Dni3 i g-powiewuła chorągW pnwsta-la <w Charnbery. (Stolica Xię*twa Sab udzkiego, maiąca i3,000 mieszkańców.) We wszystkbh miastach, miasteczkach-i Wsiach urządzono gwardyą narodową dla Utrzymania publicznego bezpieczeństwa. - Przyięta tymczasowo Konstytucya Hiszpańska, wydaną będzie w ięzyku Włoskim. Pomimo .zakazu, widać trzykolorową kokardę na Wszystkich kapelajzath lub na piersiacho t o iest w całey treści odezwa Xiecia G e n e v o i s teraźoieyszego Króla Sardyń - akipgo« My K-arol Felix "Sabaudzki, Xiąż* Genevois i t. d.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.04.07 Nr28

Czas czytania: ok. 9 min.

Oświadczamy ninieyszem, iź z mocy ogło«zonego pod dniem 13. Marca »g a i. przez N. Króla Wiktora Em en uel a Sard yri»kiego, Naszego ukochanego Brata, i udzielonego Nam przezeń aktu zrzeczenia się tro:iu, obięliśmy «upełuą Królewską powagę i władzę, która N - m, -wpośród obtcnych okoliczności, (iTswym qpOBOneT przynaieAy, że iednakowoź tneArzAimtemy prędzey tytułu Królewskiego, dojioAi N. Król, Nasz ukochany Brat, nie di N,m w zupełney wolności p05Irrac, iź tika ńał wyraźna Jego wola. Oświadczamy oraz, ii dalecy od upoważnienia iakieykolwiek bądź zmiany w składzie rządowym, który miał mleysce przed namienio< em zrzeczeniem się tronu przez Króla, N asz.go wielce ukochanego Brała, Wszystkich tych Kr ;lewskich Poddanyrh, którzy się przyłączyli łub przyłączą do burzycieli, albo którzy się poważyli lub poważą obwoływać Konstytucya, Jlub zaprowadzać inną jakową nowość, ubliżającą N aezty Królewskiey zupełney władzy, uważać zawsze będziemy za buntowników, i każdy akt, samey tylko władzy monarśzey; udziałem będący, który po tylekr06 wzmiaukowanemzrzeczeniu się łorony przez K rola, N.sz-eg« wiele* ukochanego B ra u, nastąpił, lub iesczeby mógł nastąpić, ieżeli nit był Naszem. dzitłem, lub wyraime zatwierdzonym przez Nas, uznaiemy za nieważny i nabyły.

Wzywamy orAz wszystkich Królewskich Poddanych, i<;kif gpkolwiek bądź »tanu, którzy się wiernymi okazali, aieby trwaiąc przy tym wiernym «posobie myślenia, opierali się dzielnie garstce buntowników, i posłusznymi byli wszelkim Naszym rozkazom lub wezwaniom, przywrócenie prawego porządku ns -celu maiąA ym , gdy tymczasem starać się będziemy wszelkituii sposoby o dodanie im śpię' szney pomocy. W zupełnem zaufaniu -w łasce i pomocy Boga, opiekuiącego się zawsze sprawiedliwą «prawą, i w przekonaniu, iż Nasi doBtoyoi Sprzymierzeńcy, powoduiąc się szlachetnym Swoim zamiarem, utrzymania prawości tronów, zupełney władzy Krolewskiey i cało« isi państw, przyidą N am spiesznie w pomoc z całą ich potęgą, spodziewamy się w krótkie czasie, przywrócić porządek i spotoyoość, i wynagrodzić tych, którzy w obecnych okolicznościach acsegót liey sobie ca łaskę Nasze zasłuią. Dao w Modenie dnia 16. Marca i$ai.

Karol Felix.

Z Wavs%awy dnia 30. Marca.

P" Leon Kuchajeweki, wynalazca machiny do młócenia: (o którey donieśliśmy naszym czytelnikom:) otrzymawszy od Rządu wyłączny patent na ten wynalazek, wydał teraz prospekt na Prenumeratę swey młocarni. Machina dla Prenumeratorów kosztuie złp. 1,600, a póiniey kosztować będzie złp. 3,000.; wypłata podzieloną iest na trzy raty.

Przyimuie się w domach handlowyeh J o z e - fa Paschalisa, S. Cyra, w księgarni Węckiego, i u wynalazcy pod Nr. 419, Da Krakowskim przedmieściu. Wiadomo, le iedeo człowiek aa dzieó- może tylko pół ehaj e w skie go, za pomoce trzech ludzi, wymłaca w przeciągu iedney godziny, dwie kopy. Już przed ogłoszeniem prospektu «calazło siej kilku prenumeratorów, nay pierwsi z nich sa,: J o z e f Hrabia M a ł a c h o w - ski, An d r z e y H o r o d y ń s ki, i dzierżawca dóbr Wieliszewskich, T o m a s z Kamiński, a nawet do starych Prus s zamówiono ten użyteczny w gospodarstwie wynalazek.

Z Wiednia dnia 23. Marca.

Dziś* przybiegł goniec z L u b i a n y z wiadomością, iż Neapolitańska twierdza G a e t a poddała eię woysku Austryackitmu. Zaraz po nadtyściu do L u b i a n y wiadomości o buntowniczych wypadicach w Pie» m o n c i e , przedsięwzięli obydway Cesarze odwrócić dzielnem ramieniem te nowe niebezpieczeństwa, zagraźaiące spokoyności W ł o c h i prawemu porządkowi. Znaczne posiłki śpieszą z strony A:Q B tr y i do W ł o c h . Cesarz Roseyiski dał natychmiast rozkaz, ażeby stojące na Wo ł y n i u woysko z 80,000 lud/i, niebawrie ruszyło w pochód przez Węgry du Włoch. Generał Jermołołf (podł.ig innych wiadomości Hrabia W i t tg e n s t e i n) ma niem dowodzić. Rozkazał oraz Cesarz, «by oddziały woy*ka głębiey stoią..e, zaięły mieysce korpusu Woły ńskii go. Takie pułki gW*ldyi odebrały rozk;z do xhixtzu, i ruszyć miią tymczasowo do W i - tepeka. Te prędkie, wzniosłe i dzielne uchwały, są dowodem ścisłego pomiędzy mocarstwami połączenia. Z nad granicy Wloskiej dnia 16. Marca, Wiadomości z Rzym u dnia 10, rJI. b.

potwierdzaią potyczkę między Austryakami 1 N eapolitanern!, stoczoną dnia 7. w okolicy Clvita- Duca l e. - To pewna, iż Neapolitanie bili się bardzo mężnie przez g. godzin i ię obydwie strony wiele ludzi straciłylb

N capohtanie Zaiąć znowu mieli Awe dawne stac-owisko pod R i e t i. (Korrespondent Hamburg.-ki.) Z Włoch dnia 20. Marca.

Rząd Papiezki wystawił' w państwie swoiem telegrafy dzienne i nocne. Goniec z Rzymu oznayinił, iż główna kwatera Austryacka zaaydowała się na ostatku w S a n t o G e r m a n o , 4. stacye pocztowe od Neapolu. Listy z B o n o n i i dnia i8> donoszą; Kapua kapitulowała, weysko Austryackie ' Stoi 5. mil od N e a p o l u, a Generał Frim o n t zamyślał weyść do tey stolicy d. 174 Gazety Medyolańskie do dnia 14. Marca milczą zupełni? o wypadkach Pitmoniskich. Od dnia 13. przyciągały do Medyolanu świeże woyska Austryackie; znyaowały e:ę między niemi 2. oddziały połku huzarów P a la ty m a.

Wysłany od Xi'azecfi Kalabryisfcipgo do Króla Ncapolitańeiuego Generał Farde Ha, przybyt dnia 17. do _F lote:.n r{v t fT"""'" Xiąźę M o d e n y, który ziechał był dnia 18. Marca do L u b i a n y, wyiechoł znowu ztamtąd Unia a i . z powrotem do pańety . swoich.

Rozmaite wiadomości.

Dnia 20. Marca zostało w Wieebadee posiedzenie stanów N a s a a uskich poczwar« ty raz zagaionem. Załoga Austryacka w M o g u n c y i odebrała rozkaz, być w pogotowiu do mar«zu. Słychić, iż terdznifyszv Elektor HAski zamyśla przyiąć dla swych kraiow Konstytucyą Bawarską.

Podług listów z Paryża odebranych w F r a n k f o r c i e nad M e B p ID, spodziewano się tam bardzo bliskiey zmiany Mi' istrów.Miano tam także wieść, którą led a* zawczesną nazywano» iż w N e a p o l u przyięto Konstytucyą Fm Auzką i że stolica ta woy. eku Austryackiemu poddaną została.

Byfy Król SzwedzSl prosił Seymu N or- którego niesczęene panowanie, pamkfeg wegskitgo o udzielenie mu prawa obywatel- iest srogie mi naiazdami Tatarów._Pomim* jtwa w N o rwe g i i, lecz mu to odmówio- obrócenia w perzynę ley stolicy, mimo poMm zostało. wszechtKgo znisczenia i klęsk; powstała ona, W. Xiążę Hasko - Darrr.stadzki umarł w iednak w nie długich czssach i wzniosła sie nocy «dnia rr. r,a 23. Marca w roku 68 wie- do sczytu dawney świetności. Świadczy to ku swego. Następca iego Ludwik urodził nigdy nie zapomniane panowanie Ka zimi&! się r. 1777. A r z a W i e l k i e g o , oyca i prawodawcy luPółk Austryaków, który dotąd należał do aów polskich. - załogi twierdzy Mogunckiey, a który odebrał Zył w ten czas sławny Mi koła y Wie« rozkaz, ruszyć czetn śpieszniey do W ł o c h , r z y n e k, rayca Krakowski, (szlachcic herbu przechotlził dnia 23. Marca priez F * a n - Łagoda,) stoloik Sandomirski, i podskarbi KioH n. M. Królewski, który miał być właścicielem dziAutorka dzieła: Troie nouvelle» pu- sieyezego domu Gi rtlero w, znayduiącego bliees pat une Polonaise (wychodzi. się w rynku miasta, w bliskości kościoła S. u Gluck aberga w Warszawie) przeznaczyła Woyciecha. dochód z drugiego tomu na mogiłę wieczno- Kazimierz Wielki wydawał wnuczkę trwałeypamięciTadeuszo wiKościuecze swoię Elżbietę Pomorzankę, za Karola w Krakowie. Cesarza Niemieckiego w roku 1363. i tea AstronowIe zapowiadają: i£ tegoroczne obihód ślubny chcąc z naywiększą uroczvlato będzie suche. steścią wyprawić, zaprosił nań panuiących Głoszono w T u r y n i e, iź G e n u a za- monarchów: L u d w i k a Króla Węgierskietbęła banderę dawcey JRzeczypospolitey go, P i o t r a Króla Gypryiskiego, i WaldeGenueńskiey. mara Duńskiego; - nadto preybyli także: Otton Xiążę Bawarski, Bolesław na Swu Psczólka Krakowska zawiera pod napisem: dnicy, W ł a d y s ł a w na Opolu Xiaieta Pielgrzym z Tencsyna. W Krako- Sląacy, Ziemowit Xiąźę Mazowiecki, I wie dnia 20. Marca J g 2 i. wielu innych duchownych i świeckich Xi'aiatW i e r z y n e K. naoetatek B o l e s ł a w Xiążę pomorski na Dzieie Polski nas uczą, iak wielka była Szczecinie z piękna swoią córka, E l ż b i e t a uiegdy zamożność, iakie znaczenie Krako- w towarzystwie Króla Duńskiego Waldewa, - że go do małe y liczby nay celnicy- mara. - szych miast w E u r o p i e liczono. Znany Oczekiwano tylko Cesarza Karola obluM o r s z t y n kupiec i o by - a te l Kiakowski, bieńca E l ż b i e t y , dla którego przyięcia na prowadził handel z A n g l i ą t H i s z p a n i ą granicy państwa przy B y t o m i u , wysłał »łasnemi okrętami; Jan Kempnicz, po- Kazimierz nayznacznieyezych Panów koiyczył Karolowi IV. Cesarzowi sześciu rony i kwiat młodzieży Polskiey. Trudno tysięcy grzywien srebra, Czarny za Zy- opisać togo przepychu i przesadzania się w g m o n t a Ig o, dzierżawił dobra korony i okazalościach, iakiemi tu błysczały dziarskie siyby salin w W i e l i c z c e za dwadzieścia rycerze; - starce w boiach i radzie osiwiatyłięcy czerwonych złotych rocznie. - ł e; - giermki, od axamitow, Jedwabiów" Bogactw tych i zamożności, mamy ślady złota i drogich kamieni. Orszak ten nayJesacze pod Bolesławem Wstydliwym, wspanialszy, prowadził nowożeńca prze« dzie zachodziły mu drogę radosne tłumy

Czterey Królowte, zaJ\ odebraniem wiadumości, że IUI w bliskości stolicy znaYOUle eię Cesarz, o milę konno wyjechali przeCIWko niemu, ze wszystkiemi Xiai<;ty, mnófltwem obywateli Krakowskich a nawet i ludu otoczeni, który z okrzykami radości poś-pieszat ua to rzadkie i świetne widowisko.

4%

Przez cale A« dWzlelef»-, trwaTybueiadj i rozmaite igrzyska, i y.ipe ludu napełniały ulke miasta, przypatruiąe się niezhczenffji l widowiskom, które zwyciJ\ztwa C hro b ry c JI, g m i a l y c h iKr z y w O U s t Y c h , Pola kom w e a I t Y świetności przypomi(aiaicI-cuuzu, . uszanowanie in i P odziwieniem-na- l z emcow u; J\ U;, - K a z r m i e r z równie bogaty iak f r s J\ o y i wielki, rozsyłał dary swym gośiiom, J Klofye 11 wykwintność i przepjch, oznaczały l przemożny stan iego skarbów. .

Kiedy iu£ oba orszaki, spostrzegły się na W spaniałe gmachy Kra k o w a, tyle do« ( gościńcu i zbliżyły do siebie na kilka stay, mów Xiażęcyeh naywygodniey w sobie mieCesarz pierwszy zsiadł z koni» i bieżał pie- ściły. Ludność miasta wynosiła w tedy prze- ' szo ku Monarchom; co oni takie uczyniwszy, ezłp statysty mieszkańcom, pow.ębzey, ze łzami sie powitali. - Widok ten rozrzt- częśti opływanych w do.tstkr. - Celował wnił wszystkich. Płakali Monarchowie z ra. miedzy niemi wapomniooy nd peczJ\tkn sładości- lud dzielił ich uczucia tktiwemi łzami, wny Mi Koł a y W i e r z y nek: który nade. ciesząc sie z przyiaźui swoich uładzców, któ- pełnienie uroczystości, na cześć K a zimierych żadna fałszywa polityka, - żadna cfięć r z o w i, zaprosił do eiebie wszystkich Mona» dogodzenia czczey durnie, - ani cel pognę- chow na biesiadę. Z J6adz, ri%c gości do stołu, bienia słabszego, - niezgromadziły w te uzyskał od nrch wolność, ie według własne- j mieysca- lecz nayczyslsza skłonność serc go natchnienia" sam dla wszy»tkkH oznaczy przyiacielekich, żądza nayszlachetnieyszada- mieyeca- Wdzięczność i miłość, te dwaj nia wzoru swym ludom owey miłości brattr- oaydroieze skarby, o które jJJ\VJ « **0_ skiev, ktora ie po wszystkie wieki iednym kh budów dobn-ć się ff6wri«nr, - b. a ktowęzłem koiarayć powInna, iii. własnego ry h tronem » berłem III; ,,» w ai, .ose 2U \ * ". chwieie, -' dały pif rwszens-fwo ukoihanf ma asczęshwiema. - >'-«. '-#". · " ii-a z i m i e r z o wi, po fciOT) m Cesarz zswoif j Dosiadłszy potym rumaków, wyruszyli m a j J\ , -u; , Królowie i Xiąźęti zasiedli. - i ku miastu, przedktórego bramami spotkał -eh J\ tyTn Tedzie Więr-zyft« K dosta tysięcy Xiąię Bogusia w, siawiaiaJ\e przyszłą mał- c2' rwo.,y"h złotych w snnych upominkach żonkę przed Cesarzem, gronem nadobnych ivfooarrhorił rozdał. Heyneść zadziwia« dziewic otoczoną, których kosztowne str. le. _vJ\ j J\ n e g o z obywateli Kra k o w a, łatwo» zdawały się być zbiorem bogactw całego d d ł a wy O bralenie cu_dzczi< i wom O bogact-j świata. - Wśch sczęśliwey P o l s ki, pod władza mH W trzeci dzień po wkz' zie Królów, na- dr«go i dobrego Monarchy i zost-willi stąpił ślub w kościele Katedralnym, któremu przykład potomności: że przy oycowak.em pobłogosławił Jar osła w Arcy.Bkkup w obe- prawdziwie panowaniu, ta lolmcza Ktanu cności legata Papiezkiego. - ™ S J\ U b o g J\ Y c memoże.

Dodaiek \

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.04.07 Nr28 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry