DODATEK

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.11.28 Nr95

Czas czytania: ok. 7 min.

Nru 95.

Gazety Wielkiego Xiestwa Poznańskiego

OBWIESCZENIE

względem rozdzielenia premiów na 30 millionów Talarów w obligach długu kraiowegoyV celu pomnożenia obiegu obligów długu kraiowego, których ii &ć prawem 2 dnia 17. Stycznia r. b. wzglgdem prryszłtga po3t pn»v3J.ia w pjzedmiace powszechnego długu stanu s.£yt kraiowego ustanowiona została, tudzież aźtby posiadaiącym teź obligi, obok regularnych pół rocznych wypłat procentowych i przepisa nego prawem umsrzania (na które Nay wyższą Uspwą z d. 17. Stycznia i8ao. Nro. 2. stron. 11. V. Zbiór Praw na rok 182@., na zawsze ieden pr cent roczniegotcwizrsą t całey ilści kapitału biernego prjezna czony), nastręczyć także widck znamienitego zysku, rozdzielenie premiów na 30 millionów Talarów w obligach długu kraiowego, następnym Nay wyższy m Rozkazem z dnia 7. m. b.

approbowar.ćm zostało: · stwierdziwszy przełożony mi plan rozdzieJftuia premiów na obligi długu kraiowego wydanym dziśdo WPana rozkazem, zlecam W Panu przy wiedzenie onegoź do skutku. Dalsze czynności, do kiórych sczególniey sporzajij anie biletów na premie i zawiadowanie funduszu tegoż stosownie do planu nahźeć będzie, muszą dla ich obszerności bydź obrabiaiae prze« oddzielną. Kommissyą, która pod przewodnictwem W Pana z Taynego Radzcy Sprawiedliwości Schmucker, Dyrektora handlu zamorskiego Kayser, i Rsdzcy Rachunkowego W o l i n y z przedsiębierców przybrany bydź* może. Berlin dnia 7, Sierpnia 1820.

(podp.) FRYDERYK WILHELM.

Do rzeczywistego Tayuego Nadradzcy Finansowego i Prezyden ta H o t h er.

l) Rozdzielonych będzie 30,000,000 Talarów, wyraźnie Trzydzieści Millionów Talarów w 300,000 obligach długu kiaiowego ilości Stu Talarów. 3) Te obligi długu kratowego wzięte będą z zapasu ich w Kassach Rządowych, lub tez nabite będą od tych, co ie posiadaią. Ze wszystkie te papieiy obięte są WYkazana w etacie z dnia 17. Stycznia r. b. (Zbiór Praw Nro. 1. stio-'. 17.) summa, ustalonego długu rządowego, dowfdzi tego następuiące poświadczenie Król. Główney Adminietracyi długów kratowych.

l odpisana Główna Adminiśtracya dtugów rządowych zaświadcza ninieyszero na żądanie, ii te Trzydzieści Miłlionow Talarów grubą monetą w o b i i g a c h r z ą d o w y c h , n a które stosownie do N aywyższego Rozkazu Gabinetowego z d. 7. Sierpnia r. b. premie maiąbydź rozdzielone, należy dowysczegolnionych w Etacie d. 17. Stycznia r. b. w Zbiorze Praw 1320 nassron. 17. długów rządowych, na których ilość stosownie do prawa dnia tegoż . 11. i stosownie do wykonaney przez nas przysięgi ż a d n e d a l s z e n o wed ł u g i r z ą d o w e zaciągnione bydź nie mogą, mianowicie zaś ii kształcą cze,ść 119,500,000. Talaróww obligach rządowych, które pod Ty t. I. lit. e. wspomnionego etatu sąumiesczone. Berlin dnia 12. Sierpnia 18'20.

( L . S.) Królewska Pruska Główna Adminiśtracya długów rządowych. (podp.) Rother. v. d. Schulenburg.

Schiitze. Beelitz. D. S chi c KJ er.

3) Trzykroć eto tysięcy biletów p r e m i o w w koleynych numerach o dr. do 300.000 wygotowane będą według umiesczoney tu poniż osnowy:

() Bilet na premię Nro.. . . .

do należącego doń obligu długu rządowego na 100 Tal. Pius. grubą monetą. N ro. ... Li ł. . . . .

* osiedziciel ninieyszego biletu odbierze stosownie do obwiesczenia z d. 24. Sierpnia 1820. i przyłączonego doń planu, wypadaiącą na powyższy numer . . . . w przeznaczon\ch na to dziesięciu półrocznych ciągnieniach premię, i wprawdzie, gdy ta Sto Trzydzieści Talarów i więcey wynosi za zwróceniem tego biletu na premie i należącego doń o b l i g u rząd o we g o, równie iak i bieżącego i następnych z kolei kuponów prowizyiny,ch, gdy zaś iest nijssą, za zwróceniem t y l k o biletu na premie lok a z a n i e m zarajem należącego doń obiigurządowego W d w a m i e s i ą c e po ukończeniu dotyczącego ciągnienia, a to z Kassy wydawania premiow w tuteyszym gmachu handlu zamorskiego, w grubey Pruskiey monecie gotowizną, rachuiąc przednią grzywnę Kolońską po Czternaście Talarów .

N ie podnoszący w przeciągu rok u i e d n e g o od początku doiyczArego ciągnienia tey naproriy, utracą U{stosownie do . i r. powyższego obwesczeida. jBtriin dnia 2, iJt}Cznia łgźi.

(L. S.) Król. Pruska bezpośrednia Kommissya do wydawania premiow naobiigi rzędowe. i do każdego biletu przyuczony będzie oblig długu rzędowego na Sto Talarów Pruskę grube monetę, z kuponami prowizyinemi bieźęcemi od dnia 3. Stycznia 1811. Każdy bilet opatrzony będzie numerem i literę należęcego doń obligu rzędowego, bez którego to ostatniego bilet t.kowy przy podnoszeniu wypadłych nań precniów iest nieważnym.

4) Głównymi przedsiębiercami co do przedaży sę Bracia Benecke w Berlinie, M. A. Rot*child i Synowie w Franfcfortie n. M. i Bracia Sehickier w Birlinie.

Tym i innym domom handlowym po- S) wierzą się piZed;ź biletów na premie z obligami r?ędowemi w cenie Stu Talarów za kaidy poiedyńczy, zprzeznaczeniem dnia zapłaty 1. Stycznia 1821.

5) Bil ty na premie wygotowane będę d. <i.

Stycznia is *' - i wydawane od d. r. Lutego i 82 b, z naiefęcemi do nich obli gami rzędowymi i ich kuponami. Wohin tz'tie pr??dsiiAb <rcom depoBOV\ ać w kassie wypłaty premio w fialtźęce do biletów na premie obligi rzędowe bez kuponów, w którym to przypadlui poświadczyć to naitiy oddzielnym stępieni na Zvvrotn:ey etfonie biletu na premie i za tegoż pokazaniem i umorzę* niem poświadczenia, deponowane obligi rzędowe każdego dowohiego czasu wydane zostanę.

6) Od obligów długu rzędowego, przypadaięce półrocznie prowizye będę według stopy czterech od sta bez uymy, iak dotęd we względzie wszystkich c bligów długu kraiowego w kassie umarzania tegoż długu w Berlinie, równie iak w każde y Króltwskiey kassie we wszystkich Pruskich Prowincjach wypłacane.

%) Rozdawanie prerniów dzieie się d r o g ę Losowania w dziesięciu posobnych półrocznych w pomź umiesczonym planie dolcładniey oznaczonych terminach.

Losowanie w półrocznych terminach odbywa się w Berlinie publicznie, pod kierunkiem ustanow'oney od N. Króla do zawiadowan;a funduszu pre mrówKornmissyi, tudzież poddozirem i przy współdz-ahniu dwóch mianować się maięrych Kiofcwseich KommissarZy i przysięgłych Prorok uiistó w i Jednego ł) putowanego z grona Starszych kupieetwa tiiteyjzego. 9) Przychodzące do wypłaty premie bAdę natj-thm.-ast po kaidem półr, czr.em io

PremienaTalw ilości Talarów,

. remiena T]Iw ilości Talarów.

Początek 3. ciągnienia dnia l. Li p c a l 8 « . Początek 5go ciągnienia dnia l. Lipca 1813.

QO,OOO 90,000 T al. gotowizną. 1 80,000 80,000 T a l. g o t o w i» « . .

1 40,000 4.0,000 1 30,000 30,000 1 20,000 20,000 1 i5,000 i5,000 2 5,000 10,000 2 5,000 10,000 5 2,000 10,000 5 2,000 10,000 10 1,000 10,000 10 IjOOO 10,000 50 500 25,000 50 500 25,000 100 200 20,000 100 200 20,000 2,830 i05 382,050 2,830 130 367,900 JI7,ooo iS 486,000 37,000 18 666,000 1 zatraymuią 1 zatrzymmą ostatnie obligi ostatnie obligi rządowe j>o rządowe po 100 Tal. 100 TaL 30,000 1,093,050 Tal. gotowizną. 40,000 i,233,900 Tal.gotowizną.

Początek 4- ciągnienia dnia q. Stycznia 1823. Początek 6go ciągnienia d. s. Stycznia 1821, 1 go,ooo 90,000 Tal-gotowizną. 1 80,000 80,000 Tal.gotowizną.

1 40,000 40,000 1 30,000 30,000 1 20,000 20,000 1 i5,000 i5 >000 5,000 10,000 2 5,000 10,000 > 5 2,000 10,000 5 2,000 10,000 .

10 1 ,000 10,000 10 i,ooo 10,000 I 50 500 26,000 50 5 00 25,000 100 206 20,000 100 200 20,000 2,83a i35 38a,050 2,830 130 36- A AOO 3ryooo 18 676,000 37, au> 18 666,000 ł zatrzymuią 1 zatrzymnią ostatnie obligi ostatnie obligi * rządowe po rządowe po 100 Tal. 100 T a ł .

asyOOO 1,183,050 Tal. gotowistną. 1 40,000 1,233,900 Ta1.gotowizn

Premie

Tal.

w ilości Talarów.

Premie.

n aTaLw ilości Talarów

Początek 7go ciągnienia d. I. Lipca 1824. Początek ggo ciągnienia d. l. Lipca 1825.

1 90,000 90,000 Tal. gotowizną. 1 100,000 100,000 Tal. gotowizną.

1 40,000 40,000 1 50,000 50,000 1 20,000 20,000 1 20,000 20,000 2 5,000 10,000 2 5,000 10,000 5 2,000 10,000 5 2,000 10,000 10 1,000 10,000 10 1,000 10,000 50 500 25,000 50 500 35,000 100 200 20,000 100 200 20,000 2,830 i35 382,050 2,830 140 396,200 12,000 18 576,000 22,COO 20 440,000 za trzyrnnią 1 zatfzymuią ostatnie obligi ołtatnie obligi rządowe po rządowe po 100 Tal. 100 Tal.

35,000 i,i83,050 Tal. gotowizną. 25,000 li,08ij200 Tal. gotowizną.

Po"czątek 8go ciągnienia d. a. Stycenia 1825,

Początek logo ciągnienia <ł. 1. Stycznia 1826.

1 1rt 10 50 100 2,830 27,000

$0,000

90,000 40,000 20,000 5,000 2,000 1,000 500 200 i35 18

90,000 40,000 20,000 JOjOOO 10,000 10,000 25,000 20,000 302,050 486,000

Tal. gotowizną.

1 1 3 5 10 50 100 2,830 17,000

1 zatrzymuią ostatnie oMigi rządowe po 100 Tal.

i,003,050 Tal. gotowizną. 20,000

I 100,000 60,000 26* ,000 5,000 2,000 1,000 500 200 140 20

100,000 Tal. gotowizną.

60,000 20,000 *.

10,000 - · 10,000 10,000 25,000 20,000 396,200 340,000zatrzymuią ostatnie obligi rządowe po 100 Tal.

991,200 Tal. gotowizną.

Zebranie.

me cifgm<;nte 20,000 numerów z 99r,rooTal. 85,@eo p rem1 bw gotowizną jtie 30,000 J ,081,200 s 4'e 35,000 1,093,050 a 5ie 40,000 1,183, O .50 f 6<fc 40,000 1,233,900 s 7me 35,000 1,233,9co « 8me 30,coo 1,183,050 s ote 25,000 1>00-030 s » lote 2C,OCO 1,08 f, 200 a 3 99 1 ,200 a

Ogółemnumerów i 11,164,800 Tal. premiów gotowizną, prócz 27JPOO,OOO Tal. w obligacji rządowych, Łtóre przez 10 ciągnień przy właścicielach pozost#t%i

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.11.28 Nr95 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry