DODATEK Nru 80* Gazety Wielkiego Xiestwa Poznańskiego

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.10.06 Nr80

Czas czytania: ok. 6 min.

Bulli Papiezkiey zatwierdzoney przez N. Pana,

C i 4 S d a l t Z y.

Dyecezya Biskupiego- kościoła Trewirskiego, który z pod wszelkiego prawa Metropolitalnego Arcy-Biskupa Mechlińskiego wyłączamy, a do Metropolitalnego Kotońskiego przekazujemy, składać się będzie, w granicach Państwa Pruskiego" z sześciu set trzydziestu? czterech parafii, iako to r na lewym brzegu Renu z położonych w obwodzie RegencyinymTrewrrskim, w porę. ich Dye€ezyą stanowiących;, tudzież" z części zniesioney teraz Dyecezyi Akwisgrańskiey w obwodzie Regencyinym KOIIHH emyńskhn,. tudzież z następujących iako to s z miasta łkonflnencyi i kościołów Kantonalnyeh nazwanych: Adena u, Ohrweiler, Andernach, Boppard, Castellaucn, Cochem, Greuznach, Kaisersesch, Kirchberg, Krirt, Lutzerath, Mayen, Miinstermayfeld, Niederzessin, Oberwesel, Polch, Piinderich, Remagen, Riibenaeh, Simmern, Sobernheim, St.

Goar, Stromberg, Treiss, Ulmen, Wanderath r Zell z ich parafiami posiłkoWemi i kościołami do nich przywiązanemu Daley ze siu trzydziestu dwóch częścią Kantonalnych częścią posiłkowych parafii, które podług określenia a roku 1801. należały do Dyecezyi Meteńskiey, a późniey powierzone były od stolicy Apostolskiey w tymczasowy «arząd Wikary usza-Kapi to łaniego Trewirskiego" N a prawym zaś brzeguRenu ze wszystkich kościołów Państwa Pruskiego, które dawniey do Dyecezyi Trewirskiey należały, a które przez określe nie Dyecezyów PrancuzkiciI raki f f80ł. zostały od nie y odłączone, i w porę z woli N aszey zostaią pod zarządem Wikaryusza Apostolskiego w miasteczku Ehren breitstein mieszńaiącego-. Nako« niec, prócz pomienioney liczby 634 parafii, ze Wszystkich zewnątrz Królestwa Pruskiego w zaściennych krainach Xiaźąt -Koburg.skiego', Homburgski,ego, Olderiburgskiego iu£ teraz do Dyecezyi należących parafii* Dyeeezyą Biskupiego kościoła Monasterskiego-, podrzędnego Metropolii Kolońskiey, składać będą położone w obwodzie Państwa Pruskiego parafii w liczbie dwóch set ośrndziestat siedtrr" wraz z innemł za obwcnlerrr tego Państwa położonemr, a do tey Dyecezyi naleźącemi, względem których zachowujemy sobie i Naszym Następcom Papieżom Rzymskim moc rozporządzenia na przyszłość niemi, iaksię to w Panu tlogodnem wydawać będzie. Nadto przyłączamy do niey krainy: Reklinghauseńską, Sterkratenską i Reesenska, dawniey należne do dyecezyi Kolońskiey, wyiawszy iednak z te y ostatniey krainy parafią Oeffelt pod doczesnem Królestwa Niderlandzkiego panowaniem zostającą, niemniey z zniesioney teraz dyecezyi Akwisgrańskiey Rantonalne kościoły nazwane: Calcar, Cleve, Cranenbu*gr D ulk en, Geldern" Goch, Wesel, i Xanten, z ich posiłkowemi parafiami i przyłączonemi kościołami, wviawszy iednak zostaiące pod panowaniem Bclgickiem w sprawach doczesnych. Wcielamy do mey prócz tego paranie Elten i Emmerich z corocznym iey kościołem, dotąd pod zarządem Missvi Holienderskich zostaiące, ta * dzie A parafią Damme, którą od Osnabrugenskiey Dyecezyi odłączamy, p a - rafia Oldenburgską, którą od Missyi Północnych odłączamy, należące do panowania JXigcia Oldenburskiego. Nakoniec poruczamy obecnemu i przyszłemu Biskupowi Monastersk.emupięć parafii nazwiskiem Brechtenbeck IbŁenbiihren, Mettingen, Recke, i Halwerde, które w zarząd Biskupa Suftragana Osiiabrugeńskiego nieodwołanme były powierzone,

T-JI nD.'v * Riskuoieco kościoła Pa)K li 3 I M: 5 A 3«' B OMetropoUi Kolońskiey, pozostaie w dotychczasowych swych granicach. Prócz tego wcielamy do niey drugą zniesioną teraz dyecezyą Korbejeńską z całym iey ob· JodemV P" * * Wielebnego Brata Per dynanda Biskupa Monterskiego zarządzaną, iako też z Zareiiskiego da3 y dyecezyi Kolońskiey Territorium TVkanaty: Meischede, Altendorn, Bn?ot W ormbacb, Medebach i Wetten<rheid, z ich parafialnemi i córecznemi Sciołami, podobnież Kommissaryat Haaren i parafią R6mershagen i dekanaty Rittberg i Wiedenbruck z ich fi.lnpmi i córecznemi kościołami

1 maiące, niemniey od niegdyś dyecelyT Mogunckiey póżniey Ratysbon%Zv odłączyć się maiące parafie Siegen i Obernepffthen, miasto Heiligen« stadt z iego dekanatem, oraz dekanaty Beuren, Bischofbrode, Kirchworben, Kiilstadt, Langenfeld, Ne-uendorf, N ordhausen, Biistenfełde, Wiesenfelde z ich i parafialnemi i córecznemi kościołami , i miasto Erfurt ztrzema parafiami przedmieyskiemi, tudzież parafie w kraiu W. Xiecia Sasko Weimarskiego znayduiące się, niemniey parafią Eppe po za Królestwem Pruskim w Xiestwie Waldek od dawney dyecezyi Kolońskiey odłączyć się maiącą; nakoniec oĄ Wika« ryatu Apostolskiego Missyi północnych odłączyć, a od przyszłych i teraźnieyszego Paderbornskiego Biskupa zarządzać się na zawsze maiące parafie: to iest w Westfalii, Minden, a w Prowincyi Saskiey: Adersleben, Althaldensleben, Ammensleben, Aschersleben, Hadtmersleben, kościoły S. Jędrzeia i -' . Katarzyny w Ilalberstadt 1 v. Katarzyny , Hammersleben, Iledersleben, Ilaisburg, h1ctW 8łłP,ekHcflI e irnbtHg. Maiączaś wzgląd na sędziwy wiek i znakomite około kościoła i religii katolickiey zasługi Naszego Wielebnego Brata, Pranciszka Egona a Piirstenberg, naj* zacnieyszego Biskupa Hildesienskiego i Paderbornskiego, i Wrikaryusza Apostolskiego missyi północnych, i ochraniaiąc go od nowego ciężaru zarządu, postanawiamy i rozporządzamy, iz we względzie tego nayszanownieyszego Pasterza obecnie żadna nie ma nastąpić odmiana, owszem wszystko pozostać ma w stanie, w iakim się teraz znay« d uie, powyższe zaś rozprzestrzenienie dyecezyi Paderbornskiey ma dopiera, wziąść skutek, gdy po sawakowamu stolicy Paderbornskiey po wzmiankowanym Biskupie PranciszkuEgonie nowy

Biskup stolica Apostoiskiey powagi u- mińskiego, podrzędnego Arcy-BIsŁunoj stanowionym zostanie. Tymczasem zaś wi Gnieźnieńskiemu i Poznańskiemu wszystkie mieysca i parafie, które się, składać się będzie z dwóch set piętna' iak wyżey powiedziano, od Kolońskiey stu parahów, to iest z swemiposiłkowe A i Osnaburgskiey Dyecezyów odłAczaia, mi i córecznemi kościołami z Dekana" administracji osobnego Wikaryusza Ap c tów Łasin, Radzyń, N owe miasto Lo" stołskiego od Nas powierzone zostani, bawa, Liczburg, Brodnica Gołun" dia sprawowania w nich jurysdykcyi Toruń, Chełm, Chełmźyca'i Górzno duchowney dopóki stolica Biskupia Pa- z parafia. Białutyń, które to dwie osta derbornska niezawakuie i nowym Bi- tnie niegdyś do dyecezyi Płockiey nalc skupem osadzona nie będzie. Podobnież rac, w porę przez Suffragana Chełmiń" inne mieysca i parafie od niegdyś Dye- skiAggsl zarządzane; tudzież z De'-ana cezyi Mogunckieypotem Ratysbońskiey tów: Gdańsk, Puck, Mirchowo Tczewo" , odłączone, i przez BiskupadawnieyKor- Starogrod, Gniew, Nowe, Swieć La* bejeńskiego teraz Monasterskiego za- wenburg, Słuchów, Tuchola Kamień" rzadzane tymczasowo w admimstracyA Fordon, które to Dekanaty dawniev do' Wikaryusza Apostolskiego oddane zo- dyecezyi Wrocławeknależąc teraz przez e t a n 3 ' pomienionego wyżey Wikaryusza A pon , . u Ł » . . s t o I s k i e e o w G d ańs ku sa a dminis tro w aDyecezye kościołów Arcy-Biskupich ne; niemniey z territorium Klasztoru Gtueznieńskiego i Poznańskiego na za- opactwa Oliwskiego, iednak dopiero wsze z równe mi prawami połączonych po zawakowaniu po teraźniejszym Ona. składać będą te same mieysca, które do cie. A że Nam przełożono, iz wChełnich w porę, od ostatniego dyecezyów mnie zdatnych niedostaie budynków na Królestwa Polskiego przez N as dokona- przyzwoite dla Biskupa i KapituIy zamie nego ograniczenia, należy, wyiawszy szkanie, zaczemupoważniamy Apostołlednak Dekanaty Słuchowski, Tuchol- skiego wykonawcę listu tego jażeby DO ski i Kamiński, które, iak poniźey po- wysłuchaniu interssentów i doyrzałey wiedziano będzie, dyecezyi Chełmiń- rozwadze, przy zachowaniu iednakże skiey przydane być maiaj nadto Deka- tytułu i nazwiska Biskupa Chełmińskie naty Kruswicki, Inowrocławski!Gniew- go, przekazuiac mu dogodny kościół I kowski, od dyecezyi Wracławskiey od- inne zabudowania, ieśli mu się w Pam * łęczyc się maiące, a w porę przez Wi- upodoba, rezydencyą Biskupa i Kanitu katusza Apostolskiego Gdańskiego za- ły Chełmińskiey przeniósł do Peolina. rzadzane, niemniey Dekanaty Ostrze- tak atoli ażeby kościół Chełmiński w szowski i Kempiński -od dyecezyi Wro- przyzwoitym utrzymywany był stanie cławski&y odłączyć się maia-ce. Podział ' -zai i wskazanie obwodu dyecezalnego Dyecezya kościoła Biskupiego Wro dla ledney i feugięy dyecezyi, wymię- cławskiego tey stolicy Apostoiskiey bez! me sięmaiącemu ponizey dopełnicielo. pośrednio podległego, składać sie be wi tego listu wyraźnie poruczamy. dzie z dotychczasowego obwodu wyia" rq x w*z? Dekanaty Ostrzeszowski i KemDyecezya kościoła Biskupiego Cheł- piński, iak wyżeydo Dyecezyi Poznań

ski'ey wcielone, tudzież, z Dekanatów za dyecezyąinadanemi, niemniey z <<11iePszczyńskiego i Bytorńskiega, @dłączo- szkańcami oboieypłci, duchownego i nych od Dyecezyi Krakowskiey, nie- świeckiego stanu, przekazujemy kościomniey z następuiących parani w Luza- łom i ich pasterzom na wieczne czasy, cyt, iako to: JMowocelskiey (Klasztor iako to: miasto, obwód, dyecezya, duzniesiony dawniey exemti Ordinis) chowieństwoilud i poddaierny ie onym- ' Wittichenau, Guntersdorf, Hennersdorf, ie w sprawach duchownych pod wszelPfaffendorf, Ubersderf, dotychczas przez- kim wzglądem wtere spo&ób: ażeby kaDziekana Kołlegiaty kościoła Swiętega źdemu pasterzowi albo iuż na ten stoPiotra wBilddysynie w wyźszey Luzacyi pień posuniętemu, lub na potem zpoadministrowaney, które w ogólności w wagi Apostalskiey posuniętym być moebwodzie Królestwa Pruskiego sześć set gąeemu, wolno była, czy to samemu, dwadzieścia H e dna parafii wynosić będą. czy tez przez zastępców imieniem iego Prócz tęga należeć będą do niey, iak działających, skoro wzwyż wzmianko« dotąd, parafie pod panowaniem Austrya- wany Jozef Biskup Warmiński obecny ckiem położonej nadto pomczamy na list należycie wykonać rozkaże, a co teraz i na przyszłość w zarząd Biskupa do niektórych rozrzadzeń teraz z góry Wrocławskiego administrowane dotąd na przypadek przyszły uczynionych, przez Wikaryusza Apostolskiego Missyr skora czas wykonania wyżey przeznapółnocnych parafie w Berlinie, Patsda- czony nadeydzie, obiać w skutek kanomie, Spandawie,wPrankfercie nad Odrą, nicznego ich ustanowienia przez listy Sczecinie i Stralsundzie, które odtąd Apostolskie prawdziwą, rzeczywistą, przez wzmiankowanego l wyźey Próbo- aktualną i istotną władzę rządu, zarząscza kościoła parafialnega S, Jadwigi w dzenia i wszelkich praw dyecezalnych Berlinie, iako delegata Biskupa Wrocła- i pasterskich w rzeczonych wzwyi rąia* wskiego, maią byc zarządzane. stach i ich kościołach i dyecezyach, niemniey nad ich maiątkiem i inne mi dochodami do ieh wyposażenia poniźey wyznaczanerni być maiącemi; i władzę tęż obiętąpiastować maią, a przeto, skoro w mieyscach przez obecne to nasze rozporządzenie do kaźdey w sczególności dyecezyrwcielonych, rządobeymą i onegożczynem dostąpią, wtedy wszelka dawnieyszych pod iakim bądź Biskupów, Wikaryuszów lub Administratorów tytułem-jurysdykcya ustać będzie musiała, i wszelkie udzielone im upowaźnienia w obiętycb ich jurysdykcyi krainach i mieyscach niezwłocznie moc Przerzeczone więc miasta i kościoły, i ważność swą utracą.

Arcy Biskupie i Biskupie, wraz z parafiami imieyscamiiwiasciwjiakosciol Qmi,

N akoniec Warmińskiegol Biskupiego bościoła, podobnież stolicy Apostolskiey bezpośrednio podległego, dyecezya z własnego dotychczasowego obwodu dyecezałnego składać się będzie, a prócz tego z Dekanatów: Piirstenwerder, Neureich, Malbarg, Stuhm i Christburg, z ich kościołami tak posiłkowemi rako też córecznemi od dyecezyi Chełmińskiey odłączyć się maiącemi, tak ażeby cała dyecezya sto dziewiętnaście parałii obeymowała. f

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.10.06 Nr80 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry