POZX,\ŃSTA G\YARDJ.\ X,\RODO\L\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

}Jra,,-ie tyłe, ile poprżednio cały departament. \Varunki stawiallr w stosunku do tych jeźdźców wymagal- dostawienia "") ,!"Złowieka zdrowego. śł'edniego wieku, tj. od 18 do 40 łat liczącego (wyjąwszy konskrypcjonistów) na miernym koniu (może hyć ('hłop..;ki, lecz dohr )... Człowipk pO\vinien mieć płaszcz kolisty z szarego sukna. jakiego powszechnie \vojsko Llż-wa; suknię, :<podnie sukiewIe, hut- dobre i dwie koszule; palasz, pikę z grotpm 5 łokci długą, pistolet na smycz-. ładownicę z ładunkiem {ile hy( może), jakoteż kal1czug. Co zaś do porządku na konia potrz€ha: siodła, luh terlicy z 2 trokami, podogoniem i podpieł':-iem z czarnego łuh surO\vego rzemienia, uzdrczki, uidzienicy, potrollków, torh- płÓciellllPj do obroku i lJ zł. leł1ungu". Podobni p jak gwardję konną zamierzał Poniilski ściągnąć do Poznallia również i gwardję pieszą. \V ten sposób bowiem :-podziewał się, iż łatwiej uformuje ją w jedell zwarty olldzial.

zaprO\\ adzi karl10M i zapobiegnie dezercji, która szerzyła się '\\' oddziałaelł gwarclji pieszej rozrzuconej po miastach prowin('jonałnych departamentu. Raparta otrzym-wane od nich gloiły 29), iż "prz- pow:<zPl"hnic teraz l'ozniesionpj trwodze, wszyscsię rO:lejdą, i prllcz tego niC\dełe się tutaj czrgo od przysłanych oficerów nalczą. a zatem najlepiej jest wziąść ich do Poznania". Inny raport :;0) dOłlO"i! o ciężIdem połoŻPlliu łlłie"czan, ktlJl'ZY błagali o z\Volllienie od dostawy jrźdźców. Głosił on, iż "od 2 niedziel (mają mieszkailcy) ciężką załogę z woj.lia nea)IoJitmlskiego od 15-20 żołnierzy w jednym dOlllu... Bardzo widu ohywateli już swoje domy opuścili, załoga takowa n-łiaslo ze szczętem zniszczy, gdy ż żadcn mieszczanill nip jcst w stallir rzemiosło swoje prowadzić, alho colwlwipk zarohić, gdyż 110m jego pelllY jest żolnierzów, którym on tyłko poslugi\,-ać musi". Jednakżp mimo tych ciężkich wan1llków zebrano konnicę pod rozkazami dowórtcy dcpartamentu poznalłsłdcgo płk. :\10jal'zewskiego. Oddział ten jednak nie utrzymał się dlugo jako

") .\I'chiwUIU PaiJstwowf' w Poznaniu, Poznali XXII .\ t, f. 1/' --1s' "0) .\I'chiwum I'ailstwowe w Poznaniu. Prf'f. pozn. 181:3. f. H7.

:\U) Archi\HlłIl Pał-łstwowe w Poznaniu. l'ref. POZll. ISl;{, f. 98.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry