D O D A T E K

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.06.23 Nr50

Czas czytania: ok. 5 min.

DO Gazety Wielkiego Xi<;stiva Poznańskiego Nru 50.

Rozmaite wiadomości.

p o z n a ń . Od d*ii kilku znayduie się »mIeSCIe naszem i M i Id er - H a u a tm a n n, -pielWsza śpiewacz przy k ret. teatrze w B e r l i n i e, i zachwycać będzie tuteyszą Publiczność, równie iak naszych - po naywiększey części dopiero spodziewanych - gości S. Jańskich, ewym czarownym głosem. W poniedziałek da w luteyszym tea

OBWIESCZENIE.

Często wychodzące. Urządzenia PllI.rJIllI* -wzsH«ltm meldowania prz) bywaiacy.ch i odieżdżaiących obcych a mianowicie pod dniem iojym Czerwca r. z, wydane, przypominaj się znowu wszystkim tuieysj.ym mieszkańcom, z ostrzeżeniem, iż baczne będzie miant oko na to, ażeby się każdy do tyci) zastosował urządzeń, gdyż żadnego przestępcę kara usta. . .. nOWIona nIe mInIe. Niektóre przypadki udowodniły, iż osoby trze pierwszy koncerf, na -którym śpiewać z innych okolic przyjezdne sobie stancy, na będzie powłosku i pbniemiecku, między dłuższy czas, naprzykład na cały rok naymuinneini, wielką scenę z Kopciuszka Roe- 'q> arar> źe właściciele tychże lokalów, tylko s y n i e g o . - Imiona Mi Id e r - H a u p t_O K* hlym takowych gości przybyciu i odież»» : r 1 .*,. : I .L» i'A k I d k dzie QA.io Z&; Gdy lednak przez pos!cppwarJt a II n 11 fI:- I n e, ]. .ost teczną * .Ię 01lI1- takowe- obcy Iatwoby tu tiałt) cTlnogf: prawo mią nayprzyiemnieyszego słuchaczów uba- Aieyscowości; wzywa przeto właścicieli doWienia. Oby usiłowania ich obfitym wyna mow, iżby koturaktow naiernnycli nit inagrodzone były plonem! Pan Lipiń- czey, iak tylko za poprzedi>iczem zezwoleniem k. d . ł' t k t . Władzy Policyiney z obcemi zawierali. · I. a SIę s yszec we w re na ępuJą y Każde prztstap'enie ninipyszego przepisu, » salI resursowey na GroblI. Grac będzIe uważać się będzie za opusczone zameldowakoncert V i o t t e g o, tudliez* Waryacye i nie, które nietylko karze, ale oraz innym ciąBonde aHa Polaca wbsney kompozycyi. żącym skutkom podpadać, kontrakt zaś, każdy P ani M i l d e r - H a u p t m a n n spodziewa» bez zezwolenia Dyrektoryi e.ta i. Policyi la iest ku końcowi przyszłego miesiąca w z .obc m zawa ty, w wz?lędzIe PohcYInym za , nIewazny uwazany będzIe.

Krolewcu. Poznań dnia 13. I zerwca 1821.

Gazety Paryskie mówią o zbroynem po- Król. R R . D k średnictwie Ro s s y i we względzie zakłóceń ad ca g p enc I ?,I, . yre tor między Turkami i Grekami. mIasta l o ICYI Z '. h d . . G B20wTU roznyc stron onoszą o ustąpIenIu re» łów z B u f c a r e s t u , stolicy W ł o ski e y , a »eyściu do niey przedniey straży Tureckiey.

Sybiila Francuzka Panna le N o r m a n d osądzoną została w L 6 wen na roczne wię- Zapewiedziane w obwiesczeniu dnia i3. ib!e,. zapłacenie z Al<arę 50 Franków*i po- 2.(r,Wl,a \ \Nr.o_ 51 9_ j b_ wydzierżawienie L. ,.""' ).: if' k b 1 e x.JI_ L lL.u h nalezących do klucza Starołętkiego fzech 11<<]<<(1 ęSZluW progesepWyt . folwarków Mimkewo Wielka i Mała Siare, ,

OBWIE&GZENIĘ. .

A e d 5 j a n l r A E S licytacyą, nie bidzie mmto mleysca, «Wineflo lioteien» rzeczy.

" p o z n a ń dnia 82 - C z e rw « 1 8 « .

uAUwsko-Piuska RAgencya b U.

"" lA II? . ,,,,,,«.

rPfA)l(Rakowskim W 5 ! A A L i S S S S e n & l P« n«,na trzy lata od 5. Jana r. u. uu A. "". ku publicznie więcey daiącemu w terminie dnia 30. Czerwca r, b, o godzinie 9. ziana przed Deputowanym Refendaryuszetn G r e g o r w Izbie naszey inetrukcyiney wydzierżawione bydź maią. Ochotą dzieizawienia maiących, z tern oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierżawy każdego czasu w Hegisuaturze naszey przeyrzane bydź mogą. p o z n a ń dnia 14. Czerwca 1821. Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

OB W IESGZENIE.

Dobra Uzarzewo z przyległościami w Departamencie Regencyi Poznańskiey tuteyszey , w Powiecie Sredzkirn położone, na 3. lata do S, J ans roku 1824- powtórnie publicznie wieeey daiącemu wydzierżawione bydź maią. Termin licytacyi nowy nadzień 30. Czerwca r. b., o godzinie » * q z)J;rapar przttcl. *K nIłyliam@I!J1 Sądu naszego f t r u c K II e , A instrukcyiney w. y" lICA O. · > ch z tem oznayochotę, dz.erzaw.ema *» \Y * > fi l n i e dnia 1 3 - xpieniem wzywamy, li rtj b. m. odbytym 7' 9 i o Zf. P o " p o A . Każdy licytant & 00 A A A " J d d * e .

bydź moev c z e r w c a l 8 a I . p O Z n a K X s k 4 O - P r u . . k i Sad Ziemiańskb

OB WIE SC ZENIE.

1 Professera Boy An t o ·konkurs

54« " którzy do pozostałości dłużnika Jego roieS m.gąpretensye, do likwidowania i sprawdzęi tychże termin, n a n a d z i e n 19 - S i e r p n i ar. b. , z e d Koneyliarzem Sądu; Ziemi. nsk. ego » F r o fi h o U 8 f p t «d południem «godzinie nt y wnaszym Zamku Są iowym wyznaczony, na którym ażeby osobiście lub przez Pełnol e n i ów prawLe upoważnionych (na kto. Iy<;a; Komisarze SnAwiehwosci Hoyer.

zapozywamy, iź w razie nie stawienia sie_, z swe mi do massy prettnsyami prekiudowani, wzgiAjem innych Kredytorów wieczne milczenie im nakazane m zostanie. P o z n a ń dnia 26. Lutego 1821.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

""*"*"" O B W I Ę S C f Z E Ń E E f.

Dobra Łukowo i Zerniki do massy likwidacyiney nitgdy Antoniego Carcżyńskiego Prefekta należące, w Powiecie Obornickiem, Depaitaiheucie Ht gencyi Poznańskiey położone, na 2. lata od S. Jana r. b. do S. Jana 1823 roku, wi<;cey daiącemu publicznie n» terminie dnia 4%, Czerwca r. b, zrana o godzinie ritey przed Deputowany» Konsyliarzem Sądu naszego H y l i, w Izbie naszey instmkcyiney w dzierżawę wypusczone bydź maią. Kąidy licytuiący złozye winien Deputowanemu 1000 Tal. kaucyi, a inne warunki dzierżawy w Regi6traturze naszey przeyrzane bydź mogą. P o z n a ń dnia 14. Czerwca Tgui.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

O B W I E S C Z E NIE.

Dobra Białeżyn w Powiecie Obornickim Departamencie Poznańskim położone, do m a s y likwidacyiney Prefekta A n t o n i e g o Garczyńskiego należące, od S.Jana r. b.

na rok ieden w dzierżawę wypusczone bydi maią. Termin licytacyi na dzień 30. Czerwca f. b. o godzinie 9. jrana prz>i Konsyliarzem S\du naszego wyznaczeni) został, na który ochotę, dzierżawienia T3:QCycb. wzywamy Kaźdj licytuiący 500. Tal Kaucyi Deputowanemu złożyć winian," a inno waru«<Ai dzierżawy w Registraturze naszey przeyizane bydź inog A , W Poznaniu dnia 7. Czerwca 182!.

Któleweko- Ptuski Sąd Zięmiański,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.06.23 Nr50 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry