PATENT 8UBHASTACY1NY.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.01.27 Nr8

Czas czytania: ok. 3 min.

Do pozostałości Mikołaia Kost rrneracy, tu w ulicy Gaibaiskiey pod ISrem 422. sytuowany dorn, który podług tnxy szjluwey na f 193 T al. &. dg!", oceniony został, na wniosek Kredytorów realnych publicztne więcey daiącemu, na zasjpwKoienie dłitaów sptzedanym byriź ma, i w celu tym termin, na dzień 13. Lutego 1821-, przed Deputowanym Assessoren C u 1 man , zrana o godzinie gtey, w naszym Zamkj Sądowym wyznaczonym został. Ochotę do kupna rnaiąey wzywaią się na terminin ten; kto do poda-wania przypusezo>iym byd-2 chce. nayprzód Delegowanemu J saucyąioo. Tal. wgotowiznie złożyć powinien; e taxie każdego czasu w naszćy Registratu-rze dowiedzieć się może. P o z n a ń dnia 11. Stycznia Iga.

Królewsko Pruski SAd Ziemiański.

, , PATENT SiIKH"ASTA G YIN Y 7 "- "W skutek wniosku Wierzycieli massy kon.

kuTswwey niegdy S:arosty J i o n a w s n t u r y G aj e w s k i e g«, nak-źąca do tey inassy maiętność Osieczna w Wielkim Xiesiwie Poznańskim, w Obwodzie Regcneyi Poznańskiey, i w Powiecie Wachowskim 6. mil od (.ługowa, 3. miłe od Góry, Wschowy i Kościana, 4 nule ed Rawicza, i 7. mir od Poznania położon a, składaiąea się z miasta Osieezny z folwarkiem Raducliowo, z wsiów Woynowic, Łorńewo, Grodzisko, Trzebania i z leiwark-u Frankowa, które taxa w roku 1819- Sądownie gubfewidowaną, a mianowicie: j) folwark Raduehowo z dochodami miasta Osieczna na 32?3S9 Tak li.dgr. 9* d.

2) wieśW oynowice na . 3"**fl?2 T al. 1 O. dgr, 4, d. 3) wieś Łoniewo 32,-263 Tal. 32. dgr. I d.

4) wieś Grodzisko 30,059 Tał. 22. dgr. 7* d.

$) wieś Trzebania łg, 743 Tal. f. dgr. 5$ d.

fe) folwark F rwI kowo pa 10,74 5-.Tał. g. dgr. al a.

w egole Ha rb-o.r/3 Tal. j i. dgr. Ę d. «cenione zostały, reeubhastowaną bydż nia, etocz-ego terrnina licytacji'na dzień 16. Listopada 182&, na dzień 17. Lutego 1821.J »a dzień 30. Maia 18*1»»

SSi 5l ktdiysb. ojfaftii- peitniptorycznym *iest r przed Deputowanym Sądu naszego 'Jr. G a e d e Sę'iz:ą Z'ifeiJUanekim wyznaczone zostały.

Wzywamy przeto wszystkich kupienia tey inaięui;js<i chęć rn-aiąeych i iey posiadania będącjch usposobieni, aby na zwyż oznacz«-, nycii terminach w mieys«e Sądu tuttyszegu osobiście lub przez Pełnomocników stawili" podania swe czynili i spodziewali się, ii naywięcey daiący własność wspómnicnych dóbr, ieżeh zadn« nieprzewidziane niezaydą przeszkody, przysądzone sobie i-nieć będą. Spizedai ta nastąpi ryczałtem a podania wprzód na całą maiętność ogólnie, a potem, poiedjńczo na każdą z składaiących się wsiów i folwarków, iak dotąd są wydzierżawione, wyiąwszy folwark Raduehowo, który łącznie z dochodami miasta Osieczna wylicytuie się, przyięte będą. Licytujący całą maiętność k*acyą Sześciu Tysięcy Talarów w gotowiźnie lubw pewnych dokumentach J\ licytuiący zaś póiedyńczo iednę z należących do tey majętności wieś lub folwark za każdą Tysiąc Talarów d@ depozytu złożyć winien, bez którey nikt do licytacji pizypusczonym bydi niemoie. - Summa szacunkowa naypóźniey w czterecb tygodniach, po przysądzeniu ostatecznym d? depozytu Sądu naszego zapłaconą bydźiimef*. i właściciel nowy tylko koszta przysądzeni» i tradycyi ponieść będzie obowiązany. Przeyrzenie dokładnieysze warunków przs?daży i taxy w Registraturze 5ądu naszego, każdego czasu dozwolonem iesr, Wschowa dnia &. Lipca 19ao.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański,

D. 3,1. m. b. o godz, 61 Wlecz, c rec. I I L

Już pod dniem 29. Marta r, z. potwierdziła mnie Królewska Prześwietna Regencya na Kommrssarza Ekonomicznego w Departamencie Poznańskim. Nie doniesienie o tern pochodziło ztąd, iż iKoie teraźnieysze stosunki nie pozwalają mi podejmowania się obcych poleceń, lecz skoro to będzie mogło nastąpić, nie omieszkam o tern cłonieść. Winnagóra dnia 16, Stycznia 1821.

· P o Ilu g e.

(Tu %ałącMią sig dwa Dodatki)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.01.27 Nr8 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry