I'

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.11.28 Nr95

Czas czytania: ok. 9 min.

· Grecy pod T e r fi o p ! l a fi i' zadali okro- zabrali wprawdzie kilka okrętów tureeklcri, pną llęskę Turkom ciągnącym przeciw Boe-- lecz w ogólności nie zdaie się, iżby spotkamy ii P e l o p o n e z ó w i. Z czterech Baszów, nie to na korzyść ich wypadło. Plotta tureIctórzy tern woyekiem dowodzili, umarł nay- CKa opuściła Z a o te dnia 14. Października i' celnieyszy: Bekir- Basza, w La r iss a, przed płynęła ku wschodniey stronie." tym straszliwym wypadkiem, poczerń woy- -Xiąię D erne try usa Ipsila nt y organisko iego dowództwa cofnęło eię i rozproszyło, zuie w tey chwili 15,000 Moreotów, zostałnni trzey Baszowie postępowali w 5000 lu- iących pod iego rozkazami. Senat naywyidzi ku Z i t o u n i, zkąd po trzech dniach po- szy ogłosił bardzo ostre prawo woienne. W sunęli się aż ku T e r m o p i 10m. Przenoco- M o r e i utworzono regularny korpus artyllewali we wsi Molos, zkąd rozpoznawali w ryj. Zaayduie się w nim 18. oficerowi 38. 300 ludzi stanowisko Greków; ci zwabili ieh Podoficerów, którzy służyli przy artyileryi dnia 5. Września w zasadzkę i znisczyli aż do w Niemczech, Rossyi i w marynarce 60.ludzi. Nazaiutrz ruszyła cała siła turec- Prancuzkiey.

ta, w zamiarze przełamania linii Greków i Z IVarszawy dnia 20. Listopada. zdobycia wąwozów; lecz dzielny znalazła Nayiaśnieyszy Pan raczył aayłaskawiey zaodpór. Boy był bardzo zaciętym i wciąż eię kupić 150 txemplarzy dzieła Professora tuucierano. Przemogli nareszcie Grecy. Prze - teyezego Uniwersytetu M a e i e i o w s k i e g o , szło ltoo Turków hgło na placu; 300 wo- pod tytułem Zasady prawa Rzymskie,zów z żywnościami dostało się w ręce zwy- go.

eięzców; 7 dział, liczne potrzeby woienne, Pełen zasług i powszechnego szacunku Sę17 chorągwi, wszystkie bębny, wiele koni z dzia naywyźszey instancyi JW. Onufry Gry< boga te m ubra-.iem i mnóstwo innych rzeczy, kolewski rozstał eię z tym światem» były owocami dnia tego. M e min Basza W Miesiącu Sierpniu r. b. ieden z WarAostał własną ręką Kapitana G u o r a s żabi - ezawskich obywateli używał kąpieli mineraltym; Sa i m Baez* ra. \0< y, błąkał eię w pu- nych w G oz d zik o wi e, miał z sobą pudli · sczach z rozAierzch U mi niedobitkami. I z od wielu czasów okazuiąccgo znaki ełabolci; tych zapewne- młło co zemk i(j. Grecy po pies ten przez trzy dni zupragnicniem pił wo» tern zwycięztwie złmyślałi postępować prze- dę Gozdzikowską, poczerń wyrzucił pyskiem <<iw Z i t o u o i, ii« ie nie tak łatwo nadciągną robaka eolitera maiącego długości blisko 4 łc£ nowe siły meprzyucielskie. kcie, i odtąd niechciał pić teyże wody, odA Gazeta W em oka donosi jiod d. S.Lietopa- zyskawizy swą dawną wesołość. Soliter ten da.' "Podług listów z Zan ted. 15. Paździer- w tych dniach oddanym będzie do gabinetu <<ika, zaszła don ).* żw IWA bitwa między flot- osobliwości Uniw. Warsz.

tarni Grecką i TurecŁą bkie to do 12 mil od Podług doniesień z Kowna, woyska Rosizeczoney wyspy południowo. Słychać było syiskie do południowych prowincji ciągle prze» dobrze strzelanie z dział, i obydwie strony chodzą. «tracić miały kilki okrętów. Wszakże za Numer agi Pamiętnika Narodowego Astrea, przybyciem główney siły flotty Tureckiey, wydawanego przez Pr. Grzy m ał ę, zawiera zostali Grecy przymuszeni do odwrotu. Tur- wsobie wiele ciekawych przedmiotów asczeey ścigali ich ka'uitm wyjpy Z a u t t, lecz gólniey wspomnienia narodowe zdzieiow oydla pomruki noccfy i przeciwnych wiatrów czystych, tyczące eię panowania J a n a K apowrócili do tameczu&y przystani. Grecy z i m i e r z ą, sławny rokosz Lubomirskiego i Aedaktor chcąc zadowolnić swouh Prenumeratorów, dołącza nowe dodalkowe pismo pod lytułtm Pielgrzym Nadwiślański; poświęcone wspomnieniom oyczystvm, moralrości, zWyVzaiorn kraiowym i raźnym ciekawym postrzeżeniom. Zyczyćby należał«, Żeby to pismo coraz bardziey się upowszechiiiało i doznawało wsparcia oó ziomków, dbających o oświatę i lubiących narodowość. - jMiędzy przedmiotami w N rze 2grim A s t r e i . 'aawartrmi, iest także Jist pewnego Obywatela, do Redakcyi z przesłaniem składki na wsparcie niesczęśliwych Greków. Liet ten zawiera przy końcu myśli następne. - Córka rooia dotknięta ich niedolą, postanowiła nawet zawiązać małe towarzystwo ze swoich rówininic i przyjaciółek złożone, dla zbierania «kładek na cel tak szb dietny. A uź pracuie nad statutem Towarzystwa; niewitm o sczegółach iakie w sobie zawiera, ale tylko przypadkiem dostrzegłem, że artykuł pierwszy następnego iest brzemienia: "N ic uiepnwirj»0 być świętszego dla eerca Polek, iafc wspielanie niesczęśbwycb, a zwłaecza tych, któizy cierpią za oyczyznę. I matki nasze nie jaz nam powiadały, i same toczuiemy, iak iest bolesną utrata swobód i oyczyzny. My kh córki nieodrodne, poymuiemy etan niesczęśliwy Greków i chcemy (ile możności) przyłożyć się do ulgi ich niedoli. Od dnia więc dzisieyszego postanawiamy prOSIC naeaych matek, aby połowę pieniędzy nastroje 3 zabawy dla nas łożonych, poty odkładały łu wsparciu niesczęśliwego naro d u, póki los Jego polepszonym nie zostanie etc."

Z Wiednia dnia 14. Listopada.

Cesarz poiedzie, ńk słychać, w L u tym do W ł o c h. - Powiadaią, że dopiero na kongresie, który się zbierze w przyszłym "Wrześniu do F lor e n c y i, będzie ntpwa e imeiessflęli Greckich,

Z Wilna dnia 31. Października.

Od dnia 13. do 19. b. m. bawił tu P. Józef Sę ko w 8 ki, który d. 1. Wrze ś< i -1 roku ł S i g, wyicchdł z W i l n a , dła odbycia podroży w kraiach wschodnich, we wzgli-dzit.- u-zonym. W przi ciągu tych d» 'ii h lat, bAwił w Starrtb u l e miesięcy 7. Zwiedził Troadę, Fngią, Azsą rnnieyszą, wiele wysp Ar< hiptbgu, Cypr, Syryią tak zarni. szkaoą, iako iwulką część pustyń, w których korzuiący żwą Arabowie. Potem udał się do Egiptu, zwiedził Nubią i wyższą Elyopią, aż do Deligo, około 16 s1. szef. półn, Ztamtą'l powracał do S ta m bu ł u przez część Archipelagu i Azyą mnieyszą, w cz&sie zaburzeń i r?ezi, które pustoszyły te krainy. Zabawiwszy nakenieti dwadzieścia dni w S t a m b u l e wysiadł d. 7. Września w Odessie, i przez Nowo-Bossyą, Ukrainę, K i i ów, cztść Mał«rossyi i Białorusi, przez H o m e I, M o h i l e w i O r - e z ę przybył do W i l n a , zkąd udał się di» Petersburga.

Z Włoch dnia <? Listopada.

W Królestwie oboiey S y c y l i i 6urowo zakazano przewozić ludzi do G r e c y i. Spodziewano się nawet zupełnego zerwania związków między Królestwem Ntapolitaństiem i wyspami Archipelagu i M o re ą.

Rozmaitewiadomości.

Xiążę M e t t t r n i c h powrócił d o W 1 e * dniad. t 5. Listopada. Sławny w njuzyk.laym świecie An drze y R o m b e r g, umarł nagle na apoplexya W G o t h a d. 10. T. o . Zostawił po Subie 10 drob'iy»h dziatek. Pisma publiczne donoszą co następnie: "J est (w O d e s s i e) w obiegu nota Hrabiów N e s s e l r o d e i C a p o d ' I s t r i a tę ważnaj treść zawitiaisxa, że iui dziś wielki kougreą

W ministerialny byłby z potnieniem dla Ro ee' . , . Do iakiego stopi ia docho dzi dzielność Greków, przekonywa potyczka na morzu maltg» etatku greckiego pod Kapitanem M i koł a i e m C a b b o c h i a z trzema okrętami pobańców. Napadnięty tak przeważną siłą, walczył dzień i noc bez odpoczynku i uszkodzone znacznie, prymusi! do odwrotu. - Pisma publiczne zawieraią wypis z firmarm sułtańskiego przeciwko R o s e y i , gdzie podług zwyczaiu muzułmanów, nazwano ten nsród niewiernym i rewolucyą Greków skrytym podieganiom przypuuie; zresztą nic nie rca w sobie ważnego, raianowitie pod wzglądem polityki. Jest to przyprawa Angielska, która się nienaylepiey udała! W iedney z kawiarni Paryzkich iest orkiestra złożona z 55 wirtuozów od urodzenia ślepych. W L o n d y n i e naprawiaią etalową zbroię, Łlórą niegdyś nosił Kro m we l, Janczarowie widorz' ą okazuią niechęć walki z przyczyny pizyięcia woyak Azyatjckich, Sułtan wydał rozkaz zabić każdego Janczara ckazuiącego nieposłuszt rWwo; iuż 1000 ich stracono, co pociągnąć może szkodliwe dla P o r t y skutki.

KLUSKA I KASZA.

BaYKa.

Jak się. masz moia kuzynko kochana! Rzekła do kluski, kasza tatarczana.

Przecież my si{ tu w gaikach na tiy kuchni zeszły, Zmim laiąc i imiona i los życia przeszły.

Ty dzisiay kluską, iesteś, wczoraś mąką była, Jam imie krupy, na kaszę zmieniła; Ale rodu naszigo wziąwszy dawne ślady, Cioteczni bracia byli twe i me pradziady: Orf iwfich sióstr: ty zPszer. icy idziesz, ia od gryki, Tak świadczą i herbarze i dawne kroniki.

"Przepraszam mościa p mi, rzekła kluska harda, "Takowe kuzynostwo jawna dla mnie wzgarda, "Urodzona Z pszenicy w całym moim krzewie, "Dwie babki miałam, iedaę w białey plewie,loe?

,,4 chociaż druga chodziła W ezertfoney, "Kieuszła podobieństwa do siostry rodznney, "Z samty twarzy, WCPani dosyć iest dowodu, "Zbś zarwała niemało Z cygańskiego todu, "Proszę się mi niemieszać w familią naszą, "Nie,i Ubędzie kluska kluską, bez kuzyństwazkaszą" Więc tedy mnie się wstydzisz rzekła kasza zgarka> Dla tego że prababką iest moią tatarka ? Lecz spoyrzy na mą wartość.., - Idź precz klusku w i zaśnie,

JI w tern garnek trzaśnie.

Kluski Z przestrachu zbladły I w pepioł wpadły.

Właśnie w tenczas znać dano : czas dawać do stołu, Kucharz w prędkości wsypał kaszę do rosołu, W którym kluski francuzkie paradować miały, Tak się honory uczty, dla skromney zostały.

x. W. Łańcucki.

Podobało BiL Naywyźszey Istności przywołać do siebie tego, który dopiero pomiędzy nami bydź zaczynał. Nie wiele przeżył lat; a umiał iuz ziednać sobie przyiaźń i szacunek, i zasłużył na diugą pafrniątkę. N ie sami mężowie z dzieł wielkich sławni , nie eame twórcze geniusze godne są wiadomości źyiących, iak równie nie same świerki wyniosłe na Libanu skałach zastanawiać powinny natury badacza, ale równie i dopiero wynoszące się z posady ziemi, tak też i młodzieńca czyny. ieźeli w pierwszych swych krokach iuz rażą blaskiem wszystkich i zadziwiała J ch umysły godne 6ą choć w części uwielbienia. Te lubo wszystkich nie zdołaią\ ściągnąć uwagi, słodkie lednak czynią na tych wrażenie, którzy ie cenić umieią i których one obchodzą. Takiemi były iuż nam znikłeg o K a z i m i e r z a K o s z u t s k i e g o p i e rws z e lata. Zniknął on wprawdzie nam, lecz żyie i żyć bidzie w naszey pamięci. On pier-' wszym wstępem swym do szkół, zwrócił tak właśnie, tak szumnym ło kotem z gór s.pada'I%ce rzeki, wszystkich na siebie oczy; i po udowodnieniu cO w krótkim czasie geniusz zrobiź może, rown.e iak naylepiey uzbroiony okręt ulega rozhukanemu morzu, runął pod ciężarem nikomu nieprzebaczaiącey śmierci, która tern boleśniey serca nasze dotyka, ii Młodzieniec t en, który był radością Rodzi naszey, ledwo co zyć i Istność o woię izuć zaczął, iuź się, pod straszne J ey prawa poddać musiał. Tak skończył Kazimierz Koszutski d. 22. ffi. b. w n-ku 12. życia swego z wielką żałością i smutkiem Rodziców, krewnych i znaiomycb, któremu ostatnią przysługę zgromadzeni towarzysze szkolni, znaiomi i . przyjaciele, przy licznem zebraniu ludzi w dniach 22. i 24. t. m. U czynili.

G. C Vf.

OBWIESCZENIE.

W dniu 8. Stycznia 18 22. i w następnym zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem W e r n e r w Ludomskiey Dombrowce Powiatu Obornickiego, różne meble, srebro, bielizna, suknie, miedź i farfury publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatę w kurancie przedane będą., na co ochotę kupna maiących wzywamy. Poznań dnia 19. Listopada 1821, Królewsko- Pru3ki Sąd Ziemiański.

- 1 »i m 1 t .' 1 M

, 1

OBWIESCZENIE.

Sąd podpisany czyni ninieyszern wiadomo, że termin w sprawie subhaatacyine y Kapitana i. poborcy Powiatowego G n eus t, do sprzedania gruntów wzmiankowanego G n e u s t w Międzychodzie położonych, na dzień 3. Lutego r. p. wyznaczony, ponieważ na Niedzielę przypada, dnia 4go tegoż miesiąca w izbie ńaszey sessyonalney odbytym będzre. Międzyrzecz dnia ijJ. Listopada Igij.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański..

OBWIESCZENIE.

Z mocy zlecenia tuteyszego Sądu Ziemiańskiego sprzedawać będę na terminie dnia 1 3. Grudnia r* b. przed południem o godzinie otey w pomieszkaniu wdowy Olgiaty tu w rynku-rozmaiłatCdo pozost iłośc! zmarłego kondytora Olgia* tego.nalejaqe effetra iako to: imble, sżkło A cynę, initd.Kine i:aczyn.a, zapasy ko. dytorSbie. śrtbro i pościel, za gotową zapłatę wgrubey monecie naywięcfy"daiącemu prztz publiizną licytacyą; na który ochotę kupna maiącyrh ninityszern wzywam Poznań dnia 12. Listopada 1821.

Kroi, Sądu Ziemiańskiego lieferen-.l dary u sz,

Werner,

- 1 - 1

Doniesieniehandlowe.

W dniu dzisieyszyro otworzyłem tu handel' 1 towarów korzennven, win i tabak w narożni- I ku ulicy Garbarskiey i Wudney N ro. 424. Do- · nosząc o tern navunlzeniey, upraszam Sza- /1 powną Publiczność, moich Szacownych przyiacioł i życzliwych mi osób, ozasczycanie ranie poleceniami swemi, a ntoiem nayuśilnieysjern będzie starai.iem zjednywać sobie zaufanie każdego przez skorą i rzetelną posługę. Poznań dnia 28. Listopada J82i.

Kar o l S e n f t ł « . b e ru -

Doniesienie muzykalne.. Miłośnikom muzyki donosimy uniżenie, U'.

u nas rozpoż,y'czanie muz\kallow otworzonem zostało. Warunki są, w kantorze rrabrYT do przeyizenia, gdzife też i katalogi stosowne' rozdawane hęrią. Poznań dnia 27. Listopada I82"i.

Skiad muzykaliow S i m o n a ' na starym Rynku pod N rii1. 84«

Sw;eży płynny kawiar nayprzednteyszegę" gatunku.co tylko odebrał

Poweiski,

DCtJaieki

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.11.28 Nr95 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry