WIADOMOŚCI KRATOWE.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.06.06 Nr45

Czas czytania: ok. 25 min.

ZPoznaaia dma 6. Czerwca.

Niemcewicz,

SArebrz Senatu Królestwa

Z Berlina dnia a uA, z Berlina dma3i Mataj n* A Wiadome osw.adczen.eZ-du Lublań· . .go udzulone zostało Cesarsko- Roasyi.1 u n Poselstwom przy dworach cudzoziem - akich, z następowym oŁolmW A : "Rok własne i t M »k« J H A «był«*my cb,aw,c zasady, które Cesarz umyślił przestrzec wzgl Aue tych p s n. . w' których wrogzrod. wszy zbrodnicze «gwałtowne przeistoczenie, zgubne ,ęgo .. utk. upoważnił. -. Od ley c W t, a mianowicie od rozpoczęcia o b » d w O p a w i e «l u b l a n i * r o Z fi a , t e nasze udz.dcnia przekonać musiały Mimstrow « Sprawmących muressa N. Cesarza przy dworach rudzozu-mskidi, nie tylko o . e m i z N Cesarz trzymał się stale iednaŁowych zasad, lecz oraz że doMoyny nasz Monarcha zawsze byłby gotowym, użyć wszelkich będących w ,ego mocy środków dla osiągnięcia pomyślnego skutku «chwal, które z Sprzymierzeńcami swotmi, w celu zabezpieczema E u r o p i e spokoynoici, był umówił, - Okoliiikiem naszym z dnia 27. LutPgo ( 11. Marca) zawiadomiliśmy WP ana, iż skutk.em postanowionych w tym względzie uchwał, zamierzył sobie N. Cesarz, przedłużyć swoy pobyt przy N. Cesarzu Auetryackim, lubo Kongres Lublański iuź był ukończony. - Depesze nasze z d. 8. (so.) Marca okazały W Panu wkrótce, iż przewidzenie Cesarza nad miarę się usprawiedliwiło, i że B o s s y a przyrzeczeniom swoim wierna, na IAdame Auetry i i prawego Monarchy Sar

",. ,dyńskiego kazała ruszyć woysku głów, dla zapobieżenia ni« r

Ieeoo5J: ? 's! owey. _ p o c i e j 1 /, ]I

WO*"

,,/\ I*d"i,L w" l" ko u, *-*«* do w d 1\, >r wkrótce państwa S,rdv«ski e ,,,pomocy woyska Ausfryackiego na obsadzenie kra: U , w ce lu . a b e . p i e A n b A i ™ J powrotu stałego wewnętrzna Z Zyczemy p s i e g o tak zbawiennych mvoc ó w osiągnienia. Że zaś nieodzowny, a" Z sam Rząd Sardyński poszukiwany »J odek« be.piecx.4cy, «anew* będzil p" e d n £ oddzidney, przez Sprzymierzone d u c T ]I ręczyć się maiącey, umowy miedzy SardyII U; a A . li r y " i gdy «ym 6 p o 8 o b , m o b - cność woyska naszego L L b y sie terajbezpotrze bna przeto o b r a ł o "J cocI.(21 odwrotnego pochodu. Z drugiey stronyw« d.ialnieyszem było postanowienie, w i k li l k li którego wcyskp to ruszyło, i im zbawień, nieyszem i. ' b ) . . f l . me lyvezem 10 wrale l sprawiła sama wiadomość o ruszeniu one.oż ter» istotoieyszem zdaie sl<;Cesarzowi, ażeby' wszystkie gabinety Europeyskie irouaiv i oceniły ważne względy, fetore skłoniły N Cesarza do uięcia oręża, równie iafe ezlache' tne i czyste zamhry, którtby użycie onego! «aws« były kierowały i miarkowały - Do "ś.bdczenie wszytki h wń-tó-* i wAvslkich kraiow wskazuie iu.lom rdiVrilejcf, "ieod stępne od ztm dm i bu .tu. lWciei w roku zeszłym wypU*caono z fwm'e. ; «- *.« iosł. i odwiecznie prawdziwe 1 auki wj tów' SmV tue wypadki następowały rA'»ollIe 2 odraża iącą szybkośoą. N e , p ol pokazu w żywym obrazie niebezpieczeństwo M&botI<p nmr H a d u> r Sta wszy eię og-iskitm rewolucji 'i łonem zabiegów sekurskich, zagrażał Łray d_'Ac cześć swou'h prowineyi w buskiem nieąfe-»piecztństwje, wezwała nayprzód swych Spizymierzeńców tylko-o p o m o c moralną.. ,8iZEry J ego Ces. Kroi. Apostoł. Mci przyiici tl, przekonany o kieskach, któreby raz iescze iwiat dotknęły, gdyby zdradzit-ctwo w trwałem zwycię.- twie obrona ztialeść mi >ło, iął 91 A C«S*rz otwarcie sprawy, o ktorey inu s-u mienia iego świadczyło, źe lest sprawą E u r o p y, »prawą S raw i soiimzów. U czynił wiAcey. Pot iewai z mocy uroczyst>th umów, pomiędzy wszystkie mi E u r o p y mocarsiwy ścisły istnie związek, Cesarz ofiarowal praeto swym Sprzymierzeńcom porno s suegooręza na przypadek, izby nowe zaburżenia nenvyfh kazały się obawiać ni tb ezpił czeństw.. Widzieliśmy, iak się sprawdziły domysły N. Cesarza. Sc-ktarze, knowaiac skrycie spiski, iak tego zbrodnicze ich wymagsią układy, wzniecili w P i e m o n c i e rokosz, który skutk'ami swoiemi spóźnić mógł zwycięztwo debrey sprawy w N e a p o l u, nabawić ciągnące tam woysJto przykrego położęnia i taJk ośmielić duch buntu na całym półwyspie. Już zatrważające znamiona upowa

nia potęgi Rossyiskhy, nie dla naymnieyszego naruszenia stanu posiadłości, zaręezonego prze» wszystkie mocarstwa Europeyekie p o z a w i t r a n t m i o d r o ku i 8 »4 - t rak t a t a m i, l e c z dla dania pomocy Sprzymierzeńcom Cesarza, i, iak wyzey nadmieniono, na wyraźne żądanie N. Cesarza Austryacki A go i Xiecia G eneweńskiego. Ciągnęły, nie zęby poobalać zaprowadzone przez prawe władze ustanowy , leiz żeby przeszkodzić, ażeby bunt nieprzywłasczył sobie władzy, któraby się powezecbrfą etała klęską. Ciągręły wreszcie, nie ieby tamowały »zrost publkzney pomyślnolei w którymkolwiek kraiu f lees dla przywro

4S5cerrr3 porządlu W brsiacb, gdzie niegodziwi ludzie tak daieko się zapuścili, Hl pomoc o bcey siły zbroyney stała się nieuchronną. To było i będzie będzie zawsze zamiarem Cesarz», g'Jyby kiedykolwiek znou u miał powód, kazać zastępom swoim maszercw<tć.- Przechód ich i chwilowy pobyt, rriebyłby nawet z Jakimkolwiek eiężarem połąezooy. Spokoynie byłyby przeciągnęły dalekie stroi 7, oddzielaiąte ie od W ł o c h, a po dopięciu celu, do którego dway Monarchowie przyłożenia się ich pragnęli, byłby hi> Cesarz do państw swoich kazał powracić. - Godzi nam się przeto, zapewnie powtórnie, fe ani zamiłowanie woyoy, ani ambitna myśl, aby mieć wyłączny wpływ do obrad innych Monarchów lub do losu powierzonych im od Opatrzności ludów, r<ie kierowały połityczoerni Cesarza widokami.Niezaprzeczone prawdy poświadczaią w tey chwili rzetelność wynurzonych powyżey ufzuć. Ludzie złośliwi udawali, i z B o e s v a tchnie nieprzyhznemi względem P o r t y zamiarami. W M u l t a n a i h i na - Wo ł o - s czy s nie wybuchły rozruchy, a nasz eposób postępowania, równie iak oświadczeniaieśtny porzucili zamysły nasze w jgiędtm. T u r c y i, w zamiarze uderzenia na polu« dniowe E u r o p y kraie. Wieść ta została wzręcz zaprzeczoną, a rezgłoskb le tak rienawistnych oczernie-n, napiętnowali się cechą. kłamstwa. Woysko nasze, któ-ebyło w pochód ruszyło, a które cała potęga zbreyna państwa przeznaczorą była wspierać, zasta» nowiło się natychmiast, iak tyłto okazała się pewność, ;ź prawa władza w Królestwie Sardyńaliem zupełnie znowu wodze rządu odzyskała. - I tak opuści Cesarz L u b i a n e z przekonaniem, IZ dopełnił obowiązków ptzyiscieJa j sprzymierzeńca, Z poHaoowię będzie, i z tem pocieszaiącem prztświadcze- I .domysłów, zkt. ryrhkd.ie łarmiły się a nł i l i b. raina, otuchą epo zkivany<;h korzyści," diugk obawą nitprzykmnych wypadków. h/\dae r.kmaiący czem eiy z.umd- kć a chciwi panowania; zakr.śbl- na kartach jtograficz- y.h owe .rozgr-iiiuzenia k*ajó* ,-chcecili poniug sw« y RŁOU nouych Xiążąt i Xi<;etwa, - Gui» -n.ator.ow i Prowincye , Urzędników ; <y; - eiowMii: iednym nazbyt odty.

motali a drugim dodawali, niez-spoim» aiąt przy żadni y zmianie, o poi. pszeniu właE. ych powodzeń, trk dakce: it gdyby w mocy ich było, rj.eM Ayruszyhby z dawnych łożysk i«sk=>zuiąc im bieg inny, gory i skały bezużyteczne przenic ŚJiby na .urr-dzavne nIWY, .dl* ustalenia swoich grai ic, narody iedne, zaini« niliby w drugie, fcigdyrztrry prosi» działania ary tnu :yczr e, niestały się śmn sznieyezą < tiarą ludzkich msrzeń, i i igdy w próżnych głowach gościm.ieyszcgo przyjęcia zn.aleść nie mogły. Ła two H K rr. ość, .towarzyszka obawy, służyła -m za t-ho do rozgłaszania tak dziwacz ych . układów, Stroiąc K w-znamiona prawdy, o ktorey niegodziło się powątpiew. ć; albowiem iawry domysł: na czyky stronie pokładali moc su.owknia /\ na czyky obowiązek niezbędney uległości. Znikły ciziś te wszystkie mary przyiacioł szarlatanizmu polityczni go, hołdujących zdobycz m, i nic im niepozostało , iak czcza nadzitia w przyszłości. Od nayp.otęźi i« ysjych państw Euiopeyskk-b, aż <!o na*zey ubogiey fizeczyj-ospolitcy Krakowskky l ikomu nic nieuięio, nikomu niedociana. frzeki płyną spokoynie iak płynęły, góry tkwią IV swych posadach, narody są narodami, pozostaiąc w granicach takie im oręż zakreślił, traktaty* ,zawarow? ły,niem, iż się przyjłożył do spokcyności Włoch i Europy. - Odkdzie dija i.

(13.) Maia i uda się przez VVarszawe do Pe te rsbu. rga; gotów z .radością nieść pomoc Sprzymierzeńcom swoim, gdyby iey kiedykolwiek potrzebować mieli, lecz kscz<sczęśliwszy, gSfy.by rnógł długo być świadkiem pukoiu, którego słodyczy doznaie Ro s s y Bs 3 którego utrzymaiiie i ust U.ni* równic 1 y jak każdego innego mocarstwa it st ibjteressem. Ponieważ syst« m.a polityczne tusz« go dostoynego Monarchy w iJ cjem się nk zmienia, wszyscy Jtgo Ministrowie i Agt. u , trzymać B ę będą wciąż dotychczasowych ogólnych instrukcyi. Ni< kyszy okei 'i * służyć W Panu będzie za prawidło oś« iddczcnia się względem opisanych w nim »yjudkow, 9 Cesarz upoważnia W Pana., ażebyś ruwft «dzielił topią onegoź Rządowi, przy którym iestfś zawkrzytelniony. W Lubianie dnia sg. Kwietnia (10.

Maia) igsi,

-, N esseirode."

Z Krakowa dnia 27. Maia.

Sławny skrzypek, P, Karol Lipiński, przybyły tu ze L w o w a, d a w przyszłą Środę widni koncert instrumentalny. Jt-st on w podróży do północnych N i e m i e c , gdzie na zasczyt ro dalów, rz.-jjUm swoim talentem, miłośników muzyki zachwycać będzie. Uwielbiony we W ł o s z e c h, znany z odbieranych pochwał po wszystkich pismach peryodycznyih w kraiu i zagranicą, zapowiada nam nayprzyiemni.eysze chwile. Dbia dwunastego Maia, zakończył się kongres w Lu b łan «e i dek lara cya dworów sprzymierzonych ttyie chwili wydana, wyiajiniła zamnry iego i skutki. Przywrócenie epokoynośr» w Królestwach obu Sycylii, a póżniey w P i e m o n c i e, służyło..za podstawę naradztń. - Wszelkk itme oglaezaqe

Z Madrytu dnia n. Maia.

Onr-gday przeieżdż/\ ł się Monarcha z I nfantami w P r a d o, gdzie go lud nSd&W «a yu tr ai okrzyki radości pozdrawiał. Król (est nazwisko Krula Kcmsiytucymego.

Sąd ?ppell cyiny potwierdził wyroić, skazuiący Generała zakonu Kapucyńskiego, Solch aga, lia wygnanie z KrJIH i pozbiwiiiii* wezybtki h urzędów i tytułów, z przyczyny buntowniczego pbnia o sekubryzjcyi duchowi- ństwa. Sędzia Arias, który wydał wyrok przeciw X. V i n u e s a, i tak nienawistnym był ludowi, 20lt2A z rs u c o ym z urzędu. T« i rdze nagraniczfifc postawione być małą -i .aleiytym 'Manit. obcuny.. Zapewniaią tako rzecz nieodzowną, że między H i s z p a n i a m i P o r t u g a l i ą stanął tr.ktat zaczepny i odporny. Xiadi M erin.o .ziauił się znowu Z daleko liczniejszą siła, po nad E b r e m . M e r i n o pochlebiał sobie, iż razem z nim w 20 inB yth okolicach H i s z p a n i i wybuchnie p 0wstanie. p o d JI r a n , d a s p a lon o żyw c e m b 1 n d <; t>zbroioiy»h mnichów, która gwardyą narodową w nuwolę była wzięła. Także Ge-ner. ł £Jeąp\oJitaÓeki Fi la n giert itst ttr..z w Barcelonie, gdzie się iakie 300 wyszły»h Niapolitańskich i Ptemonckieh Oficerów anayduie. Jest mob manie, iź będą pomiesczeni w woysku Hiszji.Mukiem, które skijdjć się ma z 100,000 ludzi woyska regularnego i ao. 000 ludzi rf»jiiyi. Multany i Wołosczyzna.

z nad granic Muhan dnia 16. Maia. Dnia 9, b. m. ukszał eię przed Dywanem dowculzca wojska Grecki«-go w Ja sea eh, nazwiskiem P e n d i d e k a (byiy pisarz kupiecki w J as. each); żądał on żywnośu i pienie«rzy dla woyska Greckiego i zerwania wszelkich związków z B>szą I b r a i ł o w a . Gdy im tego odmówił Dywan, wyrzucali mu G r e c y n/\ydotkliwjey nie-czułość Multańcz\>Ów, w tak «czytnym przedmiocie nh prz< . d <<i I «vzitjei3 i oświadczyli, it ciiuzty oie

nv gąbytfż cłboiętnymi tey nierzuJ oś« świadk mi, Jfctz że r 3 YT a pałac Xiążęcy i staną u steru aprnw rządowych. Odszedł potem. roz-g itwauy P e n dide K 3 ze swoimi ludźmi, *rpcQ chorągi.w do ręki, z kilku podi ymi przebiegał pał?c Xiążęcy i poczynił urządzania do przerwania związku z l b r a i - l o w t m trzymwąc się pierwszego zamysłu, zaiąć 4i<; sprawami rządowe mi. To pomnożyło panuia.ee zamieszanie, reszta nozost-łych i-scze Bojarów chciała takie uieebać, h cz Grecy nie dopuścili tego. Taki stan rzeczy w i a ss a eh jtrwa ciągły. O ddziił Turecki z 54 ludzi zrobił wycieczką z I b r a ił o wado M u 11 a n; o śmi u z r\ii h odłączyło eię, i posunęło aż do Ok na włości pcłoźooey w obwodzie Bakyuerskim, zabili tam itdnego Greka, rządzcę ekonomicznego; i tego i teścia zabrawszy cały ich majątek., Zwłoki obnażyli l wrzufili do S e r e t u. Zapalili polem dom zaiezdny we wsi Re K e t e n, nied; HrlO przez owych Greków zbudowany" poczem nie zrobiwszy więcey iadney krzywdy innym mieszkańcom umknęli. Mówili oni, ie tylko wypłacają się wzstiemnoś< ią za okruci fiu twa, które G r e c y popełnili przody nad Turkami w M ul ca na eh.. Skoro Gre<y będący w J a s s a c h o tyra wypadku wiadomość odc-brali, wyprawili K a* pitana <Ł H K a sza Kio re ścian w 100 ludzi,. a po'ern drugi oddział z 50 ludzi, by Turków. wypędzili. Skutek tey wyprawy rkwiadoray dotąeh słychać tylko, że T u r c y krążą w okolicy, Tekucz w Multanach, i JB skupa Grecki' go przybyłego z Wo ł o e c z y z n y zrabow li, darow»wszy mu wezelako życie przez wzgląd ze ich upewiiwł, ii nie i.eat Grekiem, tylko Wołoch« m. Powtórna depulafya M ul ta ńska wysbna do J b r a i ł o w a nie powrócła ies»ze, niema iti dotąd podebif ństwa, aby £ t ra s kie t chci>ł to ważnego przedsiębrać, którego siła ealfcdwie 3,000 ludzi wynuw. d e p /\ t w ; /\ Z prośba uznania Kazał im za kilka dni zgłosić

Niewolnicy jPendideŁi ich war tymi. ei<; do siebie, Ponieważ w M o I t a n a c h iest mnóstwo niewolników Cyganów, którzy są niezmiernie dzikimi i okrutnymi, obawiają się więc mie· zkańcy bezprawiów.

Grecy przygotowali się" powracająca, z Ił i r a i ł o w a deputacyą M u l t a ń s k ą schwytać »adrodze, by uitdepuśiić uskutecznienia poftanowień uchwalonych z tamecznym Bjszą.

Z nad granic Multan dnia 20. Maia.

Dnia 16. b. m. nadeszły do J as s wiadomoSei tak przez F o k sza n, iak i przez Sk u len i, że S e r a s k i e r I b r a i ł o w a »d n i u l j. b.m. uderzył niespodzianie na Gala c* wodą 1 lodern i wszystkich znayduiących «li; um Greków w pień wyciął, oprócz iedoego Kapitana, nazwiskiem Th an asy, któremu sczę. śliwie nadarzyła się sposobność znalezienia łatunku w ucieczce. Seraskier okopuie sie mocno nad D u n aie m i oczekuie nadciągm tnia Baszy S y li s t ry is K ie ga z i.5,,000 Turków i &.000 Tatarów.

Łukasz Fiorestian, Kapitan wysłany »iedawno z 150 ludzi celein wypędzenia « Ma f San oddziału Tureeliteo, który Sam był wtargnął, powrócił fuiewnie z tą samą dla Greków nader nieprzyjemną wiadomością. Prosto z G a ł a c u nie rna iadnych wiadomo»" O tym wypadku.

Wiadomością rozszerzyła w Ja s sa eh po'wszechną trwogę tak daieee, że kilku pozoStałych tam ieecze Bo:arów udekło; Metropolita zabierał się fakŻe do tego; zgoła, wszy»cy szukaią ratunku w ucieczce. Zaiste płakać potrzeba, widząc wielu pozbawionych całliem żywności, wynoszących dzieci swoie na (lecach, by ich tylko zachować od spodzievanego okrutieńsrwa Turków, łtorych się ivll Ót«t d o J a s s spodziewaiav

Tymczasem woysfeo Grecki« będące w Ja ge a c h oświadczyć miało gojowość, raczey zginąć, aniżeli haniebnie uekkać i szukać cudzey opieki. Skutek okaże czyli to postaoowitnie iest srzere. Dwóch Członków drugiey drpulac)i Dywanu wyflaney do I b r a i ł o w a» mianowicie: Bojara Teodora Ilatsch I won a T e o t u i a, kazali przytrzymać p o - wracaiących, a obszedłszy się snij»i nic przy. zwoitie odesłali kh do J ass, aby zd*ti spra', wę z układów porobionych z Seraskieretn Ibraiłowa.

D o J a s s przybył w 3 O ludzi Kapitan N a - n u, obwiniony dawniey przez Y p e y l a n t ego o wielkie bezprawia; wojeko Greckie w J a ssa eh przyięło go z radością. P e n d y dek a dowódzca korpusu Greckiego w j a s s a c h żądał zna;zney pożyczki'za ogłoszenie wolnymi ludźmi Cyganow'iwewolników od deputacyi tychże, ktora rarzey wokła sie. zrzee wobości iak przystać na żądanie. Tenże dowódca wydał, po zaięciu przemocą pałacu JLiążęcego, odezwę, do mieszka», ców Jass.

" ",

· «L'.

z TM< 1 ?oFu in to. f MatO. Wjeeeorcm chadza, wciąż patrule woysko*e Z p»ł«yant»mi, którzy wszystkie podeyrZ3D8 c> c>by 211ra y 13 . t M »KM l prze rząsną. a.

j] Ef P' z y s li b , e n o i > s k a Z y w a n i bywafą n a ? \ o*&ln > a walący inną »krytą broń,

IIa sraifcrc*

Z Paryża anią 23. Wata.

Xi<;£na B er. ry wyiechała onegday na c<Spirn do N. Panny de Liesse. Mówią (eraz o zmianie w Ministerium, i przeznaczała. Pana Vi H e l e na Ministra spraw wewnętrznych, Pana C or bie re s na BTYsee Pana de S er re, mriącego' słabe ztirowie, na Ministra sprawiedliwości, Hrabie? La t o ur - M an b ou rg na Gubernatora I nwalidów, Generała L a u r i s i o a sta AłioillIa woYDJ,

Izba Deputowanych przyi Ała w a ig przeciw 105 głosom proiekt prawa wzglądem 12. nowych Biskupstw i ptnsyi duchownych. Deputowany Camille - Jordan pożegnał eśę z tym światem. Zwłoki iego cdprowadzało iakie 4,000 ludzi do grobu. Pochowano ie obok Lafon tai B a i Moliera. Dnia 19. umarł tu Marszałek C o i g n y , P a r F r a n c y i, Gubernator inwalidów i zamka F o n t a i n e b l e a u , w roku 8 *. życia swfgo,

Z Rzymu dnia 13. Maia.

Wczony wyiechał ztąd Król oboiey S ycyłii z Xi<;ciem Kalabryi, wśród gromu dział, d o N e a p o ł u. Zawicrzytelnieni przy lam Posłowie poprzedzili wyiazd iego. Z Warszawy dnia 30. M<lia.

3. C M. Wielki Xiąźę odprowadzał N. Pana o kilka mil za Warsza we,. Ctsarz Jmć raczył rcunować Senatorem Wojewodą, JW. Hrabię W i n c e n t e g o Kra s i ń s k i e g o, Generała, Dewódzce, gwardyi Król. Polskiej, a Scn-turem Kasztęlayem JW. Alexandra Bnioskiego. J W. L i n d e Bektor Liceum, ofiarował Xieciu IVbklenburskitmu swoy słownik l otrz>mał kosztowny pitrkitń. Wszystkie ogijby składające orszak podró iny N. Pana, iuz wyiecbły, prócz J W. S oh o l e wek i e g o Ministra StkrU arza Stanu, łtóry tu do nieiakiego czasu z caQ swoią kanCellar)ą Zu.suie.

l v 5h.!i.-y r.aszcy fi li być niezwłocznie zaprowadzą labryka zwierciadeł. Jeden z zbiegłych 1\ bryk; mów, obiecał ią założyć; w.-smi-.Łi są iuź zatwii rdzone. Jest ori llawarczyk; udał eię U raz do Bwey oyczyzjiy, dla gprowadzenii rzemieślników. 2 a\\>A ten, oprócz widocznych korzyści, iakie przynoszą każdemu kratowi, w granicach iego wypracowane fabrykaty, obiecuie nadto przyłożyć się do wydoskonalenia eskieł Polski c h.

Poiazdy wszelkiego rodzalu robione w War s z a w i e, są liczi,ie wyprowadzane z* granicę. Wielu mimy doskonałych w tym rodzaiu rzemieślników. Wtei&iieńif świeii zrobiony przez P. K ra t. ee fcoczyk, wnkzem Angielskim nieustępuiący; leŁirość, wyTM.

da i ozdobność, eą przymiotami tego poi&zdu. Spodziewać się należy, iż takiż poiazd będzie okazany nr trgor. czrem wystawieniu publiczńem płodów, kunsztu i przemysłu kraiowego. Fabryla Pana B o u r n e , przy ulicy Senstorskiey pod N rc. 477. zasluguie na uwagę. Przykłada on usztlkiego starania do Wydoskonalenia - bpeluszów słomianych. Słusznie przyznać należy, iż ta kraioua rękodzielnia, przewyższa wiele zagranicznych; liczba kapeluszow damskich wszelkich ksztafc." tów, z niey wychodzących, może być O Ostateczną dla naszego kraiu, a nawet iuż ick w ki e biorą do U o s s y i i L i t w Y , Z Wiednia dnia 26. Maia.

NN. Ctearstwo powrócili dnia 24. m. b.

w naypożądańszym etanie zdrowia z L u bI any do r3TKM Cesarskiego Sc h ii n bru nn. Wszyscy Ministrowie i Posłowie porozi t ź d b l i się z L u b l a n y . Podług tudeszłych w tey chwili wiadomośu, odprawił Król oboiey Sycylii dnia 15. z południa wiazd swóy do N e a p o l u i przyięty był z niewymowną radością.

Rozmaite "Wiadomości.

Rządzący Senat Państwa Rossyiskiego przez ukaz okólny pod d. 21. Marca obwier ścił, iż w roku 1821. na Komorach Boesyiskich rubel srebrny ma być przyimowany po trzy ruble sześćdziesiąt kopieick assygnacyami. A u s t r y a i R o s s y a p o l e c iły swym w ł adzom nadgranicznym, npyściśleyezą neutralność względem zaburzeń w Tu rcyi. N a p o l e o n B o n a p a r t e miał dostać w-odney puchliBy, trudney do uleczenia. Cała M o r e a stoi pod bronią. P a t r a 8 gorzało przez 4. dni. Turków mordowano wszędzie. Rot sulowie pouciekali na okręty w porcie. Przybył nareszcie Arcy-Biskup Gerwazyuiz i-wydsł tę króiką odezwę; /\ Szacunek dla Konsulów, pomoc Chrześcijanom, śmierć Turkom!" Prawie cały P t l o p o n n e z i ui wyzwolory. P a t r a s, N e o c a s t r o, T r i p o l i z z a l wszystkie twk rdz? M o r e i (wyia/\wszy M et ho ne i Cor o n a) zostały iuź przez Spartanów szturmem zdobyte. Woysko Ypeyłantego pomnaża się codzic-rmie. Korpus jeden pod rozkazami Pułkowników C o l e o t r o n y i D u c a przeszedł I) u n a y pr d Sis to w t ni. 10,000 Bułgarów i S/\riviao ulatwiv.:zy mu przeprawę, zla,tzy!i się z nim. Cila K vii gary a uięła oręż; st lira T e r no w a, hj gor H ii m u s, znayduie sie w r. '<o i.r-kow, Woyeko E pi rs K i e poetą. iło aż eo 'i'«-ssali i. Korpus 30,000 ludzi, ktirt-n W. Stfłtan przeciw ni; mu wyełał, prewit doaczęf ie Ziiisczooy. S u I i, P a r g a, P r t v i i i i l wszystkie uiemał warowne puokta JE p i r u, znayduią, się takoż w mocy Greków. W mittiącu Lipcu zacznie wyihodzić w L w o w i e pismo peryodyc zoe: P a m i ę t n i k G a i i c y i y S Ki, p o dr> - dakcyą F e r d y ri a c d S Ch oto ms kiego i Eugeniusza B r ot ki e g o, - Ostatnia więc-wiadomość o losie tego pisma, fałszywa była.

Dziś z południa o godzinie 4tey rozstała się z nami nasza naymłodsza córka M ary a. , U marła na wydoiływanie się zębów i połą,CZ' ne z niem Kurcze, Poznań dnia 2. Czerwca 1821.

Kapitan a: l yiltryi J a e g er, . .

l zona lego,

OBw"IESCZENIE.

Gdy nad pozostałym majtkiem bvwszego kupca tuteyszega Salomona l H . q l A, przez dekret z dnia 19. Sierpnia iftpi J ' ·

II II

kurs otworzony, i w tóy mierze wydane zapozwy, edyktahie za nie legalne uznane zostały, przeto tych wszystkich, którzy do pozostał« śei dłużnika tego mieć n.oga, pretensye, do likwidowania i sprawdzenia tychże termInna dzień l. Wt ze śni a r. b. przed 'Konsyliarzt m S-,du Ziemiańskieg@ E r o m h o l c, przed południem o godzinie g.

w naszym Zamka Sądowym wyznaczony, na którym aby osobiście lub prz z Pełnomocników pragnie upoważnionych, na których Kommissarzy Sprawiedliwości M e y · - r, H oyer i Maciejowskiego pmponulemy s!a« wil. śię, pod teiu zagr j.' .entem zapozywamy, iż w razie ni' stawieni«. :Q zsweini do massy pretensyami prekludowani, i względem innych kiedytorow , wieczne milczenie iin nakazane zosianie . Poznań dnia r. Marca 1821.

Kroi. Pruski S a, d Ziemiański.

OBWTESCZENIE.

Gos l nieć Zelcnitc znany pod mlas;em $ warzę n oa trakcie Warszawskim poloźoO). . O l ow M a c i t i a Z e l i n s k i e - S ' z prjy należą, cemi budynkami, ro · na wniosek opiefei na dal- ze 3 lata O li u tl ma 1321. do S. Jana IS24 roku, pu3 "e ni<; wiotcy daiacemu w dziTzawę ma Lyuź w-pujczoł y. Termin Ihytacyi na dzień JO. Czerwca rb., srana o god. inie qtey przed Deputowanym Konsyliarzein Sądu Zi miańskiego H e b d - rnann, w naszey Izbie lnstrukcyiney wyznaczony zasłał, i na takowy ochotę dzierżawienia malacyeh wzywamy. Warunki d/ieTzawne I aid ego czasu w naszey Registraturze pupil: przyznane bydz mOgą,. Każdy licytant winien iest 100. T ał kaucyi złożyć do rą' Deputowanego, W P o z n a n i u ddia 2b. Kwietnia l&ar.

Królewsko Piuski Sa/\d Zit miańekr.

Do wypttsczenia od Sr. i-tego Michała r b.

W moity > icnicy w rynku p< d Nro 60.

iest do wypusezenia na skinem dole, w ulicy W rocła s :ey lokal kwalifikui/\cy się na założenie handlu lub rzemiosła. Kał u b a.

Dodatek.

OBWIESCZENEE.

Gdy popełnione czasami kradzieże lub zaginicn;e tffektow, częścią unikaiąc indagacyi, wywodów słownych, i ztąd pochodzącycli trudności, częścią tee dla braku zaufania o skutku pomyślnym, doniesionemu przez uszkodzonych niebyua ą, przez to zaś skuteczne dziaiane Oficjalistów Pohcyinych te tri bardziey zbytnem się sui e , ile przy odkryciu objektów kradzonych niemożność zachodzi przekonania upornie przeczącego złodzieia, który prAez zmyślone twierdzenia, objekta za swą prawnie nabytą własność nie tylko udai e, ale sie_ nawet stara udowodnić rzetelność swego tw erdzema świadkami, którzy może dotąd uieznanemi wspornikami iego kradzieży lub czynów byli, Sstutki ztąd wynikaące iak nayszkodliwao; są iawne, ponieważ takim sposobem złod-iey prze-z długi przeciąg czabu odkrytym bydź nie może. Wzywamy przeto ninieyszem każdego mieszkańca tuteyszego, tak dla dobra własnego iako i powszechnego, iżby potrzebne Połicyi zapieczętowane doniositma wraz po ziiarz >nem uszkodzeniu, lub spostr/eźt niu swey utraty na piśmie przy'załączeniu akuratmgo opisu objektów utraconych czymli. p o z n a ń dnia 37. Maia 1&21. Król. Rad/Ca Regencyi, Dyrektor miasta i Policyi. · 5 B W I E S C Z E N I E Sąd niźey podpisany · ozaymuie ulnley6».em, iź w kontrakcie przedślubnym w dniu 30. z m między W. Rozalią z Trzcińsk eh owdowiałą Małachowską, e W. J ozff e m Suierz y c ki m zawartym, wspólność maiątku i dorobku wyłączone, i postanowionem zostało, i? wszystko co przyszła małżonka przy zawarciu ślubu posiada, i na przyszłość nabędzie, 00 wyłączonego iey maiątku należeć ma. W Poznaniu dnia 1. Maia ig2T.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

O BW I S E Dz E N I E. 7 Dobra TJsarzewo w Departamencie Regencyi tuteyszey w Powiecie Sred/kim położone, na 3 łdta od S. Jana r. b" do S. Jana 1824. roki publicznie w ęcey daiącemu wydzierżawione bydź maia, termin Jirytacyi na dzień 13. Czerwca r.b.,

przed południem o god/;nie ii. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego B riikn e f w naszey Izbie rnstrukcyiney wyznaczony został, na który ochotę dzierżawienia maiących Wzywamy. Każdy licytant Deputowanemu 500, Tai. kaiicyi złożyć winien, a inne warunki wRegistratttrze tiaszey przeyrzaue bydź maią. W Poznaniu dnia 17. Maia ig2i.

Królewsko Pruski SAd Ziemiański.

OBWIESCZENIE.

Do sprzedaży publiczne? rzeczy zatradowanych składaiących się z kilku set książek francuzkich, 2. łtoni, bryczki, rozmaitych sprzętów domoW\ch, wyznaczony został termin 11 a d z i t ń 4- E i p c ar. b -, zrana ogodzinie gtey w Zamku naszym Sądowym, przed Reftrendaryuszem (van tak, i na takowy ochotę kupna maiących wzywamy: W Poznaniu dnia 17. Maia 1821.

Kroi. Pru$ ki S$d Ziemiański.

PATENT SiiBAsTAcVINTC.

Folwark wieczysto - dzierżawny Ottawo, w Ekonomii Komornicliey Powiecie Poznańskim położony, na 13/06. Tal. 20. dgr. 2- d. Sądownie oszacowany, ha wniosek Wierzyciela drogą konieczney subhastacyi w terminach dnia 4. Sierpnia, dnia 4. Października, i dnia 4. Grudnia rb., zrana o godzi ie gtey z których ostatni lest peremptorycznym, pr/ez Deputowanego Assess ra Sądu naszpgo k u l e m a n n, w Izbie naszey Instrukcyiney publicznie przedarty bydź ma. Ochotę kupna maiących przeto na terrnina te wzywamy, a taxa i wrrunki ku, na kAźd. go czasu w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą. W Poznaniu dnia 2i. Maia IS2I.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

Na wnioski Wierzyceła realnego dom, tu na B hakach pod liczbą 127. poioionv, wraz 7. po I worzeei i sadem na %$. T al. 12. dgr.

Stj e oceniony, a małżonkom Karec i i m należąc" wiecey daiącemu torem publiczney subhastacyi sprzedanym zostanie, 23 wi ty, ai a d z i e ń 4. S i e r p n i a r. b., zrana o godzinie gtey przed Dele owanvm Sądu Ziemiańskiego Refeiidaryubzem Greg o r , w Zamku naszym Sądowym. Ocli ę do kupna niaiącycb l do pos.adania nie ni ckomości zdolnycb zapozy warny, dby na terminie powyższym się stawili, swe I xj u podali, i zarazem oczekiwali, iż nieruch> ID - Ści wyżey wspomuione, naywięcey di b c emu ieżeli prawa ,w\iątku mcdozwoli pr.-ysądzonemi .zostaną. Taxa każdego czasu w iiegbtraturze preeyrzauą bydź iiioźe. p o j u a ń dnia go. Kwietnia Tb-l. Królewsko Pruski SAd Ziemiański.

PATENT SUBHAST<VCYINY.

Na wi osek Wierzycieli Rendait ta Schirm er, grunt na tute y zy m przedmieściu S. Marcina pod Ućz-Q 233 położony, w dniu 6.

Cirudma 16i'j. na $jjS. Tai. eta» wany, zlc o tego się rocznie o. Zł. ll,. gr. czynszu gruntowego clo Kameiaryi o,-róiz stroźowcgo i J<;p'Hiinowego oplava, subha&towany, i przed Deputowanym Kroiew. Sądu Ziemiańskiej B rukn t r, w terminach: d n i a 2J. S i e r p n i a, d n i a 7. O. P a ź d z i e r n i k a, dn. a 15. Grudnia r. b., zrana ó gwd'inie 9- /\których ostatni peremptor cznyrn ifcst, pnbikjnie więccy daiącym w inszym lokalu Sądowym przędny b dź ma. Wzywamy prz i« o c : u /\ kupna i zdolność posiadania mr .iąrych, aby się. iv terminach tych alb, osobiś. ie albo przez Pe'no:JIo< ni. Jtow stawili, a naywię«ey daiąt /\ prj.yderjenia spodziewać się, może, ieieli żadna nie .zaydzie przeszkoda Tlxn i warunki kupna każdego czasu w Re« .gisiraturze n ?szey prj. eyrzane hydź" mogą.

P o z n a ń dnia 3. M a a i/\ii".

Królewsko pruski S4CI Ziemiański.

CYTACYA EDYKTALNA.

Królewsko Sąd Ziemiański w Bydgoszczy czyni wiadomo, iż U.U. Michałowi i Ratiarzynie. małżonkom Dąbrowskim Extrakt ugody między fiiuiź i Opli eką małoletnich D ą b r o w s k i c h pod dniem 20. Stycznia 1315. przed N'O tary us ze m IJr Go ściek, m i świadkami o 66,000. Złotych pobkicu zawar

4Qltey, i względem którey to. summy Protesta* cya w księgę hypoteczną Dóbr Sulccessorów Dąbrowskich należących w Depar'ar.-encie Królewskiego Sądu Nadziemiańskiego P.uss Zachodnich, w Powiecie Grudziądzkim polojanych, Dembieńea Rubr. III. pod Aro. 13. i Plemienty Rufer. III. pod Nro. 14.

d!a zl)\ waiącego zezwolenia opieki U. U. D a b s k i c h wciągnioną tylko została, zaginął. Na wniosek U. U Małżonków Dąbrówsk.ich wiaścifjtli izecz'iiiey nateiytości, oraz i"G.es»yotjarvus?ów t. yże, mianowicie kupca Sziuula .Vi'7'ahama i fCotmrtissaiza Sprawiedliwi' -ci !« a f a ls ki eg o wzi wnią się wszyscy ci, którzy do tegoż dokumentu prawa ułasiu. ść, zastaiś? i bądź inną preterisyą sobie roszcząca, aby o Jakowych w terminie nadzień 7. lii pc a przed W/\yrn \. e b le/\ -, Assessorem Sądu Ziemiaństlego wyzna* 5InYJIa donieśli; wprzeciwnym bowiem razie spodzi. wac się HIII.It;a, ii z ii'.vemi preterihy.s.ni Ł.-eUudo«'anemi, Instrument amortyzowany, prottstacya w księgę hypoteczną vriagnmna, wymazaną, i nowy extrakt rzeczonego dokumentu in łi-onkom Dąbrowskim udzielonym zostanie.

Bydgoszcz dnia 26, Lutego 1--21.

Królewsko - Pruski bąd Ziemiański *

ZAPOZEW M>YKTAI.NY.

Ponieważ nad m>iątkiein ni. przytomnego kupca tui-eyszego Kar o l a Jrst r<; yn a n da B e y /\ r a skiadaiącym się, zjsiładtl towarów l maieryalnych, domu mieszkalnego, ogrodu" i kąta roli, przez dekret z dnia dzi ,iey. zego konkurs otworzonym został, przeto zapozywainy wszystkich, którzy do maiątku JI'*pomnio' .ego wspołJłużnika pretensye maią, aby się w terminie do l kwidowania takowych przed Ur. H a r t m a n e m Assessorenji Sądu Ziemiańskiego, na dzień 20. Września rb., o godz nie gtey zrana wyznaczoiym. osobt» ścip albo też przez Pełnomocników na których im K < timicsarzy Sprawiediiwoś i, J akobiego, Mallow, i Wrońskiego proponujmy JIY sądzie naszym siawib, pretensye swoie podali i udowounh, inaczey z pretensyami swemi do massy preklulowani zostaną, i przeciwko innym Wier ycielom mJUczenie im w tey mierze nakazane będzie.. R e n i e z zanozvwamy z mievsca pobytu go, przedawaĆ się będą W P o d ani u cbla 2«.

.Ro.wn.eź /\ /\ . /\ /\ V d . 29 nlewlaltomego kupda -. r yn an- l . Czerwca r. b. zrana o godjJIe [o., młoda J5ey e r a, aby się, w tei tymże Sta- de, iednakie dostatecnie wyrosłe baTarry wił, Kuratorowi (e.nczasi- . u lllliesa- z pn vdziwego n a:bdaA me ynos ów Bamrzowi Sprawiedliwości H i e wiattara sei b l, u i 11 e t, Mo ne e y 1 M a l m a i s o n, z Krdposiadaią e massy się fil »cę udj . iŁ, i l wakiey zarodowey owczarni, pod i z wełną. pretensje Wierzycul I Bpw 11 w Znar.zone sąlicjbami, na robach wypałonemi przeć wnym razie si do . r4 2. zg,- i mogą być od dnia 25, Czerwca codziennie jej I I. Tytułu Y,.- L'ows c l, bitego oglądano. \ Kraiowt u;o i'nib ;<.b · JOB .! W ': b IQ- 'Podobnież pr/\edawać się będzie dnia 25.

krutuiącego u.v il*fi ym, .<;k --i*vc.

ipotią- Czerwca znaczna liczba beznagannego gniaguionym, i z.-oc-n't J1.YIU beu-Ie. zda maciorek. Inna publiczna przedaź w taMiędzyrzeca dnia Maiair21. kimże gatunkubaranowi maciorek uskuteczni Królewsko i'rus<u b'2-; Ziemiański. <<ię w H an te 11 pod L i g n i c ą dnia t% i 14.

- Czewca r b. i' h a e r.

ZAPOZWANIĘ EDYKTALNE.

Krołewsko-Pruski S d niżey podpisany nad pozostałością zmarłego w Zdunach autsczaBH5Ia i sukiennika ian a Krystyana Lang« i i ( x , sk ł adaiąc ą ?uę /\ d o m u p o d liczbą. J D D . tamże położonego na 500, lal. otaxowain g.i, z niektórych ruchomości, na wniosek Sukcessorow i Opieiuma proces «ukcessymo i kwidacymy otworzywszy, wzywa ninieyszein \vej.yńt:.ich tych którzy do pozostałości rzeczoiuy z iakiegokolwii-k powodu prawnego prettnsye mieć sądzą, aby się ma terminie łiKWula tyaiym d n i a 21. S i e r p n i ar. b., o godzinie o)J;ey zrana przed W. Sędzią B 0r e t i u s Wyznaczonym w tuteyszym Sądzie osobiście, przez Pełnomocnika prawcie umocowanego, na którego im w przypadku niewiadorności Ur. Brachvogel Sędzię, i Komnissarz Sprawiedliwości Ur Bro ecktr , Konsyl arz W oienny; i Ur. P i ł a w ski, Koramissirza Sprawiedliwości się proponuią, stawili, pretensye swe podali i dostatecznie udowodnili. Niestawaiący zaś oczekiwać może . . ' 11 wszelkie swe prawa pierwszeństwa utraci i z pretensyami B w elO l tylko do tego coby po zaspokoieniu ZL /\isza>arych się \JI, ierzyciełi z massy pozostać mogło, odesłanym fcostame. Kro t o s z y n dnia 21. Marca l.S/\i.

Królewbko- Pruski Sali Ziemiański.

Kn-lewsba Zarodowa Owczarnia.

W skutek życzenia JW, Z e r b o n i di S p o s e t t i, Kroi rzi-czywistftt;n taynegoK /\dŁ« cy i Naczelnego PreztsatW, X. Poznańskie

Antrepryza budoK>li.

Wybudowanie owczarni w Garbach, będzie pec minus lcituin dnia 9 Czerwca 1821., zrai a o godzinie 10. w Kancellaryi podpisanego ?SQtarvUoza w entrtpryzę dane, doczepo iiiliote du entrepryzy raaiące wzywaią s;ę. Warunki budowania są u Kuratora massy Ur.

Łuk a s z e w i c z a Justic- K.ommissarza do przecz\tania. Poznań dnia I. Czerwca 1821.

D o b i e l i ń s ki, N otar.

Ó B W I E S C Z E N I E Folwark móy w eczysto dzierżawny Klerykę w bliskości m asta Gniezna położony, z 193, M. morgów dobrey roli, dostarczającego inwentarza, oraz budynków mieszkalnych 1 gospodarskich w przyzwoitym stanie będących,. s ład }ąry się, ma zamiar prjedać lub wydziel7aWIC. Warunki ąa dla nabywcy dogodnie i w sposobie ułatwiającym zaproiektowane. Gdyby się kupcy znal źli, ktorzyby po 10, 20, 30, 50, (mniey lub więcey) morgów nabydź chcieli, tedy cząstkowa przedaź nastąpićby mogła, przecież w tym razie dla iednoczasowego podziału, kilku maiącycli chęć kupna, razem zgłosićby się musieli. Zapytania lis owoe życzyłbym w flankowanych hstach odebrać . Również dom móy murowany w Pyzdrach, lesr za bardzo mierna, cenę do przedania. Guiezao daia 12. M ai a iga1.

Jungfer, Archiwista.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.06.06 Nr45 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry