KRONIKA :\I1ASTA POZAIAm'obna formacja, gd'ż złf!czyl się wraz z zakładami pułkÓw ;':\, 6, 7, 8, 10, 14 i 15 jazdy i zasilił zeregi 2 i 4 pułku ułanów w korpusic ohserwacyjnym Dę,hrowskiego, zreorga.nizowanym w Saksonji. Gwardja piesza zo,.,tała wcielona również do pułków linjowych, w których tworzyć miała drugie hataljon- obok pierwsz'ch zebranych z niedohitków, żołnierzy Jinjow-ch '''). \Viemy np., iż 105 gwardzistów poznaIlskich na moc' zarządzcnia prefckta miało udać się do Pyzdr, gdzie zhierał posiłki dla 8 p. p. kpt. Zabicki 32).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Gdy z jednej strony rozsylallo gWaJ"dzistów do oddzialów, z drugiPj str.:>ny nie ll'3tawano \V wyhh'raniu nie dostarczonych jeszcze ludzi 33), Jlakazywano, ahy wsrysey hyli w pogoto,,'iu, a w braku hroni palncj uzbrajali siQ w l\Osy luh pild. Stall taki nie trwał długo, z koilCl'm lutcgo oddziały rosyj:-:kip zajęły Poznall opuszczon} przez wojska sprzymierzone i polslde. Hych]o nieprzyjaciel okupował całe I(:-:ięst\\"o 'Varszawsldc. \V ten sposóh fn'zpdstawialy się lo:-.y poznallsldej gwanlji narodowej. Podobnie jak w całym lil'aju nic zOl'gani7.owana dokładnie, a powoływana do czynnej służhy wojennej, w ostateczności przedstawiała elemcnt ociężały i lIiezlJyt (lohrzo fuukl'joJlujący, gdy przy szlo użyć go do służby frontowej. Teraz pod wrogą okupacją nadal gwardja narodowa pcłniła cz!.'śdo\Vo służbę policyjną, obok pozostawiolJ'ch garnizolllJw nieprzyjacielskich, rosyjskich, aż do czasu podpisania traktatu na kongresie wiedellskim, który po raz czwarty rozdzielił ziemię polską między zaborców. Wt('(ly to w początku lRl:1 r., gd' Pozna6. i znaczna część \Yielkopolski przeszla pOlI panowanie pruskie, gwardja narodowa uległa rozwiązaniu

31) Przegląd historyczno-wojskowy, t. III. (1!J30) Sil'. 11. (hnu5'7.

Staszewski, Hezcrwy wojskowe podczas wojcn Pol,;ki jJol'o",hiol'Owcj '.

::2) Archiwum Paf1stwowe w Poznaniu. POZnał} XXII A 2, f. liS, Poznali 22/1. lt-;13.

33) Archiwum Pałistwowe w Poznaniu, I'ozłlaÓ XXII A , f. 7:!..

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry