , ", miedey ni* i Izba Deputowanych. - CzvnU 00. po pr.aw;v 6tronie, 64. w srodsu po ,. i , ., 7 «*y« C u., ności Izb zaczi-ą sie zapewne od budźcus prawey, r,o. po lewey strome 1 46. w smdku * TI li li " po kwey zniżenie stałych podatków naStą; i zaptwre . w daninie gruntowey, Łfóra podobno isk W Izbie Deputowanych roztrząsano l Hayniestósowniey iest rozłożona. Podatek; «prawdzano wybory nowych Deputowanych, natonl;36t OSODmy zostnb pewnie pedwyźz których nieieden był powodom do żywych s z o c y w O&ol{)oecl jt(jnakźe podatki beeIJ; . .

rozpraw. nIeco zmnIeyszone. "Ostatnie wybory, mówi gazeta Francyi, W tych dniach aresztowano kilku Ofice.wybawiły oyczyznę naszą z wielkiego nie- rów od iazdy, z przycyny dofą<l niewiado-* bezpieczeństwa. Zły duch rewclucyi poka- mey; mniemaią iednak, ii ich małe w pqzał się był u iednego z źródeł eamowładz- deyrzeniu o związki z Podpułkownikiem twa, myślał wziąść górę i nad dwoma if ne- 199opółku huzatów, Baronem Sułl > i Rot* mi samowładztwa Źródłami, podniósł tron mistrjsmi D u ve r ne u ii i Li nard, ki rzy przeciw tronowi, sztandar przeciw sztandaro- podobno zobowiązać się mieli zobopólnie, wi, i chciał z mównicy wywiiać swemi po- nieuznawać mł-ogo innego prawym Królem rhodniami i wężami nad zaślepionym tłu - iafe N a p o l e o n a I I. Donieśli ich dway T ellI , N a głos iego podniosły si» ciemności, t a y n i agefui pclicyini, którzy oświadczyli ocuciły passye, knowano spiski, ostrzono przed Sądem gotowość poparcia przysięga sjiyle.ty. Któraź siła znisczyła złośliwe tego doniesienie-swoie. - Prócz tego b )?y Szef bisa zamiary? Siła wiedkiego ludu, oświe- szwadronu w 9tym półku huzarów, J a n conego doświadczeniami. Taki odniósł try- MilIard, za namowę przesiw osobie Króla ami fok i 20. w którym porządek i epokoy- i rodzinie' Królewskiej-, oraz r a obalenie rtość w wielu innych państwach zestaiy bar- tron u, skazany zottał przez Sąd na 1 oie tnie dzo wstrząśnione, w naszey oyczyznie tylko wygnarie. siłą opinii. Sczęśliwy kray, którego piacie» Poumfaią, iż Hrabia M o Ić pojedzie do letnie - błędy w 5 dniach zatarte zostały. N e a p o I u w znaczer iu nadzwyrzpyi" go PoPrzez ten wielki przykład utrzymała FrJI n- sła, * XiaSeLe va 1, Poseł i.?,sz firzy dwo« cya swą posadę na czele ucywilizowanego rze Hiszpańi Km powróci z-M a dry tu, gdzie świata!" doznał meprzyic-mnoścL do pra * a, podług kiórego Izba Deputowany ih tylko co siedm 1. t odmieniać się będzie. H e n ryk IV. ochrzeony był dnia 6go Marca »554. Zapewne chrzest Xiaz<;cia I'UIdegahki< go edłoźony będzie do dnia 6.

M sn a.

Pisemko db woyska, pod tytułem: "Katechizm dla lołoitrzy Prancuzkżch," został skonfiskowany. J eden z tutyszych dzienników zawiera cc następnie: ,,(iooiec riadzwyczayny, z N ea p o l u, który tu wczoray przybiegł do P osła pewnego wielkiego mocarstwa, przywiózł tę wiadomość, iż Parlament N eapoiitański zezwoli na wyiazd Króla do L a y b a d i . Zdanie, ażeby mu 4 członków Parlamentu towarzyszyło, było bea skutku. Listy prywatne z L o n d y n u donoszą ii Pan Canning wziął dyraissyą i Pan Peele wszedł na ieg» mieysce. Ku2yn niegodziwego L u vel a , zsbóycy Xiazecia Berry, tskzeLuvel, będący w pólku dragonii w T h i o n v i II e, czynił pe. »nemu młodemu trębaczowi w tymże półku haniebne propozycye, które ten ze wzgarda odrzucił. Odfąd bardzo go Lu vel nienawidził. Gdy w tych dniach trębacz zagasiwszy na wieczór świecę w koszarach chciał się położyć, zadał mu L u vel nożem kilka razów, poczerń młody ten człowiek wkrótce ikonał. Morderca poymany. Pytano pewnego wyborcę z iednego południowego Departamentu, iak się działo w lego zgromadzeniu wyborowem? Jak na sądzie ostatecznym, odpowiedział; dobrzy byli po prawey stronie, a iii po lewey, z tą atoli różnicą, 1.( tu więcey było zbawionych aniżeli potępionych. Z W huh dnia 12. Grudnia.

Słychać, iż w N e a p o l u proponowano pr2yięcie Konstytucji Pran<;uzkiey z pewnemi odmianami.

15 *

W Lombardzie- WeneCySnskiem Królestwie wybierają 9.400 nowo zaciężnych do woyska»

Rozmaitewiadomości.

Wedlug prywatnych wiadomości - pisze gazeta Beilińska - puścić się miał Król'N et» politański dnia 10. z. m. na fregacie Prancuzkiey do Li worn o. Według listów z (Corfu -- donosi tli gazeta - miał Al i Basza J a n i n y K ostatniey wycieczce zadać wielką klęskę obieżeńcom, tak iż Turcy tylko się ucieczką ratować zdołali. Al i, mim c starości i otyłości, miał bydź pierwszym przy nacieraniu na Turków,

CYTACYA EDYKTALNA.

Z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego pcxbIe się do wiadomości, iz otworzony rrad maiątkiem tu zmarłego kupca Anastazego Zupańskieg o, w dniu 8 Października 1806. proces iikw;dacyiny sukcessyiny, na instancyą Ka t a r z yn y z La skow ski c h owdowiałey Z u p a ń s k i e y reassumuie się. Wszyscy więc którzy iakie pretensye z któregokolwiek irzódła wynikaiące, do ma.ssy tey sukcessyiney mitć "sądzą, wzywaią sie, aby na terminie likwidacyjnym dnia 3. Marca 1821., o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Promholz wyznaczonym, osobiście łub przez Plenipotentów dostatecznie zainformowanych stanęli, i swoie pretensye do protokułu podali, i one udowodnili. A W przypadku nie stawienia się, spodziewać się maią, iź swoie prawo do massy utracą i z swoiemi pretensyami tylko do tego odesłane mi będą, co po zaspokoieniu zgłaszających się Wierzycieli pozostanie.

Poznań dnia 27. Listopada !820.

Krółewsko- Pruski Sąd Ziemiańeki.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.01.06 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry