GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.03.14 Nr21

Czas czytania: ok. 25 min.

Wielkiego

ZNANSKIEo.

Xiestwa

NakłademJDrutamiNadworneyW. D e ckera i spółki,-Redaktor: Assessor Raabsl1..

Nro». Zlr W Srodę dnia

Ui;..

Marcab %2. b,

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.

Z' Liliany dnia w* Lutego* Komrai&sya do ułożenia nowey Konstytucyi przełożyła i ui część swych czynności. Oto iest, treść podanych przez nie, artykułów: Konetytucya zaręcza wszystkim obywatelom iraiu osobista wolność J orieŁę właenośłif nikt nie maie bjd-ź pOYT3ry, iak tylko sa prawnym wyrokiem; wyia'ki cd Ugo prawidła dokładnie prawo opisać musi, a w takich przypadkach roskaz poyir.aiiia ma tylko prawną ważność, wyraźsiąc na piśmie prTY, czynę onegoź; wolność mówienia i pissnia iest wspólną ws2ystkich obywateli wlaenością, byle tylko bez obrażenia praw istną.cych; wolność prassy zaręcaona iest ionstytacyą, lerz z warunkiem odpowiedzialności' jntaizy za ich dzieła. Kortezowię mhaui A

właściwy Trybunał do sądzenia nadużyć wołrjości prassy; Biskupom powierzona.itst cenzura pism duchownych i moralnych; prawo iest dla wszystkich równem; pr?ywi3eie zniesione; Łonftskacya i kara śmierci uchylone-; wszyscy obywatele równe m?ią prawo do urzędów publicznych; poczciwość tylko \ talent stanowią wyższość: naród składa się ze wszystkich miffsźkańrów P o r t u g a l i i ; iest walnym i nie moi e się nigdy stać własnością iedney osoby; naród tylko ma prawo nadawania sobie ustaw zasadniczych, przezswoićbi Reprezentantów. Władza prawodawcza Sp03czywa w stanach C o r t e s; KJÓr zatwierdza* iey uchwały, lees nie ma nit ograniczonego' Vet o * w nieobccroSu Króia, lub'gdyv z-innych miariĆEt praesz-kodzonynvr, K-orf3&0w i e stanowią sp! s-ób sankcjonowania, ustawa Król saoii bjAdł-prayipmoAmioeobiśtie t1tsR» tkował ie ustaw lest udzblem Deputowanych; Konstytucya uznaie trzy władze: prawodawczą przy Kor t e z a c h i fi ról u , vykooav» czą przy Ministrach, sądową przy Trybunałach; osoba Króla iest nietykalna i światu; Mi iStrowie są odpowiedzialnymi, sczigóhity w przedmiotach, indywidualney wolności i prawa własności dotyczących; postanowiona iest Rada Stanu, którt-y zakres działań konstytucya oznaczaj do niey należy przedstawianie Królowi listy kandydatów na wakujące urzędy; Deputowani znayduiąc się w urzędowaniu, są nietykalni i nikomu się z zdań · woich nie eprawiaią; Ivprtfzovvie odnawiaią się raz do roku, podług uchwalonego przez nich trybu wyboru; maią co rok trzyxnitsieczne posiedzenie; termin ten nie może być przedłużonym, chyba ii samo zgromadzenie uzna (ego potrzebę; Król nie może Kortezów ani odroczyć, ani rozwiązać; Kortezowie mogą postanowić odmiany Konstytucyi. jednakże obecny alt Konstytucji, dopiero w cztery lata po ogłoszeniu onegoi, odmienionym bydź może; w stolicy prześiadute nicustjiąca Deputacya z czterech członków Kortezów złożona, która w potrzebie zwołać może Kortezow nadzwyczayiie; Kortezowie msią prawo mianować Rcgencyą państwa, zawierać traktaty aliansu i handlowe, i dozwalać lub wzbraniać przecliodu obcemu woyeku; podatki regulowane będą przez prawo finansowe; siła lądowa i rnorsM ustanowioną będzie w stosunku ludności państwa; żołnierz iest obywatelem kraiu i dzierży wszystkie prawa cywilne; dług stanu zaręczony, :3 Konstytucya wskaże fundusze umorzenia onegoż. Artykuły względem następstwa tronu i religii przełożone będą na iednem z następnych posiedzeń. Do uchwały, wydać się maiącey przeciw Inkwizycji, podano następuiący dodatek:a IO

"N a placu R o c i o spalone bydź maią publicznie wszystkie akta spraw barbarzyńskich i nierozsądnych, zasadzających się na oskarżeniach o czary, mjmiące kughrstwa i iydostwo, a które ten miały skutek, IZ 23,068 oekufzonych ukarano - na ciele, a i, 55 i na gardle. " Z Londynu dnia 2J. Lutego.

Dnia 8- Marca wniesie -znowu Lord D on o u g h t u o r e rzecz względem oswobodzenia Katoiitów. Ma on nadzieję, iż sprawę tę; doprowadzi teraz do końca, kiedy dotychczas ani Król, ani Parlament, nieoświadczył się wyraźnie w tey mierze. Koronacya Króla nIe w Maiu lecz w Sierpniu ma się odbyć. Król zatwierdził bil względem rocznego dochodu Królowey. - Kuryer czyni niektóre u»vagi w tey mierze. » Królowa J mć mówi on - będzie miata przez całe życie 50, 000 Funt. Ster!. rocznego dcchod u. - Pytanie, czyli go tylko r?€zy przyiąć, lub czyli iey przyiaciele, cJ\łonia oppozycyi, nie mogąc za iey pomoce dostać się na urzędy ministrowskie, zechcą iey podobną ofiarować sumrnę. Są to piinkta, względem których, iako polegaiących na dwóch z pomiędzy nayzmiennieyszyeh podstaw - na woii niewiasty i na «asadach politycznych - wstrzymujemy się z zawczesnym wyrokiem. Lecz guyby nas pytyno o nasze zdanie, powiedzielibyśmy otwarcie, ie podobno obydwie strony iosczey się namyślą: Królowa przyimie- to, od czego się wymawiała, a stronnicy oppozycyi wymówią się od tego, co przyobiecywali i na tćm skończy się ostatni akt tego osobiiwszego drama, ispuscza się zasłona, sztuka upada, a zgromadzona publiczność czeka farsy, którey widownią p 0dobno Włochy będą. Z Madrytu dnia m Lutego.

Król wyieżdżaiąc teraz używać roa tylko eskorty z iazdy załogi tuteyezey, lecz zdaie ieżdiał iescze ani razu. Wszystkie dostępy pałacu osadzone są gwardyą pieską, która nikogo niewpuscza, wyiąwszy urzędników wezwanych. Król zapadł nieco na zdrowiu, a lekarze radzą mu, ar. by wyiecłuł do Eakurialu, a potem do wód Sace dońskich. Z Neapolu dnia t6. Lutego.

Dnia 13. zagaił Xiążę Regent zwołany nadzwyczaynie Parlament i przełożył mu odebrane z L u b i a n y napomnienia Króla" i pizyłączone do nich oświadczenia mocarstw sprzymierzonych. Mianowano Kommissyą, która dnia 15. sprawę zdała. W uchwalonym potem wyroku ogłoszono Króla "W i ęn:em Laybachskim." Wydani następnie do N aro d u N sfapolitsńsltiego odezwa pod tytuł e m: "Powołanie do woyny« zaczyna się temi słowy: }J, udy oboiey S y c y I i i! Szkaradny gwałt wykonano przeciw naszey wolności! Król wasz traktowany iest iako veięz i e ń, okryty iest sromotą i t. d. *) Deputowani f?ereli i Poerio, naycelnieysi mówcy w t-em zgromadzeniu, mieli dłubie mowy. Publiczność na trybunach gtuszącp dawała oklaski; publiczność stolicy za'ięt3 była rrnszkaradą, którsy piękna i ciepła pogoda bardzo sprzybfa. Na wieczór grano w teatrze S. C a r lo sztukę, napisaną podobno przez Panią B o r e lii, żonę Deputowanego, a ktńra dla ewey rewolucyiney i demagogiczney dążności etsła się iuź powodem do żywych scen na iednym zmnieyszych teatrów. - Stolica używała ciągle wrzkermy spokoyności, iaka przy zbliżaniu się nieodzownego niebezpieczeństwa, w nryzym brzemiennym w wypadki czasie, nie isst rzadką.

*) Łatwo zbić to twierdzenie, kiedy według powyższych (70b. alt. z Wiednia) wiadomości z Lubiany, Rićl Neapolitański wybierał JIC właśnie, wyiechac »powrotem do niższych W ł o c h.

J\ Przypisek Dostrzegacza Aimr,r r

Dnia 14. złożono radę woiencą, na któ"rśy uchwalono wturgnienie do m3rchiów i obsadzenie twierdzy A n k o n y , w zamiarze zrobienia rewolucyi w pierwszych, a wyprzedzenia Austryaków w drugiey. Tym czasem zbyt się z uchwałą tą spóźniono. Xnżę Regent wydał wyrok, podług którego każdy żołnierz, zbiegłszy z koniem lub z bronią, śmienia będzie karany. Czynne czasu woyny gwardye narodowe, sądzone będą podług praw dla wojska liniowego istnących. Noszenie tróyfarbney kokardy zakazanP, albowiem obywaiele N eapolhańecy, co broń uięli, dosyć się odznaczaią swym uniformem, a owa oznaka wydaie tylko próżność, hełpl.wość lub boiaźń, a nawet wcln' .li, w którey iedność tak bardzo potrzebna, - zrodzićby mogła niezgodę. Prawdziwy patryotyzm - kończy Generał P e p e swóy w tey mierze iozkaz dzienny - żyć powinien w sercach obywatelskich i nie potrzebuie żadney powierzchowney cechy. Dziennik: Niepodległy z dnia 12. donosi o posłuchaniu, danem przefc Xiecia R e g e n t a dnia 9 . P o s ł o m A u s t r y i, R o s - sy i i Prus 8, co następuje: "Przyby.jszy ciż Posioti'ie do Jego Któlewicowskiey Mci w celu przełożenia mu uchwał Kongressu Lublańskiego, zdawali się nieco zrazić obecnością Mioistra spraw zagranicznych. Uważał to Xiążę i oświadczył: że iako Regent państwa ko-istytucyinego nie może przyiąć żadney kommunikacyi, dotyczącey i;4eressów narodu, bez wpływu Minietra. Potem wezwał ich, aźtby dopełnili swoich poleceń. Hrabia S t a c k e l b e r g, Poseł Rossyiski, zabrał gło» w imieniu wszystkich, i dał poznać Królewicowi, że ieżeli żądania KOBgressu zostaną przyięte, tylko 40,000 Austryaków osadzi państwo, inaczey daleko większa siła przybędzie w otwartym boiu, a kray będzie musiał ponieść wszelkie ekro»

/\sności » 'koszta woyrry, Króiewic-odpowiećisial r żywością: iż wobo Sprzymh rztńcom przedsięwziąć środki, iakie im <<ię podoba; lecz że on sczery ma zamiar, bronić konstytucji, przez r iego I przez, dostojnego cyca iego dobrowolnie zaprzysiężotieyi że w oatatniey pożegrania minucie okazał tenże te same chęci; że na czele szlachetnego naro d u, tiaiącego codziennie nowe dowody przywiązania i szacunku, nuźna-ultdz z chwała, lecz nie wdawać -cię w ochydne ukł>dy; że pierwszym, którego hufce nieprzyiacielskie spotkaią na granicy, będzie ten eamXiaze, którego nie wezw3ni Sprzymierzeńcy wpierać chcieli, a który nie IIIore mIec sni innych iiueressów, ani innego ICGU , iak lud pieczy iego powierzony. Baron Ramd o h r o p u ś i i ł naypienvey salę posłuchania, 1 iak się zdawało, głęboko wzruszony, i dway inni zdawali się być przeiętymi uczuciem, które twardemu ich poleceniu nieodpowiadało. -- Po posłuchaniu przywołani byli Ministrowie. Xiążę Regent przeczytał im napisany własnoręcznie pięć siron długi list do Króla. Wyraził w nim, iż nie wierzy, aieby lir-t z dnia 28- Stycznia pochodzić mógł "i iego wolney woli, albowie-m Jego Królewska Mość nigdy tak nie myślał; że on (Xiążę) na każdy przypadek gotów iest tlzi* lić los narodu i JJI prawa, niepodległość bhonor poświęcić swe własne życie, a nawet «o mu łescze droźszern iest: życie swey rodziny. List tak czule miał być napisanym, ii łzy zrosiły oczy wszystkich przytomnych, luboć -uważa Niepodległy - łzy tego rodzaiu nie zawsze są zwierciadłem sczerośei Ministrów. " W odezwie nicustaiącey Deputacyt Parlamentu do mieszkańców, wydaney przez Prezesa iey Pana G aid i, wyrażono było między innemi: "Nacfee teraznieyeze systema konstytucyjne uaygodnieyszem iest naro d u, który w-sercach mitsz-kańców swoich

ynayduie wał SPIZOWY; )I( na granlcadiiraiu sn ego wznosi sztandar i ołtarz sprawiedliwości« Niezgoda pogrąża naywiększa państwa; przez iedność wzrastaią nayranitysze państwa do naywyźszego scztbla gotęgiL Wiadomość naszey spokoyney i pokoitm.

tehnącey posady przedrze się przez Al p , j aż do dostoynych Monarchów północy/\ powiedzą oni: "Naród; ten był .zupełnie godzien swoiego wzniosłego przeznaczenia!" Nasz Sprawuiący interessa przy dworze Sardyńskira, Marki/. P e s s a r a, który Jednak nie był kacze uznanym, odebrał rozkaz, aieby opuścił T u r y n . W razi« przerwania bifgu pocztowego, koramucikacya r L i v o r n o ma bydź utrzymywaną przez ofcręty Angielskie. W przypadku posuwania się woyska nieprzyjacielskiego ku stolicy, prz-initaionem bydź ma siedlisko Rządu do K a 1 a b r y i, dokąd obowiązanym będzie ud: ć się .Xiężę Regent, toż ssmo Xiaig Salerno. Woy.

sku towarzyć maia, Deputowani Parlamentu, obszerneml opatrztni pełnomocnictwami. Z Paryża dnia 2J. Lutego.

Izba Deputowanych naradza się teraz rraJI proiekttm oznaczenia okręgów wyborowyth. Przybyły do Madrytu z Lubiany gon uc, był powodem niezwłocznego zwołania rady Ministrów. Propozycj e, ktÓTe przywiózł, maią bydi nader witlkiey wagi. Jedna zgazti tuteyszyeh mówi o interessach W ł o c h: Tam rozstrzygnioną ra zawsze zostanie wielka sprawa państw ILuropeyskich, sprawa religii, moralności, prawości wszelkiego rodzaiu i t. d. Dnia 15. aresztowano pofeoiową Xieiney B e r r y; ta'k powoli odkrytymi mo.ze zostaną sprawcy szmermtiów i listów morderstwami grożących. Pomiędzy dziennikami Angielskiemi, pisze Monitor, zdaie się dziennik Morning Chroaiele najbardziej sprzyjać rewoiu, on regularnie listy z P a ryż a . W dwóch naynowezych ieet wyraźnie mowa o nieodzoWney potrzebie uorgaoizowania we Fr a ncyi powstania, na wzór Hiszpańskiego i Neapoiitańskiego i zatknięcia kokardy (rzykololowey. Et nu n c in tel ligi te! wylcrzyłuie Monitor. Marszałek V i c t o r, Xiązę B e 11 u n o, - mianowau-y Prezesem zgromadzenia wy bólowego Wandel. Pan Raoul-Rochette, członek Któl.

Akademii nauk wyzwolonych, podał ody'"" saissyą iałco członek Kotmaissyi eensuraloey.

T U 2 C Y a.

W Wenacyi odebrano dnia fil. z. ra.

n-estępuiące wiadomości o dalszych powodzeniach boiu przeciw Al e m u B33ry: Preivesa dnia 29, Stycznia IS2i.

Nieiabkiś O m a r Kasza, przess wiele łat p?zyiaciel A lego Baszy, teraz zaś naywiernieyszy obrońca sprawy Sułtana, zadał, sczęśliwie dokonanym przebiegiem woiennym, dotkliwy cios -swoiemu byłemu przyiacitlowi i władzcy, a obi-gaiącemu w-oysku W. Sułtana ważna, wyświadczył posługę. --Udało się O n i s r o w i Baszy, pTzeiąć korrespondencyą między Alym Baszą i zbuntowanymi Sulliotami, z krórey się okazało, ii miano zamiar uderzyć wstępnym boiem, wspartym wycieczką woyeka A l e g o , na «zęść obozu Tureckiego, i iakie z obydwóch stron umówione były posady i znali, dla wprowadzenia woyska Tureckiego między dwa ognie. O m a r zmiesiwszy osnowę listów według swego zamiaru, przesłał ie Aiemu, iakoby od Sulliotów pochodziły. Al y, 5Ib przeczuwaiąc co aię święci, -wysłał 2000(?) ładzi zswey twierdzy. Woysko Tureckie, zachęcone przez swego dowódzeę, stało gotowe do bitwy. Woysko Al e g o oddaliło się iakie pó4 raili od tw «

SI Sdzy, gdzie spotkać «I..I, miało s S v III o t a m r. Hasłem ich było słowo: Fiori. 'Wioząc sic oszukanem, i nieznalazłszy w umówior-ćm, mieysru S u 11 i o t o t v, chciało czem predzey cofnąć się znowu do twierckry, lecz Ali zawarł był iey bramy z boiaźni, ponieważ w niey z małą tylko garstką woyska pozosts? U derzyło w ęc woysko Tureckie na uciekające woysko Alego Baszy, i potyczka stała się tak zaiadłą, ii nareszcie zaprzesta. e Strzelać i rąbauo się szablami do upadłego.

Woysko Tureckie, daleko łic-znieysze, zrzą.

dziło wielką rzeź między buntownikami, i mało kto z nich potrafił zemknąć do L i t t e - riz z a. «Podobno oprócz r3rrrrYCK, których. - akie zabito, i prócz ieńców, poległo 6 es o.

trupem na poboiowisku. Zwycięzcy 'złupili żywych i zabitych i zrobili bogatą zdobyci w złocie i kosztow-ey broni. W boiu tyra postradał Aly 15. Bin-Baszów ( Pułkowników) , n; :ylepszych dowodzców, i naywiernieyszych. swoich woiowuików. Pozostała mu itecze mały hufiec stracił przezto odwagę, a sam Aly Basza w naywiększym smutku pogrążony. Spodziewają eię, ii sczęśliwy ten wypadek nakłoni resztę stronników lego, ie albo go porzucą i dla własnego ocalenia poddadzą »się pod opiekę swego prawego Monarchy, lub przez edradę wydadzą. Al e g o woysliu Tureckiemu. ZwycięscyBaszowie, Omar i Ismail, toi %amo iani Baszowie, posłali Sułtanowi głowy znbityrh, ieńców na niewolników, i spis dowódzcow i stronników Al e g o, w bitwie poległych. Osiedli tu Turcy i Grecy opprawili uroczyste modły dziękczynne z powodu tego wydarzenia. Dowódzca twierdzy S u 11 i nie przyiął Sulliotów, Hussein Baszy, sy. &a Mu-cbtara Baszy, takie «buntowanego przeciw W. Sułtanowi, tudzież wszystkie!» innych zbuntowanych Greków i Turków którzy «<; do niey schróDić chcieli. PrzYPle z dnia r» Lutego. Huvlt-Basza spodziewany wkrótce z M o rei do obozu. Ten i inny Basza przyśpiesza - iest nadzieia-upadek A 1 ego. Wszyscy Basz-owie wyśdgaią się, teraz w gorliwości i czynności. Opisany powy£ świetny wypadek na nowo ich męstwo zapalił. Z Wiednia dnia j. Marca.

O dotychczasowych poruszeniach woysfc Austryackich we W ł o s z e c h, udziela D o - s t r z e g a c z A u s t r y a c k i n a s t ę P ui ą c y c h wiadomości : Dnia 5. Lutego zebrała sic, dywi2 y a Stutter he im a na prawym brzegu Po, na Cesarskiem territorium St. B e n e d e t t o . Dnia &. ruszyła w pochód przez Blinoni ą , Floreucyą, S i e n a do Radieofani , gdzie stanęła dnia 17. Dnia 2? stanie w Monteroei 5. mil od Rzym u, odbywszy tym sposobem pochód , -j. mil N'iemieekich W 16. dniach. Dywizya ta składa prawe skrzydło armii. - Lewe skrzydło, dywizya Wall m o d e n a , ciągnie wzdłuż wybrzeża morskiego przez Rimini i Sinigagiia. Tu podzieliła się ta dywizya; iecloa część puściła się gościńcem ku N o c e r a, druga ku A n t o n i e, przed którem to mustern ta OJI3tnia stanęła dnia 17., gdy tymczasem C. Król. eskadra pod rozkazami Generała Markiza P a u t u c c i iuż dnia 13. do tamecznego ważnego portu zawinęła. Prócz ley eskadry W porcie, krąży przy morzu Adryatyckiem Jtilka zbroynych statków Austryaekich dla zabezpieczenia handlu. - Główne woysko składające się z dywizyów Xiecia W i e dR u n k e l i Xiecia H e s s e n - H o m b u r g , pod dowództwem F. ldrrmszatfca Porucznika Barona Mohr, i dywizyi odwodowey Generała L e d e r er, przeszło w dniach 7. g. 1 9. rzekę Po, i pociągnęło przez Bononi J\, Florencją i A r r e z z o , d o F o ł i g n o , gdzie stanęło zapewne między 21. i 23. Podług naynowszych wiadomości z Layb a c h , zdaia si; bydź ukończonerai tame«czne czynności. Dla Króla Neapolitańskiego zamówione iuż Są konie pocztowe ra trakt doFlorencyi. Monarcha ten miał odjechać dnia s. lub 3. Mirca. Wszyscy nieroał pełnomocnicy Xiążąf Włoskich gotowi talie byli do odiazdu. Jak długo tam NN. Cesarze zabawią, niewiadomo ; mówią WCIąZ, ii zwiedzą Triest; o podroiy do Włoch nIe ma mowy. Z Wilna dnia 4. Lutego.

Od kilku dni, w pali pałacu Gubernatorów cywilnych, w kiórey teraz odprawuią się obrady elekcyjne zgromadzenia szlacheckiego tuteyszey Gubernii, wystawiony iest piękny obraz Maryi Magdaleny Baton i e g o , z galeryi Drezdeńskiey, roboty P. Hłybowskiego, który dawniey byt uczniem szkoły tuteyszey malarstwa, a potem przez hl kilka doskonalił się »a grani * cą, a naydłużey w pomi&nioney p. 'leryr. Z Włoch dnia 20. Lutego.

O pochodzie wojska Austryatkifgo zjrwiera gsztta Florentbka co następuier "Trzecia kolumna dowodzona pr/.ez Xią£ęcia H e s s e n - H o m b u r g opuściła F lor e n - cyą dnia 17. m. b., 3 po li ty przyciągnęła tuż czwarja kolumna dowództwa Generała L r d e re r. Dnia i8- przyciągnął do F! 0r e n t y i znaczny park artyiieryi, a dnia ig. wyruszyła i 4ta kolumna w dalszy pochód do S i e na. Dnia 2 ». spodziewany był nowy korpus. Jest mniemanie, IZ w ioricu tego mśesiaca główna kwatera Austryacka znajdować się będzie za Rzy me m; dragi korpus, ciągnący przez A n K o n ę do A b 1 u z z o ma się połączyć zpierwszym między P o n t e - C o rv o i Capua. We FI ore rrcy i zakładają piekarnią polową. Głoszą, ii N eapolitańa J\ Łowie obsadzili T er. r a e i n a, i kazili azoaynaić Papieżowi, iż nieprzyidą a@ Rzymu, kcz zaymą tę tylko część Państw iego, która im koniecztię iest potr?ebn A do cbrony ich kraju. lżenia z przystani N eapolitańskiey. Mówią niektórzy, ii popłynie óo Ci vi t a- Vt cchia; iskoż prosić miała Rządu Papiezkiego o pozwolenie iey zawinienia do portu tamecznego, Z główney kwatery Perugia dnia 1 '3. L u t e g o. Woysfeo Austryackie, które po przejściu rzeki P o, posuwało się trzema kolumnami ku granicy Neapolitańskiey, skład3 eię z dyuizyów Wallmodena, Stutt e r h e i m a, Xiecia VVied- RunkeI, Xi<;cia H essen-H ombu rg i Le de re ra, ogółem z 50. batalionów, 40. szwadronów i 17. baj eryi. Podług naynowszych wiadomości, woysko N eapolitańekie tak itst rozłożone: Główny korpus z a 0-25,000 ludzi stoi pod A q u ii a, przekroczył w iakie 1;000 ludzi papiezką granicę i obsadził Rie ti i T e r n i. Dotych« czas dowodził nim Generał Wilhelm P e p e, lecz spodziewany był tamże Xiążę K a l a b r y i i General C a r a s c o s a . O stanie tego feoTpusu to aczególniey "wiadomo, iż rnało d<dał <da przy sobie (podobno tylko 15). Korpus 5 - 6 O O O ludzi, pod wodzą Generała Arcovito, Etoi pod San Germ a n o, a drugi 6- 8,000 ludzi, sUadaiący lewe skrzydło, pod-łlowództwcm Generała F i l a n g i e r i po<! F o n d i . Gwardye, których doświadczonej' wierności dla prawego Króla obawiano się, wcielono poiedyńczo do armii. - Austryacki dowodzący Generał Frirnont, chce di ia 26. uderzjć na posadę T e r n i, a potem niebawnie obrócić się przeciw giówney posadzie nieprzJ\iaciela. Wszystkie wiadomości zgadza-ą się na to, iż Nt-apolitanie bardzo póź?o dowiedzieli 8I..I, o pochodzie woyska Austryackiego.

Rozmaite wiadomości.

Pomnik kolossalny K o p e r n i k a wznieść tlę maiący W Warszawie przed okazałym

'5domem Towarzystwa Przylactół Naulc, ło« śztem. szanowntgo Prezesa iego JW. Radzcy Stanu S t a e z i c a , sluźyć będzie iakby za tło Krakowskiemu -przedmieściu, tam gdzie Dominikański kościół zniesiony został. P 0sąg ten bronzowy na wyniosłey umiesczony podstawie wyobrażać będzie K o p e r n i k a siedzącego w siarożytr.ćm krześle na wzór dawnych Urarłii. Będzie on okryty Akademicką togą, TaKO znakomity członek Akademii Krakowskiey, gdzie powziął zasady tak daleko rozwiniętey przez niego nauki Astro« nomiczney od znakomitego pod ówczas iey nauczyciela Brudzewskiego. Będzie on trzymał w iednym ręku Armilarną Sferę, w drugim rękopismo systematu swego, a głowa iego ku niebu zwrócona i cczy (ja niego wzniesione, oznaczać będą odkrycia iego, które systemat Astronomiczny zmieniły i zapewniły wiekom następnym wydoskonaloną rachu świata naukę. W Warszawie umarł d. 25. Stycznia T. b. M 3 ci e y Kamiński przeżywszy Jat 8&« Napieał on muzykę do naypierwszey orygitiainey Polskiey Opery, a tą była w r. 1778 naprana przez X. B oh o mol ca podtytułem: Nędza usczęśliwiona, w rok późniey napisał muzykę do operetki Zośka, która wówczas była nayupodobańśzitH widowiskiem; tyła 76 ra5IY graną. Jescze są iego muzyki do Oper: Prostota cnotliwa napisanty przez B o h o m o l c a ; Tradycja załatwiona przez Z a b ł o c k i e g o ; Balik gospodarski, przez tegoż; Słowik przez W iU K o w ski e g o . Gdy S t a n i s ł a w A u g u s t z okoliczności inauguracyi posągu J a n a I I I , W Łazienkach, wspaniałe dawał zabawy i widowiska, polecił K a m i ń s ki e m u ułożenie muzyki do stósowney kantaty, która kilkakroć powtarzaną była. Prócz tego Kam i ń s k i pisał wiele tańców Polskich: przed półrokiem dedykował Publiczności, bko ostat; ie swe dzieło, Poloneza na terna z tnń dnia zgonu zachował zupełną przytomność, cznOSCIom, igrał wciągu całey przeprawy" L prawie oiechoruiąc zasnął na wieki. Przybywszy do Fax h a l. u nie epusc /\ ał przeHandel w L i p s k u zupełnie prawie upadł, ciwbiks r ocrH, a napotkawszy, go samego i wszyscy rzemieślnicy skarżą, się, iż nie wahanie wieczorem/\ rztkł: Mii Panie! niemaią pokupu na swoie wyrobki. Dawniey chcąc uaszey konipar.ii w zamieszanie wpraL i p s k był składem bardzo wielu tawarów, WIac, uiegłtm twemu grubibństwu. Zektóre potem daley prowadzono; teraz i to bym cię zoś przekonał, ie męstwo nie koznacznie się znmieyszyło. niecz; ie tylko pod czerwoną maści się SuW Ełblągu przez całą tegoroczną zimę fcnią, proszę, ab)ś iutro o godzinie lefey aie tylko nie zakupiono, ale nawet niezamó- zirsyduwał się w H y d e p ark u;. lam żądać niono ani iednego łasztu zboża na obcy ra- będę, od WPana satyefakcyi; aekundaruću* ehune:k- przypadek, który się nigdy iesez« nie potrzeba; słuszna, aby nikt obcy w kłóbiewydarzył. tnią między Dami nie mieszał się; szpady Podług gazet Warszawskich, przedaią tam- nasze położą iey koniec. Oficer przylał fe garniec rzepnicy oziraey po a Zł.; rze- wyzwanie stawił się/\ na utnówionem micyscu r . paku ozimego po 2 Zł.; wyki iarey po \ \ gdzie Yo u n g czekał» Stanąwszy z szpadą, Zł.; wyki białey iarey po 2. Zł.; soczewicy zadziwił się widząc Yo u n ga mierzącego doń Prowanckiey po 2 Zł.; groszku szarego po z pistoletu. - Jak to: krzyknie przeetraszoaZł.; grochu burego po 2 Zł.; sporku po ny Oficer, WPan mnie chcesz zabić? - Nie, 8;Zł.; brzanki łączney po 2-Zł.j. koniczyny odpowiadaYo un g z flegmą; ale proezę a!bo> białey pp 7, Zł.; lucerny Prowanckiey kwarta WPan schoway ezpadę i tańcuy menueta, al Zł.; owsa czarnego garniec po i ZI.Ą którego ci grać będę, albo w tym momencie erkiszu hiszpańskiego po i Zł.. przeprawię cię na tamten świat. Oficer opio> N aczelny Prezes Hrabia S o l m e - X a i > # r a t się temu dziwactwu, lecz zimna krew b a c h w K o lon i i zbiia pogłoskę iako zu- przeciwnika prztmogla. Po skończeniu tsńpełnie bezzasadną, iż synowie iego zostali ca rzekł m u Yu o n g: WP an wczoray przyialeiikami» musiłeś mnie grać, a ia przymusiłem go dziś tańcować, więc skwitowaliśmy się. 3efeli iednak nie iesteś z tego kontent-, masa inną; drogę uczynienia sobie zadosyć. Zamiast odpowiedzi uściskał go Oficer, uniewinniał się i prosił o przyiolń na zawsze, i w rzeczy aamey, prZYIazn, którą się złączyli, dopiaro śmiercią Yo u nga przerwana została. ". 7 ." . , .

Klacz- Angielska ąmada z gwiazdą i biatrriu t y ] c e fi ; P s i n a m i, 7. ł at s t a r a , d o b r z e ui e ź - diona i zupełnie zdrowa, iest do sprzedania *. Widzieć ią można codziennie ad dzisiay zacząwszy, aź do 28 b. m. od go.iziny drugiey do trzeciey, w domu rownuivego Kassyerą. *? 6" ,. ",.,.. . »".;,

Ś m i e s Z n a %. entst(t.

Edward Young znany z swych dzieł w świecie literackim, grał wybornie na flecie, Jednego dnia przeprawiając się z kilku damam i przez T a m i z ę do Fax h a i zaczął grać; lecz widząc pędzący statek pełny młodych Oficerów, prztstafr i flet schował. Jeaen

, ,

% owych Oficerów wskakuie na statek i spyta dła iakiey przyczyny przerwał granie? - Dla tey samey - rzecze Yo u n g -r t co aacząłem. - Chcę ia zaraz w i e d z i e ć! - \ . , Jest to moi a wola. - wiec dobrze, nYImIY *flet i gray albo cię natychmiast w T a m i z ę wrsu«£ Y oung widząc jg U kłótnia Daroj;ai6rn ", ,jp. Styrie na Benmskiey ulicy za teatrem. Przedawea rfczy za wszelki defekt.

AJr A ***********

Dodatek * stwa Poznańskiego Nro 2[*

Dwie Recepty (Z W an d v .) j, Rrcept3 i>9 Traietfyą. Wtź Jednego bohaura, i iftfritgo złoczyńcę, tamtemu do d 'y wszystkie cnoty, U'.pik Av"czytn»-ie iibrod, i c do iaikh tylko- człowiek lest zdidny; przcmieszay ich z sobą, tJ\k żeby raz ten drugi raz ów eię. pokazał. D 0day do tego p3/g tuzinów O! Ac h! I H a! łilka mdłości, tudzież mordtrstw i it drą dozę miłości ad Hbitum; gotuy to wszystko ai do piątego altu i nawet day kuta razy «yszuini tć, potem zley, zitkniy morałem i niech tak przez parę. dni st\g<-u; foczem możesz zażyć iak ei się podoba, 2, l U cepla ra Komedy;;, Wei młodą panienkę, iedntgo kawalera, iednt-go przyiacitla, iedmgo starego zazdrośnika, iednego r itznaiomf go, ied* ę pokoiowkq, psrg iokaiów i itdnego chciwego opiikuna: zmieszaj- M wszssfk-o »fc Tiaymocidey: dor/uó do tego i 2. urcyi bufiotiady i pół uhtyi duwilpa; a iijvtit tu iitv it-itli można. Pozviol dziewczynie pjifz nkiaki czae dręczyć kochanka, i.iech -się przez kilka akiu.v »aha a II3KO> i<-c z po-.fziwierdem ol<u«Jwóch niech za niego idzie r a Jeżeli przymitszasz iese?e do ttgo wesele, nitiakie tańce, troih? piosneczek, cały poiedyntk i garść policaków, tedy będzie mixiura iedna 2 najlepszych. PrLfeełufc tero B W lEo S C Z E N I E względem wydzierżawienia na wieczność Fo#Juszu w Bielsku do Ekonomii M ęd/jchodzki<y należącego. W moc reskryptu Królewskiego. Ministerstwa Przychodów z dnia 2. Cztrv /ca r. z. ivypusczonym bydź rria w dzierżawę witczyetuj, drogą pubiicziiey licytacyi fołusz pod Bi tlzkiein położony, do Ekonomii Miedayoluxizk'ity należący. Oprócz budynków Bfcladaiacycbsie A

c) z folusza z przyległym do niego budynkiem mieszkalnym, b) z dwóch staien; należą iescze do tego nar Btopuiąre grunta, wynoszące iakoto: 1. Przestrzeń podwórza i mitysce na którem bu.iynki stoią, 36. QPret, 2. ogrody, 137.

3. łąki, a. Morgi 35. - - 4 pastw'eko drzewem porosłe, 18. 173. Ogółem a));.Morgi. 41. · Pręt.

miary Magdeburskiey. Kanon roczny ustanowiony iest na JI5aTa!.

włącznie \ czyści w złocie, na zabezpieczenie zaś podania na kupno, powinien pluslicytant złożyć w terminie licytacyinym vadium w suuimie 300- Tnlaiow w grubey monecie. Do wydzierżawienia tey posiadłościj wyznaczy liśmy termin licytacyiny 11 a d z i e ń 2 K w i e t n i a ». b .

o godzinie %b y przed południem w pomieszkaniu Naddaitrzawcv W Międzychodzie prJ\ed W.Kurnatowskim Radzcą Ziemiańskim, wzywaiąc ochotę kupna iwaiątych, aby eig. w terminie tym stawili. Warunki wieczystego wydzierżawienia przeyrzarre bydimugą tak w Reghtrnturze naszcy dóbr Rządowych, rako teź w Biórze Radzcy Ziemiańskiego Powiatu MłędzychotLskieco, niemmey w Registiaturze Ekonomii Między choclzkiey.

P o z n a ń dnia g. Lutego 192r.

Królewsko - Pruska Kegertcva II.

O ii W I E E S U Z N I E.

Dla zatrudnienia aresztantow w więzieniu Kryminalnem tutcyszem osadzonych, ma bydź" zakupiony drogą publiczney łtcytacyi od iiaymni'ev żądaący znaczny zapas wełsy, In u, konopi i pakuł. Wzywam przeto maiących chęć podiecia się łiwerunku tych materyałów surowych, iżby się w terminie licytacyi w d n i u 8 2. ma. i r. b. przedpołudniem o godzinie loteyzrana odbyć się maiącym na Ratuszu tutejszym zgrornadzić, warunki przejrzeć i Ijcyta swe"pc*la.6 zechcieli. Piz. dwiema Res eneya, i p o z n a ń drna 9. Marca 1821. iłtróiewski Radzra · .Reg'encyj" Dv rek tor miasta I Po li c y i.

ZAL'UZb W i-,bYKl'ALNY.

Wierzycieli rit-xviadomych kassy K wio Prus.

1 6go pułku Uł;n ów (j g o Zachodniego) którzy z roku 18-81'- pre-teiisye do wsporrmioney kassy mIec sądzą iiinieysj e III wzywamy, aby sie t IIM.. terminie di u a 30. Ma i a lS2t-, zrana o godzinie Qtey, prztd Deputowanym Król. Sadu .Zicmiańs-kicgo Briikner, <\p likwidacji Wyenaezgnym w Izbie InstrukcyiIIey Sądunasztgo, osobiście Jub prz<-z plenipotentów upoważnionych stawili, pretensye swe podali, i dowodami potrzebnemi wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iz z prrttnsyaini swemi do wspommoney .kassy pieldudowani i'tylko do osoby tych, z któryrj.i 'kontrakt zawierali wskazani zosiai-ą.

P o z n a ń dnia g. Stycznia 1821.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

PAVENT SUBHASTACYJNY" N a wniosek wierzycieli i kuratora pozostałości, wyznaczyliśmy termin do pizedaży kamienicy pod liczbą if6. przy* tuteyszey Wodney ulicy połoźoney, do pozostałości Kapitana Krumes należące)', a na 12,214. Tal. sądownie oszacowaney nowy zawity termin na d z i e ń 1. M ai ar, b. zrana o godzinie 9. przed Di putowanym Król. Sądu Ziemiańskiego Klarier w naszey Izbie insuukcyiney, i na takowy ochotę kupna maiących, i do nabycia zdolnych z tern nadmienianiem wzywamy, iż więcey daiący za opłatą w gotowanie przysądzenia spodziewać się może. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Przytem oświadczam, iż w terminie dr.ia 30. z. m. 3,123. Tal. na kupno podano. P o z n a ń dnia 6. L u t e g o 1821.

Rrólewsko- Pruski Sąd Zimiański.

7 ZAPOZEW EDYKTALNY.

N a wniosek Ur. N e p o m u c e n y z N i e.ey eh o ws kich Miecz&owskićy w" Orchowie zamieśzkałóy, zapezywasię nInIeyazem Ur. Konrada Jarano wskieg o, i tegoż siostrę J sd w ige zamężną. Sł u c K ęktórych mir-ysca zamieszkania dotąd wyśle-» djr** niebyło można, «ten sposób publicznie, iżby się w terminie peremtoeycznym na dzień r. Czerwca a. c. zrana o godzinie JO. przed Deputowanym ePi.zią Ziemiańskim' U i e d e r m a a n w Sali Sądu tuteyszego .wyznaczonym osociśiie, lub pizez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego i wylegitymowanego stawili, i deklaracyą swą dali na to: czyli na wymazanie protesticyi w xiedze :D5hr Orchowa w Obwodzie Gnieźnieńskim położonych pod Rubryką I I. N ro. 1. na dniu .2.3. L;stopada 1797., wzglejdern pretctisyi z posagu pj chodząrey zmarłey "ich ma tu Ur. S a 10m e i z J aranows Kich, jar a n o wski ey zap;saney, z którą się na dniu TO. Grudnia 1796. zgłosiła, z-: zwakiąc, a to z powodu uregulować'się rnaiącey--hypoteki. W razie albowiem przeciwnym spodziewać się maią, że na wymazanie oneyże natychmiast dozwoionem zostanie, i im wieczne W tey mierzo =nakazatiem będzie-milczenie. Gniezno dnia 19..Lutego r82"iK roievYsko-Pruski Sad Ziemiański.

Maiącnamiar wypuścić w djierzawę z wolney ręki kilka folwarków z dóbr moich tu:eyszych, razem lub poiedyńczo M r r a a JI r III Mnyrn inwentarzem, sczegolniey -z polepszonym gatunkiem owiec, >iakó też nropinacyą, rybołóstwo 1 t. d. od S. Jana r. b. na 6. do 9. Jat, upraszam ochotę maiąsych dzierżawienia, a zdolnych do kaucyi, iżby s.ę zgłosili w tey mierze do tuteyszego Dyrektora gospodarczego Kir-ch st ein a, osobiście lub lis'ami l'rJIIIkowanemi, oraz celem roznoczęcia dalszych układów, anszlagi i warunki dzierżawne przeyrzeli. -Koźmin, Zamek, dnia 19. Lutego-lgii.

Hra bia KalKreuth.

Podaie się niuieysznm do wiadomości, iż iuż od dawna sukcessorowie - beneficyalni ś. p. Antoniego Garczyńskiego, niegdyś Prefekta Departamentu Kaliskiego, oddali massę po nim spadkową pod administra-' cyą Sądu Prześ. Ziemiańskiego w Poznaniu. W. M e y e r Konsyliarz iKommissarzSprawiedliwości w Poznaniu zamieszkały ustańoWio« nym iest Kuratorem. Ktokolwiek maiący pretensye do tcyże massy, zechce się do niego zgłosić. w rynku pod Nrem 7. wraz zJ\staynią na 8. koni, wozownią, podwórzem i ogrodem, Który sczegóiniey iest -zdamy na założenie oberży, iest od Wielkiey- Nocy r. b. do wy"Siaiąeia. O warunkach dowiedzieć się m«lna'u X. Promotora'H*yducKiego wPniewach, a w Poznaniu u P oruczmkaB o h m e od piątej brygady -artylieryi, P o z n a n dni a 6. M arc a 18 2 I .

B6hme.

W * i o m u na Grobli pod N rcm 3r. położ o n ym, a pod administracyą zostaiącyrn są do wynaięcia wszystkie izby. kuchnia, piwnica i ogród z kręgielnią od dnia 1. Maia do S. 'Michała r. Ł-, całe zaś pierwsze piętro z kuchnią, piwnicą, i t. d. od S Jana do S. Michała r. b. Termin tyra końcem wy.

znaczony na dzień 29. Marca 182T., w nreys-eu, na który zaprasza się -chęć naymu mai J\cych. P o z n a ń dni a 8 . Mar. - a 18 * 1

Maięmość Karczewska pod Poznaniem le-' iąca, poleca s:ę Szanownej Publiczności z swemi baranami Hiszpańska mi, nadmieniaiąc, iż cenn iedney sztuki dawnieyszego tuteyszego gniazda, stos>yąc s>ię do dzisieyezych okoliczności zniżoną zouaia na 2 Frydrychsdory. Fakźt dos ać można baranów oryginalnie Hiszpańskiego Eskuryalsluege dochowanych z trzody w rnacloxkaijb. i baranach pTzed 2. iaty tu dotąd z Francyi spiSivbdzoney, sztuka po io. Fryd.; niemniey baranów uchowanych z maciorek dawnieyszey rassy tuteyszey, i baranów oryginalnych, sztuka po 4. Fryd. Również iest lutay parę set macior po naywiększey czyści młodych do przedaźy. Ko. narsewo dnia 9. Marca 1821«

JCommissya Hipotecrna Woiewódziwa, Augustowskiego.

Porządkiem -przez obwiesczenie swe z dnia 13 Stycznia roku bieżącego zapowiedzianym następne nxrnina w miesiącu Kwietniu b. r. do pierwias kowego zaprowadzenia, a wsczególności uregulowania hipotek dó br i posiadłości ziemskich, przeznacza iai.O to:

2X<)

Z Powiatu "Biebrzófcfiiegn Na dzień 2. Kwietnia. -Dla wsiów Wię«ownica, - Bukowo małe,iBukowo duże ,-'Rydzewó szlacheckie, Rydzewo Pieniążek-iMikuły, Jaki, - Niecki.- Ni&bizydy, Szymany, - Zakrzewo, - Czapie.

Z Powiatu Kalwaryjskiego.

D la maiętuości Nowinka, Skirsqbole Kiewiice.

Z Obwodu i Powiatu ŁomżYńskiego, Dla wsiów Kosewo , Gromadzyno sta» re, - i Gromadzyno Wykno, z wszystkietni oddzielnemi tychie wsiow posiadłościami. Na dzień 3, gla wsiow Pachuczyno, -Tyszki, L a b n o , - Rakowo, Bogieni«, - Rakowo Czachy, -. Wyrzyki, - uciechy,--Wybr ny, Rogowo, - Zaręby, Partuzy, Gnia* zdowo, - Budziski, Chmielewo, Gumowca Gawki, -Podbielko, -Podbicie, Gumowko, · z wszelkiemu ich poiedyńczemi posiadło-J\ ściami. Na dzień 4. Dla wsiów Rabendy, - Zyte-wo, - Ś wierże, Klirnonty, - Rakowo ChmiJ\kwo, - Rakowo Zalesio, - Kułaki Strumienie, -Chudnie brz.eg ietre Włodki, - Papki, CzwaLny duże,-Czwaliny małe, Mściwnie, Chludnie Wąski z wszelkierni ich poiedyńczt mi posiadłościami. Na dzieliJ\. Dla wsiówRogienicepiaseczna, - Rogietiie Wypychy, - Smiarowo, P za Tróiany, - N agorki, Droźęcin stary, - Zaruzie,. - Kuleszka, - Rydzewo , -r- Łuby Kurki stare, - Łuby Kierlany, - Korytki Łcśne" , Csartorya z wszelkiemi ich poiedyń - * czerni posiadłościami. Na dzień 6. Dla ws ówJankowo,- Młodzią' nowo, Jaukawo Skarbowo, Sulimy, Dziergij - Grzymały, Lody Polne, - Pęsy, Gronostaje, Pruszki małe, - Pruszki wielkie, Miecaki, - Konopki z wszelkimi ich poiedyńczemi posiadłościami. Na dzień 7. Dla wsi ów Baczę mokre, -Modzele Wypychy, - Modzele Skudosze, - Modzele stara wieś, Lutostan, Gać,Koziki, - Łady Borowe, Koty, - Baczęsuche , Szel-igij - Milewo z wszystkimi ich poiedyńczemi posiadłościami. Na dzień 9. Dla wsi ów Wyrzyki, Sokołaj Łąka,--Rybno, -Zambrzyce Kapusta, Zambrzyce nowe, Dąbniki , Jawory Klepan e, - Kpnopki Leśnet - Łaiesie stare, s s i e now«, z wszystkie mi ich poiedyńczerai posiadłościami i częściami. Na dzień 10- Dla wsiów Światki, W ertyce, - Sluey Mieszki, - Slasy Łopienite, - Czoehania Góra, - Kosaki F'alki, - Jaworki, Kaimów Kabasie czyli 6tara, - Kosaki N adbielne, -*r Shwowo.Łopienite, - Kałę czyn, - Modzele-, - Kossaki ostatki, 51 wsztlkierai ich poiedyńczemi poiiadłościami i częściami. Na dzień 11« Dla wsiowZambrzyce Plewki -Duchny - Slasy - Lipno - Górskie Po nikł y Stok - Kalinówka Witlhory - iizary Wielkie - Kalinówka. Bvstry- Olszewo Pasyboruwe - Szably Młode - Ghomontowo. - Jemielite Kolby - Ti uszki Kruki, z wszystkierńi i eh poiedyńczemi posiadłościami i cu-ęścinmi., * Na dzień 12. Dla wsiów OLzewo - Gębotvizna - Jastrżębka Stara - Bruiino Jemitluy Wjpychy Duchny State - Grabowo - Strzeszewo Witoszewo- Ratowo Stare -Sitrzputy Marki - Truszki Pikule - Zalesie Pocinki, Ratowo Piotrowo -SapkiTrusziii 2 wszystkiemi ich (poiedyńczemi posiadłością.

mi i częściami. Na dzień 23. Dla wsiów Jakse Borki - Sierzputy Stare - Zalesie Wypychy - Szabły Siarę - MęzYnino Stare - Konopki młode - Duchny młode - Milewo Białe Dwory - Kozi-ki Wą,dołowo Kołaczki Lemiesze-.

2 wsztlkiemi ich poiedyńczemi posiadło:>ciaińi. Na dzień 14. Dsa wsiów Jastrzą,bka Młoda - Jcmiflite Stare- Sulki- Narusjcjki- Sierzputy Młode - Dłuiniewo - Czahce Osobne - Grzymały -Andrzeyki Boguszyce, z wszelkiemi icU poiedyńczemi posiadłościami. N a dzień 16. Dla wsiow Kisiołki Boguszy te - Czaplice Wielkie - Choyny Stare - Choyny Szniesze - Jarnuiy - Konopki Borowe - Wierzbowo Kopańki - Wierzbowo Ostrowskie - Zebry Wybranowo - Zagroby Boguszy ce, z wszystkiemi ich poiedyńczemi posiadłościami i częściami, Na dzień 17. Dla wsiów Szumowe Góra - Wyszomierz Wielki - Zochowo - Wyszemiera Rynollty - Mroczki Sztylongi - Raewany Zaprze -1 Zaręby Stryyki - Głębocz

Mały - Głębocz Wielki «-Xrajowo Bialaht'ei,.

z wszelku-mi ich poiedyńczemi posiadłościami. Na dzień 13. - Dla «wjo* Cieciorki Dab.

Czirtosże Łętowiuca - Dibki Lutownica - Faszki Jabłoń -Gar.iiino ii&b - Gizymały, Tomaszu Grzymale - Konopki Jabłoń - KhmaA.zc Jabłoń - Kraiev« LHUVO - KraiewoCw.kly, z wsjystktctni ku poiedyńczemi pos.a łościarni. Ma dzień *f. - Dla wsiów Kiaiewo Borowe - Kraiewo Stare - Kraiewo Białe - Grochy Łętownica - Nagórki Jabłoń - OroJIviec - Keihgfi - Rykae.:e - biedzie nowe - Sasmy Łę-fownica 5l wszystkin.i »cli poiedyńczemi posiadłościami i częściami. Na dzień ;Ł>.- Ula wsiów Śędziewnice - - Tabadź kałęczyn - Wdziękoń - Wiśniewo - W dołki Stare - Zagroby Łętownica - Zagroby j.aKrzewo Nowe - Zakrzt wo Stare, z wszclkicim ich posiadłościami i częściami" oraz dla majętności Zbrzeznica. Na dzień 27. - Dla wsiow Targonie Wielkie- Targonie Krytuiy - Konopki Pokrzywnica-Konopki Klimki - Gibory Kołaczki - Grabowo Nowe - Krzewo Nowe.--Cibory boioekie, z uszeikiemi ich poiedyńczemi poSiadtośtiami i częściami.

Na dj.ień 2g - Dla wsiów Cib<iry Krupy-Giboiy Lltrzczozy - Cibory Mark* -Krzewo Stare - Krzewo Płabanki - Grabowo Stare - Gibory Witki - Las Peezyłowo - Strękow, Łwsztlkifcmi ich poktiyńczsmi posiadłościami i częściami. Na dJ\itń 30."- Bia wsiów MaleszewoŁynki - Gi--ijb otki Stare - Ghlebiotki N ewe -4Maleszewo Porkusze - Zawady D. _E, F. z wsztłkiemi tych wsiów dałsze-mi posiadłościami i częściami. Reszta osnowy wiadoma z dawnieyszych doniesieńw Ł o m ż y dnia 18- Lutego i81i-roku. Prezes Kommresyi Hipotoczney Sędzia Appellacy iny, T'jztuzczhowki.

Andrzey Czerniaaskt, Archiw. K. 11. W. A.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.03.14 Nr21 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry