GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.06.09 Nr46

Czas czytania: ok. 1 min.

Wielkiego u

Xiestwa

OZNANS

I E G

O.

Nakładem Drukarni N adworney W. D e c ker a i s półki, - Redaktor: Assessor R a ab s ki.

.J mi. I

Nro. 46» - W Sobotę dnia 9. Czerwca 182 1.

o B W I E S C Z E N I E.

VJ eneralna Dyrekcya Król. Pruskiego Powszechnego Instytutu alimentacyi wdów Oficerskich w Berlinie ma zamiar przysłać tu dla załatwienia interessów S. Jańskich Syndyka swego, Urodź. Tcmpelhoff, Justyc Komrnisssrza. Uwiadomiam przeto o lem nie tylko dłużników tegoż Instytuiu, którzyby się układać chcieli, ale oraz wzywam ich, ażeby z Urodź» Temp elh off, który tu wcześnie przed S. Janem ziedzie, umówili się bliżey, uczynili mu swe propozycye, i ieźeli te będą/\ mogły być przyiętemi, spodziewali się zawarcia układu. O mieszkaniu iego dowiedzieć się. będzie można w moil m biórze, P o z n a ń dnia 23. Maia 1821.

Król. Pruski N aczelny Prezes Wielkiego Xiestwa Poznańskiego.

Pod niebytność i w poruczeniu: Szef Prezes Regencyi (pod p.) Colomb.

OBWIESCZENIE.

*. ołoźony w dębinie Starołęckiey po lewey*stronie drogi z Poznania do Łęczycy, grunt pusty, przeznaczony iest i w tym roku na mieysce strzelania dla gainjasoHU luteyezego» Ćwiczenia strzuania zaczną się dnia ł I. Czerwca r. b.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.06.09 Nr46 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry