K4hHONII.\ l\11.\S'l'.\ »OZ;>.JA:'I1I.\

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.04.30 R.2 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

T eto k. l{ogaliilki lwihlil' prGlmje stwOl7.Y\ w 1lI11'1' u dawnq!,"o K 0lel!jmn jezuiekipg'c l1UiW\'I>ykt wiplkupoJki. l'7.y:-:kał już z,;!:od( Kl'llJiji ua załcżPlli\' ,.ak:uh-mji", _\kadplllja lila WYł oaż\'lli\' hal'llzo (loltl'l'. Z!'I ,M 14 poważllYt'h prcfpsort'Jw prÓ('z \"('ktol':\ - k. l{og:tliJ-łki(gfl i pl'pfpkt. g'dy lllliwl'ryt\'t wilt'lbki Ul:[, J'ÓWIlO!'Zf\u.il' tylkO' 91'1'0fm;orllw. Niptt'ty taJ':łllia k. Rog;aliJ'Il.iq!,"o tli\' f,dni!J'ły S]lIHlzipwaIIl'g'u klltku: KOlllij:ł l1('lmaliła zatrzYlli:ll' jl'd"lI tylko ulliwprytl't k('1'I.IIIlY w Klaku\\ il' i J.:alużyh w PozlI:lIIiu .<7.k o l f : wydzialt.wą 19i1l1n. św. .M:łrji J\Iag-Ilah'\J.Y). H0I!'alil'lki ustąpił. pił:klll' z,hiory astn)]]ołllieZl1'J IOzdn:łno do \V:uzawy i Krakowa. 1\1;\'::'1 o mliwl'rsytl'!'il' ł'0gJ'7.l'ha'la z(..lala na ł'l'wipn nI. p!' 40 Jatat'h, w 1'. 127, [HHI(jłllnjl' 111 y::' I Hip)'('uim Zakrzl'wski na l'jJl)i(' 'V. Ks. Puzuail,ldego. B,ly wlliopk o I'PtYl',it: do Krbla I"'ll'rada. ponawia g'o l1a n.a,stt:']ll1ym l'jmie - n:q rÓżno. DOllit'!''' 110t!:ŻIlY 1'11eh umyło\Vy, ]10 roku 181 ko1l(','nt!'owaIlY W l'(;zlI<lniu, ożywi! tplI,kll!'jP Z:lł1lie!'zaj:!IT ku zaJoŻl'nin uniwl'lsyt('tu w l'owanill, uy zrazu zatąpiono wykła.d:ulli pul ,liezłlYlII i (LiI)('I i in.) \\ !'. 184:1 sljm \V. Ki!istwa lJ('hwala jlpl,yeję o lllliwpr"yt"t. Król odmÓwił. \V 1'. 1845 ejm pOlla,wia JłPtYl'ję, Z1l1,\Hl. naprl,żno. Wtp!ly [JrÓł>u,k an-ybikup P)'7.yluki zaJcżyr dlOeiażhy wyd7ialy t('r:!ogiezny i fil,)zofiezllY. Powl'tanip 1t<4 rozhija plan_ \Y 1'. lE1!)1 Cil'zkowki żąda w S!J)mil' zah,żenia ulliwer"ytl'tll w PoznanilI. a rÓwnl'f'ze::'nit' r:\lla mil'j,.;ka wyyhl I 'l'tyeję w tej saml'j 'prwit. wzystko lJt'zkntpl'zHi('. \Vreszei.. IV 1'. 1H(i'7 Lil)!']t i Nienii('l' J\fl'tzig w l'.imi,' J))ukim \VIIOZą o Z:1łożPllie uniwcr,sytetu \V ['oznaniu, aJI' nil' nzykllją większoRei. 1>0)pipro odrodzona Rzpezpospolita miała mOŻtlOI lIrzel'zywitnić \Vzytki,' wipkowp tarallia [Ji("zl1l'm założenip1l1 11lliwprytPtu. Wykjad p. prol'. Dl'. WrZ()ka przyjęto hanlzo /!,on!l'o. Na'otajliła P) uim lJanlw żywa r07.j!nnva, \\- której brali wIział pp. rallea Rueii1ski, dyr. dr" Rakowil'z, dyr. Dr. GlImowki, Dr. Rl::!,'orowicz i !>rdf. Dr. Vhzosek.

2. IN clalszym ei:!-;!,'1l wlliany znstal na li<: ez!ollków p: 21:» Dl'. inż. Hakowi!'?' Jan. dYl1'ktor Szkoły B11Ilowllictwa.

T I' l' ć: Odhndowauie i udno\\ ipnip kl)ei"hl. Bożego (,iaJa (k. Leon Hallkowki). \Vyrok Ha 1-1::\I'ola j;r:lI'('ink()wkipgo za whia1 \\ powstaniu lito";lIlO\\'('m (Andrzej \Vojt.ko\\,e,;ki). - 1'rl'zydent RZl'ezYP()lpolitpj w l'ozn:1Ilill. - Kronika lIlil'i<:!'zli::. - Z rudm wydawn.kzego. Tuwarzystwo l\liłośnikow J\Iiata P()llaJlia.

Nakładem Magistratu stoI. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz, pokój 74.

Odbito w Drukarni Robotników Chrześcijańskich Tow, Akc. w Poznaniu,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.04.30 R.2 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry