KROXIKA :\IIASTA POZANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

B-la więc publicznoś(; poznailska sama najlrpzym Id ero'\lnikiem teatt'll pobkiego i nie uziw wtedy, że pomimo nie:-:przyjająt-('h warunków, rozwijał 011 wyhitną działalność narodową.. \\' przeci,,'ieilstwie do teatru niemieckiego, ktl'lremu hrak bylo tego oparcia o lluszę spoleczeilstwa, h'ł on i ważnym ezynnikiem polityczn'm, który lIiemalo przyczynił się do rozwoju m,-śli lIarodowej w chwili, gdy roześmiała się wokół wiona urocza, pamiętna .,wiosna narodów".

Hozdział III.

Wśród wzrastającej reakcji.

(1848--1869) no polityczne -- Znaczenie ówczesnego tratru niemiecldcg-o Loy :-'ceny poł:<kiej - owe próhy u:<talenia jej hytu - Przyjazdy na św. Jan -- Repertuar sceniczny - \Vpl-w na spo' łeczellstwo.

O:<lawi(Jłl' rok lRt8 nip wprowadził w świecie politYlznym zmian za:-:adniezych. Po dawnemu pozostała brutalIla przrmoc, Jdóra niemal wszęllzie w-tępiła nadzieje na uzykallic wi{'kI"z:,'(h swobód. Tak amo w PrusadJ. Nip<lawllY pn:t<l liheralizmu uI.gł reakcji, której głównym tpraz cclcm było zjednocz ć w,,;z'stkie paJ'ltewka niemieckie \V jeuną całość pod rgidą t\ustrji lvh Pru:<. Początpk tego widzimy". Zwią.zku Niemieckim, obejmując-m tnkze Austrję i Prusy. Zgromadz('nie mu'odowe we Frankfurcie lIadmeilskim jet jego najwyższą reprezen. tacją. Zjeżdżają się tam przedstawiciele wszystkich pail:<tewek a n;iędz)' inllemi także \V. I\s. PO:>:Hm1s1dego, dotąd odręhnej całości na terenie paJ1...;hva pruskiego. Zadanie Polaków we Fraukfureie było hm:dzo trudne. Bronić mieli odręlHlości \V. I\siętwa przl'ciwko czcmu uhpcnif' hardzo cllerg'icznie w-stęp()wauo, chcąc je Zalł1ielli( na zwykłą prowincję pru:-k. \Vszelka ohrona, choć dzicl1I8, h'ła atoli darem!lą. Zaehodnią część \V. Księst,,'a wnet odrrwallo od reszty i peddano bezpośrednim rządem pru:<kim. \,"prawdzie ITChlo petem parlament frankfun-ki został rozhity a wraz z tom jPgo uchwały na pewien czas niewykonane, nienmiej na:<tąpily jeszeze gorsze czasy, gd' Pru:<y w r. 18łii) pokonaly Austrję i ut\\.o

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry