GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.07.28 Nr60

Czas czytania: ok. 18 min.

Wielkiego

Xiescwap O Z N A N S K I E G O.

NakłademDrubarniNadworney W.jDeckera i spółki»-Kedaktoxr AssessorRaabskŁ

Nro.

60.

JI'Sobotę,

WIADOMOŚCI ZAG RANICZNE.

Z Bruxe Ui dnia if. Lipca * .Król iMośe wyiedzi* w tych. dniach do Ha3gi.

Doi* ii - f- m. zapieczętowano drukarnią Dziennika ie V r a i L i b e r a t, i aresztowano p . C o ł l e t t e, Dyrektora tegoż instytutuOd uie-lak?fcgo czaeu wychodzi! tu dziennik pod tytułem: P o c h o d n i a. Z przyczyny niektórych gorszaxyeb artykułów zamknięto i - zapieczętowaio <<irukaruia.· Z IVysp J &ńskich dnia t. Lipca.

'AdmirJicya Crtcka w I d r a wydala manifest du Oreckich marynarzy, w którym? Wjfóźdfcoc "W oyna, Itfin; xvhiizifmy przeciw tyranem naszym, it tt woyi A .arodow A . N akafkle ia nb bo, a H*rui»j nfIj wielcy mężowie. Cbr« my nkpodhgłf.iii ras z<<, go tiaro du " Kieih feaidy pAjkfed* %1« da ńiey swym maiątkitm, oknami i dzrt&BJ. Kigi?'J nie«'d n i a 28« L i p c a

· /\21 1 -

powinniśmy oddzielać wafeexooici od honoru. Szanuymy baodfcry w«ryeikieb mocarstw Chiześi bańskich. Pra*eiw Turkom tylko wjedimy wo-ynę, fctórey basłemr. Ziy£ lub ttBirsec," -O" l a t e s t <3?5Ij> 2if CbelUea * Wjispa położona na prareciw warewni Al e g o , Baszy J a n i n y, została » nocjr 2 i r. n» 13, M <i» przez Tortów sztormem zabraną., »osada w pień wycięta. Aiguisai Poseł w K onstaa syn opolt» roakazai' wszysikim Konsulom awego ».aredaw Ł ti wa n c i e,- aifeby żadnemu peddane.mt» Trsreckiesiu wepe»w*iał wsiadać nł> okręt Angielski bez upoważnieni» »go- zwttlaebności, . Z Lizbony dma · $. Ltpca.

\lfr?f)I»Y. koło- południa aawinaJ CQfcrętt IIJniowy'Don- Juso. VI. do poifil Belem, tfza -un i, ne okręty e.<<iadry/ P«>rtaga$*ldey. JDais z pKJIcoara wysiadł na I.(a Rrel Jrat.« i' rOCIIIloa Erelewife» wsretl rneIIIBb Esroeay<<* gdzie odśpiewano Te D e u m, a potem do eałi Ko r t e z ó w> w których obecności wyk o m ł Kroi przysięgę, iż ściśle trzymać eię i dopełniać będjie zasad Konstytucji, skreślonych uchwała kongrtgsu pod dniem g. Maia. Podczas tego uroczystego aktu panowała największa spokoytieść i porządek.

Z Londynu dnia 14. Lipca.

Przybyli tu Xiąię Cambridge i Witlki Xiąię M ikoł a y.

Dnia 10, m. b. zamknięte zostało posiedzenie Parlamentu w wyżsaey izbie przez L< r A da Kanclerza, Arcy- biskupa Kanterburekiego, Xrelta Wellingtona i Hrabiów H arjowby i Westmoreland, w imitniu N. Kró la, następuiącą mową Królewska, p 0wiedziana przez Kancltrza:

Milordowie i Mości Panowie ! "Rrol J. Mość polec ił nam donitść WP aROfii, ii stan okoliczności publicznych dozwala uwolnienia WPanów od posiedzeń Parlamentowych, db czego uchwalił zamknięcie C9ny<hźe.

"N ie może zaś tego uczynić, nieoddawszy ualezytey pochwały pilności i gorliwości WP-i-nów z dokonania trudnych i ważnych «fcynności, ktoremi <<ię Parlament zatrudniał.

35 Kzegolcieyszem uwaiał N. Pan ukontentowaniem, ii bank Angielski, z mocy nadaney mu powagi w jględem wcześnieyszego rozpoczęcia wypłat brzmiącą monetą, niśli ie przeszły u hwalił Parlament, był wsianie · wprowadzić w obi< g walutę krusczową. - Bozkazał nam Kroi JMość, zawiadomić WP anów, iż ciągle od mocarstw sprzymierzonych naywicksAe odbieri zapewnienia ich przyjacielskich dla teg > kraiu chęci.

Mości Panowie Nizszey Izby! "Uriowaini*-; i jesteśmy od N. KrM3, oświadczyć W Panom wdzięczność za uchwalone summy dla rozmaitych wydziałów pu

0$<

blicznych. Lubo wydatki na słulbę publiczną w ciągu roku nlnleyszego znaeeiie zmnityszone zostały, to wszelako spodziewa się Król i SU-ii, 11 trwaiący ciągle pokoy i spokcyność w feraiu, dozwolą Mu nadał tikich osczędioś i, które obiawiorym przez Parl.ment sprawiedliwym ocztHwafiiom Z.U, tłr. ie odpowiedzą. - N. Kroi roa« kazał nam, zapewnić WPanów , jz Mu nadet przyiemno było dowiedzieć się o urhwalonem przez VV P anów dla J ego Króle wi> oskiej MosiiAXigch Clarence, opatrzeniu.

rtRorelowie i Mości Panowie! "Kroi JMość z motneffl sposirzegał ukontentowaniem ciągłą spnkoyność i dobry porządek w łych kr*iu okolicach, i tore przed niedawnym iescze czas» m wstanie zaburzenia zostawały. - Ubolewa sczerze Jkrol JMość, ii w JIYH lu okolicz! ościach Królestwa stan rolniczy ciągle itscZe z licznemi w - hzyć musi przeciwnościami. U śilrem będzie N. Króla starań« m, za pomocą ścisłey uwagi na ograniczenie publicznych wydatków, użyć wszelkich sposób iw na uwoli,ieiiie_.krbiu od obecnych Jego cięitrow; wszakże ńie moAe być tayno WPanom, ii ponuślny skuuk wszystkich tych usiłowań, zawis! scztg 1 ey od liwałey wewnętrzne) spokoyiośei, i Król JMość zdiiie się z pewnością na lii ci e ; rj.ez W Panów wszelkich w moc\ Ich będąo\ihśrodków, wceluut+zyrnai ia w kraiu po*łuszeńt*a prawom 1 jedności między wszystkimi N. P- 'na. podda*, ymi." w

Bada tayna oświadczyła się w przedmiocie prawa Królowey do koror .aiyi, ii prawo to. iey nie służy. Oświadczenie to potwierdź ł Kroi, a Lord Sydmouih doniósł o tera Szambtlanowi Krolowey, Lordowi H o o d , pod d. 11. Królowa oświadczyła nat) « hrniast Lordowi S y d m o u t h na piśmie, iź ma zamiar bydź przytturmą obrzędowi koioi acyirteinu i iądała wskazania iey przyzicoju AO mieyeca. Jaką od; biała na to udAiowituź, oie wiadomo dotądtt Wyprawiony cegday do Neapolu goniec, został 4r\ miit od M a d r y t u od kilku ludzi napadniętym, złupionym i nareszcie zamorduwa YIII. Pleban M b nM o zniknął. Na próżno stan n o się dotąd odłryć mitysee itgo pobytu. rLik-d%*i.o tu nayiurowiey gry hazardowe. Margrabia Ga s a Y ru i o, Poseł nasz pTzy dworze Fraoauztim, wyieźdża iutro do P a r y i a.

· Niezły hać nic więcey o wyieździe Króla do Sacedon, - Generał !' e p e pożegnał się tu z swymi przyiaciolmi. Wyieźdża on niezawodnie do Łondynu.

Dwór Rzymski nie raczył dotąd stfcularyaować zakonnic.

Z Moguncy dnia 12. Lipca.

Gazeta tuieysza zawiera o N a p o l e o n i e , roię<!zy irmemi co następuje: "Czegóż to' «;<sy i okolicz ości r iezmieniaią ! (»dyby mąż ten umarł był przed jociu laty, dzwony polowy E u r o p y głosiłyby zgon iego, wszystkie dwory przywdziałyby żałobę, nsywięksi mo«cy popisywaliby się z swym darem «YTO)J;ry, wszystkie koś.ioły F r a ncyi czmijmi byłyby okryte całunami, czytalibyśmy luźne ody i elegie! Dziś szło za 'iego trumoą kilku wiernych towarzyszów niesczęścia i k,Stu Angielskich'oficerów, cieszą«ych się może p o bI e T Q e z uwolnienia od obowiąjkow straży iego, przeiętych atoli zr,ikomcścią scsęścia doczesnego. Zamiast kosztowego Ta 3 us o 1 e um, skała na którey ura-rł, ieet i.go pomnikiem, strasznym i wielkim iak los iego."

Multany i Wołosczyzna.

Oto ieet odezwa Kichaj ą B ey dowódzcy korpusu Tureckiego wydana f rzez niego po aaleciu » a s s, o ktorey 03TK-niliśmy w zaprze!'fełytn Numerze gazety naezey ;

ODEZWA D o Isprawników, Boiarow, Dyakanó», Szlachty niższego stopnia, Ruptatchen i innych mieszkańców. "Potęśny } łaskawy nasz Rząd otrzymawszy wiadomość, iż ierou podległych Raj as w obudwócli Prowincyach M u i t an a c h i Wo ł o s c z y z n i e, buntownicy Greccy uciffcaią w różnym sposobie, rr.buią, u b A ą i przywłasczaią sobie ich m.iątki, dla oddalenia tego nieflcze > ia, na które oboietnie patrzeć nie mógł, wysłał woysko pod'nsezera dowództwem w te prowincye, aby owych obłąkanych, którzy uigii oręż bez wezwania a tak w G a II a c u iako też na innych , mieyscach i tu za naszóm nadeyściem ukrywają się, Ścigać i gdziekolwiek spotkani będą, śmiercią karać. Stosownie więc do tego, wierDl Raj a * etaraycie się be a żadnego względu donosić wszystkich ukrywalących się, poi ie" f ' k, ó r z >' takowych u taią, zostaną naysmrowiey ukaranymi. Nie o b . wizycie się ty eh Judzi, na wezwanie nasze a raczey rozkazy powracaycie do domów, bądźcie spokoyni, uprawi"ycie pola i zaymuicie <<ię bezpiecznie dawnemi uafzemi pracami, albowiem ci, ktorzyby nieehcieli poyść za tą r.dą, mazani za należących do kiassy buntowników, bęuąufcarani. Z resztą, ponieważ nieodzowne' iest staranie zapewnuiące potrzeby dla wyżywienia woyeka; przeto załączamy tu spis, zstr.ególbą łaskawością rozłożony na obwody. Dla przyśpieszenia rozpisanych potrzeb w dttifttb dziesięciu, upoważnione są właścwe osoby; ze strony waszóy wyznaczeni bydf powinni także umleiący pisać, którzyby ooHawy dokładce zaciągać mogli. 2 ogółu zebranych potrzeb ma bydź zr:b ony i tu nadesłany imienny eph, od kogo takowe l« dostawione wraz z wykazem summ należących się. Bądźcie gorliwi w dopełnieniu tego rozkazu, «n.kaycie wszelkiego ucisku i przeszkód, pocitwai «i, którzyby Ul; w (Jl mierze stalie«inoji'BI, DeX wsględtSw śdągną na siebie lal<;. Gdyby na teraz nie było wszędzie pszenicy i ięczmienia; więc takowe wzięte 51II3lI, bydź tatn, gdzie <<ię znayduią, bowiem przedsięwzięto kii środki, by tako w« dostawy zostały w przyszłości zapłacone i nikt nie poniósł szkody.*« Z Odessy dnia .27. Czerwca.

Ciało Patryarchy G rz 6 gor za pochowane ma bydź z przyzwoita okazałoś.ią. .Dziś »godzinie 9. 51 rana zwiastowały to wystrzały działowe i huk dzwonów. Zwłoki przywieziono z kwarantany do kościoła, Nb pływ «nies2kańrów i wielu przybyłych zsąsiedzkiey okolicy byt niezmierney; wszystkie ulice napełnione były ludem, a każdego, na kogo tylko szuclIo się okiem, widać było rozrzewnionego śmiercią iego; etarzy i młodzi ronili obfite łzy żalu, aświttuosć obr2ędu była nie do opisania. Wszyscy Biskupi i xięZ3 «kołiczni towarzyszyli temu obchodowi. Karawan wspsniały z 6 żałobnie przybrahemi końmi wiózł ciało. Wszystkie władze woyrtowe i cywilne uświetniały teo orszak żałobny. Wszystkie w porcie stolce okręty 1 baterye dawały Z dział ognia. Pochód trwał trzy godziny; poczem zaprowadzono ciało do kościoła Metropolitalnego, skąd po dwóch dniach, to iest w niedzielę, do kościoła Greckiego «awiezione zastanie. Z Odessy dnia 1. Lipca.

Dziś pogrzebano Patryarchę z całą okazałością. Zasczyty żałobne oddawano rau te aame, co Marszałkowi. Z Pwyha -dnia 14. Lipca.

Podług zeznania Generała B e r t r a n d pewną iest rzeczą, ii pismo, które wyszło p o d tytuł e m: "b e s T r e n t e - u n j o u r s," iesŁ dzieł.em eamego. N a n o l e o n a '; , . JaK Wlaaomo zapIsał on swe ruchomoscl G e n e t r t o w i 8 . r t f » n d i H r a b i M o n t h o lon.

Pomiędzy temi ruchomościami znayduie aie.

wiele pięknego srebra i kewtowney petęda5 . fttaftt * e ** TM*

Margrabia S a n t a - C r u z , były tuteyazy 'Poseł Hiszpanii, mianowany od dworu Hiszpańskiego do znaydowaoia się na fcoronacyi Króla Ar;g i-lskiego, wyiechał ztąd do Londynu.

Na rachunek Deja Algierskiego buduią w M a r s y l i i kilka fregatt. Z Wiednia dnia /f Lipca.

Podług listów z H e r m a n s i s d t udało się I p s i l a n t e m u w 3 - 400 wiernych swoich ludzi, dopaść naszey granicy. Znaydował on sia W domu kwarartany, i spodziewany był za dni kilka w stolicy Sied miogro dza. Nie wzbronił Rząd nasz przyięcia w państwach naszyli wszystkim uszły m h e t e r is t o m , którzy się nieuzbroieui w łicznycli kupach na pograniczu naszem pokazali, odmówił go zaś łupteźnym i niegodziwym Arnautom, Albańrzykom i Wołochom. Wychodźcy greccy straszliwy wystawiała obraz wypadków na Wo ł o s c zy z n i e. Zaiadłe 1 bisurmany pustoezyły wsrystko ogniem i mi'czem, aabiidiąc tysiące n»ieszkańeó.w l«b . wlekąc do niewoli. Tak nazwany święty orszak blisko z i, 000 ludzi złoźo- iy, został i rozsiekanym, tak ii mało co z niego pozo- I atałe. Była to sarna Grecka młodzież, która odebrała swe wykształcenie w obcy-h akademiiach; złym k*iatem G rt c y i upada i nadzieia większey w czasie cywilizacyi u go znękanego iarzrnem narodu. - W E u K a« t e ś c i a spadaią codziennie głowy. Żydzi w nadziei ogarnier.ia całego handlu po wytępieniu Greków, oskarżają wszystkich Greków iako stronników I p e i l a n t e g o , których Turcy zaraz chwytaią i niezwłocznie tracą.

Powszechnem iestTurkówhasłem: "Śmiere wszystkim Chrześciianom!" Na Woł o i c z y z n i e ukrywać się ma iakie 100,000mieszkańców po lasach. W T e r g o w U te spalono w domach około 500 kobiet. dziec. Z Od- aS T odebrali.«, haty prywatne, zaw.era.ące wiadomoa« z Konstant y noP ola ai do «o. C«rwca. Pedlu* llIcb )];0 wali od owych straszliwych wypadków pod«zas Świąt Wielkanocnych, wyśledzono niedawno i natythmiaet powieszono. W innych Jietach z Konstantynopola d 19. Czerwca, odebranych w O d e s s i e, twierdzono, i£ Porta nie kazała oddać" Posłowi Rossyiskiemu Baronowi S t r o g a n o ff ostatnich du niego e O d e s s y listów. Z Zurich dnia 20. Lipca.

Duia 51. b. m. rozpoczął się seym w przytomności dwóch tylko obcych Ministrów Pru«kiego i Hiszpańskiego.

W głosie zagaiaiącym mówił Prezes (Pan Weiss) ośrodkach mocarstw sprzymierzonych zeszłey wiosny przedsięwziętych, zupełną oddaią"- im sprawiedliwość. Na pierwszem posiedzeniu wyraził się ieseze mocniey i obszerniey w tym przedmiocie: "E u r o p a , r? ,ekł on i winna mądrym i wspaniałomyślnym rozporządzeniom mocarstw sprzymierzonych swe zbawienie i istnieuie. Fakcya L;" <_Ae Ftan - cy i zagrażała tronowi Królewskiemu. Dowcdzą tego liczJie spiski, które ze wszech stron wybuc bnęły. W N i e m c z e c h pisarze, Itórych zasady równie są niebezpieczne, iak sposób i zwrot uh tłómaczenia się, uwiedli umysły, zwłascza młodych ludzi, których głowy tak łatwo oszukać można iak ich serca; wspólne sprzysiężenie się gotowało {«rawyrn tronom zgubę; naczelnicy it go nie Sadzili nawet za rzecz potrzebną, taić się z zamiarami swoiemi. 4f - Potem przeszedł Fan We i s s do wypadków w N e apol u i P i e m o n c i e, wystawił żywy obraz tamecznych re-wolucyi, i środków iv celu przy wiedzenia ich do skutku, j rzekł: A ,Spokroyność publiczna w pogranirzney Szwaycaryi przerwaną tylko była w kantonie Tee«in, przez co rząd tego kantonu ściągnął na siebie sprawiedliwą naganę za popełnicie w publicznym zarządzie błędy i za pomazania, które w rzeczonjm kantonie mitysce

Rozmaite windomo $CX.

Podróżny wiarogodrty - pisze gazeta Berlińska - który bawił praez 5 doi wRone ta n t y n o p o l u, naocznym był świadkiem tamecznych zgróz topienia i t, d., podaie liczbę wytraconych iuź Umżo Greków na 2,000, a tak nazwanych Franków na 150.

Grecy pochlebhią «obie, ze przynayraniey w przeciągu dwóch lat potrafią wypędzić Turków.

Wiadomości o Wołoszczyznie i Multanach. VII.

(G i ą g d a l s z y . ) Wpływ klimatu - Wychowanie Boiarów - Szkoły - Język - Ubiory, muzyka i taniec, małżeństwa, rozwody - Zabobony - Duchowieństwo. y Sąsiedztwo góry K l a r m u s i czarnego morza z iedney strony, a gór Karpackich zdrugiey, czynią klimat obu Xiestw bardzo zmiennym, i sprawiaią wiełe odmian zimna i gorąca. Północno -zachodni wiatr wymaga nawet w leiie ciepleys«ych sukien, południowy wiatr sprowadza piękną porę, która iednakże długo nie trwa, W Czerwcu i Lipcu spadaią duże depcze, które regularnie co wieczora wraz z nawałnicą i grzmotami powtarzają się. Zima iest zazwyczay bardzo długa i nierrzyitm'na; raptownie w Maiu naetępuią gwałtowne gorąca, a tak nie znaią w tych stronach umiarkowanych powabów wiosny. W Grudniu zaczyna się zima i trwa z iednatową mocą aż do Kwietnia, poczęta Wilgotne i niezdrowe powietrze aż do Maia panuie. D u n a y i wszystkie do niego spływaiące rzeki, marz.ią tak mocno przez sześć niedziel, że naywiększą artyleryą można bez niebezpieczeństwa przez nie prowadzić. Śnieg leży w obfitości przez Stycze/. i Luty, a wszelki związek utrżjmuie się saniami. N ayfuetnieyesa pora pamile od Wrztśńi» do Li zdrowe. Podróini, którzy nie są zaopatrzeni w ciepłe suknie, są wystawieni na febry i gorączki.' Ta zmienność klimatu, wilgotna ziemia, i wiele moczar maią widoczny wpływ na wszelkie płody kraiu. U ilki, niedźwiedzie i lisy są tutay niezmiernie boiaźiiwe, a chociaż w zimie małerni chodzą stajami, przecie rzadko kiedy ludzi f.apadaią, Zwierzęta domowe wyscztgóbiaią się łagodnością} woły, nierogacizną, pwce, ptastwa i zwierzyna maią etnak nieco łykowaty, ogrodo*i»y mało przyjemności, a kwiaty słaby tyllo zapach. Sami nawet mieszkańcy leniwi, maiętni bez mocy, z wielką odrazą do umysłowych zatrudnień. Wychowanie Boiarów ogranicza się na czytaniu i pisaniu swoiey mowy oyczystey i N owogreckiey. Niektórzy uczą się takie po Erancuzku, lecz bez źadney gramatyki; kto wie itscze do tPgo zacytować kilku dawnych lub sławnych autorów, sklecić kilka złyih wieruj.ów, a zaraz zowią go literatem lub poetą i uchodzi pomiędzy swoiemi ziomkami za wzór jeniiuszu lub utalentowanego ».złowię ka. W młodym wieku oię odbiera skłonność do nauk żadnego zachęcenia, a w późnieysa-ym. staią się zsbiegi o urzędy, małe kabały dworskie, gihn terye i rozne rozrywki, prztdmiotem wszystkich zatrudnień. Od kilku lat pozakładano w B u kar e ś c i e i Lassach publiczne szkoły; Kząd utrzymuie ie swoim kosztem i opłaca nauczycieli ięzyków Włoskiego" dawno i nowo-Grtckiego, iakoteż pisania i rachunków. Liczba uczących się wynosi teraz a o o, którzy po naywiękezey części są dziećmi uboższych B< - iarów i kupców. Dzieci bogatych Boiarow edbieraią swoie wychowanie od prywat* yrjJ nauizycieii, którzy nayczęśney są Grecku mi · Xieaml'. T o ż samo dzi« ie się z wychowasciem płci nitwieściey, nie maią nawet czaejj Wtgoś się uauczyć, gdyż podługjjanuiącegpzwyczuiu bsrózo wcześnie za mąż iść muszę. N ie stara bię Ukzc ŁUad o gru town * o be-znaymi uie mitszk. ńcow z zasadami r-eligiypemi, a zwyczayi ego poięeia nabyviaitt z codziennego ćwhzenia. (Ciąg dalszy nastąpb) WZTJTRAY . ... . . . ... .

dla fabrykantów i rzemieślników'. Na rozkaz J. W. Bulow Ministra handlu" rzemiosł i budownictwa». Wydane pizcz Deputacyą techniczną przemysłu. Berlin 1321. W iak szlachetnym d uc h u, ink wspaniałomyślnie, za pomocą iakich dogodnyli śrocikóWj J. W. B li l o w, Minister Stanu, kieruie udoskonaleniem przemysłu fabrycznego, okaznią te wzory, wyfdane Z lego rozkazu, nie na handel, lecz dia bezpłatnego uh rozdania bibliotekom, władzom i związkom przemysłowym, mianowicie zaś kunsztowni kom-, usiłującym stać się za pomocą dobrach wzorów użytecznymi, w n a gro d ę i zasczy ce n i e. N agro da ta dostała się w podziale P P. H e ym a n n, braciom', prz'edelehii:lcom Wrocław« skiey fabryki obiciów (skład ich w Po z n a n i u znayduie się u PS mona H.. rnnann w rynku)" iak się to okazuie z wydanego do n uli n-3KrypIII Ministeryalnego dnia 2t>. z. m, w następmacry osnowie: "W dowód uznania staranności W Panów "o wydawanie- fabrykatów, dogadzaiących wy"maganiom dobrego gustu, przesyłam W Pa"nom ex< mplarz pierwszego oddz.ału ułożo"nych z nioiego rozporządzenia wzorów dia "fabrykantów i rzemit ślnikćw. *' B li low.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

N ad maiątkiein zmarłego tuiay piekarza K a»rola G-ottfryda Kreczmer, na wniosek sukcessorów beuefixyalnych process sukcessyino - likwidbcyiny otworzony został. Wyznaczyliśmy przeto termin do generalney likwida« CYl na dzień g. Listopada r. b. .Zrana o godzinie Otey* przed Deputowanymi. S. Z. B j li k n e r w Izbie haszey instruh y,I);ney i na takowy wszystkich nie wiadomych wierzy ciel?, kiorzy do, tty pozostałości pruetj. sye im& ńińiein-aią', zapozywamv, aby się al:tio osobiście, all», przez Pełnomocników 00'« etPttczme upoważnionych stawili, · * pllIBBBye men.a <iu lakowych soagaiace się złożyli, N!e»tauaiący spodziewać się może, iź prawo swe utraci i 10 mu tylko na zaspokojenie iego przekazałiern zostanie, co po zaspokoietiiu zgła «zaiąeych się wierzyciel z massy poęowutike * Tym wierzycielom, którzy dla wielk ey od iegłości osobiście stanąć me rnoga" i znaiomośt-i w tuteyszem mieście nie inaią, podaiemy U. Ur. Weisledra, Guderyar.a, Hoyera, Łukaszewicza i M aoeiowskiego Koramissarzy sprawiedliwość A za Mandataryuszów , których w dostateczna, informacją i pieI nipotencyą opatrzyć potrzeba.

, W P o z n a n i u dnia 25. Czerwca Ig2i.

Krulewsao-Pruski Sąd Ziemianek}.

ZAPOZEWEDYKT AŁNY.

Zapozywaią się ninityszem wszyscy ci, którzy do summy 4x7. Tal. 2j. dgr. 6 f. na dobrach Paraniu w Powiecie Inowrocławskim, 2 mo.-y prz!znaczenia byłego dziedzica M itieia s ł u b i c k i e g o, i podług rekognicyi 2 dn a 13. Lungo 1788- r. dla S tanisł a wa S J B bitki ego zaintabuiouanty, i do wystaw.o nego na takowa Imirumeritu w czasie wojennym od roku ijjoó. do 1815. zaginionego, prawa własności, cesAyi, zaetawti, lub V\t\e. \R1«. łersye mieć mniemaią, aby w oziminie na d z i e ń 3,. L i s t o p a d ar. b. przr-ct ;lP. AuskuJtatnrem P a tzke wsznatzon\(n, osobiście, lub przez upowaźnio' yeh Pełnomocników, na których tutevszyeh Kominisearzy Sprawiedliwości, S z u l c a, Rafalsbtgo i Guderyana przedstawiamy siawili"się, i ewe pretensye zameldowali, rjdyź wraj.ie. przeciwnym ztakowum wykluczeni zostaną, i rzeczony Instruiront umorzonym i wymazani* ow«go z książki hypoieczney Pierama nakazanem będjie. Bydgoscz dnia 14 Czerwca igat.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

OKWIE SCZENIE." Kólewsko- Pruski Sąd Ziemiański niźey podpisany ninieyszetn czyni wiadomo: iz W.JPanm WiKtorya Nepomucena Rutterówna, i tut<;ASjy Sędzia W. K a ulfu s f, vzaWritym w Pco.namu pod dniem 2Jgo Września r. z. nrędzy sohą kondakcie przedślubnym WspólnoŚĆ ma ątku W) leczyli.

Łrotoezyn dnia 24. Ivfria ig 2 i.

AróJ. Pruski Sld Ziemiański.

11 1«

Z AP bZEW.

Wszyery Wierzyciele do kassy 2go Batalion nu Pruskiego Pułku obrony kraiowey wXięstwie Poznańskiem, pret«nsye od dnia ige Stycznia do ult. Kwietnia Igao. mieć mogący, zapozywaią się niriieyezem: aby pretensye 5Woie w terminie dnia 1* Września 1821., o godzinie 10. zrana przed W. Sędzią L e n z , wyznaczonym zameldowali, i. udowodnili. ; w razie prztciwnym, prawa swe do kassy utracą i z pretensyami swemi tylko do osoby tego, z którym kontraktowali, odesłanemi zostaną. Kro t o s z y n dnia 5 . Lu te g o t g 2 i.

Królewsko- Pruski ŚAd Z emiańskt.

O B WI E S C Z E N T 137Z zlecenia Prześwietnego Królewsko Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, sprzedaną bydź ma drogą potrz- bney subhastacyi kaminic» do massyfconkursoweyKarola Fry-der.yka B r a u n 1 aleiąca, tu w Rawiczu w rynku pod liczbą 15 położona, która sądownie na 5000 Talarów ztwierdzoną zostawszy. Końcera' tego więc wyznaczyliśmy następujące termina iako tu:n a d z i e ń 2 3. L i p c » , na dzień 25. Września i perempłoryczny na d z i e ń 33. L i s t o p a d ar, D" wzywając oeho nikow i nabycia prawo inaiących ninieyszem, aby w dniach namienionych w demu posiedzeń naszych się stawili, podania sw' ogłoś li i naywięcey daiący, iezdi iakit przeszkody prawne ntezaydą, przyderztnia spodziewać się może D taxie i kondycyach sprzedaży każdego czasu w Registraturze naszey powztąść ruozng wiadomość, Bawicz dnia 26. Kwietnia 182U K ról e m * k o - P r u s k i Sąd P o k o j u , P ATENT ŚTJBHA"ŚTACYINY.

Z mocy zalecenia Prześ. Sądu Zi« miańskiego w Poznaniu ma być w diodze extkucyiney sukceseorom W i l h e l m a J u n g i należący, i na mityskim Grodziskiem połu położony kawał gruntu 10. Morgów zawieraiący, który w trzech polach się znayduie i na 600. Tal. oceniony iest, z osobna lub razem naywięcey dającemu sprzedany. Wyznaczyliśmy więc do tego termin - ' aa dzień 17. Września r, b t «tossnamy chęć nabycia mających i w stanie zapłacenia bodących o lem, aby się w tym terminie stawili, i licyta swe podali, a może się, naywięeey daiący przybicia spodziewać. B u k dnia J. Lipca iSHKról. Pluski SAd Pokotu.

ĆYTAĆYA" EOYK.TALŃ5! " N a skargę A n n y Kra w c z y k o w e y z wsi Szołclry Powiatu Szreinskiego, naprzeciw męi» w i s w e m u F r a n c i s z k o w iKr a w c z y k , żołnierzowi polskiemu, dopraszaiącey się, aby z przyczyny nieprzytomności iego od i$n. loku, pozwolenie do wstąpienia w nowe małieńntwo udzielone h y zastało, wyznaczyliśmy do instrukcyi sprawy termin na dzień 2 2. Października r, b. po' południu o godzenie 3. w izbie Sądowty tu przy tumie, na który to termin obkarzonego pod zagrożeni m zaocznego postępowania niiiieyszem zapojywamy. W Poznaniu dnia Ig. Lipca 1821.

Sqd Konsystorza Generalnego Biskupiego Poznańskiego.

('pocTp > X. Tiepanowski A. G. P.

CYTALYA LIJYIITIU-NA.

Na; skarcę Tomasza Mgeik kuśnierza zLubasza, naprzeciw żonie swey Magdalenie z Dyby sławskich z Wronek, doprasz.fącego «ę, aby z pizyezjny złośliwego od lat 14joddalenia się iey, pozwolenie do wstąpienia w nowe związki małżeńskie udziełon * mu zostało, wyzuaczyliśrny do odpowiedzi na tej, skargę i do instrukcyi sprawy terminnadzień 26, P azdz iernika r. b. po południu o godzinie 3<'ley w izbie Sądowey tu przy T unie", na który to termin oskarżoną pod zagrożeniem za-ocznegoApostęjpowania nimieyś-em zapozywamy. W P o z n a n i u dnia so- ŁJpca 1H21.

Sqd Romyttwta Gtmrnlmgo Biskupiego Pozn ńskngo.

(p;>dp) X. TiepunWŚkt, A. G. P.

u W piąti K dnia 3. Sierpnia rtiei)lko będzie jBWyi-zayna muzyka w ogrodzie lesuisowym, alę ttź późmey III uroczysty p.bchód dnia tego będzie takie muzyka na sali. a ogród bidzie «świieony, o czeitt uwiadomią Szanownych Członków Resursu P«łsmańdwas7 Lipca IfcaJ.

Dynkey a R e s u r s u W domu lożowym.

66r

Do przedania dwie bberze, z których iedna w mieście obwedowem Regencyinem, druga w małem, Uf» ludnemr mieście i ostatnia moie także bye wydzierżawioną.

Kantor Poleceń wPoznaniu w ryisku Nro. 8&> OTWTESCZENIE * dla p "zestrogi p ubliczney. Gdy z męiem moim Kalixtem Malczewskim w trakcie itstein rozwodu, wifcc przestrzegam Publiczność, aby temuż na unie moi e lub pud pozorem wspólności maiątku iklney pożyczki nieczyniła, ponieważ bI a - snego maiątku długi iego zapłacić prawnie obowiązana, nie iestem. Poznań dnia 81. Lipca ig21.

Barbara z Cielmowskich Malczewska.

List gończy.

F e l i x c z y l i F e l i c y a n M li h l b e r g, k t ó ry iako Sekretarz w służbie moiey zostawał, znaczną summę pieniężną okradłszy w dniu 5.. m. b. z służby mojiey uciekł; ma pełną podługowatą twarz, nie wiele wKlęśnioriy nos; ciemne włosy, któremi łysina przykrywały; niebieskich ocz, z których Jewo uu.łą łosczke A zasłoniało; cjarney iasney brody. Wczasie ucieczki miał szaraczkowy &urdut, podobnym maszystrowem kołnierzem; czarny frak A z-sukna cienkiego i tegoż kolo.ru spodnie; aksamitną kolorową westkej z krótkiemi cholewami boty; niebieską czapkę" z oblaniQ czerwoną; gdzie takie do tegoż płasez niebieski z czterema kołnierzami, tegoż koloru wstążeczkami obszywany; lat ma około dwudziestu czterech; mówi dobrze po niemiecku i po polsku i nieco po francuz Vu, Wspomniony M li h l b e r g , zapewne podpisem, moim i pieczeeiANoiaryuszowsVa, albo moi% rodowi!A zaświadczenie sobie zrobił.. Cywlme i Woyskowe Władze upraszam wyrażonego zchwycić, i tu od słkć. Kro t o s z y n d n i a u . L i p c a ł-g&fe B 2 o e c fe er, Konsyharj. Woienuy i K o m niissa rz S p ra wic d 11 w.ości» Magazyn trumien, wsznltugo gatunku, zi łożony przez połączonych stolarzy, znaAduie się. w tak nazwaney Psałteryi na nowym Rynku Nr.. sóov ( ·

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.07.28 Nr60 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry