GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.11.17 Nr92

Czas czytania: ok. 14 min.

- f t mego

Xi stwa POZNANSKIEGO

- - - - - i "i»

N akładem Drukarń i Na<1 worn ey W. D e c Ker a i" sp ółki. - Redaktor: Assessor R a a b s Ki.

Nro.- 92; --w Sobotę dnia »7. Listopada 182 K.

WM OOM03CC 5IBJIIO WE: Z Poznania dnia i(f< Listopada.

JW. Schonermark, Prezes Naywyższego Sa.du AppelUeyinego W.Xi<;stwa Poznańskiego, powrócił w- tych dniach z Berlina. WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.

Z BruxelJi dnia j. Listopada: Przybył m Margrabia L o n d o n d e r ry, i odjechał i ui gościńrtm do P a r y i a ;. dzii spodziewany Król Angielski, Z Frankfortu dnia 6. Listopada: Dnia 3. m, b. przybjł tu Xiąż<j M t t t e r s n i c h, i @diechał do posiadłoś'i suey w Rheingau, lecz ziedzie tuśutfo z-oWD na wielką ucztę, którą dla niego daib Urodzony» Bankitr Rothschild.

Z Kowna dnia 1. Listopada.

Woyska wciąż ciągną ku południowi.

Z Londynu dni/i 2. Listopada.

Na ostatr iem 4go<izini>em posiedzeniu Kommissyi Lordów Sędziów państwa byłamowa* o-tmeressach tureckich, które miały znaizny wpływ na zniżenie funduszów. Zapewniaią, i£ odiazd Króla z Hanno« we ru dli tego został o kilka dni spóźnionym, ażeby układy zAustryą i Rossy ą ukończyć można« K ur y er zawieraj\. list z K o n s t a n t y n o - p o l a , iióry opisania popełniorjych w tern mieście przeciw Grekom okrucieństw, tak iak ie Francuzkie i Niemieckie dzienniki wystawiały, bezzssadntmi i zmyślorttmi być oświadłza,

, "

Lud; ość W. Br y ta nii w roku 'iBl r. podawano na 11 millionów- gooooo dusz, nie licząc VI to 500000 woyska lodowego i morskiego, W tym roku przedsięjwzicta nowe obliczenie ludności, w-gJtutek którego okazało się, że ludność od roku ig - u, pomnożyła sie o 15 procentu, a zatem, że teraz 14 millionów mieszkańca żyie w Anglii, a 6 millioDÓw 500000w Irian dyi siadłościach Europejskich wynosi ao miliionów 500000. Ludność w innych osadach Angielskich iest następuiąca: w A m e r y c e północney million 500000; wIndyach zachodnich 900000; na wyspach morza śródziemnego 150000; w Afryce 130000; w Azyi 2 milliony 40000; w Indyaeh Wschodnich 70 miliionów, ogółem 95 miliionów 2S()()()(). Kiedy Państwo Rzymskie doszło sczytu swoiey wielkości, liczyło no miliionów poddanych, lecą połowa tego dźwigała iarzmo niewoli. Okręty Angielskie przeznaczone dla handlu, mogą mieścić % milliony 640000 beczek ciężaru. Roczny wychód pieniędzy z kraiu dochodzi 51 miliionów Funtów szterl., a przychód z zagranicy 36 miliionów funt. Podczas oatatniey woyny liczyła A n g l i a 1000 okrętów woiennyci«; 150000 marynarzy znayduie utrzymanie swoie na okrętach kupieckich. Roczne dochody Państwa po odtrąceniu wszystkich wydatków wynoszą 57 miliionów funt. szterl. Stolica Państwa liczy 1 million 200000 mieszkańca, prawie tyle, ile R z y m w epoce naybardziey kwitniącey był zaludnionym. Posiadłości -gruntowe, które P* P i t t w roku 1797. podał na i billion 600 miliionów, szacować teraz można na 2 billio.Ty. Rękodzitlnie bawełniane są nayznacznieygze w kraiu, a wartość wyprowadzanych do roku towarów rękodzielnianych, szacować moina prawie na 20 miliionów.funt. szterl. Owo zgoła, zważy W6zy wszystkie okoliczności, powiedzitć można, że Państwo W. B r y ta n ii itst naywiększe ze wszystkich» które dotąd na świecie istniały.

Z Madrytu dnia 24. Pa %d%iernika.

Deputacya prowineyalna Murcyi żąda zupełney duchowieństwa reformy. Dziennik tuteyszy E s p e c t a d o ; unosi się przeciw Cenzorom Paryzkim, iż pozwolili

gazecie francuzkiey przezywać rząd nasz rewolucyinym. .W AguiUe i w twierdzy Alhucemas wybuchr.ęb zaraza; w Maladze coraa się bardziey rozszerza; w M e q u i n e z a przy odeyściu ostatuiey wiadomości było tylko ie« Scze 30 ludzi, a między tymi 10. chorych.

Takie w An da l uz y i pokazała się żółtą gorączka. W M u r c y i było dnia 6go 814. chorych, 39ciu z nich unurło. Z L e b r i i wynieśli się wszyscy mieszkance. Podział territorially H i s z p a n i i ukończony; Szefowie polityczni zarówno prowineyom podzieleni na 4ry klassy; pierwszey klassy rnaią roczney płacy roooo Franków, drugiey i 5000, Irzeciey 12500, czwartey 10000. Xiadz Q u i n t a n a, Jako epółnaczelnik spieku w Salyatiera, został dnia ii, w Burgos ścięty. Rząd posłał d o B a r c e Ilon y 300000 R«=».

lów, do Mequioeza 100000, do Malagi 50000 Realów, na wsparcie niesezęśliwych.

Aresztowano tu dwóch znakomitych patryotów, którzy się dali widzieć d. 19.Września wowey uroszystey processyi na rztść Generała Ri e g o. Jak tylko rozeezłasię. o tern wiadomość, natychmiast pośpieszyło do nich zodwiedźmami kilku członków Kor t e z ów, Generał Q u i r o g a i inni przyiacitle eystemstu Konetytucyinego. Stany C or tee zaczęły eię naradzać nad ważnym przedmiotem względem przyszłego urządzenia milicyi narodowcy półwyspu. Minister woyny zabrał nayprzód głos, i dowodząc ważności tego utworu, przytoczył za przykład, ze w przypadku woyny z F r a ncyą, Hiszpania naymniey 160,000 ludzi milicyi potrzebować będzie. Minister syczy, ażeby 87.000 ludzi milicyi niezwłocznie &Uficła pod broG.il. Zdrowie Króla bardzo liche. Gdy się był dowiedział o nit bezpiecznym »tanie zmarłego Arcy - Biskupa Paryskiego, powiedział: iest to tylko móy przesłaniec. Kroi mianował Pieczętarza, Pana D e s e rre, Hrabią, i utworzył dlań Majoratz aoooo Franków dochodu.

Powrócił tu z wyspy S. Heleny Król. Kom« missarz, Margrabia M o n t c h e n u , i miał posłuchanie u Króla. Przybył tu Baron We r! h e m, Poseł Pruski przy dworze Angielskim. Wkrótce wyiśdź ma-»a widok publiczny kilka urzędowych pism tyczących się ukaładów między Rossyą i Porta. Dziennik Paryski zawiera następujący art y ku ł z W y r o c z n i B r u x e l s k i e y . " N a y . niedorzecznieyeze wieści lataią po gazetach, i znayduią wiarę. Tak n. p. podług iedney, odstąpi Król Szwedzki swego tronu przeszłey dynasjyi i będzie Królem G re Cy i. R o s s y a osadzi go na tronie pod zasłoną 300000 bagnełów. Podług inney, Kosya otrzyma Grecy ą, a A ustry a Archipelag bez wystrzału i t. d." K o n s t y t u c yo n i s t a uiaJ a się, ii m u cenzura od dnia 1. Lipca do 3 1. Października 84495 wierszy wykreśliła. Od duia 3. Kwietnia 1 8 * o, którego cenzura urzędować zaczęła, wykreślono temu dziennikowi ogółem 1129UO wierszy. Rachuiąc ftaidy numer po 700 wierszy, czyni to 161. numerów %%0 wierszy, tak więc Redakcya przez pięć miesięcy i 8 dni starać się musiała o podwóyny rqkoi'iam. Dway młodzi ładzie pokłódwszy się tmegday na teatrze, pojedynkowali zaraz tego »iozora na ułiey B o n a y przy poświaei. latarni} ieden z 1 ich przekłu;y szpadą na mieyStu skonał, iest to syn znakorańtgo Gene A Tała, a przeciwnik iego OfL<;er zgwardyi KróJew&kiey»

Dnia 5. zsgai' Król osobiście posiedzenie izb prawodawczych. x Generał B e r t r a n d odwiedził wszyskicb Ministrów.

Dnia 24. z. m. popłynęła 2 Marsylii b o m b a r d a, S t e L u c i l e, z 43 francuzkisni, włoskimi i niemieckimi podróżnymi do Li worn o, aztamtąd do G recyi, dla oglądania pięknych zabytków starożytności Wszyscy są uzbroieni w flinty, karabiny, pałasze i pistolety. Jedna tylko z naszych gazet powiada bez Ogródki, ii ci podróiii popłynęli tam dla wspierania oręiem sprawy Greko'* .

Wysłani do H i s z p a n i i lekarze donoszą w swym pierwszym raporcie, ii panuiąca teraz w K a t a lon i i zaraza, w wielu względach róini się zupełnie od tey, która przed dwoma laty w K a d Y:JJC grassowała. Takie w Baltimore wybuthł» żółta gorączka. Rząd nasz ustanowił fcwjnntan<; przeciw przybywającym ztarotąd okrętom, równie iak i z innych portów zjednoczonych Stanów Amerykańskich.

Hrabia La t our- M a u b ourg, Poseł tuleyezy przy Porcie Ottomańskiey, miał iui (i to niepierwszy raz) poiegnawcze posłuchanIe. Poseł Angielski wyiechał wczoray do Calais. Generał Porucznik Baron d'Aubigny, umarł d. l. t. m, D. 30. z.m.przestałiyćHrabia BourJiel, Biskup dyecezyi E v i e u x i P ar, w roku iycia g 1. Nie Generał Langeron, iecz General B r e i n er, mianowany Gubernatorem H o ssy K 1. Podług nadeszłyeh wiadomości handlowych, wszyscy znacznieysi kupcy wynieśli się z M a Dagi. - O wmobraoio ani pomyśleć, z powodu panuiącey t.im zarazy» Winobranie w Departamencie weehcdnisa Pireneiow naypomySlńiey Sle powiodło. -Oliwy takie będzie dobty zbiór. Urząd W. Jałmuioika, iedea z naywainityezych wpaństwie, ofiarowanym był istotnie Xieciu Montesquiou, który zań podziękował. Zjpewniaią, ii go czska palliusz kardynalski. F r a o . e y a iednegotylkoiescze ma Kardynała, a tym iest yoletni Arcy-Biskup dyeccżyi ]I i x, sławny autor B e a u s s e t . Jest mniemanie, ii Ministrowie iądać beri A przedłużenia cenzury gazet na 4 lata. N owe prawo wzglądem ścitśnienia wolności prassy, bqdzie prawdziwem uhłkiem nizgody dla jZgromadzauia prawodawczego. - słychać, ii Minisirowie nitbędą w.ty m roku iądać iadney .zmiany w podatkach. - sDo przedmiotów dyekussyi naleitć takie będzie zaniedbanie młodzieży protestanckiej, która niebiorąc nauki religii wspólnie z młodzieią katolicka, przy oboiętności rodziców w wielu prowincjach, wzrasta bez wezelkiey nauki religii. Podług dzienników naszych, siła morska francuzka składać się ma teraz z 49 okrętów liniowych, :.z których 8 o "8 działach, sx o jj o, 12 O %0 i 27 o 74 działach,; daleY]l 51 fregat, z-których 30 o \ % a t o 14 działach; z 10 korwet, 26 brików, 18 goelet, Szutrów" feluk i t. d. 41 balów kanonierskłch, peniszów i t. d. ogółem 2235 okrętów. Na warsztacie leiy g okrętów liniowych, % tregat, akorwetty, 2 goeleity i t. d. ogółem a5 statków.

Z Rzymu dnia ao. Października.

Na żądanie Króla Neapolitańskiego aresztowano tu Pana C a s c e 11 i, który był Koramendanttm placu w N e a p o l u , aa rządu konstytucyinego. Odesłano go do N e a p o - lu w towatrzystwie iednego z Inspektorów policy!. Podobno przy nim walne papiery znaleziono.

SynLueyanaBonapattego oeW sjg A stryjeczną siostrą swoią, córkąJ ozef a Bo* n a p a r t e g o, i dostanie w posagu 300000 Skudów.

Spodziewani tu są: Xią£ę C a r i g n a n, H i e r o n i m B o n a p a r t e i Hrabia St. L e u (Ludwik Benaparte.) Z Semlma dnia 22. Października.

-Ogłoszony w ościennych prowincysch tureckich firman W. Sultana względem pospolitego ruszenia Muzułmanów, iest tty samey osnowy, co firman w Kwietniu wydany, i właściwie tylko kopią tego. Uzbroienie, wyraiono w nim, wymierzone iest wyłącznie przeciw samym Grekom. - Według uaynowszyeh listów z Widdy nia, przeprawiały się codzienuie woyska Tureckie prze« . Dunay. Powiadaią, ii W. Sułtan w ostaitniey-ewe,y posłaney do P e t e r s b u r g a no« cie, iąda koniecznie wydania Xiecia M i c h a - ła Suzzo, byłego HospodaraMultańskieAgo. (Prus. gaz. Stanu.) '. . -. ._, 2. nad .granicy Tureckiey dnia i<j. Października. Podług naynowszych listów, Cesarz Rossyiski rozdał wiele ozdób orderowych na popisie woyska w W i t e p e ku, i mianował syna Barona S tr ogonów a swoim Generalnym Adiutantem. Woysko pozostaie na czas na stopie woienney, a gwardye Cesarskie m swych leiach. Nie potwierdza się więc da» wnieysza wieść o postępowaniu naprzód całego woyska. Turcy zakładaią szańce nad P r u t e m.

2. Warszawy dnia 10. Listopada.

Po wezwaniu J O. Xiecia Ministra Skarbu, .aby niektóre podatki w ciągu bielącego miesiąca dla nagłego zasiłku skarbu opłacane być mogły, .Rady Obywatelskie wydały odezwy z których umiesczone w Dziennikach Urzędowych Woiewódzkich tu doszłe, w treści umie* twa Kaliskiego tak. się kończy: "T o wsparcie skarbu Szanowni współobywatele, ma was doprowadzić do dobrodzieystwa pozyskania foudźesuKonstytucyiaego, do nowego porządku zasadzonego na rozsądney osczędoości, i na wpływach skarbowych bez nayrnnieyszego nowego nakładu podwyższonych, tak, .że i podoba; y antycypacyi JRząd więcty potrzebować nitbędzie, i byt Królestwa oraz iego pomyślność gru.-itowiiie zapewnione zostaną. Współobywatele!! nowa konieczność wysilenia, nowe pole zasługi waszfy dla Polski. Droga nam oyozyzna, składaymy ostatek dla r.iey. Ani roskosze S ybarys, arii bogactwa Tyru, Sydonu, ibyły kiedy dziedzictwem Pcisfctey ziemi, ale Spartańskie ubóstwo i raęztwo Rzymskie." W Numerze 44 Dziennika Urzęd. Woiew.

Lubelskiego umieaczoney odezwy kładziemy początek: "W biegu czasu i zdarzeń waszym doświadczyliście.poświęcaniem się ile wam byt własney oyczyzny iest -drogi. Ta szlachetna żądza wolnemu tylko właściwa ludowi, chlubną rodu naszego wyobraża cechę, i wyraźnie odziedziczoną po przodkach stanowi własność. Wtem właśnie mieyscu wspomnieć się godzi, iż ilekroć oyczyzna waszego potrzebowała wsparcia, zawsze w tym zawodzie Polaków » znaydowała gotowych, i dosyć im było wiedzieć, gdzie i w iakim sposobie wskazane Rodackiey gorliwości czeka ich powołanie. Obe, cny stan rzeczy swoią z wszech miar ważnością, wszelkie inne przeważa postaci, bo idzie o przekonanie N ayiaśnieyszego Wskrzesiciela, że nas nieograniczona dla J ego osoby ożywia wdzięczność, i że najczystszą dla dobra publicznego powodowany Polak miłością, iego utrzymaniu żądane poświęca ofiary." Bada Obywatelska Woiew. Augustowskiego, kończąc dwuletnie posiedzenie, na zgromadzeniu ewoim w d. «6, Października złoży

B *

- *fetła JW. L u b o w t e c l i e ift u Prezesowi Kot*.. Woiew. AugU6t. oświadczenie wdzięczności, iż przeięty duchem Obywatelstwa umiał w swey Ądrnmistracyi połączyć obowiązki prtwa zobowiązkami obywatelekiey cnoty. W domu JP. Śliwińskiego kupca., są złożone oryginalne rękopisma z epoki J a D I I I I. Króla Pol. obeymuiące różne listy przez Hetmanów i inne znakomite osoby względem woyny z Turkami i Tatarami, do tego Monarchy pisywane. Amatorowi« starożytne* ści mogą ich w każdym czasie nabyć. Włościanin wsi Ste m p OTO wka w Województwie Sandomierskim w Powiecie Szydłowieckim, nazwiskiem Walenty Jakubowski, miał 14 synów z iedney żony, r tych ośmiu było w woysku, czterech do domu wróciło, z których naystarszy obiął po oycu gospodarstwo. Oyciec oemdziesiąt cztery lat msiący czerstwy, furmanką się dotąd bawi, żona iego iest teraz po 3»ty raz przy nadziei, nigdy córki niemiała, nigdy <nieporoniła.

Z WurzkurgaJnia 4. Listopada.

We wszystkich niemal okolicach N i e m i e c uskarzaią się na niskie ceny zboża, a u nas właśnie tak zboże drożeie, iż słychać iuż 9 zakładaniu zasiłkowych magazynów. - Jak niepomyślnie idzie winobranie tego roku, wi» dać ztąd, iż w tych dniach właściciel i \ mor» gi winnicy, przedał z niey plon za \ \ kraycarów.

Z Zante dnia 29. Września.

Znaywiększą zaciętością ciągnie się bóy » prowincyach G r e c y i. Zwycięztwo lub śmierć iest hasłem Greków, Ostatnie nie zbyt prawda świetne korzyści, wzmagaią nadzieię Greków, iż się dobiią swey wolności Codziennie przybywaią do M o rei cudzoziemscy doświadczeni Oficerowie i stawaią pod ckorągwiami patryotów greckich,. ta ok»« względem nastąpić mogące y pomocy zewnątrz, utwierdzają ich tero bardziey w nadzei. Cierpi atoli niezmiernie G re c y a z powodu gwałtownego passowania się między despotyzmem a mi)ością wolności, między islamizmem a chrześciiaństwem, między bisurmaństwem a greczyzną. - Łeie się strumieniami krew winnych i niewinnych, a G r e c y a podobną iest do rozległego pola mordów i rzezi. N a którą stronę przechyli się szala zwyeięztwa, niemożna w obecnym zamatwanym stanie a pewnością decydować.

Po złączeniu się eskard Konstantynopolit a ń s c y, Aigierekiey i Egipskiey, kazał Kapitan Basza wszystkich Greckich .maytkow, którzy mu tak wiernie służyli, bez miłosierdzia w pień wyciąć.

Fłolta Turecka, która miała Wysadzić siłę abroyną na ląd M e r c i, liczyła iakie 7$000 ludzi woyska, łecz bez woyskowych przymiotów, źle uzbroionych i uie naywiększym ożywionych zapałem. L_atwo więc było mnieyszey liczbie Greków uderzyć na nich i odeprzeć tych pohańthów. Wiadomo, 11 wyprawa ta źle się powiodła. >

Waleczny O d y s s e u s pociągnął do Th ess ai »i. Cała Macedonia znayiluie się w ręku Greków, którzy zaięci są ściganiem i rozpraizouiem poiedyńczych oddziałów Tureckich.

Pod S a lon i k a zaszła niedawno potyczka, w ktOrey Turcy dasczętnre porażeni znetali. "Nit dobitki tureckie powróciwszy do tego miasta wymordowały wielu mieszkańców.

Mnichy na górze A t h o s pozbyć się mieli woyaka tureckiego za złożeniem znaczney Summy pieniędzy.

Rząd nasz poitępme bardzo ostro przeciw wszystkiemu, «O iAst gjęcJaego. VV ty«hdniach aresztowanym został w C e f a l o n i l '. Arcy - Biskup Makary u tz, znany z wid- I kiego do Greków przywiązania.

Rozmaitewiadomości *

W dziełach M a r c i n a L u t r a wydanyca roku 1574. w J e n a czytamy taki anykuł przeciwko Turkom: "Gdzież iest okropnitysza niewola iak pod rządem Tureckim? Kłamstwo iest zakałem stanu duchownego, morderstwo cywilnego, utrzymywanie uałoźnic, małżeńskiego. Rozwolniymy tylko 0« bowiązki duchowieństwa, -zwierzchności świe« ckiey i karności domowey" cóż się zostanie, prócz samego mięsa, świata i czarta?

W T u r c y i podczas przyjmowania posłów zagranicznych następuiący, a prawdziwieTuiikom właściwy pauuit swyczay: Za stawie* plena się Posła, dragoman (tłómacz) Porty, wchodzi do sali tronowey i oznaynsia go w te słowa: "Oto tam stoi za drzwiami zgłodniały poganin, który chce ieść i okrycia" - Na co Sułtan odpowiada: "Dać mu ieść i okryś goi wpuścić, ale niech zna uszanowanie i a pokorą bię tu sprawuie!"

S c zątki k o rp u s u I p s y ł a n t e g o, w ub i orze Alb-ńskim, Wołoskim i Gre<kim, popłynęły w zeszłym miesiącu z Li w om a do G r e c y 4.

Z K orfu donoszą, iż dnia 17. Października połączyłasięflottylla Egipska i Algierska zstoiącym w G u m e o i z a oddziałem okrętów Kapitana B ej a. Dnia 20. ruszyła ta eskadra, Składaiąca się z 24. żagli, dla złączenia się z główną flottą Kar a - A I e g > o , która 54. okrętów woienuych wynosić będzie.

p O i t a wydała R o s s y i woynę . * w które rok bieżący sczególniey obfity.

Dzieło Paria Gór r e s: "E u r o p a i Rewol ucya" zalazane iest w kratach Austryacfeich

Słychać, iż Rząd Neapolitański układa się z Rządem Austryackim, ażeby »przyszłym roku tylko 25000 woyskaAuslryackiego wkra. iu Neapolitańekim pozostało. Rząd nato1 oiim Neapolitański chce wziąść na swoy żołd WIta półków Swwaycarsfcich.

Gazety Neapolitańskie prawią o odbytym w Anglii pciedynku, w którym obydwie «trony na zakomenderowanie razem do siebie wystrzeliły, a kule uderzywszy iedna o drugą, żadnego z poiedynkuiących nie uszkodziły,

W Rzymie tego lata enaydowało się kilIt ziiafcoKiityih rodzin Polskich. Xię Stan.

Poniatowski zwykle przyimuie nauprzeymiey swoich rodaków zwiedzających Włochy.

Gazeta Ryg ska, odpowiadając na samochwalstwo umitsczone w iednym z dzinników Londyńskich: "że A n g l i a nieuzbr*iaiącsię, ale tylko samą dzałalnośtią dyplomatyczną l zapobiegnie woynie, kfóraby mogła w całty ( Europie wybuchnąć, i że żadne inne mocarstwo niezdoJałoby uk podobnego dokazać," załączyła taką uwagę: "Skutek, iaki niegdyś Ki ta rz y o a W. przez ułożenie planu zbroy neutrabości pod czae woyny oswobodzenil Ameryki poł<ocney sprawiła, iest i będzie świt tnieyszym, większym i ezanownieyteym pomnikiem w dziełach świata. "

Dywan wydał surowy rozkaz, aby laden ru,reK niewaiył się opueczać swego korpusu; > v przytyra, ii dU wainych przyczyn woyska Tureckie na zimę do domów powrócić niemogą- Korpus Baszy B russej ma przeyść Dunay.

Angielscy Sinekury.

W A nglii są tak zwane urzędy przóżniackie, znane pod nazwiskiem Sintkurów (S in e c u r e s) n. p. zszywacz urzędowych aktów (Fi la z i er) w kancelaryath sądowniczych, rozdawca kart sto K s (które w skarbie używają iako kwity); urzędy Arihiwistów i Registratorow, do których przyłączone eą wielkie przychody. Takowe rozdaią nayznakomitszym osobom, Z te trzyma ą dla siebie w urzędowaniu zastępców. Wszystkie urzędy S i n e c u r e s kosztuią kray 360000 Fu'. t, ezteri. J tak checiaż dawna ustanowa leśna iuż ustała od roku 1688) są ieacze dwa urzędy Nadieśnych z pensyą 2100 i 2300 Funt. gzterl. W Szkocyi i Irland y i uwolnionych zostało wiele takich Urzędów przee · U niią, które nie zostały obsadzone. U rzę« dy Wizytatorów w i r l a n d y i są tak zysko« wne, iż naypierwsze osoby dobiiaią się o nie. Syn Wicehrabiego S i d m o u t h a, Lord A ddington ma 10000 Talarów pensyiiako Clerk ofthe pipe (pewny rodzay urzędu prowadzącego urzędową księgę, która więcey wsamey istocie nie istnieie) Lord L i v erpo ol ma oprócz 38000 Talarów, iako pierwszy Lord skarbu i członek Rady Wschodnio-« Indyiekiey, iescze 21000Ta4arów iako Burgrabia zamku Dewerskiego i iako Clerk ofthe pipe Irlandzki 81000 Talarów. Hrabia Bath u r s t, Minister woyny i osad, iest razem Sekretarzem kancellaryi Sądowey, T e k e - ren w Szkocyi (z pensyą 38000 Talarów) a w ogóle ma 200000 Talarów. Lord Cathcart-, który w u 1807. dowodził wyprawa, przeciwko Z e l a n d y i, a teraz iest Posłem w P e t e r s b u r g u , ma iako Wiceadmirał Szkodzki, pensyą 34000 Talarów.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.11.17 Nr92 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry