DODATEK

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.11.07 Nr89

Czas czytania: ok. 4 min.

DO

Gazety Wielkiego Xiestwa Poznańskiego Nru 9,

URZĄDZENIE POLICYJNE.

Dotychczasowe przy reparacyi dachów ku zabezpieczeniu Public-zności od uszkodzenia uźywafte środki ni« okazuią się dosyć- dostate. cznemi. Drąi> zwykle dotąd pochyło na do mie oparty, który łatwo spostrzeżeniu uyść może, nie itst właściwa przestrogą; ta zas oznaczą się dopiero przez- znaczną mnogość spadłych kawałów da hówek i okruchów wap na, wtenczas, kiedy iuź niektóre nastąpićby mogły były uszkodzenia. Postanowią się przeto ninieyszćrn: iż p zy kazdey reparacyi dachu: tai częśćśchszki, - ulicy i podwórza, która' trafioną, bydź m', że p zez spadające kawałki dachówek okruchy,. wapna, szkudły, lub inne materyały do pokrycia daUmw potrzebne , łatami lub linam przed rozpoczęciem pracy ogrodź ną bydź ma. Tak właściciel domu iaKo i dekarz może bydź peM nych> iż /3. każde n edopeinieme ninieysz go przepisu, karze j, Tal. lub w niemoinośii phcenia stosownćy fary więzniowey podpa -dnie.. Przepis nhiieyszy rzzciąga się takie na wszystkie inne budowle, przy których przez spa*dtiienie lub zrucariie ma-eryałow podobne; niebf zpieczeństwo zagraża». Poznań dnia 18 Października" ig2i.

J. K. M. Dyrektoryum miasta i PolicyL

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Niewiadomych Sukcessorow w Poznaniu* pod dniem 22. Maia 1805. r. bezdzietnie i bez wiadomych pobocznych krewnych zmarłego 1 obywatela Irysztofa Piotrowskiego rodem zGalicyi, ninieyszem zapozywamy, aby się w dniu 10. Sty<;z-nia 1832z rana. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzern Sądu Ziemiańskiego H e b dmsTin w naszym zamku Sadowym wyznaczonym terminie osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie upoważnionych (na których Kommissarzy Sprawiedliwości M a c i ej o wskiego A Hoyer, Prze pałkowe kiego proponuiemy) meldowali, iako Suk-cessorowie tegoż P i o t r o w s k i e g o się wylegitymowali, pod zagrożeniem: iż w razie nit stawienia* się ich,- pozostałość iako wakuiąca i Rządowi przypadła uważaną będzie,- względem kibrey podług prawa postąpi się. Poznań dnia 26. Lutego i827.

Król. Pruski» Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Znayduią się tu z pozostałości przed dwoma latmi zmarłf-y Podoficera z pierwszego -z-arnęścia Zofii Dorocie Bicnłmann, powtórnie byłey z*ameiney R o e p k e, źoni.e obywatela różne zastawy, iako to: sitki ie" płótno, domowe sprzęty, kilka kit szonkowycu zegarków i ryżków srebrnych iako i trzy złote pierścionki" do których rzeczy uiemasz właścicielas Na wniosek w zastawie maiącegtó rzeczy Jest termin na dzień 5. Sty czn i a f. p przed W. P a t z k e Auskultatbrem Sądu Ziemiańskiego do publicznego sprzedania tychże zastawów w lokalu sądu Ziemiańskiego wyznaczony. Wzywaią się niewiadomi właściciele tychże wzmiankowanych rzeczy, którzy iuż ou Jonu lat te rzeczyowdówiałey B r e n k m a n n polem powtórnie zymęlney R o e p K e w zastaw dali, aby te zastawy przed terminem lkytacyhi} m wykupili, albo ieżeli przeciw temu długowi go rozstrzygnicnia przełożyli, bo w przeciwnym razie sprzedaż rzeczy nastąpi, i z dochodu przedaźy zobtanąwkrzycitie zastawów ze swoiemi źą-inniami zaspokoieni a wynikły plus do kassy ubogich przeznaczony zostanie, późniey zaś nikt ze swemi zadaniami lubdowodami niebędzie przyiętym. Bydgoscz dnia 11. Października f 2i.

Królewsko- Pruski &ąj Ziemiański.

Aukcya honL Uwiadomią się ninieyszern, iż dnia 19. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. na tuteyszym kościelnym rynku, trzydzieści kilka do służby ,polowey niezdarnych koni skarbowych-, naywięcey,ofJaruiącym za gotową zaraz zapłatą wgrubey monecie publicznie sprzedawać się będą. Leszno w W. Xiestwie Poznańskiem dnia 30. Października. i8s I. von Sohr,Półkownik i Dowódzca 7gopółku huzarów. (ZachodnioPruskiego .)

Oświadczenie, auficy-i.

Ten" na dzień 8. Listopada r.-b. przeznaczony term n do sprzedania 12, niezdatnych koni do służby kawaleryi, iest na wyższy Rozkaz 'na inny czas przedłużony, i będą ochotnicy kupuiący na nowy termin wtych samych bartach oświadczeni. w Poznaniu dnia ag. Października t82i. v. Schmidt, Podpółkownik kammanderuiąty 6go półku Ułanów (2go wschodnia Pruskiego).

95"

WEZWANIE W Interessee Jiwerunku zboż-a na konto Jana Klugi przez wielu obywateli Kontrakiami 1793. roku podiętego się. Lubo tylokrotne, w interessie tern-, czynione do Interessentów wezwania i prośby podpisanego, i drugich bywsz)cli Pełnomocników do ugody z domem L e w i n ów umocowanych, bezskuteczne zostały, wsztlako, gdy znaczna część należących do tego interessu,. teraz życzy sobie obrać tu wy eh Pełnomocników, do popierania sprawy tak przeciw tym, Którzy w wypłaceniu przypadających na nich rat z ugody nieuiścili się, iakoliteż i tym, którzy do ugody wrale nieprzystąpili, przeto odwołuiąc s-<ę do dawniejszych wezwań, i przypominaiąc o tern, że krotki tylko iescze iest czas do zapozwaisia tych, którzy wcale iescze zapozwanemi nezostali, ponieważ preskrypeya potem tamowałaby wszelką przeciw onyrn czynność, zapraszam wszys kich do intereesu tego należących, aby dnia 26. tego miesiąca tyrn celem do Poznania ziechać, i tam o dziesiątey godzinie zrana, na sali oberzy tak-zwaney Wiedeńskiey, zniśćsięracz A li. Dan w Wschowie dnia 1. Listopada 182!.

i a n Hrabia Po twór 0« ski.

Ho nie sianie handlowe.

Bardzo przednie świeże ostrzygi iako te& rozmaite marynaty, iako to» minogi, gesiotc, łosoś i węgorze otrzymał ostatnią pocztą i przedaie w nay-umiarkowańszey cenie Karol Gnmpre<;hti

Świeże ostrzygi, które właśnie otrzymał 1 i w umiarkowaney cenie przedaie Er. Bielefeld;

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.11.07 Nr89 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry