GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.03.24 Nr24

Czas czytania: ok. 16 min.

Wielkiego

Xiestwap O Z N A N S K I E G O.

Nakładem DrukarniNadworney W. D e c ke r a i spółki. - Redaktor: Assessor Raabs ki.

Nro, 24»w S O b O t ę d n i a 24.

Marca 1821.

WIADOMOŚCI KRAIOWE.

Z Berlina dnia 20. IVarea.

Jego Ceearzewiccska Mość W. Xiaze Mikołay fORródł tu z Petersburga i wysiadł w.zamku Królewskim. Przebył tu z P a ryż a Polski Generał brygady, Falkowski .

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.

A u s t 2 Y G.

Podług doniesień z L u b i a n y, odbywały się wuąż obrady ł*eł >oiiH>cr<ików Włoskich, w pomieszkaniu Xiai I\cia M e t t e r n i - cha i pod it go przewodnictwem. Posłowie Rossyiski, Fia. cuaki i Pniaki nkmieli w nich dotąd udziału. O sczegółach tych obrad r;ie «oż; a w porę nic pewnego powiedzieć. Liefprywatny donosi, ii się naradzała, względem nay6tÓ6ownieyszych środków wzmocnienia węzłów iedności pomiędzy Xiaietamt Włoskimi, że tym końcem oddzielne przymierze zawartem zostanie, że słychać nawet o utworzeniu Stymu Włoskiego, któryby, składane się z Pełnomocników samowładnych Xią.ża,t Włoskich, zgromadzał się w oznaczonymi czasie dla załatwiania interessów , na całe W ł o c h y wpływ rnitć mogących. Do tych wiadomości przydaia, między innemi i t o, \f. wszelkie vr tym względzie propozycye po* chodzą z strony A u s t r y i, i że przyięcie kb, nie będzie podlegać znacznym trudnościom. - W ostatnich dniach - piszą, daley z Lub i a n y - wyprawiono kilku gońców do różnych dworów Włoskich. Wposza, ztąsf, iż w ostatnich dohch załatwioao waane »prawy Tuaiu tego dotyczące.

Z N e a p o l U, stolicy, nIe było żadnych wadomolć O uchwałach P*rU godnych uwagi wiadomości. Wciąż tam pa - p o i i . a ń s k i e n o l I\FFx nowała ponura cisza i trwoga, która po za- osiaonienia c'elu H Ł, biciuDyrektoraPolicyiDziampietrowszy- J ™ T p S « d I 1 «kich spokoynych obywateli ogarnia. Ga- pragnieniem, 1 zet y zaw.eraią same namiętne wycieczki prze- che ktnr»b» . « ciw uwięzieniu Króla, porównania m i 1\ Y w 1\ S j Z h T f T f iego położeniem a owera Króla K a rola IV prwdri«« etf2I1I Hannie r_ go8- i lo - po« uQ_o- /\. I i/\./\.

"'"

N " "

"1 IIa>*llTley <*'

./'iaŁopo!*e"

1\ " V K ? I o 4*

>l;ą poe, e

1\ ""Kil

1\

Irołki !z*

/\.

/\.

]I « /r"?rozpra-wy_- hl r :M a 1\.1: Naynowaze domes.en« z Sycylii a- zgubnym mołey liczby * > ! , l zg dzaia " , "a "d n o , iż cały naród wyg!a da ręfi głosu . * W g " 9 O 1\ , J T 1\ Z upragnieniem pierwszego terazuieyszych odurzać i i m 1\ ł . T ',u xr 3 i Y i l f, 1 n a wet okoliczności skutku, ażeby sie. wybić z larz- Ł i « e m Z I . H 1\ I a " 8 o " li li T * e b r 3 " ma Parlamentu N eapolitansego! n m 1 h "" * b ftIonarehów "« · "( G t W d ' k II ) l ) 1,,7 " k A '" (, /\ o L" * b a c h aze y ie ens ie , 9JWA w ta1nie 1 X?M -) w owegoa przymusu znayZnaynowszemi co tylko odebranemi z 3 r )K A A _? * zb r o d" i c z e obwiTM' F lor e n c y i listami, nadeszły d w i e "e T./'... III ./'... ./'... ./'... ./'...0 ./'... ,./'... ./'... zwy: Króla oboiey S y c y l i f l naczelnego 3 K f t fi /\ t o L /\ o t b " /\ /\ wodza woysk Auatryackich. IlOIIPPO« b 3 M: pobytem zarmeO D E Z W A % o g ? y Celu» PUściemy się oiezwło.

K ról a J m c i o t Y d w ó t h S y c y l i i . ZZ./'... Jł/' /'.. /'.. r " /'.. «o P ./'... Ferdynand tt_ d ' Z lo ł £ r Po ./'... r r 2 e c rypocry" Troski s e r i Naszego, któreśmy opisali 2 $ f 1\ 1 dem S o w III III " o b! f whscre Naszym dn ia28 Stycznia do naszego wić Nasz, Królewska i Oycow L' wot ukochanego syna, Xial\ca Kalabryi, a Długie, w ciągu sześLiesivLnI«gi»! £ razemjednomyślne Reprezentantów dostoy- wania nabyte doświadczenie, obeznało nas «ych Naszych Sprzymierzeńców oświadczę- . charterem i 2 prawdziwlmi Poddanych ma, wystaw-ludom Naszym w całey obie.- Naszych potrzebami. Ufamy prawemu i h .ose, niebezpieczeństwa, które, ,ako skutek sposobowi myślenia, I za pomocą Boga" pornesczęsnych wypadków przeszłego miesiąca trafiemy dogodzić ich potrzebom w sprawieLipca i dalszych kroków, obecnie Kroleatwu dliwym i trwałym sposobie. Oświadczamr naszemu zagrażaia Krzepił się oycowski przytem, iż wysko, które postępuie ku" . Nasz umysł nadziej ,ż usunę Nasze napo- "icom Naszym, nie powinno być od S I.

mmeme nada przewagę głosowi p roś c i szych wiernych Poddanych uważane za nie« urmarkowania, «że ślepy fanatyzm nie przyiacielakie, przeznaczone«, będąc iedyn e zdoła zlać na państwa Nasze klęsk, którym dla ich obrony, utrzymania porządku i pzy z mezmordowana troskliwością staraliśmy się wrócenia wewnętrznego i zewnętznego p 0zapobiedz Wtey.edynienadzu" przedłu- koiu. Bozkazuiemy Nsszemu właL Tu iyhsmy pobyt III. III . e , K B zebrania się woysku, lądowemu i morskiemu, ażeby zapotężnych Naszych Sprzymierzeńców, «hcac «tępy Naszych dostoynych Sprat. «i do ostatmey. chwili, wktoreyby udenla mierzeńców, iako raaiace działać iedyaL miłuiącym spokoyność N eapolitanczybiera» iako 5l przyiacietem, zachowywać będzie t>a każcletn inieyscu nayściśleyszą karność, i uważać 1', eh tYlko za nieprzyiaeińl, którzy mu się nieprzyjaciółmi stawią. - Neapolitańczykowie I U słuchaycie głosu Waszego Króla i Jego przyiaciół, którzy są i waszymi PKYiacrołmi. Poraoiycie n» wielorakie klęski, którychbyście eię nieuchronnie nabawili próżnym oporem; pomniycie, iż chwilowe urojenie 1\ którera nieprzyjaciele porządku i epokoyności, wasi właśni nieprzyiaciele, usiłuia Was zaślepić, nigdy źródłem Waszey trwado łey pomyślności atać eię nie może. (Bez daty.) Podpisano: J a n Baron F r i m o n t , naczelny Generał armii.

kiesk niepotrzebny woyny, nie ma in? I e ™ . e . e n i a , i . k tylko p o ł o żyć eię TS ,-»,e»piec«er.ia epokoyności i bronienia d <> b" 5 0 y & & &'b P*r»«M pe-«»ą.C - Tzyzny, a zatem wszystkich brolpwi »weS S S W b udanych. (-Bez daty.) ODEZWA naczelnego wodza C. K. armIl N eapolitanczykow.

Neapotitańczykowie! ( W ch<<ili, « którey zostaj e pod moieim , o x k » . » i » o y . k o d o t , k , . i <; g » » i c y b ja.

Ustwa, mam sobie za powmnosc, zaw.ado,{d was otwarcie o celu moiego działaniato . Nieeczema rewolucya w zeszłym mles.ącu Lipcu, w 1\ I 1\ «« * wewnętrzną spoko ność i «rwała w,. ty przyiafni, kor. » i L ., sąsudniemi państwami tylko na karoWnym warunku .obopólnego zaufama polegać mogą. - Monarcha wasz podmort Lóy Królewski i oycowskt glos. Napomina swóy Lud, aby się chronił okropność, bezpouLbney woyny, którey mkt przeciw M n i e m a w z e b r z e, a ktorey własnem tylko postępowaniem moglibyście ssę oab.J t f 1. Wier. n i starzy bprzymierzyncy Królestwa uczyli z ewey s.rony do was odezwę. Maią oni obowiązk. względem wła· nvcbLud: .w, lec* nie lest im obcern i wasze prawdriwe i trwałe sczęście, którego nigdy przez wiarołomstwo i bunt o.eosiągnietf* Odrzućne dobrowolni* cuda*'dakło, i zbycie się na Króla wasz-go. Jegc,. waz« dobro ieat nkrosdz U re. Przechodząc , nice Rrohs.wa me mam, żądnych n.egr? , . przyjacielskich z; miarów. - Z o s t aj e pod Jnoi.mi rozbzami woy-ko obcbodz.c-s.ę będzie z każdym wiernym »wtftlu Krplow) i

W celu zapewnienia Narodowi nayściśleyszego powyższych przyrzeczeń dopełnienia, postanowiono: i) Wszyscy spokoyni Obywatele doznawać będą obrony woyska. 2) Nie będzie nałożony na Królestwo N eapolitańskie podatek woienny, ieżeli tam woysko, przyjacielskie zoaydzie I przyięne. Kontrybucye w pieniędzach te tylko ponosić będl\ prowineye lub poiedyńcze mieysca, któreby wbrew woli ich Króla, wbrew własnemu i spółobywateli interessowi, po nieprzyiaucleku postępowały. Kontrybucye te obrócone będą na wynagrodzenie spokoynych. Prowincyi. 3) Potrzeby dla woyska kray dostawiać będzie. - Dla zapobieżenia zaś nieładoia lub · pokrzywdzeniem, oraz piztciążeniom iedney częś<i kraiu dla zabezpieczeniu spokoyności ogółu t wydawane będą porządne kwity na wszelkie dostarczenia, i kwity też Mależeć będą w swoim czasie do osobney likwidacyi. iMieyeca" któreby *ię podczae ciągnienia woyska po niepr2yi»cielsku zaeho· wały, wyłączoue będą od tych kwitów, dopóki w nich spokoyność nie zostanie przyWró «oną. [ U dzielone iuż kwity nie będ$

.Ktały eVlney ważności dla tych mieysc, Jttóreby się późniey nieprzyil\ciołrsi «jkazały.

Jan Baron .Frimont, N aczelny Generał armii.

Podług naynowszyih wiadomości z W ł o c h , znaydowała BI<J główna kwatera woyska Austryackiego dnia 3. ffi. b. w T e r o i . Przednia straż miała forpoczty pod LI i e t i; główne woyeko dy wizYt W a i i m o d e n a stało przy Casa Vincentini zaRiaii; dywizye Xiqcia Wied-Runfcel i H e J H n - H o mburg w obozie pod Terni; dywizya Led e re r a stała między F o i i g n o i S p o l e t o ; artyllerya odwodowa przy N a r n ij z korpusem Generała S t u t t e r he im złączyło się kitka oddziałów iazdy i artylleryi pod Frascati.

Z Madrytu inia 2. Muren.

Dnia 24. i 25. m. z. niewyieżdżał Król, ponieważ dnia 23. na drodze do B u e n Ret i re, na nowe narażony był zniewagi. Ośmielono się śpiewać haniebna, pieśń na Burbonów. Tę samą śpiewkę powtórzono, gdy powracał; a nawet i na placu przed zamkiem, chociaż wtem ostatniem mieyscu mało co pospólstwa było. Mała ta liczba widzów psykała i świstała. Ministrowie, nie przedsiębiorą żadnego kroku, ażeby nakazać milczenie tym fakeyonistom, a tern mniey, aby ich do sprawiedliwego ukarania pociągnąć. Wczoray udał się Król z liczną eskortą do sali Kor t e z ów, i zagaił ich posiedzenie następuiącą mową: Mci Panowie Deputowani l .

"Widząc się po raz drugi w gronie zacnych I\Reprezentantów tego heroicznego Narodu, który dał tak liczne dowody swoiey ku mnie miłości i przywiązania, winienem na sam przód z rozczulonem sercem złożyć podzięki N ay wyższemu, któremu się podobało osadzić mnie na tronie naddziadów , za pomocą waleczności i wytrwałości wiernych moich

«46

poddanych, i ustalić ferie podstawą yantfyonowaney przez nadzwycz- yny«h Kerlezów, a przezemoie uroczyste zaprzyeicżo. ty Konstytucyi. Dobro Ludów, które Opatrzność Boska pieczołowitości rnoiey powierzyła, a które iest i zawsze będzie celem naygorętszycii życzeń moich, skłoniło mnie ieilynie do przyięda sysum- Uu, . kt( rego z iedney strony pragnął N sród, a z tuugit-y oświtcenie i postępy witku przemożnie wymagały» Wszystko zaiste odpowiedziało życzeniom moim, i z witlkiem upodobaniem widziałem, z iaką wiernością Hiszpanie otaczjji tron swoiego Króla i iak nayrzett hń ysze dawali dowody przywiązania swoiego do nowych ustanów, które zabezpieczając ich wielkość i pomyślność, naypewnieyezą staią się tronu moifgo podporą i świetność korony moiey pomnażaią. Mądre uchwały K orte« z ów z przeszłego posiedzenia, nayżywszą me serce napełniły rozkoszą. Wiem bardzo dobrze, iż mimo wszelkie natężenia, zadane Narodowi rany przez powszechną rewo'ucya, przez nitsczęśliwe przypadki,. *rogą woynę, tak prędko zabliźnić się nie mogą. Wszak, że Moie ku W Panom zaufanie czyni mnie spokoynym, i pewien iestern, iż naypilnieyszą poświęcicie uwagę nayważnieyszey okoliczności, iaką iest: zabezpieczenie wydatków rządowych. Ministrowie moi przełożą .W Pacom swe etaty. Tym czasem przyitmno mi flader, zwrócić uwagę ich na powszechną we wszystkich Monarchii Prowincyach czynność, która przez znaczno udoskonalenia postępy w rolnictwie, przemyśle i handlu, sczęśhwą, nam wróży przyszłość. Kredyt zaczyna się ustalać z» granicą, a nastąpi to samo niezadługo i wewnątrz, niech tylko nareszcie poznaią się na wielkich zasiłkach, w które opływa naród, maiący Króla Kpnstytucyinego i Rząd. reprezentacyiny. Jeżeli obecne A m e ryk i położenie nie zmieniło ii<; w*gl$demna«, to przynaymniey ustała zaszłe na poł-wyepifc wypadki, w tamecznych sprania okolicach, upoważnia do * n d z i t i , iż powrócą znowu na łono kraiu mautrzyńslciego. - Nie muiemy atoli ukrywać tego praed sobą, iż w pośród ukontentowania, które winni jesteśmy zbawiennym rządu- kotist)tucyinego skutkom, zamachy niechętnych, podusczanychułudzei iami tych, co każdego czasu karmić się zwykli uroicncmi i zbrodniczemi nadzieiami, zaburzyły na chwilę spokoyność kilku Prowincyi, a nawet stolicy; okoliczność ta głębokim me serce napełniła smutkiem. Mam nadzieię, iż Kort e zowie przekonają się o ko nit» ezney potrzebie ięcia się dzielnych środków ku powściągnieniu śmiałości tych, coby się ważyli naruszyć na nowo porządek, i że nadadzą Rządowi potrzebną władzę, iakiey w teraznreyszycii okolicznościach publiczna spókoytiość wymaga, a bez którey niepodobnem iest uleczenie złego, które narodowi od wielu iui wieków rany zadaje, - Stan związków naszych dyplomatycznych z i n n e - rn i mocarstwami, nie odmienił się w niczem. Przyiaiń i dobre porozumienie z niemi, naymmeyszey nie doznało przerwy. Na oświadczenie moie, dane z upoważnienia K or tezo w, Rządowi zjednoczonych stanów północney Ameryki, Wzgll\dt-m traktatu odstąpienia F lor y d, nie mogła iescae nadeyść odpowiedź tegoż Rządu. Słuszne ebawy względem nieprzyiainych zamiarów Królestwa Algierskiego przeciw koronie Na«zey, nie potwierdziły się do tey chwili.

Dzięki połączonym tlywizyotn marynarki na» rodowey i N. Króla Niderlandzkiego. - U chwały Monarchów Austryackic go, Rossy iskiego i Pruskiego w O p a w i e i L u b l a - n i e , tyczące się odmienienia zaprowfdzonego w Królestwie oboiey Sycylii Rządu politycznego, zaięły całą moiąduszę, dla tey Króle wskiey rodziny, która węzłami krwi z moiąiest połączona $ dla tego N arodu, którego los tak mocno mnie ebehodzi; dla tey nader w*, żney we względzie niepodległości kraiów przy* czyny: ażeby święte Ludów i ich Monarchów prawa należycie ezanowanemi były. Sądziłem być rzeczą nieodzownie potrzebna dla czci tronu Moiego, dla doeioyoości wielkiego Narodu, którego chlubię się bjćRządzcą, dać poznać przez stosowne udzielenia, iż niczego nie uznam, c*>by się sprzeciwiał» prawu ludów, które itet podstawą wolności" niepodległości ipomyślnośei narodów, iże H is z p a n i a zasady te nieprzerwanie względem, innych Narodów szanować będzie. Z ukontentowaniem oświadczam Kor t e z o m, i£ Monarchowie sprzymierzeni, sądząc po wszystkich, które dotąd odebrałem, udzieleniach" uznawali i uznaią jednomyślnie te zasady we względzie Hiszpanii. Te są przed* mioty, które Kortezcwie, ile mam na« dzieię, wezmą pod rozwagę, w celu ujta* lenia systemaiu konstytucyinego i przyśpieszenia pomyślności Narodu. -. Z umysłul\ w końcu dopiero mey mowy, postanowiłem wspomnieć o s o b i e , ażeby nie myślano, iż osobę Moię przenoszę nad dobro i «części« Ludów, które Opatrzność Boska pieczołowi* tości Mey powiercyła. IViqieoem uwiadomił! Kongres, ii nie uszły bynaymniey Mey uwadze wyobrażenia niektórych niechętnych, usihtil\cych uwieśdi ludzi łatwowiernych, wmawia* iąc w nich, iż ukrywam w mem sercu myśli, zupełnie teraźnieyszemu tyetematowi przeciwne. Zaprzysiągłem Konstytucyą, i stal* rałem się wedle sił moich o iey utrzymanie. Bogdayby każdy tak postępował! Urazy i urągania się wszelkiego rodzaiu przeciwko Mey dostoyności, wbrew Mitu, co porządek i uszanowanie dla Mey osoby jako Króla Konstytucyjnego wymag3, były publi zne. Nie lękam się bynaymniey o Me życie lub bezpieczeństwo. Bóg, który zna Me serce, czuwa nad ietłnem iak i nad drugiemj i »nieć będzie o rue staranie, równie iak wię- d e o b e r g, powracający z W ł o c h tlo B e rksza i rozsądnieysza część narodri. Ltcz nic l i n a, spodziewany był w M o D a c h i u m. mogę tego zataić przed koógrtssem, iż brak dzielności i czytmeści niektórych Władz, był powodem do powtórzenia takowych bezpr:tvió w, i ieżeli tak nadal postępować będą, nie powinno zadziwiać nikogo, gdy Naród Hiszpański uyrzy się niespodzianie pogrążonym w przepaści niezliczonych niesczęść i cierpień. Ufam, iż do tego nieprzyidzie, ieżeli Kor t e z o w i e , łącząc się sczerze z swym Ronetytucyinym Królem, nieprzeStannie zaymować się będą oisczeniem nadużyć, iednoczeniem zclań i wykorzenianiem zamachów ludzi źle myślących, którzy iedynie tylko niezgod i anarchii szukają. DziaJaymyź tedy wspólnie, według przyrzeczenia w obliczu Narodu, Pracuyrayź nad u s t aniem systematu, któren sobie naród obrał i osiągnął za własność i podstawę ewey zupełney eczęśliwości." Prezes (P. Cano Manuel) odpowiedział Da to w ogólnychw yrazach. Po oddaleniu się Króla zeali. wniósł HrabiaToreno o wyznaczenie Kommissyi do ułożenia odpowiedzi nam owę Kr ó b, iak się to dzieie w Ang l ii i we F r a n c y i. J eden z członków opierał się temu, twierdząc, iż Prezes iuż tę odpo \\i< di udzielił. Pan T o r e no obstawał iednakźe za swoim wniosŁitm, i dowodził, ii mowa Prezesa w zbyt ogólnych tylko ułożoną była wyrazach, a to nie iest dostatc-cznem dla zaspokoił i 'u E u r o p y i Narodu względem wszystkich eczegółów mowy Królewskiey. j , C; ły świat niech wie - rzekł on - co myśli kongres narodowy Hiszpański o N e ap o l u i o kongresie Lublańskim. *' Przyięto wniosek i mianowano Kommiesyą z kilku człorków» Dzisieyszego wieczora wszyscy Ministrowie złożyli urzędy« Od Menu dnia 13. Marca.

Król. Pruski Kancie» Stanu Xiążę Har

Z Neapolu a,ńa 10. Lutego.

Tuteyszy Poetł Hiszpański ctrzymał wczoray nadzwyczayt.ego gońca z M a d ryt u z wiadomością, ii 5,000 Ratalończyków ofia» rują dobrowolnie N eapolitanern swe usługi, chcąc -iak się wyraiaią, - dzielić nichez« piecztństwa swyih Neapolitańskich braci. Xiąię Regent wydał nową odezwę do woyska. "Wiem, mówi w niey Xiąię, ii tron, na który zostałem w y n i e s i o n y, iest żelaznym. " Zwiastowana przez Generała Porucznika C a r a c e i o l i w S a l e r n o, uczta na cześć narodu Angielskiego, nie miała i nie będzie miała raieysca; weszłe przez subskrypcyą pieniądze obrócone zostały na uzbroienie i ubras ie be-zspol\obnycb. legionistów i milicyantow tey Prowiricyi. Uważaią, ii Wezuwiusz od ogłoszenia listu Kroitwekiego nadzwyczaynie iest czynnym, i ói. d ą pod figurą - iak każde serce Neapolitańskie.

Z Paryża dnia to. Marca.

Xią£ę i Xieina De ca ze s przybyli dnie 7. m. b. do Ca 1 o i s, a dziś spodziewani są w efulicy tmeyszey. - Powrót tego Xiaiecia robi wielkie wriźenie i przy-pisuią go wainym politycznym powodom. Dnia 7. przyjęła Izba Parów prawo względem nowego oznaczenia obwodów wy« borowych. Odebraliśmy tu wiadomości z-M a dry tu z dnia 3. m. b. Wszyscy Ministrowie Hiszpańscy złożyli urzędy. Następcy ich nie 6ą iescze mianowani. Pan Argusilee, Minister spraw wewnętrznych, udał się byt przed otwarciem posiedzeń Kortezów do pałacu Króla, w tetu rozmówienia się z nim względem mowy przy zagaieniu, lecą Król mu odpowiedział, że iuż napisana.

stryac'i Baron L e b z e l t e r n wyiechał doi* 22. z Rzyrau powrotem do Lubiany.

Gener-jł P e p e wydał nasłępuiącą do mw iicyi i legionów odfzwę: "M-licyo i Legiony! Doświadczamy więcey zawiści, aniżeli życzliwości losu. Przy najzeos umiarkowaniu, szacunku dla tronu nie przelawszy ani kropli krwi oby watelskiey, po» wołani iesteśmy na pole bitwy. Prawa narodów zapewniały nam pokóy; ale w dzisieyrzych czasach więcey od nich wola kilku osób znaczy. Dobry nasz Król, który dwukrotnie konstytucyą Hiszpańską zaprzysiągł, przymuszony był nietylko do odwołania iey« sic i do oświadczenia, iź rzeczona ustawa przed tiieprzyiacielską bronią ustąpić powinna. Któż o tem nie wie, żak często na y lepsi Monarchowie ulegaią radom przewro-« tnym! Taż sama władza ministrów, od którey przymuszeni byliśmy uwolnić naród, rozpościeraiąc teraz swe panowanie, wypowiada nam woynę. Ale dzień walki będzie dla nas dniem sławy! Cisami, którzy dziś walczyć będą, poznali dawoiey potrzebę zrzucenia iarzina, które im ciążyło. Nigdy naród znisczonym bydź nie może. Dos« mamy siły do odparcia eię całey E u r o p i e , gdyby ta przeciw nam powstała. Stan tera«« inieyszych okoliczności nie dozwala nam wątpić o wy-graney. Zostawiono nam te* W Ł O C H Y . raz do wyboru zwyciężyć, albo podwójDowiaduiemy się, iź podczas ciągnienia ne przyiąć iarzme. Daunierowie, Samni.Austryaków przez Bolonią, o ledwo nie- towie, Irpinowie, Brucyeńczykowie, Kam« przyszło do rozbrojenia tamecznego obywa- pańczykowie, i wy wszyscy, którzyście telstwa. się dobrowolnie w potrzebie kraiu uzbroilil\ Gazety Rzymskie do dnia 34. Lutego rail- kray wass i eyczyzna wasza powołuią waa czą zupełnie o przechodath woysk. Tylko do broni. Okropne działanie przemocy iu£ dziennik Notizie de giorno donosi, iż i tym eię nie podoba, którzy iey używaiąj przybyła dnia 15. tegoż rn. do P e e a r o ko- drży żelazo w ich ręku; święta zaś wiar* lumna Auetryacka, wkrótce potena stanęła oyców naszych zapala serca współziomków, w An konie, a dnia ig, w Loret 10. Bóg i iego błogosławieństwo czuwaią nad Woyeka Austtyackie zachowuią wszędzie głowami Monarchów i i<;h przewrotnych po«

"J - 049

DnIa i., zaraz po otwarciu Kortezów, zgromadzili się Ministrowie w celu złożenia urzędów. Król powierzył ie tymczasowo Szefom biór ministerialnych, lecz i ci oazaiutrz podziękowali. Sun tylko Minister marynarki miał pozostać w uizędzie. Wszystko w nstężonem zostaie oczekiwaniu. Xiezna B e r r y zapadła na zdrowiu od dni kilku. Dziś miała się lepiey, tak iź Mszy S. mogła słuchać.

. Wieść niesie, ii N eapolitańczykowie za- wdzięczaiąc 82 letniemu Generałowi D um o u r i e z plan obrony kraiu, ofiarowali mu dowództwo w woysku swoiem, lecz ie go tenże dla podeszłego wieku nie przviął. Podług wiadomości z B u e n o s A y re s, kraina ta poddała się dobrowolnie H i s z p ani i i iey Konstytucyi; woyeko wykonało przysięgę; czekać iedoak trzeba aa dalsza potwierdzenie.

Z Warszawy dnia iSo Marca.

J o. Xiąźę Namiestnik dziś rano na dni Lilka wyiechał z Warszawy.

Od granicy Włoskiey dnia -f. Marca.

P o d ług naynowszych wiadomości z N e a - p o l u, panowały tam spokoyność i porządek. Chciano tam mieć wiadomość (niezaręczona) , i£ Austryacy zeszli się pod T i v o l i zN eapoiruńczykami. dziecie. N a eamo wspomnienie waszego imienia, E u r o p a, która umiarkowanie wasze wielbiła, drztć będzie. Zwycięztwo towarzyszyć będzie kro»om waszym. Każdy awas stanie za 50 przjbjszów, których na peboiowiska M a ryusza i Porcyueza prowadza, ażeby walczyli za boiaźliwe i samolubne zamiary. Parlament przeznaczy! iuż pieniądze na potrzeby woienne. Oczekiwać tylko powinniście znaku do boiu. Dzień ten będzie dla nas dniem zwycięztwa, i zapewni nam tr»jJość dobra, którego posiadanie iuż nas dziś usczęśuwia." W państwach Papiczkich pomnazalą się Zaburzenia. W kiHu mityscach obiawiły się w dniach ostatnich zamachy węghrzy. Utworzony związek pa'ryotyczny pod nazwiskiem: Unłone patriotica per lo stato Rom a n o, rozrzuca po kraiu rewoluc"'iue odezwy i do powstania zapala. Rząd Papiezki i'est w trwodze i stara się przez o, ęste o dezwy lud uspokoić, ale w dzisieyszydt okolicznościach dozna te wiele trudności w zachowaniu narodu od zaburzeń i rozruchów. Gazera Di ario di Roma z dnia S 8.

Lutego nie zawiera nic o poruszeniach ti>oy»ia; donosi tylko, iż flottilla Aussryacka na HrOrzu Adryatyckiem przeznaczona itst. działać wspólnie z woyskiem lądnwem, i że podług listów z B o lon i i świeiy 40t>siączny Jtorpus woyska Austriackiego odebrał rozkaz przejść rzekę P o .

Rozmaitewiadomości.

Prywatny nuiąttk zmarłego Elektora H eskiego podaią ua przeszło 20 miliionów fa]. Podług nayoowszych wiadomości, wo )sko A l e g o Raszy J a n i n y zrobiło rtową wyciea)J;Q, obąaczyio @fc'-jz Baszy B e i a i o małoiego samego nie"'abrało w niewolę; miało potem postąpić aż do P r e v e s a i zgromadzić 6,000 Albańczyków pod chorągwie ich dawnego pana.

PATENT SUBHASTACYINY.

N a wniosek wierzycieli i kuratora pozostałości, wyznaczyliśmy termin do przedaźy kamienicy pod liczbą 1/6. przy tuteyszey Wodney ulicy położoney, do pozostałości Kapitana Krumes naleźącey, a na 12,ltĄ. Tal. sądownie os/acowaney nowy zawity termin na dzień 1. Mata r. b. z rana o godzinie 9. przed Deputowanym Król. Sądu Ziemiańskiego JSlsn er w naszey Izbie instiukcyiney, i na takowy ochotę kupna maiących,. i do nabycia zdolnych z tern nadmienieniem wzywamy, ii więcey daiący za opłatą w gotowiźnie przysądzenia spodziewać się może. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Przy tern oświadczam, ii w t< rminie dnia 30. z. m. 3,1"'5. Tal. na kupno podano. Poznań dnia 6. Lutego 1821.

Królemsko- Pruski Sąd Zimiaueki.

ZAPOZEW EDYKTAI.NY.

Niewiadomych Sukcessorów w Poznaniu pod dniem 22. Maia 1805.1. bezdzietnie i bez wiadomych pobocznych krewnych zmarłego o bywa te la Kry s z t o f a P i o t r o w s k i e g o rudern z G alicyi, ninieyszem zapozywarny, aby się w dniu 10. Stycznia 1822. z rana o godzinie 9 przed Deputowanym» Konsyliarzem Sądu Zieruiańsk;ego He odmami w naszym zamku Sadowym wyznaczonym terminie osobiście, iul> przez Pełnomocników prawnie upoważnionych (na których Kommnsar/, y Sprawiedliwości M a c i e j o w - skiego, lioyer, PrzepałKowsKjego proponuiemy) meldowali, iako Sukctssorowie tegnż Piotrowskiego srę wylegitymowali, pod zagrożeniem.: iĄ w razie ti» stawień a się ich, pozostałość iako wakuuca i Rządowi przypad!a uważaną będzie, względem którey podług prawa potfąpi si%. Poznań dnia 26. Lutego 192T» v Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Dodatek'

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.03.24 Nr24 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry