GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.05.19 Nr40

Czas czytania: ok. 29 min.

Wielkiego

Xiestwa

OZNANS

K I E G O.

" 1

NakiademDrukaroiNaduromey w. Dockera i spółki» - Redaktor: Assessor Raabskz«

... ""T- -..

NJ'O. 40*

I 1,11 I m II - I

. II I I Iw Sobotę dnia 19. Maia 182r.

VMAOOMOftCI KRAIOWE.

Z Berlina dnia is Mein, N. Rról ratzył W. Za K rz e w»kie mu, ck>tvhcz360wejśnu Hsdscy Zwierzchniego Sądu AppelbcYlnego w Poz o 3 n i u'udzitlie iąd&ae uwobienie i zasczycifi go tytukm Tayaeg.o Radz<y Sprawiedliwości.

Wczoray była pod .L i pam i wielka parada wszystkiego zebranego tu na reanervr woy»i3, tudzież osady tuteyszey.

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.

Brody dniu 2Ą. Kwietnia.

Z poezątku wysiali Turcy iocw> ludzi przeciw zbuntowanyin Grekom, dla przywiedzenia ich do porządku; tymczasem j:X»lowaich przeszła 0* »tronc Greków, »reszta rozpierzchła się. P.ósz- Teodora i Ypsjlaufego, -po*

«sta? iescze kden buntownik przeciw Pakc 1 e , nazwiskiem D m i t r i M a d e koń s k L Lecz od pierwszego zjawienia sie A iego ui-6 <<i<;cey o nim niesłycliać.

Z Bruxelli dnia- 7. Mais.

Druga Izba odrzuciła niemal wsay9tkle artykuły nowego proiektu przełoioney rey księgb prawa cywilnego» Król żąda udziełtoia mu obrad w tey materyi. Nowy proiekt wydatków i przychodów przełożony »ostałStanom CerreM.rry.n;o» WI datki obliczone s$ n* 59,875,05.» Złotych» Przychody na załatwienie ich, 51 podatków stałych" niestałych" akcyz" poczt i t. d. podane- w bummre b9>&8s,S72 Złotych» Z Lizbony dnia ig. Kwietnia.

Suoy Cortes uchwall.Y t iż żadeo Depatowany" w ciągu p-ełnienia swysb @bewtąaS. lów,. nie mole spsawować innego lllxAellf; mi pebierae mmy pla«J\r. DIQ<;» djel. opór, do przeznaczonego klasztoru zaprowadzony i tamie iako więzień trzymany. Minister spraw wewnętrznych doniósł Kongressowi o wypadkach w B a h i a i F e rnambuco. Takie Prowmcva Marannao przyłączyła się do dwóch pierwszych. Z Londynu dnia Ą. Main.

Kur y e r pisze: Wiadomości z Hi sz paliii odpowiadaj od dnia do dnia coraz bardziey oczfckiwaniom tych, którzy nie są pTryiaciołmi i czcicielami mrukliwego boika - R e w o l u c y i . Przeciwne sobie fakeye rozmnażaią się po C2łym krai u, a silne co do liczby, miasta i wsie napastuią. Spodziewać sięmuźna, iż wkrótce zjawi się iaki śmiały awanturnik, stanie na czfłę riieihęti.y« h, i zapali pochodnię woyny óbmpwrj za lub prze*ciw Konstytucyi, iok mu z rachuby będzie wypadało. Co się tyczy Króla, iak go nazywaią, konetytucyi -iego; ten nie śmie wychylić się po za mury pałacu bwtgo, ieżeli nie chce być narażonym na naygmiunieyeze BWoich konstytucyinych poddanych zniewagi.

Jest on w raeczy samt-y pozbawiony wszeltiey władzy i wykonywa swą powagę Królewską ta'k, iak mu przepisuią. Stany U or te-s zgromadzaią się, rozprawiaią, zdaią się dokazywać wielkich rl eczy, ale nie ma władzy wykonawczey, ktoraby uchwały ich dzielnie wspierać mogła. Słowem, cała machina rządowa itet w nieładzie, i ieżeli nie obmyślą wczesnych do przywrócenia naltżytey równowagi środków, bezrząd i roilew krwi nieućnronnym tego będzie skutkiem. W przszłym tygodniu odbędzie Król radę gabinetową, na ktorey dopiero stanie pewne uchwała, czyli i dokąd Monar«ha tego lata wyiedzie. Wszystkie dotąd o podróży iego rozniesionewiadomości, próżnemi były wie£ c ; a mj - U Traktatem odstąpienia F lor y d ptzeiął Rząd zjednoczonych Stanów Amerykańskich 40. millionów doUarów długu.

Z Madrytu dnia 24.. Kwietnia.

Proiekt względem %i iesienia praw lennych został przyięty w 90. głosów przeciw 62. Wiele odwagi okazali w ty m Depute waru; grożono im bowiem w listach btzimiennych, iż z oeob będą odpowiadali, skoroby lerna w Arragonii zuk-sione z vstlly. 1,115 -właścicieli phrwszey klasey chcą>eię @pitrać temu zniesieniu. J eden z członków podał ptoiekt kar przeciw krnąbrnym Prałatom. Inny wniósł, sżcby prosić Papieża o przynaglenie Biskupów do zgodnego z duchem Konstytucyi sposobu myślenia. We wszystkich stronach Psń&twa wiadomość z N e a p ol u, wielkie- sprawiła wnźer .ie. Wszędzie l i b e r a l i s e! maią sie fi obrażonych radością ee r wi l i s t o w i_ poc. yiurą im onęż za zbrodnię;. ".W S e w i i i i przyszło d o t e g o, iż ich iako p o de y rz i n y eh z n>iasta wypędzono. Los ten sptrtkał, między innerni, Archidyakona N i e b i e , byłrgj. Inkwizytora E e p ro t: aga, kilku KaoorHKrMK, Pułkownika E l o l a, Mijoramilicyi. W O v ie d o p o d o b ni e z ser w i l i s t a m i p o s t ąp i o n o . Dzienniki nasze niezmiernie to wychwahią, obiawiaiąc w tryumfie,- iż wszędzie władze stóeuią się doroskaeów rozsAdney c z ę Ś c i l u d u . Ta rozsądna część ludia zgn - macl« eię zwykle przy odgłosie muzyfoi woyekowey w rynku, ciąg-ue wiród naywiększey wrzawy preed ratusz, i wywołuit4 " P r e c z z f. o de y rz a ny m i, z S e r w i ł i - e t a m i. '" Zwierechność wy cho dzi, schyla się przed wszechwładny« ludem, przyimuk posłusznie rozbzy, każeoz. arzone osoby imać i wyprowadzać. - Takie w Maladze Wsia o 8 znakomitych osób zamknąć v His z t e r z e . W G reń a < i z i e u s z e d ł Ar e y - III; - «kup tey karze- prze« to ie dynie, iż w wielki czwartek poświęcać miał host, -. I I. osjb aresztowano. We wszystkich Proiincyecfa i miastach przedsięwzięli Generał-Kapkanowie środki bezpieczeństwa. QBar ce U na ków.) W G om il a z, w Prowincyi A v i ł a, Z"SZIa krwawa potyczka między g w e r y l a m i xi<;dza M e t i n Ó K a wyprawionemi przeciw nim milicyami. - Pitrwsi, 4 do 500 ludzi mocni, utia-iii 30ieńcow; lecz mieli się na nowo rebr3c i oezań ' ować pod S a l vat i er r a . . Milicyami dowodzili Generałowie M e n d i - ra b al i M a on- Przed tą ostatnią klęską, odniósł był M «. ri n Q zf-aczne korzyści. Do "rzeszy tego - '»cz- Liika przyczepia się mnóstwo iii! .,dyc" udzi, z rehgiyńyeb lub fanatyczny« ii wi- kOw. Zamiarem gweryiów, zanim odpari .zostali do S a l vat i e i r a , było opanow. : ie (kładu broni P l a c e n c y i . P r I c wie zi o ru. · < * t e raz d o S t. S e b a s t i a n .

Ze wsiiiih l t m ciągnie regularne woysko p r z e I i w M e r I o» Mieszkańcy B a r c e lon y zburzyli ssraowol ie-warownie części cytadeli od strony niasta. Podług nayświeższych wiadomości 2 B arcelony, przybył tam Gentrał P e p e" Od Menu dnia 1\ Ma2a.

Gazeta Kotońska pisze: dowiaduiemy SIę z wiary godnego źródła, iż Konkordat dla Królestwa Pruskiego z stolicą świętą w Marcu podpsanym został i że miasto nasze na stolicę Arry- biskupa przeznaczone. Spodziewamy S'ę, ii za chwilę będziemy mogli donieść tę racłoś ą wiadomość z Sfczegołaran, Mullany i Wołosczyzna.

Oto ies( list P.isttrski Patryarchy Konstantynowu lit mkiego i 19. Prał-tow, oraz Oderwą Ypsy Ian tego do mieszkańców Bufc.restur "Grz< gorz z Łaski Bożey Arcy-Biskup Koiisti'ity. < <polirański i Patryjrcha.. S zanowny Arcy- Biekupit M u l t a '_, «zcickle Boga, Bi ku; i ii o m]l o i H u e r h. Bracia nasi przez Ducha Świ. tego i «sp<łsłudzv Boga!' Wybrani i szlachetnie urodzeni Boj-irowi* K aiu!' Zaeni kupcy J Wszy suie i n t i e i t u) '" Q$<>haięzaś wszyscy Chrzcścianie takiego bącfi etanu, synowie nasi w B o gu, łaski i pokoiu niechay wam udziela Wszechmocny, my zaś błogosławieństwa i przebaczenia. Pierwszą podstawą dobrych obyczaiów iest wdzięczność za odebrane dobrodzieystwa; ten, który zachowuie się ściśle podług tey zasady iest więcey iak słońce oświecony, naynędznieyszym zaś iest ten złu dzi, który za dobrodzieystwa wypłaca się niewdzięcznością. Potwierdzenie tego znaydziemy w piśmie Świętem, a nawet w życiu Jezusa Chrystusa iest przykładem J u d a s z względem, nasi ego odkupiciela» J eźli zaś iescze z niewdzięcznością stowarzy - szy się skłonność do złego i opór przt ciwkoprawemu 1 powszechne dobro wspierającemu Rządowi, wtedy winny obciąża siebie bezbożnością; ponieważ Rządy daBe są od B 0ekiey O; atrznośef fcu sczęściu ludzkości, ztąd kaidy, który przeciwko nim powstaie, sprzeciwia się woli Boga,. Dwóch tych występków i wykroczeń przeciwko obowiązkom z nieporównaną zuchwałością i d urną stali się winnyrfti M i c h a ł S u z z o wyniesiony tia władce'" M u l t a n «T.1Z z A l e x a n d i t m Y p s y l a n - tym. Całemu naszemu wiadomo-Narodowi" iak niezmierne dobrodzieystwa spływały z jaiewyczerpanego źródła potężnego i przełożonego nam Rządu na tego źle myślącego* M i c h a ł a . R"'ząd ten podniósł go z niskiego stanu do wysokiego urzędu, obsypał go begactwy i znakami dostojeństwa obdarzył, i nakof.iec posadził oa tronie Xiążęcym. Ott zaś udarzony z natury ciemnotą niesłychaną" za to »yivzai< mnia się niewdzięcznością; po»niewaź równie iak zbiegły Y p e y l a n t y K dumny, bez sumnierua, godzien wzgardy" połączywszy się z nim ogłosili uwolnienie Greckie go N aro d u, a własnym bezpośredniem wpływem iak i przez rozesłanych apostołów ' uwiedli wielu naszych braci i pegrązyli ich, w nitsczęściu. Dla iedtiaaia sobie stronnictwa budzili oni lud haś-nią, że Rząd. Rossyisk» sprzyia i wspiera ich przedsięwzięci», przez«@ · CtiAYrowi Sarnowjadzcy R o e s y i z.muMU »tibyuruvpt co się tutay Ceearsfco-1lI es.yiskk.go.

Mb i«tra do "świadczti.ia na .pismi. -, ie li o a»Va, I." tyl*r O nic tiicwie o ten. awar.tur · > et',';-", sie itscze tvkowe iii u iiayb ' 3rdz;<>y godne wzgaTdj nsymocniey nagania, Ci oba<<iwa ze swoimi strntnkami pod pozurem mii<;lci tfowoiriolcl, która, atoli powinna bydz pwan<; wzgardą'wolności, przedsięwzięli zuchwale zaburzać spokoyność i sczęsliwośó fwoich braci, zwących sczęśłiwie pod petqżiią opuka Naszego teraźnieyezego Rządu i cieszących sie, iak żaden z ii ńych poddanych Tureckich z sczegebieyszyi h przywilejów i wolnego wyznawania religii, atak działając przeciwko woli Boga, obiawiaią się bydż r.jeprzyiaciołmi swoich rodaków, ponieważ swoiemi bezsiMmeotremi i zbrodoiczemi poruszęniami tak dalece rozdrażnili nasz prawy i poteiny Rząd, że chce uchwalić znisczeoie naszych braci w podległych iemu prowineyach. Dowiedziawszy się z naszem świętem Bractwtm o szalonych przedsięwzięciach i zamiarach tych nierozsądnych awartumików, tak my iak i nasi znayduiący się bracia przeię<<i zostaliśmy naywiększą niechęcią i smu. tkiem, co iako paszterzom date nam powód z miłości oycowskiey, msiąc na celu wasze do bro, działać dla pratówa.nia wszystkich. StóBowuie więc do tego, I obowiązujemy i żalecamy Waezey Świątobliwości, temu, któremu powierzony itst wyższy dozór nad rbrwieniem dueznem tameczney prowiucyi, abyście tak sami bezpośrednio, iak i przez podrządnych przełożonych klasztorów mnichów i innych pasterzy zawiadomili dokładnie wszyStkich Chrześcian iakiegobądź stanu, o zwo«Jniczym, zgubnym i złym zamiarze, zawartym w przedaięwięciach oAób wspomnionyrh, byście napominali mocno do uległości i winnego posłuszeństwa ku prę ż n e m u Rządowi danemu nam od opatrzności, i wystawili w prawdziwem świetle z drayc ów , isko ludzi bez

43°smnif-t.ia zmlcTzaiąrych (fo Mglwfj m; a M * naiWu; Arn Wdsza. Su isu bii.v. ŁĆ, r.i >tf powi.r/.ona ma trzoda tik ma rHr3C. c rHKa5I pa ich głos łub ich poruszer ia; Kcl, ba7..fy r.itdny iimi pogardza i odwraca się od r.idi, s m u g i e m r.ImI [ o g ar d z i ł koś c i ó ł i r a r d i zs1.a na r.ii h r.aystraez. it ysze pr.-.eUe- u- ]l ; wyuczył ich iako gnjiące członki ji.spółeczeńrtws <_hr)siu-owego i uważs ich iako przestępców prz\ kazań Boskich, ustaw Ą#fistoiskich, iako p. tw-.rców i niewdzięcz ><h swoim dobroczyńcom 1 iako hurtowników i przekraczających granice dobrych obyeeaIOW. (I u następują przeHęctwa.) Ponieważ wiadomo, ze zwodzi itle, którzy połączyli się z nimi, etsraii się zobowiązywać przjei-ęgarni, c AJ aszamy przeto tjkkewą przysięgę za nitivazna i pogańską, za podcb: ą przysięoz«H e r o d a, który, aby takowty pozostsć w wierności, kazał ściąć S. J a n a t h r z c i c i ela, chociaż przysięga nłeobowięl Aiie do wypełnienia zbrodni. Dotrzymanie przysięgi, zmie. rzaiącty ćo widocznego nie.posłu -z. na w a prawemu Rządowi i zniss-zenia waszego narodu, niepodAba się Bogu, dopehienie iey iest r3erey zbrodnią. Dla tego »dzida kościcrł, za sprawą Ducha S. uwolnienia od takowych przysiąg, źądaiącym przebaczę, a i przyięcia ich znowu do łona 8«?oi p<>. J escze raz podnosicmy glos nasz sczernI, ICY do waszty Świętobliwcści i do podrządnt-go wam sUuu Duchownego, i zalecamy ii, ieźli nie będziecie się naytroskliwiey i nayusilnity surać, abyście podług nafzeAo napomnienia wydani go w imieniu Ducha Świeżego, stosownie do waszych obowiązków działali dla nauczenia obłąkanych, oddalenia uh au niebezpiecznego zawodu i przywrócenia porządku; ieźli bardziey okażecie się bydź przeciwnikatni potężnego i naszą pomyślność zapewniaiącego wyższego władztwa, uznani b ędziecię od rrae iako niegodni powierzonych wam świętych urzędów, zostaniecie pozba-. wiest waszych godności i oddaleni z mieyscśffiApb. Orvroez. tego -rozciągnie RI -was wyruszyłJo KotTeatani. Na 4*dbvtnr?b. Bó A !3KO nr iiiJzi nisczących naród, kir« stwo i żydów nałożona *. »DHeny «aefató« og..i» piekielnego. Ztąd mili w Bogu winie- pożyczki w całych M uli tanach. scie ducha ewoiego i czyńcie tak, iak wam Woysko greckie w M ul ta nach podzrepodiug ustaw kościoła przepisuiemy, atak lone iest na trzy korpusy, z którymi I u s yl będziecie mieli udział łaski Boga. N a zgro- l a o t y ma pociągnąć K:Q S y l i s t r y i IIIil o o a " madzei.iu przed Świętem StoKm ofiarnym nowania nauorzeiow morza czarnego. Zat podpieano przez nas pokornego Patryarchy miarem T e o d o r a S l u d z i e r n u' bydź i wszystlAhExarchow dnia li. Marca ig W przeprawić się, za Dunay, opanować Nik o. ,,, I * p ó I, i posur ąć się potem do Ś o fi i dla rozOdczwa I p s y l a n l e g o odebrana przez szerzenia powstania w B u Igaryi i S e rwu gońc» w B u Kar e s c i e na d. 3. K wielnia r. b.: Z P<iryza dnia r. Maia "Szlachetni mieszkańcy Bukarestu! Dnia 3. m. b. w rocznicę powrotu Król* Wetować «a zit-ime. Dacyi w moim po- do Paryża, odbierał Monarcha powinszo chodzi«, ze ssutkitm przekonywam się, wania Króiewskiey rodziny, Ministrów Mar ie ujusdłisde 4 1:Q Stolice, i rozproszy- szałków, Deputacyi dwóch Izb i wszystkich liście się. Mieszkańcy B u kar e s t u! Oyczy- dostoynych władz, municypalności inetytu zna wasza, wasz naród i wszyscy debrze my- tu, uniwersytetu i odpowiadał na przemowy ślący niepechwaUią tego kroku; miłość Oy- łagodnie i czule, O godzinie seiey eden» czyzny odważni męiowie wten tzas sie. tylko wił Król małą przeiażdżkę w pobliżu T u i 1cbiawia, ieżcii bko pierwsza podpora kraiu, Uriów i pokazał się mieszkań,om w otwarwidoczni« dobrym przykładem przewodni- tym powozie. Cała Król. rodzina przelec i c i e; coi pozostanie do czynienia ludowi, c b ł a przez znaczną część miasta. Potem s4y w tey mierze przekona się o-przeciwnego przyimował MunarJia Oficerów gwardyi na poaiępowar iu? Stany Bukarestu' Powróć- rodowej, gwardyi Krolewskiey i wszystkich cie do waszych domów; wzywa was do tego korpusów. 6w>rdya narodowa miała sobie sprawa waszcy Oyrzyz - y, waszego narodu, t «go dnia powierzoną, straż pałacu Tuilleryiwasztgn własnego dobra! Idzie tu o przy- skiego. $łe $ĘIII waszego narodu, któżby nie W dniu tym wi. Ie osób zasczyconych zochuał przyłożyć się swoiem? Gdyby mimo stało orderami. Panowie C h a t e a u b r i - .podaiewsuia się, znalazł 8;ę taki ponr«dzy. and i Oebonald otrzymali krzyż legii hol wami; .JIecb3Y wymazany będzie z listy.piec norowey; Panowie C h e r u b i n i B o e 1ijj-eh w kraiu, a Oyczyzna rie. h go ;,0- dieu, Pa er i Beiton, których KOTPOTYCYB ciągnie- do odpowiedzialności za obojętność, celowały przy obrzędzie chrztu order S Mi. Przekonamy was, źe wasze obawy są bez- chała, Pan Kreuzer krzyż legii hońorozasadne, i że wszyscy prędzey zginiemy, wey i t. d Ministrowie S im e o n i B e uza nim przeLnąby została kropla krwi gnot otrzymali wielką wstęgę legii honoroDackiey. - Dan w Główney kwaterze Gre- wey, Xiąźę Cas telci ca la błękitną wstea<; tkiey wNissil d. ig. (30.) Marca 1821. Hrabiowie Rapp i Partonnaus wielki Alexander Ypsylanty." krzyż orderu S. Lud w ika- W Minister« stwie Skarbu 17a, a podług Konstytucyo. nisty wcale 500 osób dostało ordery, Proiekt prawa dowozu zboża przyjęty wczoray został *8a głosami przeciw 54.

Xiązę y p s y l a n t y Wszedł z iooo żołnierzy i 3. działami do B u kar e s t u, a nazaiutrz po.iego nadeyściu Tę odor Sludzier

Słychać by 10 \ai od nielakiego czasu, M W M a r s y l i i wyzwały się dwie zazdrosne panienki na pistolety. Tym czasem roznio· ło się to tak bardzo po mi tście, ie przybywszy te rycerki na .mieysce rozprawy, (równina S. M i c h a ł a) zasuły iuż tam takie 2,000 widzów; poezem umyśliły odłożyć walkę do ddkzego czasu. Xiąię Burdegalski otrzymał na chrzcie imiona He nry K Bo gd a n. Ulica R i v o l i dostać ma nazwisko: U l ica Xiecift Burdega Isk iego. Z Rotterdamu dnia $. Mata.

Mamy tu wiadomości z L o n d y n u do d\ 5. m. b. Dnia poprzedzającego, na uczyniony wniosek, aźtby Ministerium dało dokładnieysze wyjaśnienie wzglądem reraznky · zego położenia rzeczy w E u r o p i e, uświad«zył Minister Margrabia L o n d o n d e r r y , Adawniey Castlereagh), ii woysko ROBsyiskie iedynie w skuiku prośby Króła Sirdyńskiego i Cesarza Austria, kiego ruszyło, I ie pochód iego oie ien bynaymuky prze<<iw H i s z p a n i i wymierzony.

Z Wars%awy dnia 15. Maia* N. Pan spodziewany iest w War s z a w i e W przyszłąA sobotę (d- ia l g. m. b.); ma przybyć przez Częstochowę, Trębacz miłSzkaiąiy na P o d wal u, maiący bt 33. ionę i dzieci, był przez cały dzień 9 Maia w nayłepez\rn humorze; wif· «zorem, bez i.ułnery przyczyny, przerżnął »obie gardło brzytwa, i w trzy godziny akon a ł»

Zdanie sprawy z czterobetnich prac naukowyrh Towarzystwa i t. d. (Dalszy ciąg.) Wykopane w rozmaityih mieyscarh Polskiih róir. e ostatH starciy tności, iako to: w Bielanach pod Warszawą astrobbium % napisami* więzyku Arabskim; w ok'licach K o w n a figurka mniemanego boika P e r k u - nosa opiekuna niegdyś miasta Kowna,która po głębszey rozwadze ołazuie się byd A figura Bogini, i zdaje się nakitć do boiyscz, rakie zabobon:iosć n a d G a n g e z e m czci popagodach, chowa w mieszbniich i wozi w pedióibeh. Wydobyto z zii mi w różnych mieysiath kopii«- żelazne, młoty, siekierki z granitów, z horn blendy, i z krze mienia wyrabiane; również w wielu okolicach o'ikryto pepii lnice, w których nasi przodkowie chowali popioły umarłych. Tt wszystiiie praez wydział nauk sprawiizonone, u ere terminowa« ne i opisane zostały. Czerwiec ket płodem naszego kraiu. Rc bił on dawi ic-y wielką g»łęź handlu Polski, Po zaprowadzaniu do E U'"'"T o P y Aurtrykańskiey koszeniu upadł haodel Czerwca. KQszetiila była sura I .nie uprawiana; tak pomrisiała się coro<znie, iey zbiór był obfitezy i trmiey zawodny; dostała się w ręce lunów, u których iuz przemysł stał na wysokim stopiu; iey farbnik h>,ł umieie I nie, chemicznie dochodzony» Przeciw ie, nasz Czernicę był zupełi ie zostawiony tytko samey dzi-kky -naturz-t; wyprow - dzar ie z ni« go farbnik» działo się rakźe tylko po dziki« mu przez wygniatanie, nie użyto do niego duśwkdtzeń chemicznych; nakoniec i te u szacowny nasatg hs'diu frzedmiot wpadł w ręce ivriow,. rak w sztuce fałszowania przebiegłych. Z tych przyczyn znalazłszy się nagle w handlowyra żfetegu z koszenilą uprawioną, urnkiętnie chodowar ą,. z brb'rikk rn 7. koszeniU) chemicznie wyciąganym, doskonałym i czystym, nasz Czrrwkc dziki, zaniedbany, pofałszowany musiał Hp3ec. T K Polska i tę »» M ha-.diu, utraciła. Towarzystwo zwrociło uwagę na ten ziemio, łod kraiowy. Wy dział umitiętriości z.iąłsię naprzód iego rozpoznaniem w stoeunkach history i naturalney}, daley śkdził ren owad od i go poczynania« eię; postępował za nim z uwagą <prz- z cały "go wzrost, dochodził iego żywości, iego» rozuuania się. Następnie, przez i'oswkd«zenia chemiczne rozpoznawał jjitrwiastek

łego fsTbnifca. T e n rób e m! doświadczeniami do tego doprowjdził ąti-puia, ii w tubowauiu dorównywał czystości i iywnośn farby szkarłatu z koszeniu. Z tych doświadczeń uczyniono wniosek, le przez uprawę, przez umieietne wyrabianie faronik», . ten kr*iowy ziemiopłód mógłby iescze do użytku w handlu wewnętrznym i zewnętrznym bydź zwrócony. Drugi owad na ziemi naszey obfity i bardzo użyteczny, a którego wyroby czyniły, i itscze po części ekładaią przedmiot wewnętrzuego i wewnętrznego handlu, 84 psczoły, Bówuieź nad rozmnażaniem i chodowauiem tego owadu pracował wydział umiejętności, Z«ny kóllega G lot z wygotował wsparta na gospodarskich doświadczeniach rozprawę o urzAdzanm ułów, tey wyrobczey warsztatni przemyślnego i pracowitego owadu. Ni **a przeczenie z wszybtkich drzew wnaszym krain nayużyteczi ieyszą iest r wielu

, .

Względów Sosna pospolita. W ?amiarze rozHtTietna potrzebnych wiademości do iey rozmuażania, zasiewania, trud-ił się tym przedmiotem wydział unmiętności. Zacny koliegaSzubArt u pisał rozprawę pod tytułem: ANkułagrafiS Sosny pospolitey, z dodaniem wiadomości o A -podarotwie leśnem.« Budowanie zzumi, pospolicie p ise e zwa f te, Towarzystwo uznaiąc za użyteczne, starało Się, aby opie takowego budowania był »iqzyku Polskie wydany. Traktat o s p 0«obie budowania z ziemi napisany przez byłego Kapitana woysk Polskich M a r c i n a Knakfuse, był zgromadzeniu udzielony.

Obeyinuie ot. wszystkie potrzebne do tego wiadomości. W ty-JIh czasach-odkryto, U z mieszaniny IIIJI gazów kwasorodu i wodorodu w stoURlŁo poirzehnym do «łażenia wody, i wstanie birdzo czystym, otrzymuje się naywyższa tempt raiura, tzyli w haywyższym sto. ,,- j - l" · l. l. · pmu dzielność ognia, która w trzech działach

, .

przyrodzenia wszystko nagle palI, topi j rozczynie. Uczony Klarke do deswiadczeri z mieszanina, tych gazów, hkie opisał w Dzienriku KróNwskiey Ine'tytucyi uiyt rur ki prnbiewiiVy N e u m a n a . Doświadczenia" z tą rurka pAbleM Q napełnianą powyższymi gazami są bardzo firebezpjl\wsfe, gdyż za naymuieyeaem uchybieniem wy pac'ft- gwałtowna expbzya uszkaAzaiąca pr/.ytonme osoby" - Prezes wydziału umiejętności C h o d k i e - w 1 C Z , chcąc fendait tym niebezpiecznym wypadkom, wynfthfrt wcale nowe narzędzie czyli rurkę probierską hydrostatyczną, która zawarowana od w UbMćk wypadków niebez! piecznych, Bble się w rękadi ludzkich nar rzędzie m do działania spokoynie z piorunuiąca, materyą na wszystkie mez&y ziemi ciała.

Włochy dnia 2/ Kwietnia.

v s i i s t o , v * M o d e n y. wybierał się x I A A enewtński do T u r y n u. XiążęCa" S n a n wyiechać miał 2 F lor e n c y j de Drezna.

W N -ea p o l u przytłumiono wszystMe gaZf,5, I vvVLIWSZy Dziennik oboicy SyI y l '" Osohy, które należały do 6statniey re™ohrry' < II A a! y się częścią do M a II y, częs c I A d o H i s z p a n i i ; P e p e p u ś c i ł si ę d o Korfu (?). Pism politycznych niewpusczaia, Wcale do N ea P ol li» lecz ZWraCaj Ie zaraz

Ar

. . ,

Xi*ź5 Genewtrlski> wyrokiem z daty ij.

Kw, e t I, , a > [ mianował Kawalera' J g n a z i o T h a o n dl R e vel, N amiestnikiem swoim.

w Kro l e S t w i e Sardyńskiem, aż do własnego P o w r o t li aa t * gO * Królestwa. Rzeczony NamltstnIk» przybył iuż dnia a3. t. m. do Turynu, Natychmhst Generał Latour ZłOAł w ieso rsce "Y'Y Państwa i uwiad o r m ł We?* * o> i ź P O s t a l e z o s t a wać p o d 1 e g»dowodztwti,tb

1m

" '" W l E S C Z E N I E Gdy nad majątkiem zmarłe-eo ProbnsrAcr» JI e rluo b a" "OJ!" u il. o czcza l Protesora boy Antoszewicza uawnln. sek Kredytora, na dniu dzieieyszym konkur«

«tworzonym: zosta?" przeto tych wszystkich, którzy do pozostałości dłużnika tego mieć mogą, pretensye, do likwidowania i sprawdzenia tychże terrain, na dzień 29. Sierpnia r.b., przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego F r o m b o l t z, przf d południem o godzinie 91. y w naszym Zamku Sądowym wyznaczony, ua którym ażeby osobiście lub przez PełuoBiocnikow prawnie upoważnionych ( na któsych Kommissarze Sprawiedliwości H o y er, Weisłeder, i Łukaszewicza) proponujemy) stawili 8:P, pod tym zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się, z awemi do massy preurisyaiiii prekludowani, względem innych Kredytorów wieczne milczenie im nakazanćm zostanie. Poznań dnia 26. Lutego 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Ó B 'WTE S---Cl TENTE77 Dobra Siekierki w Powiecie Sitdzkim Departamencie Rt gencyi Poznańskiey położone, od S. Jana r, b. do S. Jana 1824. roku na trzy lata w dalszą dzierżawę pusczone bydź mąią;, tym końcem termin na dzień 27. Czerwca r, bA ararra o gpdzinie g.tey przfd Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego F r o m holz" w Izbie posiedzeń Sądu naszego wyznaczony aostał, na który ochotę dzierżawienia maiących .waymamy, Licy.»uiący kaucyą 300.Tal. Deputowanemu złożyć winien, inne zaś warunki Łażdego czasu w Regietraturze naszey przeyKzane bydź mogą.

PoAiiari dnia 3, Kwietnia ig9,i.

Króiewsko- Pruskr 6'Ad Ziemiański.. OBWIESCJZIENIE.

Klucz, liudomski w Powiecie Obornickim-, Departamencie Poznańskim położony, do aiassy konkursawey Chryzostoma Łiptfc i ego- należący, a składający się z fołwariu i wsi Ludomy , folwarku Orłowo i Lasz*zywice, starych i nowych Hollendrów Lueomekich wraz z młynem Ludomskim, na j, po sobie idące lata od S. Jana r. h., do Sf, JFana 1824. roku, publicznie wręeey daiąlemu w dzierżawę, wypusczony bydi ma. Termin w tey mierze nadzień 23. Czerwca E. b" · godzinie gtey zrana przed Deputowanym, Kosiytiaizejai, SąAdu Ziemiańskiego S ko p nik,w Izbie rfaszey instrukcyiney wyznaczony został, na który ochotę dzierżawienia maiących wzywamy. Warunki dzierżawy każdego czasu v, : ezey Registraturzt przeyrzane b.ydz mcfi£ą P o z n a ń dnia 3. Maia ig2i, Król. Pruski S I d Ziemiański.

P A T E N T S I I I mA S T A Ć y 13S Y-, Uwiadomią się publiczność, iż kamienicą I tu na Wodney ulicy podNrem i67.eytuowanr, I do pozostałości piwowara A n t o n i e g o K.ote c kiego nahźąca, sądownie na 6507. Tai. I 7. dgr- cceuiona, drogą puhliczn.y lity tacy i l na wniosek Si kcessorów naywięcey daiące- I mu sprzedaną byrfź ma; wcelu tym tCimhij. na dzień 3. Marca, 11 a dzień 5. Maia, i zawity na dzień 7. Lippca i82it przed Rtferendaryuszein Sądu Ziemiańskie- I' go Knoblauch, zrana o godzinie 9. w naszym I Zamku Sądowym wyznaczonymi zostały.

Wszyscy do kupna ochotę maiący, i zdol- I ni zapozywaią się na takowe, aby swe licyta po złożeniu kaucyi 100. Tal* w gotowiźnie lub w kuponach do protokołu podali, nadmieniaiąe, iż grunt t6ii po poprzednicy appr.obacyi naywięcey da.ącemu przysądzonym zostanie. Taxa każdego czrasu w naszey Regsstraturze przeyrzaną bydź może. P o z n a ń dnia 27. Listopada i«20.

Kroi. Prusa i Sąd Ziemiański.

""

N a W oytostwie tuteyszem odbędzie się do- · browolna iicytacya dni,« 1$. Maia r. b. przedpołudniem o godzinie lott y na sprzedanie - niestrzyźonych iescze a) 6.0. baranów Hiszpańskich, iarlaków icy- I taków, b) 50. maciorek Hiszpańskich trzyletnich, c) 60. maciorek kraiowych po więkjzey części młodocianych» Maiących ochotę kupna zapewnia się ninieyszem, iż owce te zupełnie są zdrowe, it osobliwie Hiszpańskie odpowiedzą życzeniu) znawców przez nabite isczególnie cienkie rai no swoie.» -, \ Tamże można też nabyć dobrego niesuszo. ' nego nasienia koniczyny białey i czerwoney, po 17. Tal. sztłel pruski. Duszniki pod Pniewami dnia 5. Maia i&si, Rede r.

Delia tel

Rozmaite wiadomości.

Królowa J mć Saska wyszła s> wszelkiego lOR bezpieczeństwa. Seym Norwegski przedłużony do dnia 16.

Maia.

Xiąię Ipsy la n t y stał w bitwie pod Drez n e m naybliiey Generała M o r e a u, i ta sama kula, która te"go śtnicrfelnio r3rn.3, urwała pierwszemu lewą re:Q. (n". I p s ylanty będzie zapewne, mylepiey wiedział, czy pod Kulm-A-iak -dawiViey ułoszono- ery pod D r e z n e m stracił rękę.j , Trzy tayne związki, rathuią dzienniki w H i s z p a n i i : wolnych mularzy, węglarzy i tak zwanych. Co T II n e . ! W składzie- rzeźb - Kan» wyv wystawioao dla miłośników sumki, przeznaczoną db W i e d n i -a kolosalną grupę z marmuru-, przedetawiaiąca, walkę T e z e li s z a z eentau· rem (pół człowieka poł konia}. Hohster, unosi prawicą do góry dla Zicfaoia ostatniego ciosu awoiemii przeciwiisrow» rna-czugą P e r y f e - ł a; lewica trzyma ga aiinie za gardło l -wali go przpz pół na ziemię.. Dnia 27. Kwietnia umarł wHalli Professor historyi i wydawca pisma periodycznego: "Czasy'- Pan D. Doktvr Voss, *»ifc8< ryAu życia.

Nie dawno umartw K'a} Kutie Bramia, Ifórego II letnia iona «świadczyła zaraz g«towoit spalenia się pospoI2 trupem męża swego, 3ecz zwierzchność nie zezwoliła na to, ponieważ, według przepisów prawa, wiek iey za młody nie upoważniał. ią. do utjziału. tcgo dobrodziejstwa. W okolicy Hamburga można iui-i było ais>ia i. Mlia kosić trawę, a dnia- Ą, - tegoż Oi. widziano iuż na polach kłosy źyine cacal długie. Pouczyć to moż.ia do oscb Uwvsu.

Pod A« n a n i e r a (mówi r,ieboe<-zyk Momus WarezifAw Atze it>, swego tegoro

czne g o P o t P o u r r i ) Jest S z e ląż e k ; * J - iló *brze że nie dukat, boby go żydzi dawno oberznęlf. (Szelążek miejsce do przechadzki.)

*) NIe Szeiąźek, lecz cały Szeląg, lubeć tu zdrobnienie meubliźa znaczeniu. Zjcsztą ten Sz&ląg tak piękna kosztem teraźmeyszego właściciela przybiera postać, ii nie-długo wait będzie, nazywać się D u k a t e m . W temie poq-pourrl czytamy niektóre inne dowcipne fraszki, n. p. Paraliżu choćbynŁijmnieysze natarcie na człowieka, to iest pierwszy wizytowy bilet od śmierci. - Sprawiedliwość kładzie swoie wyroki na szalej » kobiety kładą szale na siebie. Każdy-rosół ma w sobie coś Rewolucyinego, bo w nim włosczyzna i przy węglach się gotuie. - Dawniej? dosyć było dwie osób do małżfcństwa, a teraz dwie za mało. - Mamy takich». którzy ta-k biorą dobrą radę, iak r.iuch tabaki, więcey na ziemię niż do nosa. - Kochanka3 «ona,. ebłedwie są <<iby francuskie ciasteczka i iedne łatwe do strawienia a drugie ciężkie. Mówią: człowiek (en iest słabym iest w lekarBtwU?; bay&i, .bo w nim bywa li*aarstw@.

WIERSZ.

O PRÓŻNOŚCI ŚWIATA.

BAY-SIUNDA » -KQAsAXA.

Sczęsny, ie "Królom trotlu nie zazdrosferci I o zwycięzkie laury mało dEjm, O'zbini znikomych boga«tw 'się nie trosrzę, Bo- całą fróznoii świafa lego XIUll> » Ni głowę suszę żądzą nadaremną, By wielkość meią wspterał bliźnich iraa, Łub {rożny Liktor przodkiiiiu; przedern.ua., Bci:z trącał strachem pr?traiony lud.

Niech oni rządzą łosern ludzkich drth, Gdy im styr Rządu dał sczęśliwy mm&K-, Mnie zji bynaymn.sy ziąd głowaI nie. beli, Zem w rzędnie onych ni Xiaig ni Graf.

Gdy prawom wierny, rząd w kraju szanuię, Zbrodni się strzegę", chodzę torem cnót, Bliźnich rad wsp-eram, nad jobą panuię, N ie szukam Widnych do fortuny wrót.

Bo znam 5Ie wszystko na o w świecie patrzę;, Z blaskiem dostoieństw, iest ta istny SNQt · My 5Iae na świecie iako na tealtóp, Jełtómy .krótkich aktorami KNQ · ł ' ixy.4re wim bidzie ten upuszczać dzień, TwMi .ptłen chwaty, i.iko nie >vcy w1.isny, 1 zchodzić r świata lako mamy <;ien.

Przyi zie niechybnie kres pr'zney -wu ii.»-,<!, Odzie wiednym globie zdiinpkiMii legale pan, Gdzie b</ różnicy nieszlacheinych kości, Śmierć nas porówna w»zysiJctch w ieden stan.

Gdzie nieprzystępni dla pychy tanowie, Dla ktciych woli tfum się ciśnie sług, J ak z jedripy glmy Adama synowie, r.egnii z tym obok <o ich dźwiga} plug. Ten <o niezmiernych planet bieg oznaczał, l kto natury skrytey poznał mor, Kio nich ogromnej ziemi wylłemaczył, i w liczb» godzin ze dniem spoH noc. Kto dawca mądrych praw w naiodzie słynął, l kto prj.cmoiną siłą znękał świat. Gdy iuź ich stawy głośny cień przeminą,!, Gdne tej są oni, gdzie tc-i onyoh ślad.

W idze jmarmuru niebotyczne groby, W których sic kryie ich nikczemny pył, UCZ pyt'im teraz, cóź im Z tey ozdobi, Kiedy proch me zna tzymsiś kiedy był.

Mnie izy chwast dziki, czyli wonne róie, Po smutnyrii zgonie grób móy będą ćmić, Ani zaszkodai, ani nie pomoże, Gdy parka przetnie życia nrego nić,

, .

OBWIESCZSNIE.

Ur. Ur. Walentin i Jozefa z P omor tik kc h ł> u d z i s z e w s cy małżonkowie, którzy VI dniu 10. Lutego 1819 roku w wsi Swoinie .ty związki małżeńskie z sobą weszli, i z których małżonek tt raz w Rawiczu, małżonka zaś w Podborowie w Powiece Krobskim za"mieszkaią, 113 wniosek przez ostatnią uczynioney i na przepisie . 392. Tyr. I Części II. Prawa Powszechnego ugruntuwaney, wspólność dóbr małżeńską według teraźnie\ szych praw miedzy niemi istnącą w skutek,czynności sądowych z dnia 9. i 25 Września 182.0. roku i 2go Kwietnia 1021. roku znieśli, przyczera iednak małżonek Ur. B u d z i s z e wsk i dispozycyą uad dochodami maiątku małżonki swey sobie zastrzegł, p czem Publiczność ninleyszem się uwiadomią. Wschowa dnia 16. Kwietnia igil.

"Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIEsTcZENIE.

Z zlecenia Prześwietnego Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, sprzedaną bydź ma drogą potrztbney subhastacyi kaminica do massy konkursowey Karola Fryderyka B r a u n należąca, *tu w Rawiczu wrynku pod liczbą 15. położona, która sądownie na 5000

Talarów stwierdzoną zorawszy. Końce h> tego wiec wyznaczyliśmy następujące termina iako to:na dzień 23. Lipca, na dzień 25. Września 1 percrnptoryczrxy na dzień 23. Listopada r. b., wzywaiąc ochotników i nabycia prawo inaiących ninieyszem, aby w dniach nainienionycli w domu posiedzeń nasz>cii się stawili, podania iwt ogłosili i naywięccy <-,l1ąĆy, leżeli iakie piż-eezkody'prawne niesaydą, przydeT/-c.nia spc;dz ewać się może.

O taxie i kondycyach sprzedaży każdego czasu w Registraturze naszey powAiąść można wiadomość. Rawicz dnta 26. Kwietnia 1821.

Kiólewiko- Pruski Sąd Pokoju.

O B W I E S C Z E N I E.

Folwark IIIOY wieczysto dzierżawny KleryJcę w bliskości miasta Gniezna położony, z 193. M. morgów dobrey roli, dostarczaiącego inwentarza, oraz budynków mieszkalnych i gospodarskich w przyzwoitym stanie będących, składaiący się, ma zamiar przedać lub wydzierżawić, j & A A fc A . A A_ Warunki są dla nabywcy dogodnie i w sposobie ułatwiaiącym zaproiektowane. Gdyby sr<; kupcy znaleźli, ktorzyby po 10, 20, 30, 50, (mniey lub więcey) morgów nabydź chcieli, tedy cząstkowa przedaż nastąpićby mogła, przecież TV <ym razie dla iednot czasowego podziału, kilku maiących chęź kupna, razem zgłosićby się musieli. Zapytania lisiowne życzyłbym w frankowanych listach odebrać. Również dom móy murowany w Pyzdtach, ie6t za bardzo mierną cenę do przedania. G n i e z n o dnia 12. Maia 182.1.

Jungier, Archiwista.

W xiegarni E. S. Mittlera w Poznaniu pod N rem. 90. dostać można: Powieści starego i noxvego testamentu według W ulga ty tłumaczenia Wuyka z pytaniami, do kaidey powieści stósownemi naukami, i zdaniami bibiliyiiemi, dla użytku szkół mieyskich i wieyskich. Dwie części W Poznaniu 1820 Zł, 5. (iiodg.) oprawne Zł, 6, (i. Tal.) ble od A. do F. Mleczki noiIeraaki do A do S , MierJ\e-ewo boroJIe od A. do I. Mierzeiewo bofa mo odA. do F. Mierzeiewo damieta odA. do W , l) Nad, 15. Czerwca - Mierzeiewo camrowin* A. B. C Mierzeiewo grabowo od A. do M. Mierzeiewo ianki, Mierzeiewo gierwAty od A. do M. Mierzeiewo ianti stare od A. do P. Mierzeiewo wielpoucfiy od A. do H. Mierzeiewo brnuty od A. od Z. do B. Mierzeiewo woyszfi od A. do O, Mierzeiewo wianczyki A. B. C. D. Mierzeiewo tomasze od A, do Q. Mierzeiewo straniawy do A. do I. Mierzeiewo zopieczne od A. do R. Maeizeiewo przeczki A. B. Mierzeiewo repki od A. do S. Mierzeiewo nogawki od A. do X. Mierzeiewo Mierzeiewo Zamoście, Mieszki ziemiaki.

m) Nad. 16.Czerwca - Milewo.łosie od A, do I. Milewo wielkie od A. do M. Muramskie miazgi od A. do L. Murawskie czachy od A. do H. Murawskie urbany od A. do T, Myślibory od A. do E. Mmawskie kossaki A. N akły od A. do W. Niedźwieck, Nienałty duwiczki od A. do F. Niemiły reiehny A. Nienałty kuleszki A. B. C. INtenałty niestepowo wichy A. B. C. Nienałty szymany od A. do G. Nienałty brewki od A. do V, Nowawieś kuiawy od A. do E, Noźewko A. B. C.

Noźewo niedźwiedsice od A, do G, Nur, Kamińszczyzna, Chudzynszczyzna, Szumanszczyzna. n) Na d. ig Czerwca-Obcy te A.E.Myślibory D. Ołowskie A. Murawskie A. Tymianki bucie A, Koss-icki B, Siepowmny nagórki, Bochny, Corapory, Kramkowo, Ołdaki, Zabielę, Oidaki mazury, Ołdaki wielkie brok od A, do S. Ołdaki grodzisko połomia od A. do f. Opgchówo od A. od Z. do Aa. Oh?ewo borki od A. do N. "Ołtarze gulacze od A. do Z. od od Aa. do Fl OłowI skie od A. do M. i Część na mieście Ostrowiu, Swieży naylepszego gatunku Londyński Petkowo wielkie od A. do E. Peskowe wymiaporter odebrał Po weis ki. rowo od A. do Z. Piski A. B. Pieńki sobótki. o) N ad. 19. Czerwca - Pieńki żaki od A. do W. Pieńki wielkie od A. do Z. i od Aa. do Kk.

Podbielko stryiki, Pryki witnica od A. do F.

Prosienica od A. do N. Pryki załuski A. Przezdziecko dworaki od A. do X Przezdziecko grzym. ki od A. do E. Przezdziecko lenarty do A" do. G. Przezdziecko mroczki od A. do G, Przezdziecko pierzchały od A. do G. Podgórze gozdy do A. do H. Przezdziecko iachy A. B. C. Przytuły A B. C. D. Pułasie wygonowo A. B. Rawy iackowe od A. do Z. i Aa. i Bb.

p) Na d. 20. Czerwca- A - Rosochaty nartułty odA. do O. Rosochaty zalesie od A. do AL Rosochate kościelne od A. do Z. i Aa« Bb. Rosochate ko

OB WIESCZENIE.

W miasteczku ludnym na znacznym trakcie, iest nowa Oberża na rok, Jub więeey lat du wypusczenia. Gdzie? dowiedzieć się można u Oberżysty Strumuńskiego w Poznaniu.

Owce do przedania.

W należących do maiętności Koźrmńskiey i Rddiir'iskiey folwarkach iest tego roku do przedama pewna iiczba zbywaiących maciorek i baranów poprawnego gniazda Hiszpańskiego. Chętni kupna raczą się zgłosić tym końcem do "popisanego. Listy wteymierzt powinny byc franko przesyłane. K o ź m i n dnia 16. Mata i82!.

K irs chs te in, Dyrektor Ekonomiczny.

Owce dó przedania.

Dobra Granowske przedadzą po strzyży przeszło t,ooo sztuk owiec różnego gatunku do chowu zdatnych. Ochotę kupna maiący nieci się do Konarzewa lub na mieysce . zgłosi.

Folwark dziedziczno dzierżawny w Powiecie Gnieźnieńskim położony Powidz, ma acy 150. wurteli wysiewu iest na trzy, sześć lub więcey lat pod nieuciążliwymi waiunkami do wyi-usczenia. Bliższą wiadomość udzieli właściciel sam wmieyscu łub też faktor S c h m u l Lippmann w Poznaniu przy ulicy Dominikańskiey Nro A75. mieszkaiący.

Mommhsya Hipoteczna Wohwadzisva.

Płockiego, (Ukończenie.) k) Nad. 14.Czerwca-Kutyłowo polapki złotki .od A. iio E. Kutyłowo brutki od A, do G. Kutyłowo psrysze A. B. Kutyłowo skupie A. B. C Łady mancz od A. do X. Laaki od A. do G. Laskowie c A. B. C. D. L'pskie dobki od A. do E. Łosie mil ewo A. B. C. D. Malinowo, Mianowo, Jabłonowo, Szułborz wielki c?yłi koty, Pieńki żaki, Godle wo cechny, Kerapiste zawisty, Zalesie, Pieńki wielkie i sobótki, Michałowo włelkie, Biauiysztale, Białe szczepanowice C. Michałowo wró piotrowice A. Rostki wielkie od A. do Z. i od Aa. do Ee. Rząśnik, Sawały, Sawały górne A. z częścią zmiiewko E. Sawały górne B. C. 11» Seroezyno A. B G. D. Sienica dadźbogi A. B. C. Sienica karasie A. B. Sienica świechy od A. do L Sienica iasiochy od A. do M. Skniea łukasze do A. do M q) N ad. 21. Czerwca - Sienica pierze A, B, Sicca sz-ymanki od A. di H. Sienica godiewo piętaki od A. od O. Sienica boiuty, Sienica paziki od A. do E. Sienica gzice od A. do G. Sienica klawy od A. do K. Sinnica lipusy od A, do E. Sienica piotrosze od A. do M. Sienica iakuly od A. do I, Slepowrony compory od A. deF. Siepowrony ia nowi<;ta od A, do E. Stepna michałki od A. do R. Stokowko baczki od A. do P. Stokowo złotki od A. do E.' Skarzyno od A. do M. Skarzyno abrahamy od A. do 1: Skarzyno stara wieś od A. doT.

r) Na d. 23. Czerwca - Sfcarzyno nowa wieś od A. do M. Skłody średnie od A. do M. Skłody piotrowice od A. do E. Skłody stachy od A, do R. Stspna stare od A, do S. Stokowo łakaszyki A.

B. Slepowrony bechny A. Stokowo szerszenie A.

B,. Srrenkowo A.Suehcice od A. o T. Strsnkowo, .Świercze p.mki od A. do T. Swiercze leśniewko od A. do H Świercze- konczany- od A. do Y.Swiercze kiełcze A. B. Swin\ze zielone od A, od S. Świercze tworki. A. B C. o. Szulborze kozy agiezze okrągłe od A. do L-Szulborze kfity od A. do Gv Szulborze wielkie, Stpice choyrowo od A. do O.

s) Na d. 25» Czerwca - Taraowa goski od A. do Ti Trynosy, Trynisze mosiewo, Ti?;nSsze kimieyo od A; do Z. 1 Aa, Tymia-nki buczę od A. do O. Tymianki dobosze od A. do M. Tymianki adamy od A. da Z, i od Aa, do Gg r Tymianki zzklarzs A. B. C. D. Tymianki moderki od A. do R. Tymianki okunie od A. do H. Tymianki stau« od A. do U Tymianki synaki A. Tymianki skóry nowa wieś od A. do Si Tymianki pachoły A, B. C D. Tymianki wachnie od A. do K. Tyszki pomiany od A, do I, Tyszki nadbory od A. <io S. lysieki piotrowo od A. do O. Tyszki dofcrogostyod JI. do Y. Ugniewo od A. do H. t) N ad 26.Czerwca · - Tyszki andrzeyki od A. do Z.'Wygoncwo, Tyszki cięgacaki od A. do N. Wysoce choyny A. B. C. Usciawek dębianki od A-, do Y. Uścianek wielkie kenczany od A. do O.

U ścianek wielkie tuki od A. do N. Wysoce stara AieAA. Wijjwewo wielkie od A. do Wi Wolkaf umki od "A. do P.* Wąsewo 2 przy?eg }os'eiam13 jubieiewo, Sulencin A, B. z inne mi przyleglośc ami, Wysoce bartos*-e od A do K. Wysokara' od A. do K. Wyszomirz wielki A. Xi<;"zopole, Sokołom-o, Wieśniewkc, PiskiC. Zabielę A. B.C.

Zakrzewo kopieyki od A. do F. Zakrzewo wielki** słomy od A. do R. AZaicrzewo zalesie od A. do P. Zakrzewo słomy A.

u> Nad. 27 Czerwca-Załuski od A. do N.-Załuski lipnis-wo od A. do Z. i od Aa. do Hh. Zalesie stare A. BvZawlscy króle od A. do F. Zawisty koicuny ssczepaiioWice od .A. do O. Zawisty krut-i od A. do G. Zawbty wJtki do A. do Z» 04 Aa. do Zz. i Aai. Zivi,i-.ry nadbieżne od A. do M. Zawisty dzikie od A. do E. Zawady od : A, do U. Zaremby bindugi cd<A. do S- Zaremby grzynwły połemia od A. do K. Zaremby świechy od A, do G, Zireiuby krtęki od A. do O. Za- - remby kromki od A. do R; Zaremby leśne góry od A. do K, Zaremby skórki od. A. do L Zaremby choromany od A, do- M w) N ad. 2g. Czerwca - Zaremby [bramki od A. L. Zaremby leśne od A A do H. Zaremby warchoły I od A., do Y. Zaremby kościelne.A B, Zaremby, bolędy, Zeremby kusztak, Zaremby zasiny A- BC, Zaremby ciemne A, B, Przezd/,Jecko dworski.

Yj Zaremby ei-mne od C do N, Zt1azy brolco»'Q od A. do y, Żebry laskow.ec od A. do QA Zebry kończony A, B. C U, Zebry pieczywa od A. do E, Zebry wierzchłas od A. do S, Z;bry źabino > 00 A. do J. Z tbry g.zymki od A. do G, Zebry ostrowy od A. do I ZthryAtara w;e< do A. do j. Zebry stawki od A. do G. Zi,orZ3iowo A. B.C. Zmii ewko od A. d o E . Z Aiaczewo rysiewo szlacheckie od A. do R, Szcza,vin, Czarnowo iurgi, . DanilowOj Ponikiew wielka,. GrockiikajCzjścJna Smołkowie.

x) Na d. 30. Czerwca -Ztimtwe A. B. C,"Z e - chymilo od A. do W, Zyznowó od A. do P, Zalesie A. B-, Troszyn, Grncele, Kurpie, ,Brzeźno r Brzezienko, Rosojz, Ponikiew mała, Wolka brzezińska z Czfścią na Kuninie, Osada białobrztg2 ' Częścią na Ponikwi wici <iey, Trzaski, Kleczkowo z Częścią na Opgchowie, D.fuku i Kurpiu, Rado» goszcz, Gędory z Częścią na Kamienowie iZ yznowie, Susk l stary, Rozwory, Rzekuń-, Daniszew0 9 Dymusy, DrwęcZj KacAyno wypychy, Tobołki, Stara wieś, Zfcbry, Pieczyska, Stepny stare, Miłchaki, Zalesie, Seroczyn, Wulka,

Reszta osnowy wiadoma z dawuieysasych doniesień.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.05.19 Nr40 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry