GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.02.10 Nr12

Czas czytania: ok. 1 min.

Wielkiego

/ 51&4 % ID Xiestwa

POZNANSKIEGO

Nakładem Drukarni NadwoTrieyW. D e ckera i spółki,-Redaktor: Assessor Raabski.

["

Nro» 12» - W S O b O t ę dni a 10. L li t e g o 1821.

1. . . . . . . . . .i r n odług obwlesczeni'a moiego Z dnia 18» Grudnia r z. właściciele dóbr 1 dziefzaWey, chcący mieć udział w dostawie żyta na rachunek Król. Ministerstwa Woyny po i9. *TfiL ife/dgr. za wencpel, rnogą tylko zgłaszać się do dnia 15. Lutego r. b. i równiei ofiarowane przez poiedyńczycK fsubskrybeBtew do odstawienia wencpley do dtoia 3*. Marca r. b. od&tawjoa* bydjg . * .

mana 3a l . " f , ,Gdy iednak obwiesczenie to .niejednego z Jchmoś* Dziedziców i DzięrzaWow zapóźno może doszło, a prócz tego dotychczasowe po części przykre drogi 1 zrazić ich "mogły od uc.zestnict:va dostawy, zaczem .prz.ez wZ9lą na te okoliczności przedłużaj się. r .eczone t rmIna, to Iest co do deklarowanIa SIę, do 'dnla 1.; Marea, a co do odstawy>, do dtna 15. KWle; tai» r. \b. -jOsnaymiam to J chmość Interesser"'pm *; IIJI.( uwagą, ii odtąd żadna dostawa, nie będąc wprzód zameldowaną, ze ptxony oficyalistów magazynowych przyiętą nie będzie, i ie przeto osoby, nie zachowufące tych dla potrztbney "koritro}li przepisanych formalności, własney winie przyznać muszą «osźta,5 które Vnleprzyiecia zwiezioneao na icterachunek zboża wyniknąo B W I E S.C Z E N I E.

Poznań dnia 9. Lutego I8uL »iplewsko - Piuski Naczelny Prezes' W..Xigsfwa Poznańskiego, Zeibonl dX'lgposetti.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.02.10 Nr12 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry