D O D A T E K

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.12.08 Nr98

Czas czytania: ok. 3 min.

DO

Gazety Wielkiego Xiestwa Poznańskiego Nru 9g. ·

OBWIESCZENIE.

W skutek wyźszey 'dyspozycyi ma Iiweranek potrzeb, żywności i materyałów na opał i światło dla trzcck fronfestów w Poznaniu, Wschowie i Koźminie na dalszą, lieylacyą być podanym, a teraz licytacya ogólnie w mieście tuteyszem ni; tylko dla Poznania, ale i innych dwóch mieysc odbyta zostanie. · Niźey podpisany, któremu ta czynność zlecona, została, wyznaczył termin na przyszły czwarlek, t. i. dnia i 3. b. m. przed południem o godzinie IOtey wlzb I e sessyonalneyBatu=za, na który chęć podięcia się. maiących zaprasza. Poznań dnia 7. Grudnia »821.

J. .K, M. Radzca Regencyjny Dyrektor miasta i Policyi B r o w n.

PATENT SUBHASTACYlMY.

Wiadomo ninieyszem czyniemy, iz kamienica Teodora K ola no wski ego i Józef y z Prz e z d z, eck i c h rozwiedzioney K o I anowskiey pod Nro 23T, położona na Wroćławsktey ulicy, z przylfgłościami na 5,198. "Tal. 6. dgr. sądownie otaxowana, na wniosek wierzyciela realni gonaywięcey daiącemu przedana być mą. Ochotę do kupna maiących wzywamy, aby się na terminie tym koncern przed Delegowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego K - a n t a K dnia 27. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. dnia 30. Stycznia 1822. zrana o godzini e 9. dnia 3, Kwietna J8ag, 5IraHaO godzinie 9«terminach, zktórych ostatni iest zawity wlzbie nasZey instrukcyiney stawili i licyta swe p 0dali; poczem naywięcey daiący przysądzenia: spodziewać się może, skoro prawna w teymierze nie zaydzie przeszkoda. . " Taxa i warunki przedaźy w Registraturzę przeyrzane b) ć mogą. Poznań dnia 23. Sierpnia 18 2 3.

Królewsko- Pruski Sad Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Nad ma ąikiem zmarłego tutey Siodlarza Grzegorza Konrada G a b l e r a process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został. Wyznaczyliśmy przeto do likwidowania pretensyi do pozostałości termin na dzień 8- Stycznia r, p. o godzinie 9. ztana przed Deputowanym. Konsyliarzcm Cu le mann w izbie naszey instrukcyiney, i na takowy wierzycieli nie zna - jomych zapoaywamy, aby się albo osobiście albo przez Pełnomocników dostatecznie upoważnionych stawili, pre ten aye swe likwidowali, i dokumenta do nich ściągaiące się złożyli, gdyż wprzeciwnym razie spodziewać się mogą, iż z pretffnsyami swemi prekjudowanemi, i te> im tyiko na zaspokojenie przekazanem zostanie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wie» rzycieli z massy pozostanie. - Tym wierzycielom, którzy w mieście tuteyszćrn znaiomościniemaią, lub osobiście stanąć nie mogą, po-" lecamy za Mandataryuszów UIJr, Mittelstaedt, Hoyer, Petersson, Przepałkowski, Guderyan, Giżycki,Miiller, Kommissarzy Sprawiedliwości.

Poznań dnia 27. Sierpnia 1821» Królewsko- Pruski Sad Ziemiański/ Już w roku 1805- dnia 22. Sierpnia został izbie nasziy sessyonalney odbytym będzie.

przez ówcza-owy Sąd Patrymonialny Mie- Międzyrzecz dnia 15. Listopada i82!. dzy, hodzki konkurs nad maiątkiem tamtey- Kroiewsko- Pruski Sąd Ziemiański. BZego kupca Marcu sa Izaaka Szwabach otworzony, leci, nieukończony. Sid p>H!pblny wzywa dla tego iescze raz publicznie wszystkich tych, którzy domaiątku wzmiankowanego Markusa Izaaka Szwabach z iakiegokolwxk źródła prawnego pretensye mieć sądzą, aby się w ttrmmie zawitym na dzień 9. Stycznia I8i? o godzinie 9, zrana w Sądzie naszym przed Ur. F le Is eh e r e m Sędzią Ziemiańskim iako mianowanym Depulowanym osobiście, lub przez prawnie upoważnionych Pełnomocników siaw.ii. Na przypndek nieznaiomości, przedstawiamy im na tychże Kommissarzy sprawiedliwości Ur. I..I, M n K e, M a 11 o w I. i Wron s ki ego, W terminie tymże winni pretensye swe likwidować, rzetelnotć ich udowodnić i następnie urniesczenie takowych w ferować się maiącym wyroku klapsyfikacyinym oczekiwać; et zaś, którzy się nie zgłoszą, zostaną z pre lensyami swemi do massy mianemi, prekludowani z zakazaniem im wiecznego milczenia przeciwko reszcie wierzycieli. Międzyrzecz dnia 6. Sierpnia 1821.

Królewsko- Pruski SAd Ziemiański.

OBWIESCZENIE.

Sąd podpisany czyni ninieyszem wiadomo, fe termin w sprawie subhiasta<;yiney Kapitana i poborcy Powiatowego G n eus t, do sprzedania gruntów wzmiankowanego G n e u s t w Międzychodzie położonych, na dzień 3. Lutego r. p. wyznaczony, ponieważ na Niert>36 -.

Doniesienie o redutach w Lesznie.

Szanownym Obywatt10m i przezacney Publiczności donoszę ninieyszem iakmyuniże,niey, że zwyczayne u mnie reduty w bliskim karnawału roku przyszłego dawać będę: w niedziele d. 6go i 20go m. Stycznia a 5go i 17,20 Lutego r, 1822. w kamienicy moity w Lesznie, Oberżą Polską zwaney.

K. C. Rieffenstahł.

DominiumTworzymirki górne, o mileezke, od Zdun, życzy zbye'narybku karpiego trzech letniego kop 80, dwuletniego kóp 56. Ochotę kupna maiący niech się zgłoszą w mieyscu.

Doniesienie handlowe. Świeży naylepszego gatunku marynoxvany iesiotr, także iosoś i minogi, iako też bardzo piękne śledzie hollenderskie i świeży płynny kawiar co tylko odebrał

Staniejaw Powełski.

Ś w i e ż y c h o s t r z y g ostatnią pocztą przybyłych, toż samo świeżyeli minorów, łososia i śledzi hollenderskich dostać można u Karola W. Pusch, w rynku pod Nrern. 55.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.12.08 Nr98 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry