DODATEK

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.04.21 Nr32

Czas czytania: ok. 2 min.

Gazety

Wielkiego

Nru

OBWIESCZENIE.

Iż Tir. A d a m B i e l a w s ki tłómacz Sądu, Ziemiańskiego, i JP. Agniszka Will ant, w kontrakcie przedślubnym w dniu 2. Stycznia f. b., zawartym, wspólność maiątku i dorobkuwyłączyli, podale sie do wiadomości. W "i* oznaiiiu dma 2* Marca 1&21.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESCZENIE.

Wieś Chwałkowo i folwark Czartki do masey konkursowey Antoniego Korytows K i e g o należące na lat 3. od S, Jana roku bieżącego, aź do tegoż czasu 782-4- na nowo zadzierzawione bydź nnaią. W tern celu termin na dzień 26. Czerwca r. b. zed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego -ł-l e b d m ąn n przed południem o godzinie g. wyznaczonym został ,Kto przypusr zonyrr» bydź ma do licytacyi, winien wprzód kaucyą, 500 Tal. w gotowiźinit lub w fandbrifach Deputowanemu złożyć. Warunki licytacyi W Registfaturze naszey każdego cz asu przeyrzalie bydź mogą.. p o z n a ń dnia 12. Marca 182r. Króleweko- Pruski Sąd Ziemiański,

OBWIESCZENIE.

Wieś emfiteutyczna Zielomyśl do massy konkursowey kupca W e r k m e i s t r a należąca, dwie mile od miasta Międzyrzecza w Xięstwie tuteyszem sytuowana, będ/ie na rekwi* zycyą Królewsko-Ziemsko-mieyskiego Sądu w Landsbergu n. W na dwa po sobie nast Apui A ce lala, mianowicie od S. Jana roku bieżącego aż do S, Jana 1 A23 r. w terminie na dzień 29. Maia rb., »godzinie iotey z rana w Izbie nudyencyo»alney Sc(du naszego przed Konsyliarzem »ądu Ziemiańskiego ,lIr. H e l m u t h wyzna

DO

Xiestvva

Poznańskiego

32.

czonym, publicznie naywięcey daiącemu vi/dzierżawioną, na który ochotę dzierżawienia iey maięcyeh ninieyszem wzywamy. Warunki dzierżawy codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Przyderzenie nastąpi z strony KrólewskoZiemsko - mieyskiego Sąd uw Landsbergun. W.

Międzyrzecz dnia 22. Marca 1821.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

- · ' 1 -. -: f-t Ogólny areszt.

Gdy z strony tuteyszego Sądu Ziemiańskiego nad maiątkiem dnia 7.Listopada 1812 roku w Rawiczu zmarłego Pułkownika, Ur. Franciszka Garczyńskiego, stosownie do wniosku beneficyalnych iego sukcessorów pod dniem dzisiejszym proces likwidacyiny 9ukces3 jny otworzonym został, przeto ci wszyscy; którzy po wspomnionym J]Franciszku Garczyńskim modo pozostałey it go massy cokolwiek z pieniędzy, rzeczy, efiektow lub papierów w rękach swych maią, wzywaią się uinieyszem, aby z tego wszystkiego ani su.Kcessorom Ur. Franciszka Gar- czyiis l i e g o , ani ich plenipotentom lub cfcssyonaryuszom nic nie wydawali, lecz tuteyszemu Sądowi Ziemiańskiemu iak nayspieszniey wiernie o tem donieśli, i maiące wsobę pieniądze, rzeczy i t. d. z zachowaniem sobie praw do tychże służących, do depozytu sądownego złożyli; ci zaś, którzyby wbrew zakazowi ninieyszemu postąpili sobie, spodziewać się maią, iź to co drugiemu za-_ płacą lub wydadzą, za niezapłacone i niewydane uznanem będzie, i na rzecz masśy powtórnie od nich ści gniętem zostanie, równie ci posiadacze takowych pieniędzy i rzeczy, gdyby takowe zataili, prócz tego iescze za utraeaiących do nich wszelkich swveh praw zastawu i innych poczytani będą, J Wschowa dnia 1. Marca 1820.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.04.21 Nr32 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry