CYTACYA EDYKTAŁNA.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.03.24 Nr24

Czas czytania: ok. 5 min.

Królewsko Sąd Ziemiański w Bydgoszczy «zyni wiadomo, iż U. U. Michałowi i Katarzynie małżonkom Dąbrowskim Extrakt ugody miedzy temiż i opieka, małoletnich Dąbrowskich pod dniem 26.Stycznia igij, przed Notaryuszem Ur. Gości c ki m i świadkami o 66,000 Złotych polskich zawartey, i wzglądem którey to summy Protosta.cya w księgę hypoteczną Dóbr Sukcessorów Dąbrowskich należących, w Departamencie Królewskiego Sądu Nadziemiańskiego Pruss Zachodnich, w Powiecie Grudziądzfcitn położonych, Dembieńca Rubr. I I I. pod N ro. rg. i Plemienty Rubr. I I I. pod N ro. 14.

dla zbywaiącego zezwolenia opieki U. U. Dąbakich wciągnioną tylko została, zaginął. Na wniosek U. U. Małżonków Dąbrows k i c h właścicieli rzeczoney należy tości, oraz i Cessyonaryuszów tcyże, mianowicie kupca Szmula Abrahama i Kommissarza Sprawiedliwości R a f a l s k i e g o wzywaią się wszyscy ci, którzy do tegoż dokumentu prawa własność, -zastaw i bądź inną pretensyą sobie roszczącą, aby o takowych w terminie na dzień 7. Lipca przed Wźym M e h 1 e r, Assessoren! Sądu Ziemiańskiego wyznacznym donieśli; w przeciwnym bowiem razie spodziewać się mogą, iż z swemi pretensyami prekludowanemi, Instrument amortyzowany, protestacya w księgę hypoteczną wciągniona, wymazaną, i nowy extrakt rzeczonego dokumentu małżonkom Dąbrowskim udzielonym zostanie.

Bydgoszcz dnia26. Lutego ig2i.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

CYTACYA EDYKTAŁNA.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgosczy czyni ninieyszym wiadomo: iź obligacye przez Ur, Walentego Wolskiego, dla 6wey małżonki Domicelli z domu Dąbrowskie y de actu in Castro Radziejeviensi in vigilia Festi St. Jacobi Apostoli Anno 1754., na 13,559. Złotych 27. groszy polskich, i taż m Castro Radziejeviensi feria quarta post Festum St. Jacobi Apostoli Anno 1703., na iooo. Złotych wystawione, pedług dekretu z dnia «o. Czerwca 1785., na dobrach Komaszyce Powiatu Inuowrocławsktego intabulowane zaginęły. Na wniosek więc TIr- Jana Wolskiego wszyscy ci, którzy do tychże instrumentów prawa własności, zastawu, -lub inną bądź pretensyą sobie rosczą ninieyszym wzywaią się, aby o takowych w terminie na dzień 7. Lipca r. b., w lokalu naszym Sądowym o godzinie Qtey, przed południem przed Depurowanym WKonsyliarzem Sądu Ziemiańskiego D a n n e c - b e r g i e m wyznaczonym donieśli, inaczey bowiem spodziewali się, iż z swemi przetentsyami prekluduwani, im wieczne milczenie nakazane zostanie, i wy rnaznie summ rzeczonych z księgi hypoteczney nastąpi. Bydgoscz dnia 26. Lutego igąr.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

AVERTISEMEM T.

Oznaymuie się ninieyszem, iż Dobra szlacheckie z w»i małego i wielkiego Groytzka z z iołwarku EmŁlienhof i -pertinencyi składaiące się w Powiecie Babimostskim Departamencie Poznańskim położone i do massy koukursowey niegdy Wildegansa Radzcy Kameralnego należące, które na 28,940. Tal.

23. dgr. 8 den. sądownie ocenione zostały, na wniosek rzeczonych wierzycieli publicznie więcey daiącemu sprzedane będą. Wzywamy przeto wszystkich ochotę kupna maiących, aby się w terminach do przedaźy tey n a d z i e ń 25. L i p c a na dzień r3. Października 18511. * na dzi.eń 25. Stycznia 1332. Z rana o godzinie gtey wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznytn iest, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskie' go P i e s ker w Izbie naszey Instrukcyiney stawili, licyta swe do protokułu podali, i na- - stęp nie oczekiwali, iż Dobra te naywięcey daiącemu, za zezwoleniem wierzycieli, iednak tylko za gotową zapłatą iedney trzeciey części summy kupna przysądzone zostaną. Inne warunki przedaźy w terminie ożnay-mione będą, a taxa dóbr każdego czasu w registraturz-e naszey przeyrżaną bydź może. Międzyrzecz dnia 12. Lutego l82f.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

POZEW EDYKTAŁNYI\ Na skargę Maryanny z No wałów Kolano« 2 Mi<ldzychodza słuźącey, naprzeciw rzowi polskiemu od 13. lat nieprzytomnemu, dopraszaiącey się, ażeby z przyczyny nieprzytomności oskarżonego, pozwolenie cip wstąpienia w nowe zw tązki małżeńskie, udzielone iey zostało, wyznaczyliśmy do instruk, «prawy termin na dzień 2 2. Czerwca r. b. po południu o godzinie 3. w izbie Sądowey fu przy Tumie, na który to termin P a w ł a Ko I an os, z mieysca pobytu swego niewiadomego r pod zagrożeniem zaocznego postę. .. powania nlnleyszem zapozywamy. W Poznaniu dnia 16. Marca 1821.

Sqd Konsystorzn Gemralnigo Biskupiego Poznańskiego.

(podp.) x. Trepanowshl A. G. P.

OBWIEŚĆ Z EN IE.

Dnia 4. Kwietnia z rana o godzinie 9, na Wildzie pod N rem. ioo t po lewey ręce na podwórzu etfekta do pozostałości niegdy Daniela Ludwika de Osten Poiucznika »ależące" iako 10: rożne sprzęty srebrne i miedziane, bielizna, pościel, suknie i mobilia, drogąlicytacyi publiczney przed mżey podpisanym za natychmiast gotową zapłatą sprzedane będą» W Poznaniu dnia 21. Marca ig21.Vigore Coramissionis G reg o r Rtfer. S. Z.

DONIESIENIE.

W dobrach Jłowcu Kościelnym pod Caempinem s-ą do sprzedania dwa wiatraki zpomieezkaniem do każdego, z ogrodami i gruntem. Także ans tery a murowana na pocztowym trakcie, 'z nacznym gruntem, łąką, ogrodami" do zadzierzawienia na lat trzy, od S» Woyciicha r. b. Ktoby sobie życzył niech się uda do Ekonomii Dirorskicy. Donoszę, iż spis miast i wsi ów Departamentu Poznańskiego z mappą. takie w N adworney drukarni W. De K er a za cenę. 2. Tal. 4. dgr" t£tt do nabycia. P o z n a ń dnia 20» Marca 1321 * Petzke, Maiętność Karczewska pod Kościanem leżąca, poleca się Szanowney Publicznością r swemi baranami Hiszpańekiemi, nadmienia

*54

iąc, ii cena iedney sztuki dawnieyszegcv tuteyszego gniazda, stosu ąc się do dzis;eyszych okoliczności zniżoną została na a. Fry. drychsdory. Także dostać można baranów oryginalnie Hiszpańskiego Eskuryalskiego dochowanych z trzody w maciorkach i baranach przed 2. Jaty tu dotąd z Frahcyi sprowadzoney, 6..iuka po 10. Fryd.; niemniey baranów uchowanych \z maciorek dawu:eyszey rassy tuteyszey, i baranów oryginalnych, sztuka po 4. Fryd. Również iest tutay parę set macior po naywiększey części młodych do przedaży. Karczewo dnia g. Marca isarWieś o półtory mili od Kalisza z borami, górzalnia, na trakcie" mażąca znaczną propinacyą, ilość znaczną łąk, Gmina Hol< ndrowy młyn wodny i stawy, ieet do sprzedania I bliższe wiadomości powziąść można u Wgo P ru s i n o w s ki e g o Asseseora Sądu Pokoiu w Gostyniu, przy obięciu possessyi 120,000. Złotych polskich tylko wyliczyć potrzeba.

Rozmaitych gatunków przednich likierów w butelkach cało - pół' - i ćwierć - kwartowych Pruskiey miary, z wziętey fabryki Pana C W. Rohland w Wrocławiu, iesfi u podpisanego skład komissowy i dostać ich można w cenie fabryczney , N r o. " 47. w rynku 3. H. T. Munk.

W cale nowomodne Paryskie Damskie ka» pelusze od słońca, sprowadził i przedaie W . .

mlerney cenIe Karol Fryd er, Bau mann w starym rynku Nro. 94. W poniedziałek dnia 2. Kwietnia w kamienicy pod liczbą 171. na ulicy Willi elmowskiey, przedawać się będą liczne meble w dobrym stanie, tudzież inne sprzęty domowe, naywiecey dającym za gotową zaraz zapłatą w gru> bey monecie. W wsi Sm o I ca c li iest zapas bardzo pi<;kney i nie artificialnie suszoney koni zyny białey, równica iafc szpargtu do sprzedania»

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.03.24 Nr24 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry