GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.09.15 Nr74

Czas czytania: ok. 21 min.

Wielkiego

Xiestwa

ZNA

N" S K I Eo.

N akładem Drukarni N adworney W, D e ck e r a i spółki, - Redaktor: Assessor R a ab s Ki.

Nro. 74. - vv Sobotę dnia 15. Września 18* I.

=5= WIADOMOŚCI KRAIOWE.

Z Berlina dnia u. jPrześnią.

N. Król raczył Sardynskiemu Generałowi, Hrabi La T o u r, dać OTder Orła Czerwonego pierwsj.ey Klassy. W niedzielę dnia 9. m. b. o wpół do 10.

odbyło się uroczyste nabożeństwo woyskowe przed obozem między Sza rioten burgie m iSpandawą, w obecności N. Króla, ArcyXiecia F e r d y n a n d a Auetryackkgo i tutry.

ezych Xi ąi ąt i Xi<;zniezek. W poi.iedziałek o godzinie 10. była przed N. Panrm wielka parada załogi tuteyszty i przybyłego na nianewra iesienne woyska. X <;<two W iihelmoBtwo Pruscy powrócili tu dnia 7. III. b. WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.

Z Algieru dnia 24. Lipca.

W pweeztym mies.ącu pIZyWineAa tu Ire*

gatta Neapolitańska z Liworna z podarunk.,mi i pieniędzmi, załegłemi od czasu wybuib"ienia rozruchów w N e a p o l u. - Rewolucya Piemontska przyniosła korzyść Algierczykom. Konsul Sardyński, który za urlopem powrócił do kraiu, odebrat aobie życie. Przybędzie tu teraz nowy Koneu!, »z nim to, co test dla rządu naywaioieyezen» - nowy podarunek Koneulowskł.

Wiadomość o powstaniu Greków wielkie tu sprawiła wrażenie. Uzbraiaią fI tę korsarską; łecz niepewna dotąd, czyli i kiedy wypływie; chciano sczerze krążyć przeciw GrekomA łecz obawiają się ich przewagi, Z Krakowa dnia 9. Sierpnia.

Wiele osób cierpiących rozmaite słabości chroniczne, zupełnie uleczone zostały w ką. pitlaih. Sworsz o wickic h. Pewien Urzę«ł?ik pocztowy z * *russ, który iuz blakim był gn-bu, ! 22Jl2 utraconą zuptł ie władzę w uogaih, sam bez wszelkiej pomocy iui · dsieia: że gdy codzi 6 opoiami «<uu sie, być mocnityszym, wt-olce zu, tj i', odżywka zdrowie. Z Lizbony dnia 14. Sierpnia.

Dnra 24. Sierjnia, 15. V\i/.< Inia, a 6. Stycznia i te. Lutego, iw których wybuchła rewol ucya w O p o r t o, L i z b o n i e i R i o de J a n e i r o, maią odtąd uroczyście w . Portu gali i być obchodzone. Z Londynu dnia 31. Sierpnia.

Król Jrnć powróci t<u - iak słychać' dnia 5. Września i potem wyiadzie do H a nno wtru. Wczoray otrzymajmy tu wiadomość, iż Porta skłoaiła się do przyięcia ostatecznego oświadczenia R o s B Y i w głównych punktach. Donoszą z Dublina pod dniem 25. m.

b. "Król J mć raczył zasczycić wczoray «cztę dana, dla niego w ratuszu. Król oddalił się, o godzinie lotey. Lord Major, Lord Londonderry i inni oddalili się o północy, · starszy gminy John Claudius Bereefo r d zaiął krzeszło prezesa. Ledwo co tylko ie zasiadł, gdy został proszonym przez deputacyą, ażeby wnióał toast: "Zasczy tney i nieśmiertelney pamiątce W i l h e l m a 3." - Starszy gminy niechciał tego uczynić, 1 wniósł inny toast. Leoz inny członek towarzystwa (starszy gminy D a r l e y) powstał i wprowadził tpn niesczęsny toast, który wśród naychucznieyszych oklasków od całego towarzystwa, zoetał . spełniony. Okoliczność ta bidzie ściśle dochodzona. Gazety ministerialne przypisuią to nieprzyjemne «darzenie zbytecznemu głów rozgrzaniu. Król opuścił potem w dwie godziny D ub l i n i poiechał do msigtqosci S l a n e - C a - e t l e, naieżącey do Margrabi C o n y ngh a T. Z Madrytu dnia 21. Sierpnia.

Przybywszy Król do St. Ildephonso zapadł na podagrę i mugi łóżko pilnować.

7S6

Po 1 i - mlellerznem postępowaniu · sadowem, wydał nareszcie 'trybunał w Vigo wyroki w wia-iomey spraw e episfcowey tak naxwuntj J,u;.ty Aposti.lskiey, która chciała zaprowadzić przetiwku' .stytucyiny rząd na granicy PortugalsKiey. Ośm oeob, między któremi D o n C i c e r o «, skazanyth itst na śm uić i 75. innych częścią na pieniądze, częś-ią na inne kary. Hrf-bia T o r r a - M u£quiz ma być wywiezionym na lat 10. do Afryki, lub opłacić się za każdy rok 10,000 Piastruw.

W klubie z ł o t e y f o n t a n y nalegano z witlką natarczywością o zrzucenie trzech Mir .istrów.

Onegday wjeczocem przybiegł tu z Par y ż a goniec ź depeszami, które mnitmaią waiuey być osnowy. -Jtdna B gazet iwierdzi, iż się ściągną do okoliczności między Ro ssy ą i P o r t a, i ze teraźnieysza postawa pierwszego mocarstwa wl rauia w czynność wszj« stkie gibinety E u r o p y . Przed kilkoma dniami wyskoczył z ofcaa Kantor kaplicy Królewskiey M a r t i n e z i został na mityecu b iz dui»zy. Sprzykrzył on sobie żyiie, z przyczyny iż religia upada. Od Menu dma 2 Września.

Cesarsko - Rossyisti Centrat - Adjutant, Xiążę W ołlco ńe ki, przybył do W i t dn it z depeszami, z któremi zaraz odiechał do Xiecia Mttternich doBsdf\n. Papiery rządowe spadły o dwa procenta, z przyczyny iż wybuchnienie woyny z Porta za nieodzowne uważano. Do dcwódzców wojska Austryackiego wzdłuż grawcy TurtcHty wyszły zapieczętowane rozkazy, które dopiero pewnego dnia odpieczętować rnaią. · Z Odessy dnia 12. Sierpnia.

Tutcysi Cirecy obstawaią przy wiadomości o powtórne« zwycięstwie Tor61IeT rodaków swoich na morzu egieyskieni. Bitwa trwać miała trzy dni, 14. 15. i 16. Lipca n. st.; na Ile się w potwierdzi; czas pokaże. Ama okręt mi - z których 4 ity własne - na kanale R h o d o s, czyhaiąc na 20 okrętów kupieckich, uzbrokmych pracz Baszę Egip» kiego»

Z Paryża dnia l. JVrzefnin.

Dnia 31. Sierpnia Lord Wellington złożył Królowi swe przedodiezdr.e uszanowanie, i poifgnał się z rodziną Królewską. Xiąię We II i ng t o n odiechał dziś, iak mówią, do L o n d y n u . Dnia 29. Sierpnia otrzymał był razem dwóch gońców z L o n - dynu. Dnia 30. miał zrana długą rozmowę z Hrabią Pozzo di Borgo, a potem obiadował ze wszystkimi tuteyszymi Minis!rami i tPosłami cudzoziemskimi u Ministra woyny. przeieidiaiąc Lord ten przez L e o d i u m doświadczył w tamecznym domu widowiskowy m nreprzyzwoitości gwizdania. Listy z T u l a n u donosząr ie tak nawarsztatagh okrętowych iako teź w zbrojowniach wielka czynność panuje, · Pan Caue« hois L* Maire r a-utur pisma podtytułem: O p u s c u l e s, w którem znayduie się wiele myśli, i ui to podbur-sjiących lud do woAny domowey, iuź spotwarzaią*cyih Króla i rodzinę Królewska, osądzony został na iedtioroczne więzienie, 2,000 Franłów kary pienięfney i kaucyą z 20,000 Frak. Pewien młody kupiec w Crycy iądał był od Królewicza Niderlandzki» go 20,oeo Franków, groiąt zamordowaniem go. Krółewicz doniósł go tayney pohcyi tuteyezey, która oszuszta poymała. Zapewnbią na t»wo, ii Xi'aie Deca ze s 2 tłi beaux pod Libouroe, dokąd rodzinę swę odprowadził, powróci i woiydzit do Ministeriuni. Uwsiaią to za skmek nowych związków, wynikłych z poróżnienia między stronnictwami Rokietów, które w czasie. statnifgo izb posiedzenia połąizooe B Robą były. O Xiaieciu Talleyrand upewnią., iizupełnie zerwał" ze sfronmctwera, z Ufżrera od 1st kilku był sprzymierzony. I iernu II3> znaczaią niektórzy posadę w Ministerium nowego utworu. Związek między F r a n c y A , A n g l i ą staie się coraz ściśleyszym, i mówią z wielka pewaością o zawarłem iui między ubudwoma Królestwami przymierzu. Nowa, o kiórey mówią, zmiana Ministrów, ma bydź skutkiem tego »owego związku. Człowiek pewien, który się zgrał do grosza w karty, przyszedł omgday wieczór do wekslarza M outie r, aieby go okraść. Ranił on sztyletem i nożem gospodynią, iey siostrzeńca i ełuiącą. Uciekaią« nareszcie skaleczył iescze dwocu ludzi na uJicy, a utęty i na'odwach zaprowadzony, w łeb wypalit sobie. Trzy z pokaleczonych osób umarłyi a życie innych takie niepewne, Wielkie to nadużycie - mówi Dziennik Paryski - chcąc stosować p r a w ość de Rządu Tureckiego. Nie posiada on naymuieyszego przymiotu, przez któryby mógł być policzonym do związku świętego, I nIe ma ani uetłw, ani prawa ludów, Onegday przeszło 500 żołnierzy i iakie 100 Oficerów pierwszy raz się spowiadali,

Z Warszawy'dniap. Września.

Dnia 6. m. b. o godzinie 10. wieczorem przebyła do Warszawy Wielka Xieina Alexandra Fedorówna, małionka J. C* M. WielHego Xieeia M i koł a i a , a rtaystarsza córka N. króla Jegomości Pruskiego* Stolica Polski pierwszy aa * lest usczęśliwionij pobytem tey Pani" ktoiey przybycie oddawna poprzedziły odgłosy o »ey rzadkich zaletach, dobroci i listości. - W towarzystwie Wielkiej Xieiney są Xieina Wołkpńska Dama portrAtowa NN. besarzowych, i Hrabina Szuwałów Dama ho--< rowa - Wszystkie domy tak Bajądowś ial Obywatelskie w War s z a - wie oświt-.ro.-o, Jl j.ogodny wieczór uprzyJe«* mAił przjbyut tak zAakomttegp gościa A

WcTOfay nt poko!ach pałacu Łszienkowskiego było przedstawienie z zwykłemi obrzędami Dworskienii. Wielki Xiai<; M i K 0lay i W. Xięźna długo rozmawiali zXi<;ciem Namiestnikiem Królewskim. Poczem Wielki Marszałek przedstawił im Urzędników i Szatnbelanów dworu Królewsko- Polskiego.

O godzinie i i. przedstawieni zostali Generałowie, Dowództy półków i Oficrcrtvie sztabowi i gwardyi, w południe Senatorowie, Ministrowie, Urzędnicy i znakomici Obywatele, a o godzinie pitrwszey Xiężna N anuestnikowa przestawiła Damy. - Kilkaset poiazdów otaczało Ittnie mieszkanie Królewskie, a piękna pogoda dała sposobność przez cały dzień tysiącom mieszkańców stolicy wszelkiego stanu i witku napełnienia lego przyiemm-go riiieyeca. Dziś danym będzie wielki bal u JW, Senatora N owo sil c owa. Xiążę Namiestnik Królewski zwiedził d. 5.

m. b. wystawę płodów malarstwa i rzeźby. Katalog iui iest wydrukowany, dotąd znayduie się dzieł 161. Serce Polaka napełnia się radością nawidok pierwsze y wystawy płodów przemysłu łraiowego w salach głównego Ritusza. Zdaie się- być niepodobieństwem ii przedstawione rz«cz>ysą dziełami naszych rodaków i płodami oyczystemi; przyzwyczajeni dziwić się obcym pięknościom i chętnie ie spTowadzać, iakąi wdzięczność mieć powinni troskliwemu o dobro kraiu Rządowi, iż teraz łatwo bez bardzo wielu towarów zagranicznych obeyść się moźeroy-Złożone na widok publiczny widzieć można sukna z fabryki Rzą. Warez., tudzież z fabryki, Hrubieszowskiey i Kaliekiey. Skury z garbarni Rząd. Warsz i K a» rois Rur ca, niektóre z nich bez zaprzeczenia wyrównywaią Angielskim kobierce rzadIciey piękności zfabr. Rząd. Warez. Kołdry «Hrubieszowa. Płótna w dobrach Ordynata, Zamoyskiego tkane. Porcelana z

Tomaszowa. Paiante * tycTiie dóbr i B HorodnicyX-ec!a Henryka Lubomirs k i e g o , równie kształtem, dobrucią iak m a lo w a n i e m przewyższające wszelkie oczekiwania. Sieczkarnie żelazne robione w Kielcach i Mary mon cie. Ptrkale z fabI. Marymonckity. Wazony, medale, naczynia i rozmaite narzędzia żelazne z górnictwa Kieleckiego. NayiYrc-rnni-eysze i w nirzem Paryzkitn nieustępuiące Bronzy 51 rękodzielni P. N o r b l e n a w Wartz. Marmury z kopah.i kieleckiey. F«"rtepiana roboty P. L e s z c z y ń s t i t g o, Sztuocne stalowe zamki i inne narzędzia ślusarskie robione przez P. S tasz y oskiego . Naczynia śklanne zupełbie równaiące się Czeskim 5l huty Minskiey. Wszelkie gatui ki szrotu lanego w Sieradzu. LAmpy Astralne P. Bonier.

Stoły z drzewa kraiawego naśladuią e marmur robione w Klemensowie dobrach O r d y n a t a Z a m o y s k i e g o . Kapelusze słomian« z fabI. Warez. Rozmaite naczynia gliniane w naypięknieyezyih kształtach. Kpszyki rzadkity piękności robione na Podia- ' siu-Lulki stambułki robione w Warszawie. Dachówka polewana w różnych kolo- ' rach. Rozmaite próby kunsztu Tokarskiego. Figury gipsowe. Hafty i kleionkj owoce pracy uczniów Instytutu głuchoniemych. W końcu sali <dziwi się Publiczność ogromnemu zegarowi, który słusznie nazwać się może ar- I cydziełem w swoim rodzaiu, przeznaczonym» on iest do pałacu Kazmterowskiego, długo nad nim pracował P. G u g e n m u s i cieszy . się teraz owocem swego-talentu odbieraiąc powszechne pochwały - Katalog wystawy wkrótce ogłoszony zostanie drukiem, a K uryer nie zaniedba donieść o nowo przybywaiących a godnych widzenia płodach - Dotychczasowa szkoła Muzyki i Drama« tyki zamienioną zostaie na Konserwatorium, w którem nauka śpiewu od początków aż do śpieffu dramatycznego dawana, będzie, tu tych i smyczkowych. Osobny oddział stanowić będzie nauka dramatyki praktyczney dla chcących się poświęcić temu zawodowi. Pomocniizemi naukami będą ięzyk Francuzki i Włoski, literatura drammatyczoa, tudzież nauka tańca. Dyrekcya Rządowa ogłosi niebawem plan obszeriiieyezy tegoż Instytutu, oraz warunki, pod któremi do tychże lekcyi zapisać się można. Z nad granic Rossyiskich.

Podług wiadomości z Odessy z dnia y-I, zawinął tam z Konstantynopola po d. 4. piewszy okręt, a za nim nadeyść ma iescze trzydzieści. Przywiezione przez teo pierwszy okręt listy zapewniaią, że po odieżdzie Barona S t r o g o n o f a spokoyność ani na chwilę biezostała naruszoną i ie kanał otwarły iest dla handlu. Grecy będący w O d e s s i e, twierdzą, że dwóch Baszów i Kaymakan Xiecia K alim a· hego ujść mieli do Kiszeniowa inni , zag zapewoiaią, że wszyscy ci trzey odbywalący kwarantannę w K i s z c n i o w i e, przywieźli do Cesarza Jmci listy urzędowe, które odebrawszy Hrabia Wittge ostein posłał ie na mieysc* przeznaczone. - Nad Prut nadciągnęły dwa półki ułanów. Z Odessy dnia II. Sierpniu.

Dnia ig. zawinął tu okręt Austryacki pod Kapitanem M a d uss o r ovi c h; odbył on żeglugę w 10. dniach z Konstantynopola; we dwa dni po w\ieź*dzie Barona S t r o g o - nofa przybył goniec ze Sm y rn y do KOIIetan tynopola z wiadomością, że pod Samo zaszła bitwa między fIotą Turecką i Grecką, w któreyTurków pobito; część okrętów Grecy zabrali, resztę zatopili i tylko trzem udało się z Admirałem Cara-Ali umknąć, za któremi Grecy ecigaią. Porta odebrawszy ó tern wiadomość, opieczętować kazała dom i wszystkie ruchomości Cara-Alego. Mówią, że wMorti we*y«kię twierdze eą wrę. Mcji Cieków?

Celem »prostowania umi"eMfoftey w wielu gazetach wiadomości o wypadkach tuteyazych, zaszłych w dzień pogrzebu Patryarchy, niech służy co następuie: Dniem przed pogrzebem, iakowdzień sobotni, Policya wydała rozkaz do żydów, aby w domach swoich i kramach siedzieli epokoynie zamknięci, czego niesczę. ściem nie przestrzegali. Spostrzegłszy ieden z Oficerów Policyi służbę czyniących, kilku żydów na ulicach, kazał ich zagnać dodomu. Żydzi zaczęli uciekać do kramów i domów z pośpiechem, tymczasem motłoch, słysząc e tern, iż żydzi znieważali Patryarchę w Kon« stantynopolu, co także i gazety powtarzały, sądził, że ich sądownie z ulic zganiają« Mniemanie to rozszerzyło się w oka mgnieniu po ulicach i targowicach. W chwili, kiedy Władze, i wyższa klas sa mieszkańców miast« znaydowali się w kościele, pospólstwo użyło tego ku szkodzie żydów, co Policya dla ich spokoyności przedsiębrała, i tak bili ich ludzie wszystkich Narodów i znieważali ich , osobliwie przyczyniali się do tego naybardziey chłopi iadący ze zbożem; lecz nkchsy kt» nie sądzi, aby i iydzi spokoyoie przyjmowali pociski. W tey rozprawie, ni« zabito nikogo, nikomu oczów nie wyięto, żaden żyd brody nie utracił, teru ,mnie y nie był ze skory odarty. Mówiono tu także iż kassa gminy» w którey były wielkie pieniądze, zrabowana została, i wiele innych rzeczy rozsiewano, co wszystko iest nie prawdą. Te tylko prawda, iż między tymi, którzy żydów bili, znaydowali si<;jludzie różney wiary i róźoych narodów, że żydzi nie byli początkiem; i że tego wypadku nie można samym tylko Grekom przypisywać. Rząd Guberski wyznaczył tym« czasem Kommissyą dla śledzenia tey rzeczy a wyrok, który niebawem wyiść musi, wyia« śni wszystko i wiadomości przedwczesne ukaże w należy tern świetle.

Z Wiednia dma 1. Jfr%mśiO.

Poseł Rosejisk. Barp,IJ; S tro g on pff opu»

SCl1 tlnb g. z. ffi. .Konstantynopol i «tafią! dnia 13. w Odesie. Po dwugodzinnej rozmowie z GqAralem X'ieckm (?) W i 11genstrein', f nśrH erę w dalsza drogę do Petersburgs. (Po dopfłoieuiu przepisów kwaratitany?) P o r t a stara się ws? ,elkifmi epojoby b utrzymanie pokoi», a że A ustrya, Prussy, Anglia i Franc Y3 nie esczędzaią czynnego wstjwknictwa, zasilamy *ję przeto ieecze naxlzieia-, if między Ko ss y ą i P o r t a nie przyidaie do woyny. Duia 16. Sierpnia W. Sultan wydaf firman do nowego Greckiego Patryarthy, w którym mu rozkazuie, aieby zapewnił greckim powstańcom zuptłne przebaczenie, itżeli do posłuszeństwa powrócą. Oto iego csnowar "Wiadomo światu, ii naród Grecki, od wieków wysokiey Porcie podległy i hołdo* n y , nie przestił nigdy być uczestnikiem -kk 1 dobrodzieystw rządu Ottcmańskii go.

"U dzielał im zawsze rząd opieki., zabezj ie«zaiącey każdego w sczegoh ości osobę i wla»ność, nadawał im zezwoiei ia i przywileie i wnęeey czynił dla nich, aniżeli im się nalei a ł o iako Raj a s o m (czynszowni pedoafl1 Porty). Oboiętnym przecież był ren 1 arod »a wart* ść łaek i dobrodzieystw, których <sosnawał, i* wohł obrać zawód! itwdzięrznuJti, bufituiąe się przeciw swArriu pat u i dobroczyńcy j przeciw Rządowi Ottomańskie lnu. Mimo to wszyetlo Porta wysoka nieeheiała się oddalić od przepisów łaeki i dobrotliwości, które iey są wrodzone. Nie ięła sriig ogólnych środków przeciw wszystkim ty nrj, którzy się przeciw niey obtirkyli.' Ukarała Jednych, śmiercią, którzy' ra to koni. rz 1 ie zasłużyli, a z drugity strory dała opiekę tym, którzy się spokoynie zachowali. Wolała abrać drogę naporn-ienia i nagany, i w tym «amiSrze, odpowiednio zeryaaiom kościoła 1 <<» «ci tiego Atazała wydać listy klątwy. Listy fe wydane były w stosownym sposob'e daWfliej grWiś póptzcduiŁa W Pana" a Aóźnitjfprzez WP ana. Kiechce przeciąż, naród t?n zaniechać przyiętego r z systematu; okazał się głuchym na wsze Uie napomnienia, które I według przepisów swey własney religii odebrał; trwał w i.iepi słuĄtńsfwie i oburzeniu. Ci na we t, którzy zrazu nie i aleźeli do buntu, przywiązali się pcźoiey do powstańców, i dopusczali się naywiększych zdrcżności i występków. W zbrodniczym swym związku niegodziwi ci poddani, 'stawiaiący sięwotwaj. tey nieprzyiaźni prztciw narodowi muzułmanów, dali buntowi ewimu barwę woyny za religią. Postępek takowy, nie dziw, iż połączył cały naród mothamedańeH do podniesienia miecza przeciw występnym." "Kiedy iednak łaska i rniłnsie n'zie główną, są podstawą charakteru wysokiey Porty, uznano za dobie, ażebyś W Pan wydał iesc?e raz stosowne do przepisów łrościoła swe listy napomnienia i prztbacziiih do Gr* kow w państwie Ottomańskióm zamuszkałych, zoetawuiąc własi ejnu uh wyborowi, czyli w»l% narazić się t a skutki, ułsie z dłuj sztgo »poru nieodzownie wyniknąć musją. A że d< broczy na ivola i rozkaz Vv.bultsna zgodnem* są z tym środkiem, r« zkazuie się przeto W P a n u, byś go obwieścił» i radą i napoił nieri: mi swemi przyłożył się do tego" iżby osiedli w państwie tern Grecy powrócili do posłuszeństwa i (Oddałeś i. Oświadcz im V> Pan orjz, że gdyby i teraz oboięlnymi się okazali na wart; ść ttgo nowego c z y u łaeki i dobrotliwości, sami sobie przypisać będą w-imi ekufti, które ztąfl wynikną," Umiesczuny w Korrtsfor dencie Niemieckim ar'ykut twierdzi', ii 'wysłanie Rossyis" kiego Gcnerała- Poruczrika Hrabiego S z uwał o w do dworu Pruskiego, tyczyło siej srńsur ków R o e s y i z P o r t a , niemI Iey udziału, i a kiR o s s y a w eprawącb greckieł* W7i 1 . i ść 1 zssn 1 śli. Z powot u, iż' A l e x a n d e r wierf y zssActum Ś nrjymie rza» rieche * u-.zymć Etanow.zetu kroku, bez nai4d»«pia się

wprzód z swymi epzytwierz.ń-ami, wyprą- i nisczą wszystkie 2naki"i godła z epoki C6blU o podob Vch p >łow do dwoiow Wie- Wolucyiney. deiiskkfi6, Parysiitgd i Londyńskiego, po miui.» i*. · ostat- i * i przystąp ił duś. związku. Rozmaite wiadomości. Propozycj e Cesarza wten czas dopiero ra. - >ią Potęga K o s s y i wy ho« przeszło 900,00» 'byc prży\ i. dzłone do skutku, gdy zostaną woyska. W N i e m c z e c h szerzy $ie za-, z wieifiemr mocarstwami rozważone, bowiem pał za sprawą Greków. Cesarz pTf.f de< zystfc!em utrzymać pr-gnie pwyiacfilekrel braterskie »)S - ma, które «czę. śJiwym sAosobun między wielkimi Mocarza»i E u r o p y isti k-ie. Decyzya dworu Fetertburgskiego nastąpi po powrocie wszystkich tych Posłów.

Cesara J ó z e f I I. pisał był z obozu pod Semli .em dnia 6. Lipca 1788- do Hrabiego M o n t m o r i n Francuskiego wówczas mioieua ---raw zewnętrznych między iimerni to njętąpuie: "Ci barbarzyńcy wschodni (Turcy) od 200 Aat «dratłzal'- zawsze moich poprzedników, gwałcih traktaty, i wszystkich wspierali buntownikow, którzy przeciw swoitmu pówstawali Monarsze. Jako krzywoprzysięzcy zrywali wszelkie traktaty, związki, i nayzeiiy wiey krzywdzili obywatelow Węgierskich. Kiedy Aus try a w ofecą wplątana była woynę, wpadli w granicę państwa moiego, i kraie zbroyną ręką nisczyłi. Prayszedł iuz czas, w którym »ko mśekteł ludzkości wystąpię, którym E u r o p i e wszystkie wynagrodzę · traty, lakie z przyczyny ich poniosła; oprócz zaś tego słodką cieszę się nadzieią, ii świat Od tych barbarzyńców uwolnię.« Z Włocjl dnia 27. Sierpnia.

Ze wszech stron - donoszą z N e a p olu - odbieramy naylepsze wiadomości o pomyśinydi skutkach usiłowań naszych gorliwych Biskupów, w naprowadzaniu znowu obłąkanych poddanych do ich powinności, Iostytucye miesyi błogosławione w wielu dyectzyach przyniosły owoce. Odpxzyeiggaia srgutogajfsde owych zbrodukzyeh towarzystw,

Gazeta Warszawska zawiera co następnie; Do Redakcyi Gazety Warszawskiej Polacy znayduiący się w Lipsku uprasznszaią Redakcyi Gazety Warsy.awgkiey o umiesczenie w swey gazecie załączonego a«tykułu. Z Lipska dnia 27, Sierpni/i.

JPan Karol Lipiński z wysokiego taleniu swoitgo w oyrzyznie i za granicą zna, iomy, przeieidbiąc przez tuteyeze miasto w dniu 2.5. b. m. dał koncert na skrzypcach! W pierwszey iego części wykonał, koncern V i t t e g o z e m o II, a wykonanie to Z nadzwyczaynemi oznakami upodobania 04 zgromadzoney publiczności przyziem zostało" Do Adagio z tęgo koncertu dodał własney kompozycyi f e r m ę z niesłychanie trudnych tonów złożoną, którey mistrzowskie wykonanie przytomnych muzyki znawców podziwienie ściągnęło. U aryacye z własne, go tematu, grane w drugiey części koncertu dowiodły, 2e p. Lipios ki .do nieporównal ney exekucyi, łAczy gust i głęboką «J Ł O - mość kompozycyi muzyczoey. Odwołuias się do nielubiących pochlebiać zdań Niemców o t T t t ście, miło nam ie« y n w o r o w y r n ar v wyrazić, ie tuteysi muzyki znawcy iedoozgo dnie rodakowi naszemu wyższość w grze nad naywiększego z iyiących Violmistow Nie mieckich P. S p o h r, przyznali. N adzwyl czayna łatwości expreasya w dolnych i eórnych pociągach smyczka, pewność w utrzv" maniu rosnącego lub słabnącego łonu czyste i gładkie, wybieranie nół podwóynyeh za dziwiaiąca zręczność w koloryzowaoiu'nay* trudnieyszych paSSIZOW i w przechodzeniu od tonów dtlikatnieyszych nad śpiew kanarka do rulad bassowych, wszystko to P. Lipinek i era uniezaprzeczone nadaie prawo do miesezenia się w pierwszym rzędzie podobnych sobie artystów. W samych navet igraszkach Wirtuoza, s donem i górnem staccato, w tonach zwanych Fłageoletto, Ponticello it, d. nasz artysta lest wielkim i urzetelnia wszędzie te o talencie swoim nadzieie, które zrodziły w nas rozszerzone po muzykalnym świecie wiadomości, 2e był wielkim Paganiniego we Włos z e c h zapaśnikiem. Uwielbiała w nim ieecze znawcy rzadki u podobnych artystów przymiot bezprzysadnego w czasie ex* .kucyi utrzymywania cbła i wzorowe-y akcyi wręlu, czego niedostat» K naylepezym, isk. m;-mj przykłady, Wirtuozom ceny uymuie. Nie test tu mieysce, ażebyśmy wspominali, ile względów należących się talentowi odebrał P. Lipiński w tuteyezem mieście od kochaiących muzykę Niemców i z iaką ciekawością dowiadywali się ciż sami, ktorey szkole wydoskonalenie gry ewoiey nasz artysta winien. Kilku Polaków znayduiących się na wspomnionym koncercie, zaczarowani, ie T3K powiem, dzielnością gry swoiego ziomka, mieli ukontentowanie słyszeć ułoioną w guście prawdziwie narodowym i wykonaną przez faV'BIawnego artystę! Rondo ali a Pola cc a przypominającą znacznkysze w dziclach naszy. h wypadki. (Tu następuie wiersz, który cii Polacy nazajutrz Panu Lipin· kierau wręczyli.)

>*. ' Anekdota.

li : fe d y Kró l F r a n c y i, F r a n c i s z e kI" Wysłać zamierzał poseletwo do K o n s t a n t yn o p o l a, wym wił się pewien dworzanin od przyięcia tego przeznaczenia, następuiącemi

, ,słowyr "N. Królu, miło mI, p02ye iescse trochę na tym świecie." - "Głowy Posłów \ Tureckich, którzy się tu znayduią - rzekł i Kroi - ręczą mi za W Pana głowę." - "A1»! N. Panie - odpowiedział te nie - I zapewne źad.a r tych głów nie przyda się \ tak dobrze na móy kark, iak moia własna.**

W chęci uczynienia dogodności Szanownemu Obywatelstwu W. X. Poznańskiego, podpisany przedsięwziął oti S. Michała r. b. pizyrnować na pt-nsyą uczniów do Giuin»zyum tuteyszego na nauki chodzących. W Poznaniu dnia 3. Września 19an T. F. Kro 1 i K o W S K i, Prof ssor literatury Polskiey przy , Poznańskiem Gimnazyum,

Obiąwszy podpisany luteyszy Hotel de V i e n n e , ofiaruię skorą posługę Wysnkiey Szlachcie i Sizanowney Publiczności, tak yi przyimouaniu podróżnych iak i w stołowaniu tureyszych osób. Od pokoiu wymeblowanego, i ociświAone.

go od dnia daisieyszeigo płaci się on g@<iziny do godziny resp. Zł. dwa i 3. Zrętzifego maiąc kucharza, gotów itsłem przyjmować wszelkie zamówienia śniadań, obiadów, i Solacyi kaidego czasu i na wszelką cenę, iako tei na ciągłe stołowanie się. Obiad za osobę w oberży kosztuie Zł. 3., a reszta dawane będzie według zadysponowania. Trunki wszelkiego gatunku są na każde r», wołanie. Poznaa dnia 14» Września 1821.

Felix OatrowsFi.

Starozakonny krawiec K al i s ki, tuteyszeywysoce Szanowney Publiczności zwłaecza wysoce Szanownemu całemu Duchowieństwu z swey doekonałey roboty krawieckiey dobrze znany, dla słabości zdrowia wpoeleszłym wieku składa flwóy proceder całkiem na syna swego, równie doskonałego krawca, którego Szanowney Publiczności poleca ze skorą i dobrą robotą do łaskawych względów. Mieszka na uhey Uutelskiey Nro. 151. w Poznaniu.

Uli

Dodatek.

OBWIESCZENIE.

N astępuiąj e dochody iiiityskie, których dzieradiva bsta'tnkgo (»rudnia I. b, się kończy, ma ą ftyć na irown od rąo Stycznia I. p na rcql). 1. do 3. lat 'W.<;f( I\ zaivione, iako to : i) JGttp tBOStsw« 2 UIOIIU wielkiego Chwalisj wskic. o na rok i. ) Brźe owe - I fi BrukVwe rnieyekie i >na trzy -Jata. 4 Duchodv *ag- ui'tyskif-y J Terrnina licyftacyi odbywać s.ę będą. w Izbie expei!,ycyiney na Ramszu z»wsze przed połudaitm o godzinie JIO. iak następuie, to itet: Względem przedmiotu ad 1) na 2igo m. b., sty i 20ty m ca. pr z. Wrze śn l.a. · ad. a) na 23C1 m. b" 6ty i strszy mca.

prz., I ad 3) et 4) na.24ty m. b. 1 7myi25ty mca. przyszłego. Wzywamy przeto chęć dzierżawienia maiąeycb, iiby wUrminach zgromadzić się i licyta swe podać zechcieli. Warunki tychże dzierżaw mogą bj dź wgodzinach zwyczaynych służbowych w Registraturze mieyskiey przeyIzane.

p o z n a ń dnia 13 . Sierpnia 1821. J. K. M. Dyrektoiyum miasta i Polieyi.

" OBWIESCZENIE Sąd niźey podpisany podaie do wiadomości, iż w kontrakcie przedślubnym w dniu 19 Maia i8ai., między JPanną Babette Victor aUr. Teodorem Melle kupcem zawartym, wspólność maiątku i dorobku wyłączoną została. * W P o z n a n i u dnia 24. Sierpnia I82t.

Krol'ewsko-Pruski SAd Ziemiański.

o B W I E S C Z E N I E. Kamienica do pozostałości E l e o n o r y K r u m m e s należąca pod liczbą 176-, przy ulicy Wodney położona, od S. Mfchała I. b., do tegoż dnia 18«8. roku na rok ieden, w w terminie dnia 22. Września r. b" o godzinie <)tey zrana przed Deputowanym Korisyliarzem Sądu naszego E l s n er, w Izbie liaszey Inetmkcyiney publicznie więcey daiącemu wydzierżawiona być TrltII;a CO ochota.

naięcia malących zapraszamy, z oznaymienieni" , ii warunki naymu w Registraturze naszf y każdego czasu przeyrzane być mogą» Poznań dnia I. Września 1821.

Królewsko- Pruski Sad Ziemiański.

ZAPOŹIW ADYKTAI.NITNad p zostałością zmarłego Rafała Kierskiego na wuiosekSukcessorow iego, process su' - cessyino -likwidacyiny otworzony został, Zapozywamy przeto wszystkich tvclv, którzy do ley pozostałości pretensye mieć mniemaią, aby się wciągu trzech miesięcy, anaypóźniey na terminie zawitym w dniu 16. Października r. b., o godzinie g;ey przedpołudniem przed Deputowanym AsAessorerm Sądu Ziemiańskiego Kapp wyznaczonym, albo osobiście, albo przez Mandaiaryuszów dostatecznie wylegitymowanych stawili, pretensye swe likwidowali, i ściągaiące się do tego dowody złoźyii i dalszego Sądowego postępowania i umiesczenia ich wprzyszłey lokaeyi spodziewali SIę. _ Ci, którzy się nie zgłoszą, ani w terminie zawitym nie etaną, z wszelkim prawem pierwszeństwa prekludowanemi zostaną, i to im tylko przykazanym zostanie, co po zaspokoieii'U zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostanie. Tym wierzycielom, którzy dla odległości zamieszkania i nieznaiomości w mieście tuteyszym stanąć nie mogą, Kommistearze pra« wadliwości Miiller, Mittels taedtj Łukaszewicz i Maciejewski proponuią się na Mandataryuszów, którzy iednak <w plenipotencyą i inforaiacyą dostateczną opatrzeni bydź muszą. P o z n a ń dnia 25. Czerwca 1821.

Królewsko-Pruski S d Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Gdy nad maiątkiem zmarłego tu aptekarza Jana Fryderyka Damaszkę, na wniosek sukiessorów, sukcessyino-likwidacyiny proces otworzonym został, przeto tych wszystkich którzy do pozostałości dłużnika tego mieć mogą prerensye do likwidowania i sprawdzenia tychże na termin na dzień 24. Listopada r.b, boUz, przedpołudniem o godzinie 0< wnaszym Zamku sądowym wyznaczony» II3 fctólym aby osobiście, lub przez Pełnomocników, na Kommissarzy Sprawiedliwości K.b Z.Meyer, Hoyer, Weisleder, Łukasze wic za i M a ci ej owakiego proponuiemy, pod tym zagrożeniem zapozy wanty, iż w razie niestawienia się z wszelktemi swemi prawami pierwszeństwa upadną" i z swemi pre te us >a mi tylto do tego, co w massie pozostanie odesłani będą. · Poznań dnia 2. Sierpnia i'&11.

Królewsko'Pruski Sąd Ziemiański.

OB W I ESC ZE NIE.

Z odwołaniem się do obwiesczenia w doniesieniach urzędowych Poznańskich pod N ro. 37, 39 « 4 1 > i w gazetach pod Nro. 37, 4t i 44, umiesczonego, wyłączenia wspólność dóbr między Walentym i Józefą z Pomór»kich małżonkami Budziszewskiemi tyczącego się, niżey podpisany Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański podaie ninieyszem dodatkowo do publiczney wiadomości, ii wspomnioIDY Walentyn Budziśzewsii dyspozycyi poprzedniczo sobie nad dochodami maiątku ewey rzeezoney małżonki zastrzeżoney na koizyść «neyie pod dniem s. Lipca urzędownie · ię zrzekł.

Wschowa dnia 19. Lipca igST.

Królewska- Pruski Sld Ziemiański.

Poszukiwanie kondycyi.

Młoda edukowana niewiasta, uinieiąea dolladni * ponieroiecku i poangielsku, posiadaiąca także poniekąd znaiomość ięzyków francuzkiego i polskiego, wprawna do robot kobiecych, życzy sobie być zaraz pomiesczo1« za guwernantkę lub towarzyszkę, dowiedzieć się o niey -możua w Kantorze Poleceń w rynku N ro. go. w Poznaniu.

Angliczka poważnego wieku, mówiąca ie enab tylko po anj3id hu, życzy być pomiesczojrą)];O «iańkę; dowiedzieć się można w Kantorze Poleceń W rynku Nro, 80- w Poznania*

Doniesienie o leltcyack; Chcąc na raz odpowiedzieć na wielorakie zapytania donosi się ninieyszem: ii Pan Professor Godfroy udziela naukę ięryka francuzkiego godzinę za 8- dgr. , a matematyki od iednego ucznia 12. dsjr. Kantor Poleri-ń.

Na żądanie Da ma z ego Dl, le ro ży ńsk i ego, Adwokata Sądu ApptUacvineno Kroi, Polskiego w W j-szawie, przy ulicy Krakowskie przedmieście N ro. 156. zamieszkałego. Kuratora r o a s s y A n t o n i e g o Kur n a t o - w s k i e g o , wzywaią się Wierzyciele massy Ant oniego Kurnato weki.-go wX;ęsiwie Poznańskitm mieszkjiący, aby atósownie do postanowienia Namiestnika Królewskiego osobiście lub przez prawnie umocowanych Peł» nomocników stawili się w dzień piątego Października r. b., o godzinie 4. z południa w Warszawie przed Delegowanym W, Rudniek im Assessoren» Trybunału Woiewództwa Mazowieckiego, w mieyscu zwykłych posiedzeń tegoż Trybunału, przy ulicy Długiey w pałacu Krasińskich i w tymże terminie oświadczenie ewoie do protokołu podali, czyli względem dalszego rozporządzenia dobrami Rarienczynzwanemi, w Powiecie Brzesko- Kujawskim, Woiewództwie Mazowieckim położonemi, a do massy Antoniego Kurnatowskiego należącemi, które dla braku licytantów w terminie ostatecznego przysądzenia eprzedanemi niezostały, postanowić więc maią Wierzyciele, czyli takowe dobra za trzy czwarte części taxy przez biegłych wynale2ioney sprzedanemi być maią, lub czyli Wierzyciele kollokacyi żądaią, niestawaiący w terminie powyźey oznaczonym uważać się. beci A, iż.przyimuią postanowienia gtawaiących. Dan w Warszawie dnia 30. Lipca J 21.

II

U ogrodnika w Obiezierzu pod Obornikami, dostać można hyacyntowych cv bul w różnych kolorach, bardzo pięknych i dużych zacząwszy od 15. Września, az do 15. Paźdjitrnika. . S c h u l t z ogrodowy,bwitżą Sekeiską wodę otrzymał Kołaki.

»1. . . . . . . .1. . . . . . . . .41. . . . .'.. . - -

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.09.15 Nr74 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry