DODATEK DO Wielkiego Xiestwa Nru 71.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.09.05 Nr71

Czas czytania: ok. 8 min.

Gazety

Z Włoch dnia lł;. Sierpnia.

N. Królowa Bawarska przybyła dnia 13.

III. b. do G e n u i pod nazwiskiem Łhabioy H a ag, 2 arna córkami» Według powie»<i podróżnych osób, otrzymać mieli Grtcy pozwolei.ie noszenia chorągwi i oznak polowych Rossyiskicb; ma tafcie być mowa o utworzeniu osobnego batalio iu gwardyi. Wazyetkie Greczynki złożyły swe kleynoty na ołtarzu oyczyziiy. - Wszyscy niemal sztabowi Oficerowie Greccy odebrali w O d es ie, P e t e r s b u r g u i t. d. swe woysknwe wykształcenie. Z Oficerów Prancuskich udaie erę zwłaacza wielu-od artylieryi i inżynitryi do G re c y i, a scztg6lnrey z byłey dywizyi lewabckiey, którzy nowe-grecki Język bardzo dobrze rozumitią. Wielkie domy kupieckie w Li wo r n it bardzo są dla nich hoyne i staraią. się o prędką wyprawę okrętową.

Rozmaite wiadomości.

Mówią, nit którzy, iż Aus-trya w posiłku B o sayi, dostarczy 30,000 woyska.

Jakie nieprzvchylriy Grekom niegrzeczny trefnie powiedział, fe teraz did Greków p e riculum in mora i periculum in Moarea. Teraźnieyezy Sułtan Turecki nie ma lak licznego Seraiuiak iego poprzednicy. W miesiącu Styczniu r, b. znaydowało się w nim kobiet tylko 1-1&, a pomiędzy niemi naywięcey Cztrkjeek. Sultan bardziey lubi dziewczęta Europeyskie ui£ Azyatyckie, i ma w Seraju po kilka prawie i kaidegp naiodu Europejskiego.

Poznańskiego

Wiadomości o W ołoszczyznie i Multanach. VII.

(Ciąg dalszy.) Zwyczaiem iest na Wołosczyznie, że rodzice mieszaią się w famiiiyne inter« ssa swoich zbalubicnjch dzieci, i taką sarną władzę nad niemi maią iak przed ślubem. Uiywaią. często podobnych zręcznych intryg do przywndzenia rozwodu, iak pierwey do wydania swoiey cóiki. Tak Maltany lak iWolosczyzna są cgddate nayniedorzecznieyszym zabobonom, sczególnicy co się tyczy religii. Jasne nauki Chrześciaństwa są przeistoczone i zepsute od łakomych i niewdzięcznych, duchownych, tórzy naymnieyszego poięcia niemaią OSWOIem wysokiem powołaniu i o sczytności nauki Chrystusowey.

Nauka retigyina w Maltana cb i w WolOS c z y z n i e nie ma zamiaru wzniecenia gorliwości lab fanatyzmu. N ayśmiesznieyszemi baśniami uirzAmaią uczniów w zabobonach. Dla tego też nie może się tutay tak, iak w G r e e y i rozszerzyć fanatyzm, albowiem Xi<;ia zazwyczay ludzie z nayniższAcfo klas nie rrraią żadnego znaczenia, i zostają w pogardzie uBoiarów. Zachowywanie niezliczoney uczby świą:F częste spowiedzi, i «częsczanie na nafoożsńefWa są tutay niezbędne do zbawienia; albowiem prztzto spodziewaią się odpusezenla wszystkich grzechów. W kościele tylko kttjkaią i hiią pokłony, a przy odczytywaniu Ewaiiisłii okazują oboięiuość i uicuwagę. Ki «akafcuią surowo zwitków małżeńskich pomięd&y powinowatymi; naw. t ci się nieraogą zaślubiać, których rodzice do chrztu razem iedno dziecko trzymali. Przestąpienie podobnych praw pociągi zasoby rozwód, a nawet enkomunikacyą, gdyby małżonkowie dobruwolnie rozwieść się nie ehrieii. U chodzi wprawdzie Patryar .ha gntnbulsH za głowę Kościoła, iednakże nie ma bdnego wpływu do tuteyszego wysokiego Duchowieńsi wa 1 Zidney kontroli nad ttmi X gstwami nie utrzvmuie.

VIII.

Wieśniacy Ich sposób życia Rolnictwo .- Cygani.

Żadna-cześć ludu nie żyie pod większym miśkiem iak chłopi w M ul tanach i W otosczyznie. Są oni zbyt ogra, : żeni, ażeby poiąć mogli swoiesmwtne poloienie. Wewzaiemnych stosunkach polega ith sposób życia Bazupełney bezczynności, są bardzo oddani piiaństwu; rzadko kiedy spory pomiędzy nieii powstaią. Z naywiększen uszanowaniem i pokora zbliż,ią się do każdego, który nay"uiieyszy znak wyższości oad nimi okazie.. J ch relipiyne poięcia opieraią się na nay*miesz ueylzyob zabobonach. Czary, III achy i duchy, wraz z wszystkimi cudami, lor e Święci zdziaiae mogą, należą do zakre

. , "eu ich wiary. Ich wsie ektadaią się wszędzie z lepianek, łtóre wszystkie iednym gustem eą stawiane. Ściany są z gliny, dach ze bao:w;y, który iednakj e nie uchrania mieszkańców pr*y złey porze roku *e gwałtownych dżezów. I>k «HUBO pora roku sprzyia, mieszkaią w obeytóu domowem, w zimie zaś przenoszą się do iam podziemnych, gdzie mały ogień z euchych gnoiow i gałęzi u.rzymuie dostateczne ciepło. Każda rodzina, która zazwyczay je« bardzo liczna, spoczywa w tyra lochu bez lóbicy płci iwieta.

-yno

Zwjezayoera ich polytvieniem 1 <st mara».

J yga, którą w mleku gotuią. N aywiększa ich częić uie zht mięsa i popraestaie te ncleku* lub w maśle gotowanych iaiach. Po całych d'iach leżą w polu wysiewu r i na wwUie zmiany powietrza. Jednakie w pr..cy nit- są wytrwałymi, i bardzo czę«:o odpoczywają Pomimo tego sposobu iycia, i nieprzji<iź.-egokumal u, wyeczegółniaią s ę ci luthtia twoią piAk, ością. Czarne oko i CX3rrre włosy Azy ta, i iebieskie oka i issne *Hosy RoAseyiniua.. Grecki lub Kzyrr.bki no s, ialo t» Ż T a. twskie twarze, są powszechne pcwniędzy ty m ludem. Obie płci zwykły siębard«o «ceeśnie zaślubiać; ten zwyczsy nIe t)le pochodzi s skłonności do zmysłowych rozioez, iafc b3r-( deiey z religii, która dziewczęta nie zamężne za liezdol e do każeie-y cncrty poczytnie, Wielkie ubóstwo nakłania itłi do miłosnych porozumień za małą cenę, a często doleje się, to z wiedzą .męiów lub rodzicuwj . ' .. ., ,

, .,

Verbum im b ile debet esse stiihle.

Kiedy, iak twierdzą powieści, prerwsz-y raz wyrzeczone były te słowa, dowiodły one, 'i e duchy nawet piekielne sz»<nu,ą prawidła wiary i uczciwości, do-magaiąc się dopełnienia ich obowiązków, i że człowiek uczciwy wszystko naraża, aby słowa wierni» · r . < · t T.

dotrzymać. Lecz od -emiałr-go T war d e - « S k i e g o, itr-ż to razy znieważano ich świę.

tą powagę! ileż to r. zy iu£ ołtazały s-ię być zastrzałem i czczóm hle zrarzerna i mocy przysłowiem! Im więc rzadsze są przykłady meograrritzot ey w dotrzymaniu dawnego siowa sumiennoscl, lOT pow«edi«.iey powinny być znane, iako ponęta do naśladowana i dla należnego nApospolneycnome hołdu. Szanowa Polka W. JP. z K. - B. w M.

Obywatelka. Królestwa Polskiego, . p o d P 0* li a a i * <odeffl* flI!ey *b TMTMO" '1™* na loteryą kraiową. W lemźe co i ona miasteczku Woiewództwa Mazowieckiego mleszbiący lekarz JP. W.... w domu iey używany i witlc'e do-'itgo przyuiązar.y., przynosi Ins od Ko'Ilt-kiora, i ptzytem zycz'y iey wygraney; ca co Pari B. przekonana, ie z przychylnego pochodzi strca, -Azięk-uiąc na .pół iartem, iak to w podobnym razie bywa, powiada, ie ią « nim podzieli. W iatocie iprzyia itj sczęś ie.: wygrywa Zł. pol. 30,000. Czyliź kto potoczne owo słowo teraz iey przypomina, sadząc ią nrem obowiązana? bo tatwo <<ię domyśleć, iż w »piesifei iu radości naypewniey zapomniała o doktorze 1 o praypadkowey ohietniry.. Bynaymdty.; «m a nasza Polka tylko co dowiedziawszy «ię o nieepodziewaney łasce fortuny, Wlniiute sobie i doktorowi, i odebranych pieniędzy połowę .rzetelnie mu wylicza. Ledwie wierzyć zachcą .temu ludzie, którzy najuroczystsze przyrzeczenia i przysięgi nay{więtsze lekce ważą i łamią bezwstydnie, lub w skościały h od egoizmu sercach poświęcenia się bliźniemu nie znaią, nawet gdaie to niecdzowną ie?t powinnośiią. - JP. W.... rie nakłąc do wybranych 'G a 1 e n a zwolenników s liczna, swą familią, z trudnością utrzymUle: dla niego 15,000 Zł iest skarbem, zV ie i dzieciom przyszły łos zabezpieczający«, a wdzięczność iego tern iest więksea, ponieważ mu wbdorao, iż ta, którey hoyncści winien swoie sszęście, przy uczciwym wprawdcie maiątku, nie iest bynayrnniey bogatą, i*st matką -czworga dzieci. Cześć i uwielbienie tey ozdobie płci ewoiey i wspaniałemu iey czyrAowii Dusza tak stała musi być pięinym przybytkiem cnot dpmow,ych i obywatelskich. Bodayby wszystkie nasze ma. tki były iey lównemi, a świetne zaiste połoU-nie byłoby dla ziemi naszey chlubą i nadzielą: bo doświadczeniem wieków stwierdzoną iest prawdą, ii cnota żony stanowisczęście męża, 1 naypewnley Veztai<<! serc« 1 t-hsrakter synów; dla czego nayplclwezym. cel'm starań roetropnych rodziców zawsze byio i iest troskliwe cótek wychowanie.

OBWIESCZENIE.

Dnia 25. Września ir. b. o godzinie 9. zrani wSowincu pod Szrctwem publicznie naywięcejr daiącemu sprzedane będą przed Reft rendaryttszem Sądu tutgyszego Ziemiańskiego K a n t a k r e l t i e tk) p o z o s ta łoś c i p oś. p. Jak u b i e K ę . s zyc kirn należące ruchomości iako to: niebie między ktorcmi duże znayduie się zwierciadło ścienne, różne sprzęty domowe i go. spmiarskie, srebro, miedziane- kotły, S2klarane i porcelano"jc- naczynia i garderoba. P o z n a ń dnia 20. Sierpnia i82U Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańslfi.

UWIA.ODMIENtEj Termki na dzień .24 Listopada r. b. do przedaźy niegdy Jana Fryderyka Damaszkę pozosLaiych effekiów, iako ruchomości w gukniaih, narzędziach aptecznych, medycynach ibibliote-ce, wyznaczony na dzień 1. Października r, b. o godzinie 9. zrana przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego We r n e r w domu w rynku pod N rem. 37 skłóconym i odbytym będzie. Poznań dina 19. Sierpnia. 1821.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

N a wniosek opieki nieletnich p o J a n i e M ichale 5ch iJI dzieci, dom pod liczbą 67. w mieście Bninie położony, na 743 Tal. szacowany wraz z ogrodem i łąką w terminie dnia 24. Listopada r. h. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem S. Z. B r li k n e r m Izbie naszey Instcukcyiney publicznie naywięcey daiącemu prze-dany byćma. Ochotę kupna maiąrych, i zdolność nabycia posiadających wzywamy na ten termin aby siealbo osobiście alho przez Pełnomocników stawili, -a'naywiecey daiący przyderzenia spodziewać się może, skoro iadne nie zaydą prawne przeszkody. gIstraturze, naszey przeyrzeć można. p o z n a n dnia 6. Sierpnia 1821. Królewsko Pruski Sad Ziemiański»

POZEW EDYKTALNY.

Małżonka żołnierza J a n a F r y d e ryk a Kram od byłego pułku piechoty XieciaHen1 y K a L, o u i z a z K r e b s ó w Kra m o w a, w wsi Gruenberg pod Szamotułami mieszkaiąca, skarżyła przeeiw rzeczonemu mężowi swemu z powodu złośliwego iey opusczenia od rgo Czerwca 1806. roku o rozwód. Zapozywamy przeto ninieyezero rzeczonego źołnit rza J a n a Fryderyka Kram, aby wciągu tiz»ch miesięcy i naypóźniey na terminie dnia 14. Listopada r b. o godzinie 9. przed Refc-rendaryuszeiii Sądu Ziemiańskiego Iii b ben trop wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocnika dostateczną legitymacyą opatrzonego stawił się i przyczyny oddalenia się swego podał, iako też na wniosek powódki odpowiedział. Wiązie nie stawienia się, złośliwe opusczeiiie zadane zaocznie za przyznane i węzeł małieński podług wniosków powódki tak dalece ile okaia aiębyć prawnemi rozwiązany będzie» P o . n a ń dnia j. Sierpnia 1&21.

Król. Piuski Sąd Ziemiański.

Zapowiedziane iuż dawniey a do Regulaminu Systematu Kredytowego dla W. X.Po mańskiego należące Zasady szacowania dóbr przerlaią się u nas od dzisieyszego dnia za S. Zł ł . - Exemplarz więc zupełny Regulaminu Kredytowego z Zasadami taxy kosztuie 6. Złł.

PoŁftań dnia 1. Września i&ai, W. Decker i Komp.

1> O N ? 1--& i K M A E dla posiedzicitli dóbr i ygorzelników. Dogadzaiąc częstym wezwaniom wypraco» wałem dziełko o pędzeniu wódki, i przyłączyłem do niego dokładne opisanie mojego palarskiego apparatu (z 6. tablicami litografowanemi) , tudzież niektóre inne przedmioty tegoi procederu dotycząc*; pismo to pod tytułem: Practische Anleitung zum Branntweinbrc nnen, dostać można u kupca i fabrykanta towarów miedzianych, Pana A ł b r e c h t, na ulicy Alte R offs traffe NI O. 3., u mego brata kupca C. G. P i s t o r i u s, K 6 n i g s g r a b e n N ro. 7.

w B e r 1 i 11 i e, i u S a m. G. S e h m a e d i c K C i KOIIIp. w Poznaniu, za cenę 3 Tal. grubą monetą. '_ Zamieyscowvch upraszam, aby się zgłaszali z swe mi zamówieniami w frankowanych listach do wymienionych wyźey osób. J. li. L, Pistorius.

W subhastowanym pod N ro. j i. na Grobli l tutay połoionym dom u, któiego Król. Głó- [ wny Bank w Berlinie w ostatnim termirie li- I eytacyinym utrzymał się navwigcey ofiarnią» t cym,. cale pierwsze piętro z$ obszernych j>u- , koi i gabmeciku, z kuchnią, piwnicą, stayjiią dla 3,. koni» wozownią, 2. zamykanemi górami i ogrodem iest od S, Michała Iga L aż do S, Michała 1&22. do wypusczenia w nai. *m. Termin licytacyi odbędzie się dnia 13. Września 'i. b. Chęć naymu snaiących wzywam do stawienia się w rzeczonym tei minie i oddania swych licytów; z naywięeey ofiaruiącym zawartym zostanie niezwłocznie kontrakt, ieżeli ofFeiencya będzie mogła być przyiętą. P o z n a ń dnia 2 A , Sierpnia i -gai.

Richling, Administratur.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.09.05 Nr71 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry