1'0ZA;\JSKA GWARDJ.\ ARODOW.\sto:ocwnicjszą za::-oadę do tego, a biorąc tę z df'kretu XajjaiiniejszegfJ Pana zapadłego dllia 2;) marca 1809 względem pOllatku osobistego - wyrównując ułamki, dostawić (wypadnie) na df'lHutament tutejszy 17u, a na departament bydgoski 124. Każdy więc departament wystawi jedną kompan.ię gwanlji naro(lowej zupełnie lJO(Uug przepisow dekretu Najjaiiniejszego Pana z dnia 10 kwietnia lII ['oku względ('lll gwardji narodowej zapadlego uorganizowaną", \V ten sposóh złączone zostały tą organizacją wojskowo-policyjną oha deparlament-, przyczem PoznalI stawał sit;) centrem administracyjll-m i organizacyjnYlII. \\ tem howiem mieście miała sif.' zgromadzić owa gwardja i stąd miała wyruszać na lustrację dppartamelltów. Zabrano się więc w obu departamentaeh do wypelnienia zlEecń. Departament poznal1ski l'ychło dostawił przypadającą Hali liezhę do Poznaaia, g(ł-ie lIad uformowaną kompałlj; objął dowództwo l.pL Rozłowski 8). OJhywali oni ćwiczenia i przepisaną służhę. Gorzej h'ło z kompanj; bydgoską. Gli:<czYl1Ski miał wątpliwości co do słuszności takiego załatwipnia sprawy i ol'iągał sit;) z wypełnieniem obowiązku zorganizowania prz'padającej na jego departament kompanji. Zwracał sit;) przeto do mini,.,tra :<praw wewnętrznych U): "Prefekt w Poznaniu umy::,Iil formować tylko piechotę, c()h' nie odpO\\'iad'łło woli.... Cesarza. Mam przeto honor proić... o ostatpczw decyzję w jaki spo<.;ó!J oddział ten uorganizowany hyć ma, tudzież o autoryzację, mocę której stosowne do podprefektów i rad po\viatowydl mógłbym w-dać rozkazy. a t-m am'l1I skutek pomieniQ!lej organizacji prz-spipsz'ć" \V odpowiedzi na swe przełożenie otrz', mał GlisczYllski polpcenie, ah) o wszelkie instrukcje w sprawie formowania tego oddziału gwarrlji 7.wracal się (lo prf'fekta po:znailskiego PoniJl:<kiego. .Tuż jednal, w mi{'dzyczasie Ponillski nie mogęc doczekać się gwardzistów z Bydgdoszczy, wz-wał prefekturę hydgoską o ich nadesłanie ..oporzędzcnyeh i w trJ:Ymipsil.'czllv łenung opatrzony('h" 10). Dodawał przytem, że "naj

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3

Czas czytania: ok. 3 min.

") AIThiwulll l':ubtwowe w Poznaniu, Pl'f'f. pozn. IRIi, f. 3.

") Archiwum Pailstwcwc w Poznaniu. Pl'ef. bydg. 'I. 111 i 2;3, f. 9-10. 1 U ) Al'chh\ um Paih.;twOW€ w Poznaniu, I'rcf by(lg. A III 2:3 f. 11-12, 1'0zn:lll l:3iVIII. 1812.

mniejsze spóźnienie modohy nieprz-jemnc skutki za sobą pocignąć... Raczy (wię prefektura h-dgoska) wsz stkiej użyć mocy, ażby rzpczeni g,,-ardziści w jedną kompaujQ uorganizo"ani w przyszł- tydzieil, tu w Poznaniu na dziedzillcU prefektury stanęli". Teraz dopiero po otrz-malliu z ministerjum polecenia zastosowania się do żądail Poniilskiego. a od teg"o ostatlIi ego tak ostre zalecenie, zabrała się prefektura bydgoska do zbierania gwardzistów. \V dniu 18 sierpnia rozesłała prefektura rozkład, ile każde miasto winno dostarczyć ludzi.. \Vykaz ten JUż był gotowy :W lipca, w toku pertraktaeji przcrohiono tę datę na 30, ale dopiero teraz, -po trzech tygodniach blisko, rozesłano do władz powiatowych z zalecenipłl"l, ab- do dnia 2(j sierpnh dostawiono ludzi "). \\1 przeddzieil tego terminu ponowił jeszcze raz Glisczyilski swe zarządzenie, opuzczając jedynip prezydenta miasta Torunia i podprefekta powiatu inowroeławskiego, co wskaz-"-ałolJy, iż z tych okręgów JUż wszyscy wyzna("zeni ludzie byli dostawieni 12).

Pomimo t-ch ponaglell dopiero l września wyruszyli gwardziści bydgoscy do Poznania 13) w sile 80 ludzi pod komendą ppr. Lemparskiego. Nie wszyscy jednakże doszli na miejsce przeznaczenia, odbierając ich bowiem w Poznaniu i oddając pod komend{' kpt. Kozło\\'skiego, stwierdzał Poniilski. iż przyhyło t-lko G4 gwardzistó,v. "L"munduro\Vanie gwardji bydgoskiej - pisal Poniiiski 14) - ... jest liche i tylko ze zbieraniny się, składa... Gwardja ta niema potrzebnej broni, przeto ta może z tutejszcgo składu być jej wydaną". BrOll ta byla jedllakże popsuta, żądał przeto Poniilski, aby Glisczpls1d przysłał pieniądze na repprację. Podobnie domagał się Poniilski aby z Bydgoszczy nadesłano z gór- żołd dla gwardzistów za dwa mie

") Archi\Hlm Pailstwo\Ve w Poznaniu, Pref. bydg. \ III 23, f. 21-24. 12) ArchiwlUl1 Pailstwowe \V Poznaniu, Pref. bydg. A III 23, f. 23-2G. 13) Archiwum Pal1stwowe w Poznaniu, Prcf. brdg. A III 23, f.29. 14) Archiwum Pmistwowe w Poznaniu, Pref. bydg. A III 23, f. 35-36. 234

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry