GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.08.11 Nr64

Czas czytania: ok. 17 min.

Wielkiego

. * ... o ,.., -,- -

! BibUo:

>.n

Xiestwa

OZNANSKIEGO

Nakładem Drukarni NadworneyW a i spółki.-Redaktorr AssessorRaabskŁ.

Nro» 64« - W L ot<; dnia n. Sierpnia 1 8 * « ·

WIADOMOŚCI KRAIOWE.

Poznań dnia 10. Sierpnia.

Jego Królewicoska Mość Xiąźę August pruski, Szef całey artylleryi, odbywający po droź inepekcyiną, przybył tu wczoray przed południem w naypoźądańbzem zdrowiu i po krlkagudzinnem wypocznieoiu puścił się po południu w dalsza drogę do Śląsk a, mianowicie do Wrocławia. Tuttyeze władze «ywiłne i woyskowe korzystaiąc z tey pomyślD1Y sposobności" złożyły Xiai<;ciu głębokie »ne uszanowanIe.

WIADOMO ŚCI ZAG RANICZNE.

Z Madrytu dnia if3. Lipca.

Mamy nadzieię, ii ludzwyczayne etany C o r t e s zgromadzą się iestze przed ». Pa tfdzitr ik». i fe wychodzący Deputowani będą znowu mogJi być oblanymi nr następne posiedzenie* M e r i n o poriobut* bawi · ii c o g a i to W BaioBJiie.

Od Menu dnia 1. Sierpnia.

Gońce między P e t e r s b u r g i e m i P aryżem hifrgaią nieustannie przez Prankfo rt. W 24. godzinach przebiegło trzech gońców z Petersburga do Paryż», a dwóch' z Pary źa do Petersburga. Według pism publicznych maią być w S a c h s e n - W e i m a r towarzystwa mistyczne, zost.iiące w związkach z wielkem mietycznem t warayetwen» w B a z y l e i i winnych miasta-h Niemieckich. Zabrano wiele ważnych pełnych obskurantyzmu papierów. Król Angielski odprawi niezawodnie po« drói doHannoweru ku końcowi WrzesnIa. Podług gazet Londyńskich ma takie odwiedzie B e r l i n i K a s s e l. Doniesienia o powodzeniach Greków W MoreiiGrecyi bardzoeąodmienne. Te> I tore eprzyiaią ich sprawie, głoszą, IJ n j e t>Uo posiadaią Patras, ale oraz miasto T r i p o l i z a, stolicę M o r e i, przyległe III o .

- Kgfirie 'i cblnloy morskir ; że E p i r , JI &ar n a n 1 a i E t o ] i a powstały na ich korzyści ie w A 1 b a n i i tylko P r e v e s r, w T e s6 a lii tylko Salo nik a daią iescze odpór; że nawet E y va li (na wybrzeżu Azystyck .ein, naprzeciw M t I t e l i n y) oburzyło się przeciw Turkom. Inne znowu wiadomości twierdza., iż Turv y wciąż iescze obl"'gi;ą A It go Bcszę; iż poc tępy Greków w M a c e d o i i i i i T e s s 3 li i eą małóznaczące; że S e T w i a , nie dowie rzaiąc zaścitrmemu mocarstwu, które Grekom nksprzyia, iest ritczynną i i. d.

Pewien Szanowny Niemiec, który data J O. Maia opuścił wyspę S. H e l e n y, opieuie w liście swoira dnia iii. Lipce z G r a v t s a n d ostatnie chwil« życia N a p o l t o n a . "W nocy sB-4- na 5. Maia dopełni! N a p o l e o n , który iuź dawno przekonany był o swym etanie, między 1 - K godzina, wszystkich kościoła swego obowiązków, Zraria dnia 5. Maia rzeki poruszony d-r iedntgo z swych lekarzyj Popełniłem wiele hłędow; dopuściłem nawet zbrodni; lecz serce moie nis miało do nich wpływu, I Wymagano ttge* odemnie. Nie miałem dostatecznego doświadczenia; sława tnoia przewyższała móy rozsądek; nadto odebrałem wychowanie WeFraiKyi, w tym kraiu honoru, męstwa i wielkości, ale razem i naywickszey lekkomyślności." Popołudniu, może o w pół -5., w-eszło słońce do iego pokoiu; chciano zasłonie okna. "Nie! nie! rzekł--niech tak będzie! N ieih widzę iescze wdzięczną światłość dzienną, dopóki ni« zapadnie wieczna dla mnie pomroka." D .jełuiono ieg@ rozkaz«. "Zobaczycie - ratfcł do otaczaiących go - z ostatnićm słońca płomieniem v / tym dniu wyzionę ostatnie życia mego tchnienie. N ie byłem nigdy okrutnym aserca i charakteru; okoliczności czyniły mnie takim.; nie byłem gupełnie dojrzałym, bym ie zdołał pokonać; do tego złymi otoczonybyłem slor.-rłzesmL" - Odpoczął !«r3r na chwilę; p e u m podniósł się troi hę, lubo z <itżkcśc:ą, 1 mónif d ley: "Uh:erzjiei m tie, iak iuż downity powiedziałem, albowitm nie długo będzie ztmr.ą to-.iec!" Ubr, :io go rzeinpredzey"'v dobrze do.łiouany ubJIFarni naczelnego G,en iff al a z roi u i 8 '4_ Gdy ini wszystko b> ło*w. porządku, co, łatwo sobie wystawić moi a 1 ie m.iło mozołu kosztowało, uekszai na z» U r ia ul o : "Tylko iedi'O spo-y rżenie !" - Poda o r..L\ zwiejcisdło, którego iuj od 4.. miesięcy Lit. używał. "Tak, ia to it-sit-rn-zawołał-ażebym wszystkich [rzer,-.TO." - "Zycie ma fkrzydła ztd6czenia; uważam ia to dobrze - alić iestem w moim mu t durze! raK IIIIIHraT w całości! Byłt m i. icsczęśliwszym, niżtli świat sądzi; byłem igrzyskiem, bałwanów tego niepowściągliwi go polityczne go O ce a n u» Do tego byłem zdr dzeny i przedarty."Zaczęła padać pomtota. "Mieycie staranie - m2chI- ażebym iak C e z a r umarł! Niech wszystko będzie w porządku; wyswaadzcie mi tę ostatnią przysług*." Stało się, lubo mało co lub n'czego nie brakowało. "Otóż Więc - rzekł - woysko poLhe, lecz honor zostaie! Ten iest estitni zakład, kiór"'go żadna ludzka siła znieezyć nie zdoła." Po matey chwili mówił dslty: "Daycie mi iescze kilka kr-pi l juiepu Coku cukrowego), tstatnie zasilenie, które mi ta ziemia użyczyć może. ** Podano mu, i nieprzyiął do siebie mwet pełney łyżeczki od herbaty. "Wdzięczność i pamiątka? - zawołał ztkliwem westełn leniem, -- Ja i wy!" - Potem w kilka sekund rzekł: "Bógprzebaczaiąc) imiłuiąry wszystko, bierze mnie na swe łono. Zbliia się arioł wdzięczny. - Bądźcie zdrowi, wy przyjaciele i współboianie! Zegnam was na ziwsze! -N ie budźcie mnie więcey; Bóg mnie do sie«bie zrbiera!" - Tak umarł, bez westchnienia, bez pasowania eię! - Śmierć wszystko isdna, iak grób wszystko zamyka." Z nad granic Alu/tan dnia 25. Lipca.

W M ul (a ii a eh bardzo mało zas-zfd odmiany, l u n y śkdzą, nit usiannie maiątku crc-ckiego i bez względu takowy grabią. ZŁ»-. pasy zboża II3!< żące du Greków młócą i oditawiaią do twierdzy I b r a i ł o w a . K reliais Be y rozmawiał się pod Skuleni z Generałem Rosayiskim i iądał on twego wydania Wszystkich Grtkow zbiegłych do Bes a r a b i i; naiał on otrzymać odpowiedź, źs to tylko zanaywyiszem pozwoleniem nastąpić może, r źe w tev mitrze dopiero w dniach )];6, b<;ti.'ic mógł odpowiedzieć mu stanowczo.

Nowy K. ymakan (Zastępca) wydał do zbiegłych do Bukowiny Bojarów i Duchowieństwa odezwa, tu załączoną, wzywaiącą onyih do powrotu do M u l t a n ; atoli na takowa nieuwaiaią dotąd Bojirowie. Byłym członkom korpusu Y p a y l a n t e g o naznaczono dwa mitysca z» brama s ę w H tsa r a b i, gdzie zostawać móą pod dozorem »i do na<ieyś i.i «aywyższego rozporządzenia względem uh. postępowania. O d e z w a; do Bojarów i Du bownyeh'" zbiegłych wkray · Austryackil "Mianowany K3YT3ba ' era (Z.sięptą)opłaiania godney prowincyi M u 11 a n, na mocy lism własnoręcznego Cesarz-i, iakon i Pana moitgo S t. srI a t Al tx a n d raK a i i m ae h e g o Xiecia Wołoskiego, .przybyłem do stolicy N u 11 a D dnia wczorayszego. "Gdy z byney strony wyrok Cesarza prrepiśnie Bojarom i (hrześciiiństwu spoeób zachowywa la się, z driip.it y lecząca oyczyzna naffza wzywa was cio powrortJ, abyście łącznie ze muą starali się o utrzymanie ceeślrIliego woys>ta, do zarządu Kr3llI srę przykł daii, i t>rzc2to dawali uowody swey witirności i prjy. hylmśi i (»u nasze bIlli potężnemu. i dobroczynna mu Rządowi, zbyteczną ą-dz<j bjłoby, dodadź, ię obecność plerwszjth Bo«jar"'iv przyloty się nay\ vięccy do wyLonsli1a rozkazów Cesarskich, uspokoienia i pocieszenia Ludu. "Tym sposobem osiągnąć możecie znwczne korzyści, stać ei<; uczestnikami łaski I opieki naszego potężnego i łaskawego Cesarza, który marąc wzgląd na wasze prośba, wysłał liczne woyska, dla znisczenia zuchwałych Greków i publicznych burzycieli zesłaijych za nasze grzechy i zjednania mieszkańcom M ul t a n owey Sspokoyności i sczęśliwóści, których zawsze doznawali pod tarcza potęźnty P o r t y . Spieszcie erę W Panowie z powrotem, abyście zaięci sprawami kraia, dali dowody waszey wierności i uległości kt* Monarchii U patrznośiią utworzoney.

"Zapewnienie Seraskiera Baszy i Kichara Btya, Zastępcy Seraekiera dane na piśmie i pod przysięgą, ręczy W Panom za bezpieczństwo es ob waszych wedle należnego postępowania od chwrłi, gdy wstąpicie znowu -lia z u m i e T II r e c li; . T e n ie st z s mi ar n i n k y - SZty odezwy, którą wam przez oddawcę Al e c h m e t h Ag ę przesyłam." "L'an w J assach dnia i. Lipca igB1» Stefa» Wogoiidy."

Z Odessy dnia p. Lipca.

Rozchodzi się tu powszechnie wlese, fi cee3rr wyprąivil gońca óo swego Poiła W K o n s t a n t y n o p o l u z msder pochlebny sn listem, w którym mu oświadcza swe uaoniei tow"'nie za okazaną przezeń gorłiwnść w słaźbie i ntsłe postęf owa; ie w przykrycia okolicznościach, w których erę znaydyie" i że wspomniony Poseł odibrał rozkazy względem zachowania się dalszego, Mówf$ edtą"'d o bliskiem wybtichnieniu kroków nieprzyiaebiskicb. między Ro s s y ą i P o ri ą. Wiemy zptwtoś.ią, lZ Baron S troga no fI mowo rest strzeżony w swoiey siedzibie wuj<fti>*y w B uj u k d e i e, i ie stjrtF"'I wizyatfcfc «wiązki r P o r t a . Wezoray przebiegi! tędy dwa gońce do a zrządziła szkody w uror?zaiach polnych K o n s t a n t y n o p o l a, iak słychać, z ulti- z , rz Izłp million Fr<mków.

matum Cesarza do Posła if go. Głoszą, że Ostatnie listy w B a i o n n y donoszą o przy. będzie lub itat iuż podsną Porcie nota z żą- byciu Um wie'u rodzin Hiszpańskich, które daniem: i) ażtby odbudowano wszystkie się z tego kr iu wyniosły. kościoły ChrzesciHinskie, które w ciągu oeta- Dzirmik Paryski zawiera co naetępuie: tnich wypadków zostały zburzone w obwo- "Osoby chcące uchodzić za ob« znane z uradzie Państwa Ottomańskiego; 2) aitby wszy- iiiieytz;mi okuli' .znosci.mi, mówią o zawłrscy chrztściiańscy poddani i mieszkańcy Pań- tey iuż komre; cyi, podług ktorey pewien stwa Ottomanskiego doznawali opieki w wy- witlki mocarz północny ogłosi się Protektokonywaniu praw i przywiltiów, które sobie rem ligi Greckiey. Wzmaga się wieść maiąpayuroczystsztmi traktatami zapewnione; o tay?ym traktacie względem podzielenia 3) ażeby czynić różnicę między powstańcami T u r c y i Europeyskiey." Greckim:, a spokoynemi i niewinoemi indy- K o n e t y t u c Y o n i s t a zawiera następuiący widuami tegoż narodu, i nie traktować ty«h list z K o n s t a n t y n o p o l a: "Od mitsiąca zarówno z pierwszymi dla tego, że maią przeszło ieet miasto tuteyeze krwawem widoiednakową mowę i odzież; 4) nakoniec aże- wiskiem nayszkaradoieyszyrh okrucieństw, by iak nayprędzey przywrócone były rzeczy iakie trudno sobie wyobrszić można w kraw Xiestwach Multańskiem i Wołoskiem do iach uobyczaionych. Naysrozszem z postanu, w iakim się znaydować powinny po- między nich iest topienie znaczuey liczby dług traktatów. - Mamy tu nadzieię, iż się osób płci oboiey. Zawieziono ich na okręPorta przychyli do tak umiarkowanych wa- tach w okolicę S c u t a r i , i tam ich po szerunków i nie dopuści rfoyny. ściu do kupy za nogi i ręce powiąeanAwh, W morze wrzucano. Panuiący właśnie wiatr południowy pędził te niesczęśliwe krwawe ofiary koło K o n s t a n t y n o p o l a, a Tursy dopełniaiąc miary barbarzyństwa, zbitgali się gromadami nad brzegi, strzelali do trupów, wywłóczyli ie na ląd, rąbali w sztuki i psom na pastwę rzucali. N aybardziey tu prześląduią mieszkańców M o r e i. Roziuszone po* spólstwo napada na każdego mieszkańca, którego spotyka, i trup na mieyscu z tego, kto nie iest w stanie dowieść dosadnie argumentem Tureckim, pieniędzmi, iż nie iestzMorei.

Na widok przybyłych tu sczątków znisczoney na Archipelagu flotty, zaczęto na nowo zpodwoioną wściekłością topić niesczęśliwe ofiary. Niepodobieństwem opisać tuteysze rzeczy położtnie. Każdy dzień iest świadkiem naysromotnieyszych okrucieństw, przed któremi wzdryga się przyrodzenie i ludzkość. Trudno znaleść w dziejach przykłady tak stra

Z Paryża dnia 2$. Lipca.

Dnia 35. III. b. złożył swe uszanowanie Królowi Xiai<; K o b u r g , zięć Króla Angielskiego, a dnia 27. iadt obiad u niego. N a posiedzeniu Izby Parów, podczas rozpraw względem swobody cenzuralney dla gazet, powiedział Xiąźc T a 11 e y r a n d jniędzy innerni: "Bez wolności prasey nie masz Rządu reprezentacyinego; Rząd, opieraiący się długo wolności prasey, naraia się na niebezpieczeństwa. Podziśdzień nie łatwo przedawać długo czarne za białe; znam ia kogoś, co ma więct-y rozumu niż Vo l t a i re, więccy rozumu niż B o n a p a r t e, więcey rozumu niż rządzcy świata, więcey rozumu niż wszyscy Minietrowie, którzy by li, są i będą, a tym ie et: o p i n i a p o w s z e c h n a . " W Avignonie była dnia 3. m.'b. tak straszna burza, ii wy tłukła okien za 60,000, nvą *IWią .rzeiiw bezbronnym, słabym i być biegłemi wryciu na miedzi, irmi epbBiewin y m ludziom. - Na msytków dla sobią się w tonaretwu i mechanice; a paniennowey flotty, którą tu spiesznie uzbrauią, ki okazały hafty, szycia i inne roboty. Trzy. biorą iiaywięcey jzemieśinikow Grecku ii. nastu uczniów płci oboiey otrzymali nagrop cwna, że i ta flotta wpadnie znowu w ręce dy z rąk JW. Ministra rtligii i oświecenia, 51 Greków. )];0. zasłużyło na publiczną pochwałę. -.

Z Turcyi dnia 2$. Czerwca. Oprócz głucho-niemych, są w tym instytuDrag-man (iŁórałcz) M o rusi iak wia- cie dway młodzieńcy pozbawieni wzroku, 3 domo został ścięty. Nastąpiło to arcy po ich poięmość i zdolność również zadziwiła J tureiku: Intćrruncyusz AusUyacki był znim rozczuliła obf cnych; oproez rozmaitych nauk tegoż dnia II3 rozmowie u Reis - Effendego. z których złożyli examen, czyt.ua, oni za poPod 5138 teyże weszło a starszych oddzwier- mocą liter wyrzynanych, które wnet rozporych do pokoiu i wywołali M a r II - znawaią przez dotknięcie palcem. Z niezłostgo pod pozorem, iż osoba iakaś chce mną gorliwością pracuią nad ukształcenietfi z nim mówić. J ntemuncyusz nie mogąc się tych interessuiących istot Szanowny Rektor doczekać powrotu Dragomana, polecił się instytutu JX. Falko weki, nauczyciele JJ. Reis-Effendemu i wychodząc z pokoiu PP. Małochowiec i WYBocki, oraz dospostrz<gł tego nitsczęśłiwego leżącego we zorca N e r y u e z F a l k o w s k i i dozorczynt krwi przy .:rzwbch. - Turcy, którzy dotąd Pani P e rs, rysunków uczy Profesor uniw Konstantynopolu przeciw Grekę« wersy.etu Blank przy pomocy P. Pełiad swóy wywierali, z.iczynaią teraz j. rze - c z y ń s k i e g o, rycia na miedzi Profesor Kr eiiadowsć i Ormian, których tam być ma prze- tlow, a do mechanik; sposobi P. Migda leki. · zł* 150,000 dusz. W dzień S. Anny w Kobyłce w czasie Z Wars%avoy dnia 3. Sierpnia. odpustu, ochrzcono piętnasto -letniego IzraDnia 4. m. b. na publicznym examinie in- elitę; miał wielu rodziców chrzestnych, dane ttytutu Głucho-niemych znaydowała się JO. mu imiona J óaef, J akó b, a przezwisk@ Xiężn» Ł o w i c k a, wile Dam i liczne zgro- z sześciu mu podanych wybrał losem, i namsdzenie Publiczności. Z podziwieniem i zywać się będzie A n n u s i e w i c e . rozrzewnieniem widziano postęp tego insty- Słychać iż m następnym Wrześniu wyidaj tutu. Zoayduie się w nim 25 uczniów płci z pod prassy pisma Molskiego w 4. tomęzkiey, i 14 panienek. Nie da się opisać mach; druk D i d ot a nowo sprowadzony wrażenie, iakie sprawia na widok tych po- ma być do ich wydania użyty. Ta wiadoletnych w rozmaitych umieiętnościach i kun- mość bez wątpienia ucieszy wielu lubownt»ztach kalek. Ich poruszenia są tyle wymo- ków piękney poezyi.

wnemi i zrozumiałemu, iż równie zaymuią Kommissya Rządowa wyznań reiiglynych' umysł iak rozczubią eerce. uczniowie po- i oświecenia publicznego, ogłosiła imion* zbawieni daru mowy, przez ieeta zdawali Obywateli, którzy naybardziey przyłożyli examen z nauk Religii, History» świętey, łię do rozkrzewiesra szkół elementarnych w Historyi naturalney, z Fizyki, Jeografii, Hi -, Królestwie Polskiero roku zeszłego, storyipowszechney, History« narodowey, ri - Dnia 1. TO. D zapaliła się przypadkiem kuchunków, ieometryi, gramroatyki. Okazali inia kowalska przy rogatkach Wolskich; gorccaz wzory przez siebie formowanych cha- łiwoźć Obywateli sąsiedzkich i wczesny tatu w pośród icurych zahudowań drewnianych, jednaK iadne nie spaliło się domostwo. Dnia 2. m b. po poł-joniu piorun zabił obywatelkę wdowę, mieSukaiąrą w dworku za rogatkami Czernią ko Wskjf in i; stała ona przy kominie w cugu, coitst w czasie piorunowej burzy wiclfeiem nit bezpieczf ństwem. Doszła tu wiadomość, ie w hsach pod weią Słowiki w Ekonomii K id ule, óowódzca rozbóyiiikó w Si w oł u b, napada na waie pobliskie w liczney bandzie towarzyszów, i takim, przeraia postrachem tameczne okolice, ie Pani Ad ci eon, bogata kupcowa w Jor b li r g u miasteczku pogramkznepa Roseyiskiem po 150 ludzi zgn -madzony eh codziennie dla zabezpieczenia własnego utrzymywać musi. - Przedsięwzięto nayskutecznieysze środki do rychłego- poekrotanieiii a tych łotrów.

Z Wiednia dnia 3. O. Lipca.

N N« tessrbtwo wyieidzaiądziś a S c h o e nb r u n n d o L u b e rek, a z tam tą d d o P e r - s e n b rug. Dnia 25., m. b. poroionp Jtanjien węgielny sio budowy nowego banku narodów go, O-d niejakiego crablI pisma nAsze publi czne zachowują naygłębszt względtm okoliczności Tureesich milczenie. Powszechna gazeta tylko umiee< 3a ic-erze w tey mierze artykuły z Rorreepondtncyi Witdtńskiey.

Rozmaitewiadomości.

Gloezono powszechnie w L o n d y n i e, 11 Lord E x m o u t h , z wy ięzea A l g i e r u , ina rozkaz y aieby byl w gcgotowiu do wyJ r a wy.

Gazeta Frrnkfortska aapytuie się: Zląd pa:biizsza droga do G r e c y i, i iakby elę »ajłatwiey dostrć meina do Grtkaw.

Wiadomości o W ołoszczj znie i Multanach. Vii (C i ą g d a l s z y . ) Wszystkie te zaniedbania, będące S-kulHCII» ospałości Kządu, przytłumiają zwolna wszelkie ziaady oby zayiości, i pogrązaia mnezksńcow w dziką ciemnotę. ISie można przypisywać Bojarom skłonności do 2h.nO. lecz zadawnione przesady, nic wiadomości i widoczny upadek ebyczaynośii, naprowadzają ich do wit lerakich błędów. Pieniądz iesc wszystkh m dla nich, a do-odbycia tego kruszcu, gotowi eą Baraź"ć się na wszystkie niebezpieczeństwa. Wieloletni zwyczaj- uczynił ich łupieżcami, a w fcraiu gdzie przekupstwo nie ieet żadnym wstydem, nIe mode być i żadnym występkiem. I c h żądzy piet iężney odpowiada równi» ich marnotrawstwo. Mało który zaymuie s-ię swore mi inteFtssami prywatnem-i, lecz porucza ie swoim zawiadowsom. kiórzy nieoBiit sjkuią, korzystać ze szkoda swoich paiówI Wielu ma »ięcey <<fługÓv> iak ich cały maią,.

tek wynosi, a iednakie nie cierpi nic prze» to ich osobisty kredyt. Ich godność rako szbehtę o. brania ich od ivsztJkiey nieprzyieoiności ze stroriy wierzycieli. Stkwestracyi rn*i,ątku mil:»ią douiedztnitm, iakobjjF go przez posag nabyli. Wołoska i Mult JIaK3 m 0« S iest zepsuta mieszaniną, obcych słów, który h początkowa pisownia i wymowa zupełnie iest przeibtoczons. Posadą łych i ęz y ko w ie st łacióski i słowiański, liługi CZAS sie Z'ili lit! r, o bihiii wiedzieli tylko z wnśtr. DOJ iero pierwszy Konstanty Maurokordato kazał r. 1735 ułoiyć gr. oimaiykę dla zwycjaynie tutay używanego oyshlfu, i drukować«z iojiK rai, kt. re częścią z Słowi-ńslti'go, caę&cia z Greckiego powyim->wał. Toi eamo uczynił z biblią. Przez h go *... hę. eni *, na uczył się, jjrawit iaidy z wyższych stanów w l.. ns t N owo - gre ik, , Horą B o browie bardzo t u, nie dla tego . by g" rltcicrj ja1» ! , cz. ie p ryp III e m D w 4'. U M U tamzyków nie iest z $n wiedz« bbie dla nieprawych z'ciobyczv «u-war. lU, Itu ra.om.asi Francuzki im-. Uiewiadcmmć. Móuią £p , iewia<>r,mośe* ne Europeyskie )];0 są w modzie. gmcfTu &, czyni; - 2"ie sie poj..ano na ie y Stróy rsxodowy lloiarow iest r Wyjątkiem H a r l H A I. « 'a ci'is it .st zaletą. 1ST B tJitmnoBakrycii głowy zupełnie -do Tureckiego no do- ta3 IHtwiadomość iest wszystko ied o.

bny. csspk-a maiąca kształt gruszki, skhda Ofiitiia.. Kto zaczyna woynę z opinia esq z siwego futra Astraruńskirgo. Kobiety w e a ID «ID oawet zwycięjtwie mech się lęka ubierała śię zupełnie po Europeysku, itdyoie p'r2Yg'rarięy-:. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A e w swoich Utynota-ch. zach»wuią s.mak Wscho. Obrońca- Niemasz szkodliwszego n1edni. Nie będąc nadzwy czaynemi pięknościa- przyiaciela, iak niezręczny obrońca. - PemI, elle'call; się ksz-bIIIa kibicie i iywym wien żyd przegrawszy dobrą spra * ę, na wyitemperamentem. ściu z iżby sądo«ey lak pożegnał swego mecenesa: "Lepiey od mądrego w kark dostać, iak od głupiego pocałowanie. * - O! iluż to bronionych, w sprawach JI. p. literackich, to sarao powitdzieć rnogąrH.. \ PrzywłttSC-ZycieU. Są to ludzi« tak dalece bezczelni, ze ieden zeuch przedrukowawszy na swoie imię kalendarz cudzy, nawet bl-edy w nim popełnione przyznał za własne. jJacyi to a1l<o>][»iero być musieli przywlagezyciele (ronów?lIiiarowie nie lubią muzyki? tylko ich cy. g3ni i chiopi grxymola na skrzypkach i pewnym rodzaiu arł'y, jednakie nie znaią i <dney zmiennoś-i w tonach, i zawsze z M o 1 wygrywaią. Ta muzyka raj wiele podobień,e-twa 7. N owo-grecką, i tylko posiaibią Woło&i lepsze poicie o takcie i hunio: i'. Kobiety chcąc niekiedy naśladować Europcyczykow, · j li sprowadzaią sobie fort-fcpiiana, lecz przez brak wytiwałości nigdy nie wydoskonalają się.

SŁOWNIK

NOWY.

Litość. Ncjyczęś<if-y tacy zasluguią na litość, którzy iey czuć hle są zdolni"..

Ludzkość. Raz .odzitie ustawiczni ludzkości, by wsią nie raz nayszkodiiwszemi nieprzyjaciółmi ludzi. - Na dworach wielkich par.ów, przy odezwach Ministrów, iest ona cekin pięknych uwsg i wniosków; - w chatce tyldo ubogiego witśniaiia przedmiotem ełodkich usiłowań.

AA AA AA

Łgarz. Ryc erz, którego tarczą iest ięzyjk ubarwiony godłami prawdy. - Dla czego dzisiay gazety przybier jące tyl@ nazwie A la * »łaściwfgozapominaiąf" .

Policy tu . Straż bezpieczeństwa, spokoyności i dobra publicznego, z kiórąmiećdo czynienia każdy, sr<; strzeże w wielkich miastach,- oprócz rzeźników i piekarzy, 5Uraiąeych się zawsze o tey laskę. l Plus. Wyraz łaciński, po polsku znaczy w i ę c e y , b ar dz o używ an y p o r e g e s t r a c h rządowych. Obok niego stoi zazwyczay min u s, to iest m n iey. - Celnik po ukończonym roku, ieieli.plue wykaże z dochodów, naówczae iego 3 I t a p e r s o n a l n e wielkiey nabierają wartości,« pomimo wszelkich innych nie naylepiey zalecających go m i n u s ów. - Tym sposobem pewien jegomość podobno w A n g l i i . .. posunięty fcoftał xvi n»ywyźszy stopień, dla tego: £e akta kgo świMczyły, ii będąc dawniey w służbie, robił p l u s przez trzy hin w dochodach «elbych, Luba ttnie ęsm nieborak, robił także przez siedząc tam za popełnione m i n u s w cudzey kieszeni, -z dwunastu rowiermikami. Przeto iako trzynasty, stanowił istotny p l u s .

DONIESIENIE.

Donosząc Rodzicom i Opiekunom uczniów Gimnazyum Leszczyńskiego w tuteyszym mieście nie zamieszkałych, iż obecne wakacje szkolne kończą się, tego roku na dniu i wszy m m. Września, wzywam ich, aby zostaiącą pod ich opieką młodzież tegoż dnia do szkół przy. stawili z zleceniem zgłoszenia się, do mnie. N admieniaiąc oraz, że nowi uczn owłe naydogodniey na początku kursów półrocznych pr yimowani być mogą, upraszam wszystkich, ktorzy odtąd szkole tuteyszey uczniów powierzyć zechcą, aby w półrocznych tylko terminach, t. i. na półrocze, letnie w ostatnim tygodniu miesiąca Marca, na pobocze zimowe zaś w ostatnim tyąodniu Września do zapisu głag al1 %i .. L e s z n o dnia I. Sierpnia 1821, Cassi us, Dyrektor Król. Gimnazyum.

OBWIESCZENIE dla przestrogi publiczney. Gdy z mężem moim Kalixtem Malczewskim w trakcie it stem rozwodu, więc przestrzegam Publiczność, aby t'lin.i na unie moie lub pod pozorem wspólności maiąiku iadney pożyczki ineezyniła, porritwai zwiaenego maiątku długi iego zapłacić prawnie @Dowiązaną nie iestem.

P o z n a ń dnia 21. L'pca tgsi.

Barbara z Gielmowskich Malczewska.

f l}' I'l' OZeSCUZł€SIQtprZ€SZtO pOfniESZfłCin rozmaitey Wielkości i Ceny do liaigcia wskaże Kantor Poleceń.

yv Poznaniu w rynku Nro. 80.

ryk a Baumgarten, ogrodnika w Miłosławiu, dostać można począwszy od mitsiąca Sierpnia do połowy Października: hyacyntów i cybulek w rożnym zbiorze, które w gatunku i wielkości Hollenderskim się równaią w naypięknieyszym zbiorze, a kiore sczegolniey do rychłego trybowania się kwalifikują, z których sztuk sto po 6. Tał. a poiedyńczo sztuka po 15. grp. kosztuie. Także tulipany w różnym zbiorze i naypięknieyszych kolorach, sztuk60. Tal. 1. Piękny zbiór róż pod numerami, pomiędzy kfóremi 80. gatunków są do rozmnożenia i kosztuią 8> Tal., poied.ńczo zaś po 3. dgr. sztuka. - Krzewy do zakładania Angielskich ogrodów w 50. rożnych gatunkach, zktórych w miarę wielkości i gatunku sztuka od 15. groszy do 2. T al. Szpalerowe brzoskwinie dwuletnie od a. do 4. Zł. sztuka. - Wysokie białe tak zwane Moos róże, od 5 do 6 stóp wybokośd maiące, sztuka po 1. Luiiorze. Aiigrtst Angielski w 25. gatunkach -Święroukl > A y l l t . k . b . ł . . po ZJCZ l la e, czerwone płowe 1 czarne, kiersz p«. t5 .gr. Trzuskawkow« rlanikb vi gin, afrykańskie 1 miesięczne, zktórych ostatnIe sczegolniey się daią trybować, i przez całe lato owoc daią - Srparagow A flance wielkie Darmstatd.skie dwuletnie, a których oboyga kopa po ? Zł. Uprasza sięAsi zeAófniey aby listy były frankowane, wyraźne adressa oznaczane nie. ' mnIey na upakowanie potnierne koszta dołączone, a z swey strony zapewnia ogrodnik akuia tną swą przysługę,.

Sukcessorowie pozostałości ś. p. J ozefa Szadkowskie go wjy*a A n.n.eybzem uspołsukcessora An t o n i e g o. S z adkowskie g o, gdy żadnych nie m;isz od łai 14 wiadomości o te go pobycie, ahy się »przeciągli 8- tygodni alb.o osobiście, albo przi z Mai:dr:aryusza a(* agenCUJ rn s«bie obranego tu się zgłosił, przeciwnyrn bowiem razie za umarłego, lub lUŻ od swego maiątku odstępuiącetio uwaianym będzIe. Krzywin dnia aa. Lipca 1821 roku.

Magazyn trumifn wszelkiego gatunku, założony przez połączonych stolarzy, znayduie Szanownych amatorów sztuki ogfodniczey się w tak nazwanej Peałteryi na nowym By» Uwiadomią się, ninieyszym, li U JI* Fryde- ku Nio, 360»

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.08.11 Nr64 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry