GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.08.29 Nr69

Czas czytania: ok. 18 min.

Wielkiego

Xiestwa

ZNA

N" S K I Eo.

Nakładem Drukami Nadwornej W. D e c ker a i spółki,- Redaktor.' Assessor Ka a b s Kl.

Nro* 69» - W Srodę dnia 29* Sierpnia ig2 t r.

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE,

Z Bruxe Ui dnia 17. Sierpnia.

Xiąźę W e 11 i n g t o n wyiechał tu ztad w poniedziałek, dla obeyrzenra warowni w N arour i C h a r i e r o i. Ztamtąd poiedzie do Par via, po drodze odwiedzi pobojowisko pod Wat e r ł o o , G 2 e c y a.

Wszystkie narody E u r o p y oczekuią Z niecierpliwością donitsitń, o dalsze m powodzeniu tey garstki walecznych Greków, która za nic waży maiątki i życie, dla odzyskania wolności, - dia zrzucenia ohydnych kay dan, któremi dziki barbarzyniec tyle wieków ią gnębił, a teraz całą zatadłość na to iedynie wysila, aby ich ciężar podwoił. Lecz sprawa uciśnionego woła o pomstę do nieba; głos wzywających »ratunek, zdaie się nakoniec być wysłuchanym i uderzy niezwłocznie straszna godzina, niosąca zgubę prześladowcom, tryumf dobroczynnemu orężowi groźnych zastępów północy, w obronie niewinności. - Już biegaią nawet pogłoski, ie pomiędzy Roseyanami i Turkami przyszło do spotkania. ' Jakkolwiek ta wiadomość zdaie się być zawczesną, woyeka iednak Rossyiekie wit Hue zrobiły poruszenia ku wschodowi. - Pierwsze dywizye weszły iuf doBesearabii i wielkie woysko maiące dawniey do kraiów Włoskich przeznaczenie w 13.5,000, wkrótce tsm iest spodziewane,- 80,000Turków ciągnie do M o ł d a w i i , a kilka tysięcy ludzi pracuie nad obwarowaniem Ja es, gdzie barbarzyńcy spodziewaią się mocnego zawitania, - Główna kwatera Rossyiska znayduie się w Tulczynie (na Ukrainie) gdzie Cesarz sam iest spodziewany. - Zaciekła w swey dumie Portar miała iuz Poeła Rossyiskiego, Barona S t r o g o n o w a odesłać do O d e s s y wraz z deklaracyą. woyny przeciw temu mocarstwu. Krok ten prawdziwie sza» wet, Z - . - p r o t z R o s e yi i A u s l r y i, i uż A ng l i s sama do tey*woyny sic pebiera. W prawdzie na polityce Angielskiey opierała si e dotąd samowładna potęga OttornanóW w E u r o p i e, lecz któż lest w starie zgłębić tajemnice gjbi.-n.towe, kto może przewidzieć stosunki dworów« gdzie częstokroć iedna godzina, etanowi o przyszłości na kilka wieków? - (Z Pscz. Kf»k.) Z Krakowa dnia Jf Sierpnia.

Tuteyszy Telegraf zal-ura co nastęfuic: Pewien obywatel Woiewództwi Mazowieckiego napisał bezmiernie uwagi swt,ie w 0Btatniey gazerie Warszawskiey o e x a m in a c h szkolnych, które «asługuią, aby ie rodacy nasi, osobliwie nauczyciele, kładąc ei<; spać i wstaiąc z rana, zaraz po zwyczaynych modlitwach odczytywaii, a sczególrmy z tego względu: ia ich zachować mogą od grzechu, który nie vutmy iak się po polsku zowie, wprowadzono go bowiem do nas z xagrinicy pod imieniem s za rl a ta ni z m u. Z Lulu pisanego Z Hcymu do Kiakoiva. - "Wzór posągu W łodzi e mierzą Pot o c K l' e g o pTa« 51 T h o r w a i d s e n a z g!in y zrobiony, itst w etylu wytwornym greckim, piękności nieporovfoaney. Wkrótce zrobiony z gipsu, in ?rrrmrrm rla'oslate-k uwieczniony zostanie. Zdumiony Bzy m powiada: iz boskie to arcydzieło, nie z ręki T h o r - w a i d s e n a, aie i03»tarozyt-nych przekazane być musi. - Mimo słabtści ofzu, sławny len mistrz, iuz i model pomnicyszy wielkiego K o p e r n i k a, wystawił na widok znawców. "

Z Lizbony dnia 2$. Lipca.

Dnia 26. ogłoszono tu prawo względem wolności drub u. Z Londynu dnia 14. Sierpnia.

Łady H o o d prosiła Lorda L i v e r - p o o l o wstrzymanie wywiezienia zwłok Królowe y do dnia 16. Pomieniony Lordośwhdczsł, iż to ber r r " · ; *» u. Ul r>yc rje mo że, ponieważ taka i *t wola Króla. lVczoray>z,go uie. czora exekutorouie .ttst?me> tu PP fu; shin gton i Wilde podali rńu na piśmie protestacya. przeciw zb Y t nagi, mu wyuiezk. nmcala Krćlpwey zkraiu, cpUriac sW"V wiosek na br 9 i:u czas« do przygotowania przyzwoitego ub 3 h,.du .iJ O ob ',egO d i "a. i V cr powodach. Lora LI vel r L,. o powIe zla , ii wszystko pozostać m; .ri, iak przej isar o, t ze zwłoki ziijydować się inuvJ\a w czw 3rttk na okręcie w H a r w i c h . LizUU ys;;e£O rana zgrom;dzilo eię taScie mnóstwo' Juiizi na ulicach, przez które orszak żałobny miał przechodzić, iż niektóre gazet; podaią ich liczbę na póhnilliona. Nie wiedziano nawet, którędy póydzie rrocessya, słychać tylko było, iż nie ma iiit? przez miasto (City). Za jednym razem zabrzmiała wiadomość, iż orszak pogrzebowy weźmie kieruntk do K tri. sing ton. Teraz puściła się cała tłuscza do Kensington. - T)mczastm pcwsnła w B r a ii de o b o u r g - H o u s e zacięta kłótnia miedz, y Dr. L u s h i n g t o n a P a n e m B a i l e y, mianowanym od Rządu c'o kierowania orszakiem pogrzebowym; pierwszy protestowa? się w im rej iu prawey władzy, nadauty mu prz&z Królową iakó exekutorowi testamentu, przeciw zabieraniu zwłok, i rozkazał, ait by ich rie tknięto, dmioiiby rie były pokończone przysposobienia do pogrzebu, iuJ\zic-ź przeprowadzenia ich lądem i morzem, iak tego) dostoyność nitbosczJti wymaga; ostatni zaś trzymał się danych mu od Bządu rozkazów« Ruszyła tedy processya. Dwunastu kawalerzystów szło rTaprzod; potem szedł poszosiny powóz galowy Królowey, z Królem herbowym N a y l e r, niosącym Królewska koronę, na wezgłowiu; następnie powóz pogrzebmy od ośmiu koni ciągniony, z Królewskim herbem i literami C R, Potóm inne powozy. - Od Kensington rhciano ruszyć w lewo; lecz lud wołał:, "przez miasto»przez miasto." Proctesya niezważające c a t o, postępowała daley; tymczasem zatamowano drogę wozami z iamitniami, od których poodeymowanó kał», i chochź udcn woz upr?ąt!,ięt<> zdrogi, to lud zarzuca! zaraz drogę rcwyrn i zeprzysiet:»! H» wszystko, iż musi E /\ godokazsć. N irmoeącvv) doł, ć oporowi. -p ĆHamkh.Jnia 14. Sierpnia.

. , · ", iiskadra z trzech Km!. okrętów, maląca zitrzymcła SIę proressya i posłano po loz- .>.. ...'" / . · T JI T. i T 1 1 przeprowadzić z włoki N. Krolowey nastały lazy do Lorda L i v e r p o o l . I t n kazał ". . < 7 7 · 1 rI 1 o 1 1 4 d « Dtol wz <li wpccotoi.iu, 1 otzekuią tu obrać inna dr. er do llJyd e-P ark; wpoitory · - J ««.« .} ]I r przybycia uh' ia'dj moment,' gorszmy . ru ?zYla znowu pruceslya. Frzy Hyde - farK przyłożył się szwadron gW-,r- Cuxhaven dnia 20. Sierpnia.

dyi przybocznty kor-ney. Aż do Lumber- Wczoray o wpół do 12. południowey land-Gate szło iako faKo,; ieez.tu ani my- ?)h}'_'i m 4> Angielskie okręty woienne, śleć było można o dalszem postępowaniu. >. ire/\ .-ta, ?'. szałupy woienne i 1. kuterbrik W Oxford - SCreet skupił się cały lud «zwłokami N, Kviikwey Angielskiey, KaJIY masse; żaden się nit- zachttuł, żaden nie [ollIIy &ruMbwicKiey.

« s t ąp ił, a w s z ys t k o w o ł a ł o : " K ról o wam u « s t a (k d n ! a 2 (1) 8 /( c [ m ! a , bjc przeprowadzoną przt-z miasto, zamor- Dzieieyszcgo rana przywieziono tu zwłoki dowana Królowa musi być przeprowadzoną zmanty K rai o Wy Angitisfciey. Około goprzez miasto.« Przeciągnął ie-s'ze it den dżiny 6. 7. \ t.b.dnia zeloto ie z okrętu wśród szwadron iazdy; dał on egnia ostr mi nabo- wystrzałów armatnyth na znak żałoby. Aninni; grad kamieni był na fo odjlowifdzią. g icy zm;j< śii ie do kościoła. Jutro wyproJedc-o człowiek 51 ludu poległ na phcu (I u- wad» * c będą w dalsza, drogę przez C e 11 e «Tug innych ge»et ao); wielu było ranionych do B ra u n · eh wcy g. Panowie L u s h i n g[o obu stronach/\ przez p05lMC AllIrTYrJI ten i Wilde, Lord i Lady Hood i Lady Wood przcs*yła4ula. Powstał» bitwa mię- Hamilton, zmyduią się przy zwłokach dzy woyskum 1 p o si - ó bwtm; ofcathie na- zgiśł*, Kfólowey. Oddziały huzarów cieralo na wcyslo z *< [dziimi z połamanych rozbawi, - » są po sfKyacfe, dla eatortowaoia krat przy najbliższych b r a m a i . Tyihe<;e erSMfcq żało bnego aż do granicy Hannowerdes«o<hronów (descz »hI II« padał) zab>ę- skiey. (l v H. n n o w t T z e poczynione sa powały mirysce p,k. Processya posunęła się · potrzebne przygotowania w celu odebrania i tymczasem aż do Lgii c w a rcl- U o a d. Lecz przeproftadzenia zwłok do granicy Brunswilu me podobna było .-postąpić d,tey. Cala ckiey, gdzie tamecznym władzom krsiowym droga zawalona była karrami i wozami bez wydane zostaną.) kol; bruk cały zTuy.,o-.vany, w ziemi dziury Podług testamentu Krolowey. młody na 4 - 5 stęp głębokie. Musiał, teraz- pro- A u s t i n icst uniwersalnym iey dziedzicem; cessya ruszyć do mrasta; woysb się oddaliło, M ary an nie B run zapisała swoi« garderobę gdyż mu me wolno wmsc do miasta bez po- tui we W ł o s z e c h; ekwipaż i portret swóy «JMWII Lorda Majora, a «en wcale o tern Doktorowi pr.wa Lus hingt on; iany swóy me myślał. Ootąd szło wszystko spoloynie portret i swey córki Kardymłowi A l b a n o : t w naylepszym porządku. Przez cały czas trzeci Lady H a m i l t o n, «. W * ., «nłod««.» bito we wszy state dzwony mwetaj co rainuta Austin i t, ddał się słyszeć wyBirzał działowy, »w porcie na wszystkich okrętach powiewała bander» żałobna. Deputac'ye Londynu i Midles e x u odprawadzaiy z-,vloŁi aż do B ow i Stratford i dsiey.

położyć taki napis: Pamiątce Karoliny Bru oś wic kie y, prześladowań ey Królowey Angielskiey. (Dawny napis na iamiliynym grobowcu w B c u n ś w i k u tak b r z m i: » H i c f i n i s i n v i d i a « , p e r s e c u - tionia et querela«. "} Dziś wszystkie teat «ni<;te Z rozkzu rządu; członki roo [rólewskiey i Ministrowie przywdziali żałobę. Względem powszechney żałoby nie wji**rit dotąd rozkaz, Donoszą z Holyhead po : 12.

m. b. "Tego rana o godzinie 10. wsiadł Kroi na okręt i popłynął do D u blina" gdzie przy powiewnym wiatrze około godziny 5. «tanie. Król odprawi świetny wiazd do stolicy Irlandyi. II Gdy Król odebrał wiadomość o śmierci Królowey, natychmiast flotylla Królewska zaciągnęła żałobną banderę.

Nadzwyczayny Poseł Francuzki, Xią£ę G ramm ont, dał oncgday tuteyszeem gronu dyplomatycznemu wielką ucztę na pożegnanie. Przybył tu znany Generał Neapolitański P e p e z Lizb o n y, toż samo Poseł nasz przy dworze Wiedeńskim, Lord Stewart. Zaraza morowa sprzątnęła bardzo wiele łudzi w Kairz e, Ro s e t t e i Alexa odry i. Z Madrytu dnia #. Sierpnia.

NN. Królestwo powrócili wczoray do tuteyezey stolicy i zostali przyięci serdeczoemi okrzykami: Niech żyie Kroi konetytueyinyi" Wszystkie woyska załogi i gwardya narodowa wystąpiły pod bronią. Poseł osez w Petersburgu Pan Salm o n, powraca ztamtąd. Cesarz A l e x and e r rozkazał mu wyiechać, z powodu niektórych mów nieprzyzwoitych. Nie etanowi to iednak nsymnteyszey zmiany w dobrem między zobopólnerai dwornmi porozumieniu.

Nieiakil Victorlano Su ares skazany tu został na lolttnią karę galerową, za to, iż knował spisek na obalenie pomnika Łon« etytucyioego w M a d r y c i e . Wielu poczy- Ł tywało tę karę za zbyt łagodną; niecbęć iłu-, f mu obiawiała się głośno i zagrażała wybuchem, lecz światłe rozporządzenia naczelni- l ka politycznego, Pana Co n p o n s, zapobie- ! gły nieładom, i spokoyność nie została nadwerężoną, 1 W okolicach miasta Ma u res a (w Katalon i i) B o n a wen t u r a F u l s e t , xiądz zakonu S. Franciszka z Paula zgromadził około 150 ludzi, po większey części chłopów 1 w zamiarze ogłoszenia zniesienia konstytucyi. I Lecz Pułkpownik P a r o l rozproszył tę ban<ię, z którey pięciu są iuż w więzieniu, a chłopi do swey roboty powrócili. Zabili no im także woz, w którym był ubiór zakonny tego xiedza, bo wziął na siebie mundur woyskowy. Dziennik konetytucyiny wychodzący w B a r c e I lon i e obwinił wszystkich Dominikanów z klasztorów świeżo zniesionych w M a u re s a, iż mnichowi F ul se t ułatwili zebranie bandy iego, zgromadziwszy chłopów z wiosek, i namówiwszy witlu do łączenia się z nim, których wyprawili processyonalnie, dawszy im za pieniądze krzyżyki, różańce i odpusty. Z Paryża dnia ij. Sierpnia.

Król powrócił dnia 12. m. b. z Sł, Cloud.

Spodziewaią się tu Xiecia W e 11 i n g t o n a i zapewniaią, iż poselstwo iego ściąga się do dyplomatycznych stosunków E u r o p y w o» gole, i do bliższego połączenia między F r a o c y ą i A n g 1 i ą - w sczegołnośti. W e lI i n g t o n przyiedzie t u, lak zapewniaią, dopiero po so. i przytomnym będzie uroczystości święta S. L u d w i k a, które w tym roku ma być z wielką świetnością obchodzone. Jedna z tuteyszych gazet-donosi, iż Xiążę W e 11 i n g t o n, iadąc d o B e l g i u m, dnia 4.

i miał długą rozmowa r PTereBeT rady Ministrów i a Ministrem spraw zagranicznych. W N i « m c z« c h mówią o nowym eiezdz e dwóch witlkiih Monarchów do Litowa lub do Warszawy. Niewierny, czy ta witśc U st ugruntowaną.

N owy Poseł Hiszpański, Margrabia Ca s al r u g o, miał wczoray wstępne posłuchanie u Króla. - Miał także u Króla posłuchanie Poseł Angielski Sir Charles Stewart, Nadeszły listy kupie» kie z PołudnioweyAmeryki, według których w Rio-J atie iro, po przybyuu woyska z Monte - Video, nowa wybuchła rewolucya. KróUwic Następca tronu i wszystkie -władze, rządowe puściły się naokrętsth do E u r o p y, i po ich oddaleniu się ustanowionym został rząd tymceasowy. i Podług Konstytucyonisty Xią£ę Eugeniusz i wdowa Xi<;ioa Stefania Badeńska przyvdziftii żałobę za N a p o l e o n a. Nasze g.zety reiliisteckin« donoszą w artykule z W i e d n i a dnia 3. m. b., ii Porta Ottwmańska nie ma chęci wymierzyć się R o s s y i iąda?ą satysfakcją, T u 2 C Y a.

Pewien dziennik zawiera o T u r c y i , co tiastępuie: "Wytępianie imienia chrześciańfikiego, uchwalone w D yw a n i e a przez fanatyzm zagrożonego i a I a m i z in u itscze przed uchwałą rozpoczęte, roaciąg-r się z szkaradne m okrucieństwem i niepohamowaną wściekłością prze? wybrzeża mnieyszey A z y i, Bosforu i przez kraie Nad - Dunayskie, a starganie władzy, która ów barbarzyński fanatyzm zapaliła, staie się poliiyrzną, równie iak moralną koniecznością. N ie idzie tu o to, eieby Turków wypędzić z E u ropy, iak wypędzono Arabów z H i s z p a n i i, lecz ażeby pTzebmać środkowy punkt politycznego ich związku, obalić ich rząd, panować według praw niezdolny, poddać Turków podprawny porządek, i po odnieetonem nad nf. mi zwycięztwie wzbudzić w nich skłonność do "korzystania 1 dobrodzieystw oświaty E uropeyskiey. Gminny Turczyn, oddany za-, trudnieniem życia spółcczeńskiego, ieet pracowitym rolnikiem, zręcznym rzemieślnikiem, rzetelnym kupcem, spokoynym poddanjra, lecz iako członek ciała politycznego, iako część owey barbareyńskiey ordy, która lozbiła swe oatniuty na klassycznych niwach A z y i 1,15 u ro py, i wciąż ie za pomocą nayrozchukańszcgo despotyzmu pustoszy, ieet on, iakeśmy go i w tych ostatnich dniach widzieli, przez fanatyzm zapamiętałym a przez okrucieństwo srogim barbarzyńci m, którego władza w E u r o p i e dla kraiów jego pobytu iest przeklęctwem, dla chrześriaństwa hańbą, a dla mocarstw iego zarzutem, którym polityka ich od witków ieet obarczona. ** Z, 'i Vtirsbtiu iy dnia 20. Sierpnia.

N aybśnieyszy Pan wyrokiem swoim wydanym w Carskim Sieie dnia 24. Lipca) r. b. przedłużył o rok ieden termin do udowodnienia i rozpoznania tytułów honorowych w Królestwie Polakiem. Prezts Senatu wezwał Senatorqw Królestwa, aby się,zgromadzili w Warszawie na 1 5. Września r. b. z powodu zbliżania się «póki zwołania zgromadzeń politycznych.

JW. Generał W ł o d e k dowódzca dywizyi Ułanów korpusu Litewskiego, przybył do Warszawy.

Ontgday mnóstwo Izraelitów płci oboiey okryło pole za C z y s t e m dla odwiedzenia Ejszyka Markowicza ściętego wzeszły Piątek, a którego ciało podług wyroku sądowego iest złożonern na kole. Sąd Sprawiedliwości Kryminalney Województwa Mazowieckiego i Kaliskiego, ma są. dzić w przyszłym miesiącu sprawę przeciwko B ro cho ckie m u i wspólnikom o morderstwo niegdyś Felicyana Rudzkiego obwinionym. Sprawa ta zaymuie ciekawość całey publiczności. Obrony iUŹ są złożone. woda ogromne crzdoby kimienne do buduiącego się w S u wał k a c h W śtioła Katedralnego. N owy ten gmach itst staw iany w rzeki z składek Obywatelskich i w części z fundusz6iv rządowych. Pys na niego dał W. Budowniczy Ajgrser.

Obolo nowego kościoła S. A l e x a n d r a w War s z a w i e robota nieustaie, rfaią teraz ozdobne sziulcaierye, w przyszłym toku zapewne będzie ukończonym. Professer C e l i ń s ki iest wezwany, aby w b liskośc i M i ń s K a, 5 mil od War s z a wy, rozebrał w J\ ę nowo odkryta, a wonią wo do rodu siarczystego posiadaiąrą. Niektóre listy do szle do Warszawy z zagranicy donoszą, iż A n g l i a wszelkicmi sposobami usiłuie!, aby nie przyszło do woyny. q

Z Wiednia dnia ij. Sierpnia.

Po wzięciu klaszroru S 1 a t i n a (donoszą w liście od granicy M u l t a n s k i e y) Turcy poucinali niektónm zabranym w nIewolę httfcrietom ręce lub nogi, upiekli ie przy o g n u i przymuszali tych rritsczęśkwych do iedzenia tvlasnego ciała. Zgolą niepodobna opisać okrucieństw, których się Turcy Jub Isprawnicy przez nich ustanowieni dopuBtzaią.

Pokazuią (u sobie następuiące uhimatum Rossy i do Porty Otomańekiey: iJMures, niższa Albania, Te ss ali a i kray nabrzei n y G r e c y i, nkmniey wyspy i pozostałyby ped zwierzchnictwem Tureckiem, wolne i wyłącznie od Greków zamieszkałe, składając Rząd na wzorBzadu kantonówSzwaycarskich.

Mieszkance Tureccy tych krain byliby obowiązani, wyprowadzić się z nich w przeciągu 6. miesięcy, z zictrzeżeniem prawa wyprzedania ich maiątków. a) Wyższa Al.h anią, H e r z e g o w i n a, B o s n i a, pasmo gór, łączące Prowincje na prawym brzegu Dunal U , C a ł a B u l g a r i a i "' T r a c y a p o z o s t a ł y b y W ręku Turków; mieszkance Greccy t)cii Prowincyi byliby obowiązani, wyproł-arbIll się do G r e c y i pod teiniź wi.mojcami, iskie Turkom w Prowaicyach GreUith są j*rzyzrnne. 3) M u l t a n y, W o 1 os c z y Z H ? i 3e rwia otrzymałby RJ\ąd konstytucyiny, któryby uh Ha zawsze od wpływu Bojarów uwolni! i t, d. Tottysi Grecy rozgłaszaią, iż {lotta Grecka obhga S m y r n ę ; załoga Turecka ma wprawdzie być znaczna, lecz fckUda się w itayei<;tszey części z woysk AzyMyckich, które większe małą podobitń;uvo do rozbóylików aniżeli do źoł( ierzy. Xb)),c Dernetryusz Ipsilanty popłynął dnia 34. Li. ca z wyspy H y dry ab M 0re 1, gdzie wydał odezwę w języku nowogreckim.

Z Wilna dnia y. Sierpnia.

JW. Generał Hrabia von der O s t e n S a c k e n, wódz naczel. y pierwszego woyska, przybył tu dnia 1, t. m. Przyjęty zoatai z honorami wnyskowemi, a powitawszy zgro* matfzcnych Generałów, udał s!ę pieszo do pałach z odda; iem wizyty JW. Generałowi wojenni mu Gubernatorowi Rzymskiemu K ors a k o w u , zkąri powrócił do przygotowań *go dla siebie domu JO. Xieeia Sekatora Ogińskiego.

Kury er Litewski umieścił następujący wyjątek z gazety Rvgskir-y Z u $ C łi a u e r, pod napisem G r e c y a i Ust Y3: - "Przfid nieiakim czasem wpadli zbóycy do t'orna: rziic.ua się na właśucieli, zabiisią, pastwią, się, rabuią i nisczą wszystko, cokolwiek znaleźli, a potem zmuszaią właścicieli, pracować na n uli, iak niewolników, aby sami mogli prowadzić dalty zwierzęcy swóy sposób życia. N a koniec ocuceni właśei. i<-3e, porywaią wszystko, cokolwiek służyć może za broń, i uderzają na zabóyców. Powstaie czemy co ci zrobi-. Ale ten, kioby chciał itBcze dowocl/ić, że właściciele maią prawo usiłować, szali uda się im zostać panami własnego dom u, musiałby być prx)naymniey gidułą- - To zdaie się być pewnern, ii itśiiby Grecy nie h vii wstanie sami b e z p o m o c y, wypędzić Turków z G re c y i, tedy również Turcy nie pcdołaią s a m i wprządz tamtych w zrucone przez siebie iarzmo. Oczywiście prawd» na wierzch wypływa: potęga P o r t y polegała oddawna na lem, że tyle miiiionow Chrztścian, swoim przemysłem, talentami i siłą, niewolniczo Mdiorm tanom służyło. Ale że Chrześeianie i ui tego nie czynie, przeto tamci nie są tzein inne' n, iak dziką hordą, która tylko srogą swoią dzikością straszną może być dla t')J;o, ktiiby był skłonnym do bohźni. \ Vił« tbmość o odniesione<<! przez Greków zwycieztwir na morzu, potwierdza się zupełnie, i dowiaduiemy się o coraz większey liczbie Jczcgółów chwalę im przyr.oszącycb." Z iPło-ch dnia 9. Sierpnia.

, W Liwornie odebrano dnia 5. m. b.

c Kor f H doniesienia następney tres'i: »W M o r e i Grecy są panami płasczyzny train, it-!z warownie znayduiąsię iescze w mocy Turków. Obie «trorTy dor.usezaią się nayWickszych okrucieństw. Turcy piią trcw Zamordowanych Greków, ii pieką Turków

żywcem. Pewien pólżołdowy Oficer Angj! leki przybył d o M o r e i, w zamiarze walcz*, nia w sprawie Greków, lec;, zastawszy właśnie na tikową rozrywkę Greków, zaiętyrh przywiązywani« m do rożna 40 żywych ieńców Tureckich, tsk się ty-m widokiem odraził, iź natychmiast powrócił do Korfu. Mieszkańcy wysp J omkich zdaią się takie w witlkiem zostawać zaburzeniu; wielu puściło się i ui do M o r e i, dla walczenia za jprawę Greków. Dla okazania Anglikom ewey niechęci, odprowadzili z wielkiemi okrzykif39radości osadę Francuzk' ey tcrwety sż" ĆO brzegu morskiego. Dawnu-y obchodzili me podobnie z Francuzami. Załoga wysp wzmocnioną została świeżo pułkiem Angitl. skim i «y nosi teraz 6 do 7 ,000 ludzi woyska Angielslic - go," Z prz)czyny »iUkic-li upałów w Królestwie Neapol. tanskienv »bI H żołnierzy Austryackich umiera, i szpitale zawalone są -chorymi. Okoliczność ta, tudzież- wiście Wku ich pałko» d o K a b b r y i, wyhśaiaią przyczynę ciągnienia iescze z wyższych W ł o c h batalionów Austryatkfch do Królestwa Neapolitańskiegc, Do tego, zachodzą utarczki w K a l a b r y i między bandami trałowców a oddziałami Austryackiemi wysłanemi na ich ściganie, które zapewne Austryaków kosztuią w ludziach. Pnnrmo licznych oddziałów żołnierzy użytych na granicach kraiu Papitzkiego Ola wytępienia band napastujących wsie J\ gościńce, i pomimo wydanego przeciw nim suroweg., urządzenia przez Kardynała C o ns a l v i , dzienniki Rzymskie donoszą, ie ich liczba i zuchwałość nie zinnieyszyły się, i ij zachodzą codziennie miedzy" niemi a oddziałami wojsk-, żwtwe utarczki. Schwytana wprawdzie lub ubito kijku doaodcow tych bai.d, s między irmemi Maestrina, który Stał się był strasznym.

Rozmaite wiadomości.

Grecy znay.fuią wielkie stronnictwo w NIemczech i vis Francyi. Znakomite osoby woyskowe z tych krsiow pośpieszaj, do ich zastępów naykrótszą drogą. N ie dawro prztiechał przez F r a H K f o r t n. M nader szanowny mąż z bardzo starego domu" Niemieckiego-, udaiąc się do woysk I p s i l a n .

t e g o. Krótko przed nim'śpieszył tamże pe-; wien Pułkownik Francuzki, a za nim «chato · innemi drogami czternastu iego towarzyszów broni. fcerg)iazał dnia 16. Sierpnia w kościele parafialnym w I s m 3 n i n g, swcy la towey resrydencyi, odprawić nabożeństwo żałobne za duszę N a po le on a, na którym zoaydował eię w grubey żałobie. W W i e d n i u panuie wielka czynne-ść.

względem spraw dyplomatycznych, gońce odbiegiią iedni po drugich. - W ośmiu dniach spodziewają, się że wszystko wyidzie H3 iaw. - W oysko Austryackie na granicach ' I u r e.kich wynosi iuż 100,000 kulzi.

OBWIESCZENIE1> n i a a6. W r z e ś n i a r. b. należące do pozostałości riiegdy Asstssora Kameralnego małżonków P u pk ę tfekta, składaiące się z bielizny, pościeli, mebli, sprzętów gospodarczych, domowych, sukien, troie bydła rogatego., tabakierki i pierścionka złotego przez Referen»Jaryusza W e r n e r w podwórzu Zamku sądowego naywięcey dającemu za gotową zapłatę. W kurancie sprzedane będą.

Poznań dnia 7. Sierpnia 1831.

Królewsko- Pruski SAd Ziemiański.

OBWISECZENIE.

W dniu 1. W r z e ś n i a r. b. zrana ogodziinie gtey w Kowanowie pod Rogoźnem przez Heferendaryueza R i b b c n t r o p : konie, by «lio, trzoda, pościel, bielizna, i sprzęty domowe publicznie naywięcey daiącemu za gotową w kurancie zapłatę przydane będą, *do czego ochotą kupna maiących wzywamy. P o z n a ń dnia 13 Sierpnia iH2i.

Królewsko-Pruski SAu Ziemiański.

) e i i

1 - .'.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

N admaiątkiem zmarłego tutay piekarza K a» iota Gottfryda Kreczmer, na wniosek aukcessorów benefieyalnych process sukcessyi. nó - likwidacyjny otworzony został. Wyznaczyliśmy przeto termin do generalney likwida cyi n a d z i e ń <). L i s t o p a d ar. b. ? ran * o godzinie 9*ey I>rz*d Deputowanym

K. S, Z. B r S Ł n e r w Izbie naszey instruiccyin t y i na takowy wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy do te y pozostałości preten. sye mic-ć mniemaią, zapozywamy, aby się albo osobiście, albo przez Pełnomocników dostatecznie upoważnionych stawili, prttensye swe podaii, dostatecznie udowodnili, i dokurnenta do takowych ściągaiące się złożyli. N iestawaiący spodziewać się może, iż prawo-swe utraci i to mu tylko na zaspokoienie iecp przekazanem zostanie, co po zaspokojeniu zghcBzaiących się wierzycieli z masoy pozostanie' .

Tyra wierzycielom, któray dla wieiicey Ott łegłości osobiście stanąć nie mogą, i zuaiomo' ści w tuteyszem mieście nie maią, podaiemy U. U r. W e i s l e d r a , G u t l e r y a n a, bI o y e - ra, Łukaszewicza i Macieiows-kiego Kommissarzy sprawiedliwości za Mandataryuszów , których w dostateczną informacyą i ptenipotencyą opatrzyć potrztba» W P o z n a n i u dnia 2.5. Czerwca ijjsi.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESCZE NIE.

D4vieście kilka sąznl peezęSCl twardego, poczęści miękiego drzewa opałowego marą być poiedyńczemi ratami po 10. do 50. sążni w jLudomaiL pod Obornikami w dniu & Wrzeinia r. b., o godzinie 4 po południu za gotową natychmiastową zapłatą w brzmiącey grubt y monecie publicznie więcey darącernu przedane , do czego maiących ochotę kupna zapozywaIą SIę.

. P o z n a ń dnia 27. Sierpnia r&2».

Kurator massy konkursowey niegdy Chryzostoma Lipskiego" Guderian.

Świeżego tegorocznego likworu porzeczkowego, malinowego i poziomkowego, tudzież świeżey dubeltowey wiśniowey wódki dostanie tak poiedyńczo iako też w znacznieyszyeh ilościach na ulicy Dominikańskiey Nra. 371.

WceJu odpowiedzenia za iednym .razem na wielokrotne zapytania względem, teraznieyszych cen, przyłączam do dzisiejszej gazety wykaz een moich fabrykatów. D, G, Baarth,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.08.29 Nr69 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry