GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.08.18 Nr66

Czas czytania: ok. 21 min.

Wielkiego

Xiestwa

POZNANSKIEGO

Nakładem Drutami Nadworney W. D e c ke r a i spółki, - Redaktor AssessorRaabski ,

Nro. 66, - wSobotę dnia is. Sierpnia 1321.

WIADOMOŚCI KRAIOWE.

Z Berlina dnia 14. Sierpnia.

N. Król raczył Cesarsko - Austryackiego Generała iazdy, Barona F r im o n t, zasczy» cic orderem orła czerwonego f.klassy, Generała - M »jora G e p p e r t orderem orła czerwonego 2. Hassy, Pułkownika H rabo w«Itiego, Pułkownika Saalhausen i Adjutant* Generała F r i m o n t a, Majora Hrabię B e l i e g a r d e , orderem zaeługi woyekoweyN. Król raczył Kontrollerowi Poborowemu Wendorfowi w Zaniemyślu, dać powszechną ozdobę honorowa i, klassy. Jego Rrólewicoska Mość XiaJe. W i l h e l m (»yn Króla)powrócił tu z okolic Re n u.

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.

Z BruxeUi dnia 7. Sierpnia.

Królewic Następca tronu Pruskiego bawi teraz w Spa.

Pan Va I or a ni, goniec Posła Austryackiego w Londynie, przebiegł wczoray tedy z depeszami do Wiednia, Z Chrystyanii dnia 20. Lipca.

Wczoray przybył tu K.ól Jmć w naylepszćm zdrowiu. Od Dunaiu dnia 31. Lipca.

A l e x a n d e r I p s i l a n t i , który miedzy« scenę woienna, w M u l t a n a c h i W o ł o - eczyznie bratu swemu M i K oi ai o w i i Jor d a k i e m u powierzył, przeiechał przez P e s t do M o r e i, gdzie stanie na czele H e b łenietów. Powstanie w M a c e d o n i i idzie iak naypomyśiniey. Takie w Tracy i wybuchnęła burza. Z Hannoweru dnia $. Sierpnia.

Król Angielski ruszy dnia 10. Września w podróż do N i e m i e c , dla odwiedzenia swoich poddanych Hannowerskich. Poiedzie przez B r u x ell <; i F r a n k f o r t, zabawi po lednym dniu w tych miastach, i stanie tu d. ' a 6, Września.

Z Lipska dnia 4 Sierpnia.

Pewien dom tuteyszy otrzymać miał na nadzwyczayney drodze wiadomość z Wie« d n i a, ii P o r t a przychyliła się do przełożeń R o s s y i, i fe między obitma mocarstwami wszystko w dobry sposób zagodzunem zostanie. (Z Pruekiey Gazety Stanu.) Z Londynu dnia 3. Sierpnia.

Purpurowy kolor koronacyi może iescze dziś zamieni się w farbę żałoby. Pozieramy na bliska, przeszłość okiem iaśniftiąeem rador ścią, Ba bliska przyszłość okiem łzami zalanem. Królowa stanie za chwilę przed Sędzią niebieskim, a ci, co z względów poiir tycznych podnieśli pierwszy kamień przeeiw iey moralnemu pożyciu, niech będą ostrożni, ażeby na nich samych nie spadł. - Choroba zaczęła się nieugaszonem pragnieniem dnia 30. Lipca w teatrze. Od dnia 31. Lipca wydawano każdego rana bulletyny. Król czekał nabulletyn z dnia f. zanim wyiecbał do Oubli na. Taka iest jego osnowa: Brandenburgii oust dnia i.

Sierpnia, i<Ą. 2 rana.

" N. Królowa cierpi zatwardzenie żołądka i zapalenie wnętrzności. Lubo symptomy choroby nieco zwolniały, przecież iescze nie zniknęły " W bulletynie dnia 3. wyrażono: "Królowa miała dosyć spokoyną noc, lecz znaki choToby N. Pani były prawie te same iak wczo. " raysaego WIeczora. Dnia 3. na wieczór przybył Pan D e n m an do L o n d y n u i przywiózł wiadomość, iż stan Królowey staj się bardzo niebezpiecznym, że garigrena przystąpiła i że się o iey życie lękaią. Dodał on do tego: że Królowa rozkazała, ażeby w przypadku iey śmierci, publicznie ciało iey otworzono. (Według niezawodnych wiadomości, które w Berlinie na różnych drogach odebrano, Królowa Jmć po .jrodniowey chorobie, dnia 3« Sierpnia o godzicie 10. wieczorney w 54.

roku wiek'j swfgo rflzgłała się z tym światem, - K £ c o l i n a, cóika Xi<;cia Kar o l a W iihel fi a Ferdynanda Braunschweig W o l f e n b li t t e l , urodź, dnia 27. Maia 1763., z.ślub. dnia 8 Kwietnia i795.Xięciu Wall i i , teraz lieysj.emu Królowi AV. Brytanii, Córka iey Karolina Xięź> iczka Wallii, wydana za Xiecia Leopolda K o b u r g , umarto w połogu kilka dni po rozwiązaniu, a wnuczka iey kilka minut po przyiściu na świat.) Zdrowie Króla nie iest tak dobre 3 iak się na pozór zdaie, gdy eię publicznie pokazuit; zapewniają, że kilka dni przed koronacją, zdrowie iego tak li*lie było, iż lekarze z wielką niespokoynośrią dii» tego wyglądali, i z tćgo powodu sczególnieyszą mu dye tę przepisali. Mimo tę przezorność widić po T im by ło, gdy z opactwa wychodził, tak nsdzwyczayne osłabienie, iż to niektóre osoby uważały i bardzo niespoioynemi były; i ,lubo krótki wypoczynek i zasilenie eię j.rzywTOciły mu znpuu wesołość, to wszelako iądziemy, jż wciąż częstym paroxyzmom wit)Stry Tfbbości podlega. Xiążę W e 11 i n g t o n wyjeżdża dziś do P a ryż a, a potem obtyrzy twierdze Niderlandzkie. W czoray przybył okręt W i e l b ł ą d z Sr« H e l e n y, na którym się znayriuią f.milie B e r t r a n d , M o n t h o lon, lekarz A n t e rm a n t i, a między innymi 1 kucharze ch'msiy« Czekaią na pozwolenie z L o n d y n u, aby im wolno było wysiąść na ląd. Z Malty wysyłają na rozkaz rządu wszystkie zbędne wovska do C e f3 1 o ni i. g Madrytu dnia 27. Lipca. Generał Morillo kazał wydrukować listowanie swe z B oli w ar e m. Nagrody nawowe dla Generałów Qui» roga, Riego i ich spółorężnych towarzy6zDw zostały teraz publicznie ogłoszone.

N iektóre okoliczności zapowiadają bliska, zmianę. Ministrów. Felix Hbrr6ro, przyięty niedawno został w A li K a n c i e tako przeciwnik Konstytucyi tak niedelikatnie, iź musiał tylnemi oknami s a l t o m o r t a l e wykonać dla imiknienia ekutkow zapalczywośei ludu, a potem przebraw* szy się za layka zemknął pod tą wielebna zasłoną z miasta. Wiadomość o śmierci B o n a p a r t e g o iywe na umyśle Króla sprawiła wrażenie. Oa Menu dma S-Sitrvaia.

"Naypięfcnieyszy boy (mówi Powszechna Gazeta), iaki nam dzkie świata wskazać mogą, iest niezaprzeczenie t e n, którym dziś Grecy są zaięii» Bóy ten nietyłko ma w zamiarze «bronę siedzib oyczyetych, własney religii, lecz razem i osiągoienie celów człowieczeństwa s>me-go; postrzegamy ż bowiem w postępowaniu dzisieysfcych Turków Wzglęi dem brtkow, powiedziałbym raczey względem całego Chrześciiaństwa, na-rrnnieysze ślady sposobu postępowania rozumnym istotom właściwego? Pozwalamy sAbie twierdzić, iź e*»D>t uobycZaiony zgodzi się # nami i przystanie na to, ie naywiększóm niesczęściem, iakie od wieków E u r o p ę »potykało, iest zas<"zepienie w niey mocarstwa- Tureckiego. Gdyby na niesczęście nie miała polityka swych wewnęirznych warunków, wszystkie Rj.ądy iediitgo w tey mierze byłyby zdania i iawnkby uznały, iż Turcy, zważaiąc ich przesądy, nałogi i ustanowy, naymnieytzego prawnego związku z irmeńii państwy E u - ropy mite ritte mbgą Dla udowoduicr-ia*" tego, co twierdzimy,- niech nam wolno będzie rzmić okiem na ÓW okres w dzleiach, kiedy Tur y Otomańsci pierwszy n*z stanęli warowną nogą w E u r o p i e, i nareszcie w roku 1453. etolicę swego państwa do Kori»t a n t y no i>o la przenieśli'.' Szedł przed tą ordą postrach, blbowiein wszędzie rozpis'ierali »lustcszetiie, a barbarzyńska ich wściekłość nisczyła wszystko, cotiubycauionenmświatu zasczyt przynosiło. Po zburzenia Byzantyńskiego Cesarstwa, wymierzyli nayprzód swoy układ podbiiania kraiow przeciw W ę g r o m ; wszakże zagrażali i A u s t r y i , P o l s c e, a ha W et R o s s y i, i ieżeli ten raptowny strumień niepochłonął całego wschodu tey części świata, winniśmy to nadewszystko owey tamie, którą mu dzielny odpór zacnych Sarmatów postawił, a o którą się siła iego rozbiła. J escze w ostatniem ćwierćroczu i 7 go wieku (1633) winien był Cesarz N'iemiecki odsiecz swey stolicy heroicznemu Króla Polskiego męstwu. Od tey chwili zaczęła widocznie upadać potęga Turków, i szła coraz bardziey na dół w tym stopniu, w jakim oświata w zaściennych państwach Europeyskich postępowała do góry i rządy h.h wzrastały w wewnętrzną siłę, gdy tymczasem oni nietylko pozostali na tym samym stopniu ciemnoty i barbarzyństwa, ale nadto nie de starczało ich rządowi potrzebney dzielności, mby z surowey massy mógł nadal ku swym zamiarom korzystać. ,,Z Poryta dma 4. Sierpnia.

Król zabawi w St. C l o u d do %0.

W D ij o n przywrócona będzie statua L ud wika XIV. na dziedzińcu Królewskim. Względem zmiany Ministrów nie ma nic pewnego» Xiążę De ca ze o miał posłuchanie pożegnawcze u Króla i wyiechał do E t i o Ile s, siedziby wieyskfey teścia swego, zkąd poiedzie do dóbr swoich pod L i b o u m e , Na; ostatnich wielkich pokoheh w St, Clo ud "brakowało czterech Ministrów-, P P.

Portal, Laine, Cor bieres i Ville leo Dziennik sporów donosi o złożeniu prrer P. C h a t e a u b r i a n d poselstwa w B e r l i n i e i przyłącza do tey wiadomości następuiące pożałowanie: "Złożenie tego urzędu zasmuci wprawdzie przyjaciół religii 1 praivosci, hez nie zadzwvi żadntg» z tych, co w (tu sityS jych okolicznościach" polityczne poste, obrońca wolnością publiczoey i w pismach swoich i w Izbie Parów, nie cofnął się nigdy przed nieodzownemi skutkami rządu reprezentacyinego. Dać taki przykład, godnym iego było udziałem." (Mówił ou przeciw prawu ctnzuralntmu.) Gazeta Francuzka zapowiada; "Pięć rozdziałów polityki iako dalszy ciąg Kon serwat o r a ," przez Fana C h a t e a u b r i a n d . W. Xiąię M i Koł a y poiechał z B r u x e 11 i do N a m u r. Ostatnie zgromadzenie obydwóch Izb zaczęło się dnia 19. Grudnia r. z., a zatem trwało 7 miesięcy i X2 dni. Odbyło się 130 posiedzeń. Prośba do Izby Deputowanych o zwrócenie Franc yi zwłok N ap o l e o na, względ n i którey przystąpiła Izba do porządku dziennego, takiey była osnowy: "Mci Panowie, Napoleon iuin;eiyie! Upominamy się o iego śmiertelne ostatki. Sława F r a n - cy 1 wymaga tego wydania; a co sława F r a ncy i wymaga, stać iey się eedosyć powinno, Nie może Francya tego ścierpieć, ażeby mąż, który niegdyś był naywyższą iey głową, ażeby mąż, któremu nadała imię Wielkiego, tytuł Cesarza, pozostał jako znak zwycięzki w obcych rękach; i żeby każdy Anglik wskazując z pogardą na pomnik powiadać mógł: Tu spoczywa Cesarz Francuzów. Marny zasczytjsyć i t. d. Pary! dnia 14., Lipca 1gei. (Podpisy) Baron Gourgaud, były Adjutant Bonapartego. - Pułkownik Fabvier. - Hrabia Armand Briq u e v i 11 e i t. d. Ośmiu Szambelanów Niderlandzkich, wszyscy czionki Stanów powszechnych, którzy przeciw prawu skarbowemu głosowali, zostali uwolnieni od służby Szambelańskiey. Wydawca Prawdziwe go Liberalisty , Pan Stevenotte w Bruxeli, skazany zosia* na zapłacenie za karę 500 Franków i na

?03 «Sponiesienie kosztów processowych a to » to iż miał zamiar wzniecić zaburzenia w cza! , aie, kiedy się zaród buntu w E u r o n i ę utrz mywał. Duia i. m. b. przewodniczył Król na radzie Ministrów w St. Cloud. Złożona była z Xiecia R i c h e l i e u, z Ministrów spraw zagranicznych i krajowych, z Ministrów woyny, marynarki, przychodów i z Ministra Stanu Laine. i Pan Corbieree uzyskał żądane uwolnienie od urzędu Prezesa publicznego OSWIecenia, a Pan Cu vi er iest iego tymczasowym następcą. Onegday był bal dworsbi w S t. C l o u d .

M o n s i e u r powiedział przy tey okoliczności Panu David, synowi Konsula Francuzico wSmyrnie, wide'pochlebnyck rzeczy z powodą odwagi, dowiedzioney przez oyca iego podczas tamecznych rozruchów i okropnych wypadków. Woysko nasze wciąż uzupełniają. Gwardya Królewska, licząca .prze.szło ro.ooo ludii, iest jedną c naYPIęknIeytsyeh ropIe, W trumnę B o nap art e g o wło2ono srebrny talerz, srebrną łyer.kę, takiź nóż i widełki, takie exemplarze wszystkich za iego panowania wybitych monet. Dwór powróci dnia so. do stolicy.

Któż to ten Marszalek B e r t r a n d (pyta Gazeta Francujka) o którym teraz piszecie? J . . d jDziannjfc Konstytucyiny: 'la to O( pOVVla a "J est to sławny woiownifc, który pozyskał wysokie stopnie przez osobistą zasługę, waleczność i talenta, iest to przyjaciel wierny i niezmienny równie przy wspaniałym tronie iak na górach i bezludnych skałach S. H e l e - ny.." Tenże Dziennik mówi: "Gdy terazNap o 1 e o n iest tylko cieniem historycznym, przeto ośmielamy się polecić dzieło P. A z a i s podtytułem: Bezstronny sąd o NapoI e o n i e) czyli u wag i filozoficzne o iego wzniesieniu, upadku, i rządach. Flotta Greeks zdobyć miała miasto Vo iriiza, i mówią o nowem sprzymierzu mięI dzy Grpkami i Aibsńczykami, do którego się takie Ali Basza J a n i n y przyłączy. 2 Rimnik dnia 24. CbeM3ca.

Dnia 20. ra. b. wydał A l e x a n d e r I p s il a n t y następuiącą odezwę: "Żołnierze! Nie, tego szanownego, tego świętego imienia nieskalani nigdy więcey przystosowaniem go do takich Judzi, takimi wy iesteści». Tchórzliwy, zniewieściały tłumie! Wasza zdrada, wasza obłuda, zniewalaj mnie, bym was porzucił. Odtąd stargana między mną a wami wszelkie związki; b cz wgłębi mey duszy nosić będę siomotę, it m był waszym dowodzcą. Z d t I talia ie nogami wasze przy«lęgi. Zdra-dziliście Boga i Ojczyznę. Zdradziliście mnie w chwili, w którey miałem nadzieię zwyciężyć lub chlubną śmiercią z wami poledz. Na zawsze między nami rozbrat! I Idźcie sobie do Turków, iedynych godnych waszego sposobu myślenia przyiaciół. VV ycbylcie się z gęstwin, zeydźcie z gór, z tych uchronów tchórzostwa waszego, i pośpieszcie do nich, caiuycie ich ręce, z których spadają iescze krople świętty krwi zamordowanych, po barbarzyńsku naczelników kościoła naszego, Pstryarchów, Arcykapłanów i innych niewinnych społbraci bez litu! Tak śpieszcie i okupuycie wasAą niewolę waszem życiem, honorem żon i dzieci waszych. Wy zaś, cienia pnwdziwych H e Ile n ó w z świętego orsziku, którzyście zdradzeni, polegli ofiarą wyzwolenia Ovczyzny, przyimiycie prz-ezemtite wdzięczność waszego ludu. Krótki czas lescze, a głazy pomniczne poświęcą imiona waeze ni-śmiertelności. Płomienistem plimtra wyryte są w głębi serca mego imiona przyiaiiół, którzy do ostatnit-go końca pozo1 ttsli mi wiernym i rzetelnymi. Wspomnienie ich będzie zawsze iedyną mey duszy ochłodą. Pedaie, wzgardzie ludzi, eądząceysprawiedliwości 1 przelclęcrWU naszego fucfajj łrzywoprzysięinego zdraycę Kaminara Sawę, zbiegów od woysfca, eprawców powszechnego rozsprzęźeriia i popłochu, Dukas Konstantinos, Bazylego'Barlas, Je* r z e g o A d a n o s , Jer z e g o S u s t o s, i ni egodziwego Miko łaia Skufo. Wyłączam także Bazylego Karabia z rzędu moich towarzyszów boiu, z przyczyny iego niekarności i nieprzyzwoitego postępowania. '? (Z Pow. Prus. Gazety Stanu.) T U R C Y A.

Dowódzcy woyska Tureckiego na W ołoeczyznie rozkazali swym żołnierzom, ażeby wszystkim duchownym Chrzfściiańskim bez różnicy znaczenia i wieku głowy pourzynali, poznawaiąe ich po brodach, które nosid zwykli. Ze zaś teraz wszyscy uzbroieni Hel. leniści pozapusczali sobie brody, mniema więc Sultan, iż to są same xięie głowy, które mu dowódzcy po mniemanych zwycięztwach do K on s ta o ty a o p o l a przysyłała. Podług wiadomości z B u kar e s t u, wciąd się Turcy naysrozszych dopusczaią okrucieństw. Dr.ia 16. m. b. kazał S eras K if r I b r a i ł o w a, zapewne z przyczyny upałów, nasolić kilka pak powyrywanych języków, poodrzynanych usz i nosów niVsczes'liwycb. W ołochów, i posłał ie iako znaki zwycięzkie do stolicy państwa Ottomanskiego. Gdyby Turcy cofnąć się musieli za Ou nay, przewidzieć można dosczętne fcraiu spustoszenie. W K o n s t a n t y n o p o l u chcieli Turcy w pierwszych driach święta Bai ram wymordować resztę Greków, lecz eczęściem zapobieżono temu, luboć codziennie iescze padały poiedyńcze ofiary. Podczas trzęsienia ziemi i straszHwey burzy, która niedawno wBukareście panowała, zawaliło się Jakie 1,400 budynków mieszkalnych. Wielu mieszkańców znalazło grob ewóy w rozwaiinach. Grad wielkości Turcy zabobonnym zdięci przestrachem, wołali: "Wiarołomny I psi la n ty, którtgo na siu mi szukamy, przeniósł się do nie ba, i żtamtąd z nami woiu;?" N aymocnieysza eskadra fiotty Greckiey zalała etinowisko u przygórka wyspy K r e t a vi Pelloponezie. Największe okręty stoią w przyrtani wyspy M i 1 o e. Tu uważa ta e6kadr3 poruszeni -, barbaryiczykow, którzy nie 111D>ią inney drogi na A r c h i p e l a g . Zamordowany Patryarcha Konstantynopolitański, rodem e P e H o p o n« Z u, był dawniey Arcybiskupem Stflyrny. Jako Patryarcha byl w czasie Francuzkiey wyprawy do E g i p t u opiekuńczym gieniuszem Greków, ponieważ wściekłość Turków chciała go odpowiedzialnym uczynić za wyprawę do Egiptu. Wygnany był na górę Aihoe, lecz wkrętce zimnu przywołany. Podobnego losu wygnania d o s m ł iuź był poprzednio za woyny Rossyiekity przeciw Turk' m; spotkał go takiż los po rag irzeci, kiedy się flotta Angieleka pod K o n s t a n t y n o p o l e m pokazała, odzyskał późniey Patrbrchu, i nareszcie padł ofiara naychaniibnieysztgo barbarzyństwa. Z Wiednia dnia 7. Sierpnia.

Poczta Tu;rbIK3 przywiozła bezpośrednie wiadomości z K o n eta nt y n o p I a do ch:ia a o, Lipca. Podług tychże wszyscy Posłowie dworów Europeyskich uczynili naynalegliwsze przełożenia, nayprzod R e i s E ffen demu, a petem W. Sułtanowi, o położenie koń'a codziennemu wyrzynsniu bezbronnych Chrztścian, Dnia 5. Lipca wyszedł nareszcie firman, rozkazujący łotruią» cym po ulicach Turkom złożenie broui, a iaticzarom powrócenie do koszar. Od dnia 6. przywróconą była nieco spokoyność, sklepy kupieckie były znowu w częś.i pootwier a n e , a niesczęśliwi G re c y, którzy doiąd uszli śmierci, »dawali eię. Rowem oddychaćo -»życiem. Baron S t r o g a o o f f znaydował I się w swoicm dawnieyezem położeni«, pod Strażą w B uj u k d e re.

Rossyiskie U l t i m a t u m miało dopkro 1 dnia 7. Lipca odeyść * Odessy do Konstantynopola. Z Włoch dnia 27. Lipca.

Oyciec S. mianował Xiedza M a z e t t i , Karmili te, Assessorcm w ra*dzie ś w i ę t ej i n K w i z y c y i. List z R z y m u donosi, iż 105 osób oskarżonych, że są Węglarzami, aresztowano w różnych miastach Państwa Kościelnego i osadzono w więzieniach Bolońskich. Z buntowników Alessandryisiich osądzono ig. na śmieTĆ, lecz lylko itden icst obecny. i ten został rozstrzelali) tn, to iest Kapitan G arii li.

W Królestwie Lotnbsrdzlo - Werecyańskiem nie wolno gazetom umiesczać innych wiadomości o wypadkach w T u r c y i , ia. tylko z D o s t r z e g a ć z a A u s t r y a c k i e g o . Od granicy Włoskiey dnia 0.3. lipca.

Turcy znieważyli grob S. w Jer o z o l i - m i e i zburzyli go wr-iz z kościołem. Spa. liii także wszystkie inne kościoły chrześciiaru skie. Chrześcijanie w Jer o z o l i m i e i w 0kolii y padli ofiarą z bóyczey b:suunanów dłoni. Którzy eię Bdołali ucieczką uratować, schronili się do D r u z o w (potomki krzyżowców, mi'szkaiący w górach P a l e s t y n y i południowty Sy ry i.) Ci przyięli ich gościnnnie i powerali przeciw buhanowź. Jtst nadzieja, iż połącz* nie się tych walfcznych z Gr karni, Ormianami i Syryiczykami potrafi wybawić ezt,ść ludnośii chrztściiańekiey od znieczenia, na kióie ią Turcy potępili.

Rozmaite wiadomości.

Lubownikom. sztuk nadobnyeh przyiemno zapewne będzie, dowiedzieć się, iż Pan B a u m g a r t e n, malarz portretów, przeniósł s.5 teraz do kamienicy narożney w rynku, Młody ten utaI&r.towa*hy artysta zdaie się mieć ochotę zabawienia dłuższy czas w mieście naszem, ieźcli okoliczności dozwolą. W liście do Wo l i e r a d-ia 30. Marca 1772. to Cesarzowa Katarzyna między innenai wyraziła: "Jeżeli wOyna dłuźey potrwa A nie pozostanie nam nic więcey do zdobyta bk s*m Konstantynopol, i zaczynam iuż wit rzyć, iż to nie iest niepodobieństwem. Mówiąc prawda ludzie rozsądni, ii I>okoy iest lepszy, aniitli nayświecnieybza w świecił* woyna, i ia takie ieetem tego zdania. Wszystko zawisło od Sułtana Jyluetaphy . Gotów? iestern do woyny i pokoiu, i ieżeli WP JOD kto powie, iż Roeeyi nie dostaie sposobów do prowadzenia dalszty woyny, to bynaymniey temu niewierz. Rossya nie tknęła nawet iescze tysiącznych źródeł posiłków, które w innych państwach iuż wśród pokoiu wyczerpane bywaią." W kraiu Piemontskim zakazano cywilistom noszenie wąsów, jako wyłączney oznaki osób woystowych, toi, samo trzcin i innych h teki niewolno im takie, chociażby w prywatnych domach, wyprawiać balów bez zezwolenia zwierzchności, ani serenad wieczornych, do ktorycljby więcey dwóch instrumentów użyć chciano.. Rok 132 1. sczegójtiieyszyrn ieat w dziennikarstwie polskiem. Kilka pism rjolskich peryodycznych nowych ziawiło się, kilka znanych ustało, niektóre w samym zarodzie zniknęły, W samey War s z a w i e Polak konsjytucyiny zamieniony w Dekadę i Sybilla Nadwiśbńeka zaledwie się okazały, iuż uh nie jna, a na ich mieysce wschodzi Astrea. Tygodnik muzyczny ustał, powetał na nowo i znowu ustał. Utrzymuie się z nowych Gazeta literacka i Ruryir Warszawski. We Lwowie ustała Peczoia Polska, iey mieyece zaiął Pamiętnik Galicyiski, a to wszystko w przeciągu roku iednego. U nas od

Kwietnia żyle Mrówka Poznańska i oczeku« jemy w tych dniach 7go Numeru na Lipiec, zapewne doydzie i do u g o, bo Opieka SzaBow.ych a o dobro literatury kraiowey goilb wych osób, które sumraę 800. Tal. na przypadek strat wydawcy zaręczyć raczyły, nie da iey upaść przed rokiem. Pewien Gazeciarz należący do msłey liczby eprzyiaiących intereesowi Turków a przeciwny Grekom odebrał zawiadomienie z S tam buł u, ie w nagrodę tego stronnictwa, iest mianowany przez Porte .Baszą o trzech oślich ogonach. Wątpią, aby Napoleon miał iakie summy. - W mianey raz o tern rozmowie te wyrzekł był słowa: "Któż na ziemi był bogatszym odemnie? . ., Tysiące millionów leżały w moich skrzyniach. Wszystko to było moią własnością. Lecz gdzież się to podziało?. . poszło na potrzeby krain. - Zoefłem bez niczego na tey skale. Prywatny móy maiątek był wspólny ?, ntaiątkiem F r a n c y i. Połączyłem 1</ móy z losem narodu; bo mógłiem iitaczey myśleć bez poriżeiiia mnie ? " sameg» .

O B W I E S C Z E; N I E, N astępuiące dochody mieyskies których dzierżawa ostatniego Grudnia r. b. się kończy, mają być na nowo od 19o Stycznia r. p. na resp. 1. do 3, lat Wydzierżawione, iako to : i) Cło mostowe Z mostu wielkiego Chwaliszewskiego na rok 1. 2) Brzegowe .

3) Kmkoive mieyskie i 1 \ na trzy lata.

4) Dochody wagi mieyskiey Termina licytacyi odbvwae się będą w Izbie expedycyiney na Ratuszu zawaze przed południem o godzinie JIO. iak nasfępuie, to iest. względem przedmiotu ad i) na algo m. b., sty i aoty mca. prz. Września, ad 2.) n a 23ci m. b" 6ty i siszy mca. prz., I ad 3) et 4) na 2 4 t y m. b. i 7my i 2 5ty mca. przyszłego. Wzywańiy przeto chęć dzierża e ia. ałą« cych, iżby w terminach zgromadzIc SIę I hc ta ewe podać zechcieli. Warunki tychże dZIerżaw mogą bydź wgodzinach zwyczaynych służbowych w Registraturze mieyskiey przeyizane. p o z n a ń dnia 13. Sierpnia 182f. 1 J. K. M. Dyrektoryum miasta i Policyi.

OBWIESCZENIE.

Sąd niżey podpisany podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż Aniela z Premińskich Mellero wieżowa, i małżonek iey XaweryMeHerowicz. w te minie ni 14. m. b. przy okazyi pokwItowanIa z opIekI, wspólność majątku i dorobku w małżeństwie swem wyłączyli. W Poznaniu dnia ig. Lipca iSSIe Królewsko-Pruski Sld Ziemiański.

OBWIESCZENIE.

Nieruchomość pod Nro. 210. na ulicy Wilhelmowskięy z przyległościarni położona, do pozostałości Krystyny Elżbiety z Hildebrandów Hirszowey należąca, z gospodarstwem gościnnem do niey należącym, na Wniosek kuratora pozostałości od S. Michała r, [b. na irzy po sobie idące lata naywięcey daiącemu w dzierżawę wypusczona być ma. Termin tym końcem na dzień 24. Sierpnia r. b. «rana o godzinie gtey przed Konsyl. Sądu Ziemiańskiego Ryli w Izbie Instmkcyiney wyznaczqny został. Warunki w Registraturze jprzeyrzane być mogą. P o z n a ń dnia 25. Lipca i8?I.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

wym, publicznie naywięeey c!aiącemu dzie;', rzawionym, na który wSZYStkIch do zadzIerza-1 wienia ochotę maiących njnieyszem wzywamy,! Poznań dnia tg. Lipca J82L Królewsko- Pruski Sad Ziemiański.

UWIADOMIENIE.

Uwiadomiamy ninieyszym Publicznnośf,! iż do pozostałości Aptekarza J a n a Fryde < I ryka Damaszkę, należąca ruchomość w sukniach narzędziach aptecznych, medycy-1 nach i bibliotece, w celu zaspokoicnia Wie. rzycieli publicznie sprzedane bydź maią. Do czego wyznaczonym został termin w d0mu Nro, 37. w rynku na dzień 21. Listopada r. b., przed Referendaryuszem Sądu Ziemiaiiskiego W e r n er, przed południem o godzi ie gtey, na który wszystkich chęć kupna mnących zapozywamy. P o z n a ń dnia 2. Lipca łg2i.

Królewsko- Pruski Sad Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Gdy nad maiątkiem zmarłego tu aptekarza Jana FryderYKa Damaszkę, nawniosek sukcessoró w sukcessyino - likwidacyjny proces otworzo ym został, przeto tych wszystkich którzy do pozostałości dłużnika tego mieć m?gą prerensye do likwidowania i sprawdzenIa tychże na termin na dzień 24. Listopada r. b. przed Kons) Harzem Sądu Ziemiańskie goFrom - holtz, przedpołudniem o godzinie 9. wn szym Zamku sądowym wyznaczony, n torym aby osobiście, lub przez PełnomocnIkow, na Kommissarzy Sprawiedliwości K.S Z.Meyer, Hoyer, Weisleder, Łukaszewicza i Maciejowskiego proponuiemy, pod tym zagrożeniem zapozywamy, iż. w razie ie tawienia się z wszelkie mi ewemI prawamI pIerwszeństwa upadną, i z swemi pretensyami tylko do tego, co w massie pozostanie odesłani będą. Poznań dnia 2. Sierpnia 1821.

Królewsko *Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESCZENIE Dom sukcessoró» Kar o l a Fryderyka Kretschmera tu na Gaibarach Nro, 421.

położony, zostanie na wniosek iedneg? wierzyciela realnego na rok ieden od S. MIchała aglt. r. aż do tegoż czasu J 8 ? 2. r. ryczałtem w terminie d n i a a4, S i e r p n i ar. b.. przed południem o godzinie 9. przed Referęndaxyuszem W e r n e r w naszym zamku Sądowili" M J I I A 4 H M H M W M P

Dodaieh

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Nad pozostałością zmarłego Rafała Kierskie /\ o nawniosekSukcessorówiego, process łukcessyino -likwidacyiny otworzony został, Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy do iey pozostałości preteneye mieć mniemaią, aby się wciągu trzech miesięcy, anaypóźniey na terminie zawitym w d n i u x6. P a ź d z i e r n i kar. b., ogodzinie o)),ey przedpołudniem przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego K a p p wyznaczonym, albo osobiście, albo prztz Mandaiaryuszów dostatecznie wylegitymowanych stawili, pretensje swe likwidowali, i ściągaiące się do tego dowody złożyli i dalszego Sądowego postępowania i umiesczenia ich wprzyszłey lokacyi spodziewali SIę.

· Ci, którzy się nie zgłoszą, ani w terminie zawitym ne staną, z wszelkim prawem pierwszeństwa prekludowanemi zostaną, i to im tylko przykazanym zostanie, co po z.spokoien u zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostanie. 1 Y m wierzycielom, którzy dla odległości zarńitszkania i nieznaiomośct w mieście tuteyszym s'anąć nie mogą, Kommiesarze Spra. wiedliwości Miiller, Mi ttels t a-ed t, Łukaszewicz i Maciejewski proponuią się na Mandataryuszów , którzy icdnak w plempotenryą i inlormacyaj dostateczną opatrzeni bydź muszą. p o z n a ń dnia 25. Czerwca ig2t. Rrólewsko- Pruski S I d Ziemiański.

p A TENII\SUBIiAsmCYIisi Y. Na wniosek kuratora massy konkursowt-y Chryzostoma Lipsk i eg o, maięmosć Ludomska do t< v massy należąca, w Powiecie Obornickim, ObwodzieRegencyiPoznańskiey położona subbasmwaną będzie, i v tym celu trzy terrnina licytacyi: na dzień 20. Listopada r, b» na dzień 20. Luteg.o 1824. na dzień 20, Maia 1822. zrana o godzinie tey z 'których trseci i ostatni zawitym iest, przed Deputowanym Konsyl'arz<m sądu naszego C u l e m a n n w Izbie posif dztń naszych wyznaczone zostały, Wzywamy prz*to ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych, aby sie, w terminach

tych albo osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, a więcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna nie zaydzie prawna przeszkoda. Nayprzód cała maięfność Łudomska, a potem w 3. oddziałach, to iest: c) Wieś i Folwark Ludom, Laezctwice i Orłowo holendry Ludomskie, młyn Smolarz wraz z częścią buru na 97,981. Tal. 8-dgr. b') Wieś i folwark Gorzewo, wieś Werdun,młyn Szablok z częścią boru na 70,491. Tal. 8. dgr.

c) Wieś i folwark Dąbrówka, folwark Drzo? nek, wieś Boruchowo i część boru na 44,838-Tal. 21. dgr. 2. dr sądownie oszacowane licytowane będą. Warunki przedaźy i taxa dóbr codziennie w registraturze naszey przeyrzane być mogą. W Poznaniu dnia 16. Lipca 1821.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

POZEW EDYKTALNY.

Wszystkich łych, którzy do obligacyi przez Ur. Piotra Ttąbcz.yńskiego dziedzica, pod dniem g. M.iia 1781- roku na summę aoo. T al. kościołowi w Kosztowie wystawioney, i na dobrach Jt-ziorki N ro. 110. Kosztowo 133. Krostkowo iKrostkowko, Nro. 140. ingrossowaney, teraz zaś zgubioney Łąko wlaścicieł e, cessyonaryusze lub prawo zastawne, albo inne posiadaiący, pretensye mieć sądzą, za-, pozywamy ninieyszćm do terminu wyznaczonego na dzień jg. Września, zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu naszego Ur. We g e n er, z ostrzeżeniem, ii niestawalący z prefensyami swemi do obiigacyi prekludowani i wieczyste im w tey mierze* nadane zostanie milczenie.

W P i l e dnia 9 Król. Pruski

Kwietnia 182f.

Sąd Ziemiański.

PATExNT SUBHASTACYINY.

Dobra Choyno pb;rw3zey i drugiey czyści, Stwolno i Po "borowo, łącznie Z folwarkiem Leśnydom zwanym, tudzież wsie czynszowe Łąkła, Kub czki, Zielotiawieś, Wydawy czyli Pizykały , Sikorzyno Ź ieduą częścią Zawady, które to dobra szlacheckie pod naszą" Jitr\sdykcyą w Wielkiem Xiestwie Po-=" Pińskiem w Departamencie Poznańskiem.' dług taxy Sądowey mianowicie: e), Stwolno na 30,980. T al 21. dgr. 6$ fen. ftiChoyno I. czyści naig,429. Tal. 6.dgr.4.fen. c)Choyno I I. część na 32,819.TaI14. dgr 10. f. Ą laey do tychże dóbr należące na 30,132.

Tal. 4. dgr. ftt fen.

<<). łąka dó nich należąca, lecz w sprzecznosc,i zostaiąca na 2,37c. Tal. 8- dgr. loifen * tera» oszacowane zostały, na żądanie sukceseorów niegdyAUr. Anzelma Pomorskieg o, celem sporządzenia działów więcey dającemu publicznie sprzedane bydi. inaią. T e rmina li<;ytacyine na d z i e ń 2 9. S i e r p n i ar. b. na dzień 30. Listopada r. b. yeremtoryczny zaś termin na dzień 9, Marca 1822. przed W. Vo l d t Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9tey w naszey Izbie audyencyonałney są wyznaczone. WzyAią się przeta wszyscy ci, którzy według iakośei dóbr tych, takowe posiadać są zdolni i cenę ich przy-' zwoicie zapłacić mogą, aby na wyźey wyrażonych terminach zgłosili się, podania swe oświadczyli i zapewnieni byli, iż dobra te więcty daiącemu, ieźeli prawne przyczyny wyiątku od tego uczynić nie dozwaiaią, przyeądzonemi zostaną i że na poznieysze podania iaden wzgląd nie będzie misny. Sprzedaż ta wnieoddzielney subhastacyi, bez wązelliey iednak Ewikcyi nastąpić ma; własność zaś, uiyiek i przypadki niesczęścia z dniem publikacyi wyroku adjudykacyinego na kupuiącego przeydą- Bez kaucyi dwóch tysięcy Talarów na terminie licytacyinym złożyć się maiącey, bądź w gotowiźnie lub w papierach pewność teyże kaucyi stanowiących, nikt do lirytacyi przypusczrmym nie będzie. T oczące się processa z sąsiadami dóbr wyżey wymienionych iako t o: o) Z gminą Szymanowa i Dębna o kawał łąki III rcvisorio, b) sprawa w pkrwszey Instancyi tocząca się z Dominium Goleiewko, za przedmiot, process graniczny i windykacyiny maiąca. Kupuiący przeymie na siebie w ten sposób: iż przedaiaAcy, wzbJędnie wypadku onych, źadney prawney ewikcyi nie uczynią, co się także rozumieć ma o processach tych, które eię toczą względem zaprzeczonych granic

i mniemanych praw ed poiedyńezych włościan do Dominium, lub też wzaiemnie do tychże rosczonych. Pieniądze kupna w ciągu 6ciu tygodni po nastąpioney adjudykacyi» do Depozytu Sądu naszego kosztem więcey, J. daiącego złożone bydź muszą, a kupuiący prócz tego obewiązanym będzie, koszta sprawy subhastacyiney tudzież uregulowania ty. tułu posessyi na swe imię oraz całkowity, stempel szacunkowy zapłacić. Przćyrzenie inuyeh warunków oraz taxy, codziennie wRegistraturze naszego Sądu lest dozwolonem. Wschowa dnia 19. Marca 182t.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

Oświadczenie aukcyi.

Na dniu 23. Sierpnia r. b. z rana o godzinie gtey ma być na wyższy rozkaz ieden od kawaleryi niezdatny koń na Wilhelms placu wmieyscu publicznie za gotową cenę w kurancie n» wyż podaiącego sprzedany, dla czego ninieyr szyrn ochotników zaprasza. W P o z r a n i u dnia 16. Sierpnia igai.

v. Schmidt, Podpółkownik kommanderuiący 6g» Pułku Ułanów (ago Wschodniowego.)

LICYTACYA.

Kocz drożny na rysorach o czterech siedzeniach, w czwartek dnia 23. Sierpnia zrana o godzinie 10. za gotową zaraz zapłatą naywięcey ofiar u i ącr m u publicznie sprzedanym zostanie, na placu za budami między apteką i mostem na Walszewie Nro 26., gdzie go i Wprzódy widzieć można.

Kantor Pqlecen N ro, 80. w rynku.

Tanie zegarki kieszonkowe.

Wiadomych tanich kieszonkowych zegarków z kry z o tu z proEtemi i pozłocanemi cyferblatami, i z s r e b r a biiące i niebiiące, nadeszły wprost z fabryki z Fran K for tu n. M.próby, i przyimuią się pa nie żarnowi e ' nIa w

Kantorze Poleceń N ro. 30. w rynku»

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.08.18 Nr66 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry