WIADOMOŚCI KRAIOWE.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.12.22 Nr102

Czas czytania: ok. 16 min.

Z Berlina dnia 1$. Grudnia.

N ayiaś >ie )izy Kroi zatwierdzając własnosęcznym podpkein Regulamin Ziemskiego Towarzystwa Kredytowego dia Wielkiego Xi<;stiea Poznańskiego, który wkrótce w Zbierze Praw urniesezony będzie, raczył zarazem mianować N aezehitg.; Prezesa Z e r b o n i di S (ipsetii w Poznani u Królewskim Koramissjrzem, a Prezesa Król. Sądu Ziemiańekieg» w Wscbowie, Hrabię Jana Potworowskiego, Generalnym Zitinsk-iin Dyrektorem tego nowego instytutu.

N. Król rarzył dotychczasowemu Rjdzcy Rege"cy>nemu Th oma wBydgoaczy dać tytuł raynego Badzcy Regencyjnego i podpisać własnoręcznie, patent tym końcem wydany.

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.

Z Konstantynopola dnia w. Listopada.

Zawi&c rSiiroSo'wa między Turkami i Persami r.ay,wyisztgo doszi» teraz stopnia, i woyna stanie się pewnie straszliwą Porta wydaJ ła firman, iź w«z}scy Grecy, będący teraz za gr» nirą, nie mogą się w przyszłości opieki iey spodziewaj

Z Liw omy dnie :g- Listopada.

Przywinęło tij kilia okrętów ? młodr-mi Greczynkarni. Kapitanowie tyth «krętów musieli dać-po plastrze za isidą- greezynkę, ponieważ Turcy cdgraiJi zamordowaniem tych niesczęśiiwjch, icźeliby tego okupu nie dostali. Przybwrszy do Li worn y otrzymały te dziewczęta swą wolność.

Z Li%bony dnia zoo Listopada.

Na ied etn z ostatnich posiedzeń uchwaliły Stany Corfcs, ii osoba Króla itst nittylal- ą, i ie utrzymać roq tytuł "NaywiernieyJ 5zy." Władza Króia wychodzi ieuyule aa narodu.

Z Londynu dnia $. Grudnia.

Wedługlistów z Kocsfan tynopoia do tuteyezey Turcckiey kompanii, woysko Per slie, które wtargnęło do Turcyi, ma być 110,00« ludzi mocne, a zwiedziona pod Bag.

d a d e m bitwa miała b>ć bardzo krwawa. Gdyby dotychczasowe prawo względem zbóż miało zostać w samey rzeczy znieeionem, to dowoź obcego zboża bardzo wysokiey podlegać będzie opłacie. Pani B o r g o u d i o , sławna śpiewaczka, w przeprawie Z B-eJgium do A nglii, znalazła grćb w bałwanach morakifu. Takie Anglia płaci haracz mocarstwom barbaryiekirn. Fregata A d v e n t u r e wiezie z Malty podarki dla N-. yLśnieyszego Beja Tripoiitńskiego, pod pozorem, ii dał opie> kę wędrownikowi R i t c h i e . Sam Kuryer zdaie się teraz przyznawać, ii widoki dfi woy ny między R o s s y ą i r u rcyą «abier.ią podobieństwa do prawdy. Ua»eta N e w - T i m e s pyta się prry tey sposobności: ,,<2zy, ui tii wielkie mocarstwo uderzy naTurcyą, Anglia przypatrywać się będzie zdahka burzy? albo czy się rząd obawia, ii naleiąc do tego, za dalekoby się za gr-nice posunął?" Prywatne wiadomości z R i o - J a n e i r o A.

3. Października nie, kaią dłuźey powątpiewaj, 2e tarn plan ułoioi o do ogłoszenia niepodległości Birazylii i wyniesienia na tron Królewic3 pod tjiulera D. P e d r o I. Króla Brazyliyskitgu. Kqronacya ma się odbyć dnia 12. Października, rocznica urodzin Królewica, a woysko wykrzyknąć: Niech iyje Król Narodowy D. Pe dro L! 2 Madrytu dnia 2$, Listopada.

W y :Q w exy adressa Walencyi i gwardyi narodowcy Madrytckiey, wszystkie adressa do Króla i do Kortezów w jednym ułozo»e były duchu, który zdawał się nie przestawać ną oddaleniu Ministrów, lecz podawać za główny warunek rozwiązanie monarchii a za » -

$TCo»»4xerJIe i'tzeczypospoTi'tey. W A n a a - luzyi iu£ władze wspólnie działały z rokoszanami. Wielkie pytanie hyło: czy Ministrowie ustąpią, lub się oprą? Pytanie to, na teraz, rozwij ane. Pozostałą oni. - W poselstwie Króla do Rotterów nytulono-.

"Z naygłębezą boleścią dowiedziałem si A o ostatuich wypatikach w Kadyx. Pod piasczem przywiązania do Konstytucyi, deptaią iątamnogemi, nieuważaiąc na piawa, które mi przyzoaie. Poleciłem moim Sekretarzom Stanu, ażeby o nich zawiadomili Stany Cortee , , w mocROm zaufaniu, udzielnie i iednozgodnie z moim rządem przyteią się do rachowania w nietykalności prerogatyw rnoiey korony i przyztvanyo-h narodowi swobód- Dzielę ia chęci Rortezów; iedynym ich ctleroiest zachowanie i utrzymanie systtciatu Koustyi'i *cyioego; ale Stativ COKe« wiedza, ii napaści, iakichby etę dopuścić, mogli Ministrowie na prawa narodu, równie mu są pr?eti· wnetni, iak rozpusty tych, co następu ą na prawa, które Konstytucya tronowi zastrzegła. Tuszę eobie, ii przy tey uroczystej eposo bności, Stany Cortes dadzą naezey oyczyzi.te i £ u' r o p i e nowe świadectwo ducha iedności , którym *się zawsze odznaczały i nastreczotvey pory uiyią w nayskutecznieyszym sposobie ku przyłożeniu się do ustalenia Konstytucyi Monarchii. " Zaraz po odczytaniu tego poselstwa rozbiera! Minieter .woyny w sczrgolach wypadki w Kadyxie od d. ig. Paidz-emika do 4. Listopada. Szło tera?, o -.posób odpowirdzt r.ia ze strony Korttzówna to poselstwo, względem czego iwawe rozwinęły się rozprawy. Nareszcie przyszło do głosi« anią następuiąCey, wniesionty przez Pana Ca t a t r a va odpowiedi Kortezów do Króla: "N ie mytisz eięv Wasza R. Mość w zdaniu swem o uczuciach zastępców ludu. Sf.ny Cortes, ldtore r.»wszŁ kaidy przeciwny prawu czyn, każde naruszenie powezechuego bezpieczeństwierównie lak kai'dy ni'edoetatelt posEiaowani * pra w, głośno ganić będą, są, i»k zawtze, gotowemi, uij ć całey *wey Konetytucymey pełnoinocy, aieby aui swobody narodu, ant prawna powaga Waszey K* Mci naymnieyszego niedozoały usczerbku. Mocno a» prrekonane Snny, ii bez utrzymania tych uświęconych ustanowień, aii Konstytucva w H isz p a uii osiić się, ani prawa Hiszpanów otrzymać ni tinigą trwałości i pottz. bney rę koymi, ifiiii ta nit będzie takie zabezpieczona tyin prawom, które prawo fundamentalne Rządowi przyznał«. Maiąone daley nadzielę, i£ «rngą Waszey K. Mci i całemu narodowi dać nowy dowód, i£ niczego nieponiiną uwagą, ait by ustalić Konstytucyjne system», «tore lest od porządku! punktualnego praw zachowania nie'odstepr.em. *' -Z KoHimiesyą do wypracowania dogodnych preiektów i erodków ze strony Kortezów miaTiowars połączyli się Minietri wie, Szef polityczny i Generał-Kapitan Madrytu. Ponieważ oj tego dzieła j.«;wisło odwrócenie. 110,wego politycznego wstraą:"ifnia w Hi sa pani i, z naywi<;kszem przeto natężeniem \vyglągaią zdania sprawy Knmmissyi. Stany CorreB wyznaczyły do tey Koinuiissyi następujących członków: PP. C al a tr a va Mo, stoso, Go ffin, V icteric a, Biskupa M ajorki, PP. Sancho, Miinez-Torrero, L o s a d a i Z a p a t a , wszyscy umiarkowani członkowie. Oto iescze * y ratek adressu Msdryclh-ge; v,Królu! Ministrowie są prjyiacMom wolności podejrzanymi; z.-tD>.ącl icli nieokazuie ani iednego znakomitego kr ku, ani jednego pojnyślnego skutku, a opi -ia publiczna ani myśleć, by im była przychylną; wszystkie dalsze ich kroki podeyrzłiwern uwaiaoebedą ekiem; wszyetkie rozkazy, które wydadzą, bę-clą w przyszłości zboiaź-Aąi nit ufnością przyimowanei nienawiść coraz pomnażać się będzie* a r tego moralnego rozdwoieni« pamJIHJI wrirtlUUi i' doLguwoIY., których 1 " esymptomataiuż się czuć daią. J tft U 2 «c c S «a m ę b m i, przekonaią <4<4 nay"l-rwsi ii rie w ich iui i«t mocy, czynić p , ; h re' W S i e przeciwnie większ« tylbo złe

Skarb W u rft UymMMUe. Ni'eltStt pTollIIIcye me chcą ptacć p.d. Ckó«. Niestet, rozszerza «, szybkoanarchia p.

na.zy« tnttt. Ufau pr*e«ei naleiy, « f erodki rządu znisczą układy rewolucyomstow.

«tuczyć łnug-j I M".P i d Paula eostJi oddaleni.

V. rinami, aieby wyprosiĆ od Waszcy :'1( . MCI r a n c g c o. e . . . .. dyiDintt, Jo którey ich.becny stan TZ*czy W. połudnlowe y . Isz .anII zdlle SIę wy1 «caiebie państwa zniewri». Zaufanie, kto- bUlh coraz banlzley zb IIac.

T em nas napawaj pattyotyczne W. K. Mci W .adres e K o run n: cło róla wyrażo«noty, które nie daremnie poprzysięgły apoic o mIędzy Innem!: "Krol ! MIasto Koru? się naysdnieyszetni z narodem ogniwy zna- 11 Jl nazwane «ostało drugIm wałem wolnoscI l ., C . . ... ' . Hiezpańskiey, i dopóki kamień na kamieniu 2 a nas, prosIe Ię w lego ImIenIU o zmIanę, -" , . . , ! era ku pomyślności Ludu za nieodzowne platanie, gotowe» będzie bronie . ij riiay.

tr!lebną uVvTaż amy. Nakaż Sa, Królu, a- A. YA. A' A. A. A. A. J "A.- A. f-A. to będzie nowy dowód miłości ku tey piękney Qobrze rządzone, nigdyetę nie oburzaiqiLd. oyczyznie, która pod tarczą braterskiey zgo- Dla utrzymania spokoyności wysełsią woydy w?biie się kiedyś na oaywyższy sczyt po- eko do Kie K a i, N a war r y i innych promyślności i sławy." ( T i n aihree podany był witlcyi. «rzez Generała Q uiroga K-rólowi.) Rról mianował Guła M o r i II o Szarobelanem, a cywilnego Saefa Madryckiego Ochmi, stjzHh.

Posłowie Francuzki, Portugalski, i Niderlandzki , oie-.luli do E 8 K U rial u, gdzie długą im tli Z Krol( m iozmi'wq. Poseł Angitlski ra3 się ob. łęt leo Krvlz{(iżył zurzeduG'a Minai W.Rząd c e G alic yiz apud p sa vkaare s A u Ko runny, a K>pitaA», który ią ,>rj.ywiózl, za wielką iego zu hw łość, kazał aresztować. Przybycie gt'nca z Gibraltar-u nadzwy«zayie zrobiło wraierie. Twierdzą, i £ tara K»dyxnnie' pomocy szukali. Zaraz po przybyciu uOTica poiechał Pan B a r d a x i do E skur i » 1 U. Odprawić się tam miała dziś wielka rjda. Piszą r. K s d y i u i "Ponieważ zdaie się, Jakoby Stany Cortes t.i.miały nas w o piec e, postanowiliśmy przeto, ogłosić się nieDodUatvnii, gdyby nas itscze dłużey napa«towaći do tego przymuezai chciano, 1» nam «ę nie podoba."o ił Menu duia 11. G mania. Listy z P e t e r s b u r g a donoszą, iż Baron S t r o g o n o ff wkrótce weydzie do Ministerium; źe czynność w wydziale woiennym coraz się powiększa, a układy z Porta przynaymniey itscze znacznie są od celu swego odda lont mi. W DarmS2tadskim otrzymuią żydzi prawo obywatelstwa, gdy 4 e o o Złotych czystego maiątku posiada-. Na d. 3. Lutego zwołane będą stany krajowe Bawarskie. - Słychać, iż Nuocyuez Papierki nalegs o zaprowadzei ie kbezt- rów, w liczbie konkofdaUm w* rowanty. \ V Jednym z ostatnich numerów I z y d y umieeczone iest Breve Papitzkie przeciw Professorowi F e s s e l w P r a d z e, w którern między innemi przefclęctwami przeciw teraźnieyszemu dU.howi eraIII , wyr. bny lest także wstręt i żal J«go Swiątoblwticł iż w tak nieiedney dyecezyi Biskup, , przL ozem duchowni dozwalaią bczkarr ie czytania nayr .. II b" , e Y 8 r Y c b, P r z e e n k A hk . h fi «»tu ow plsanyc ja, Ngfrd trj, W it landa i innych. Mia«owicie dotyczy ui}Sliiwanić Teologów.

ZParyża dnia 8- Grudnia.

Unia b- m. b. zasiadł Pan C a rb i e r e s pierwszy raz w Izbie Deputowanych i zabrałmiey-A see obok Pana V i l i e l e na czele Aoti - libetalistów. Generał Donn3 dieu kazał wydrukować i »rozdać mowę, która, mu zabro »tono mieć dnia 3. Posądza on w niey Ministrów, M kartę i iey zasady zupełnie chcą, porzucić na stronę. Pierwiastkowy, na taynem posiedzeniu Izby Deputowanych długo roztrząsany adres do "U róla, był daleko ostrzeyezy, aniżeli ów I»óinićy złagodzony, który otrzymał pochwa1<; większości, i Królowi istotnie był podany.

W pierwszym podobno umiesczona była często powtarzana nagana bby z powodu neutralności l' r a n c y i winteressach N e a p o l u i' P i e m o n t u, tudzież wniosek o złożenie Ministrów; powiedziano w nim: mamy» na« dzitię, iż neutralność i wynikła * niey dla Fraucyi hańba nie była kupioną, od Ministrów i t. d. Powiadaią, ze De lal ot był redaktorem oetrzeyszego, a Va u bI a n c umiarlcowańsze20 adressu.

Posiedzenie d. 5. zaymowało się iedynie odnowieniem bior, i dopiero dnia fe. będzie bilonu publiczne posiedzenie, na którem adaną, będzie sprawa z rożnych petycyi. Podpułkownik La p u r t e , nader zrako, SBHty Oficer, niegdyś Adjutant Marszałka Su«h e t, miał nitB.zęście zaetizelić się sam na polowaniu. Puściła iego flinta, a wysirzał ugodził w głowę przez oko, które iuź był utracił w woynie Hiszp<-ńskiey. Pan F a ss y chce w Marsylii odbyć pokroi napowietrzną., a iSletnia służąca' dziewczyna chce mu koniecznie towarzyszyć. Od tego czasu iak ią czart latawiec opętał, państwo iey iadney posługi na niey »ymódz;io 7«nie może. Oczy iey zaws.e wymierzone n@ powiełrzokrąg; .l ue ona nswtt (uświęcid swą osczędzoi ą chudobę, aby tyłfco uzyskać. kątik na wózku karfcułt mney poczty. Doktor B a i 11 y pisze miedzy Ennemi a.

kwarantany pod B a r c e lon ą: "N azwano mnie wielkiem i ostrowidztm, żem z<ti--s>ze eitdział między trupami dla otwierania onych. Doradzałam pewnych lekarstw, Iwóre mi się skutecz.jemi zdawały, lecz nie mogłem przezwyciężyć przesądów; oburzono się w azpitalu; krzyczano: że to końskie kuracye i barbarzyńskie środki; musiałem ich przeto zaniechać. . Wyszło w Pa ryz u dzieło napisane przez P. Thiriet, Jeniec Francuzki w Pols c z e; piękne to poema rozkupuia znacznie a dzienniki nader go chwalą. Autor oddaio wielkie pochwały Polakom iako przyiaciołom ludzkości, i znanym z cnot gościnnych. Gdy mówi o Kości uj ze e i Xciu Joz, Poniatowskim, unosi się z zapałem dodając, i£ chwałą tych męiów równie dzieli eię* F r a nCya i Polska.. W Departamencie M t u r t b y, pewien Ber thie-r, posiadacz włości, kazał założyć' Wzorowy fohvark, warsztat dla wydoskonalenia narzędzi rolniczych, iako też instytut gospodarstwa wieyskiego*, pod zeTząde-m niejakiego Mathieu de Dom balie. Prefekt Departamentu wezwał właśdeieli ziemskich w swoim Departamencie do wspierania tego przedsięwzięcia. Ażeby takowe przyprowadzić do skutku potrzeba eumrny 50,000 franków. Summa ta ma być zebra 1 ą, przez i ao opłaciiących procent akcyi, które w latach jo powinny być umorzone. Z Petersburga dnia 2. 7. Listopada.

VI iękezość r aszey publiczności poczytuie woynę za nieuchronną wśród teraz'" ieyszych ofcolkzrości. Zastępy nasze stoią już od miesięcy w wzniecaiącey uszanowanie postawie nad Prutem, czekaiąc tylko pierwszego śnionych Greków, swych nieeezęśliwych r spółwierców. L. · Podług Rusfeiege Inwalida, w imiennym Naywyższym ukazie wydanym do Rządzącego Senatu pod dniem Smym Października, I Z podpisem własnoręcznym Jego Cesarskiey Mósci' wyrażono: - " Uznawszy za potrzebne ustanowić mieysce Generalnego Konsula w P e r s y i, potwierdziwszy załączony tu dla niega etat, rozkazuię naznaczyć na ten urząd zoetaiącego w departamencie ayatyckim Radcę Stanu Wa c e n k o, a przeznaczenie sekretarza i studentów polecić sprawuiącemu ministerstwo spraw zagranicznych. Płacę zaś i dalsze wydatki U>>g) mieysca, w nowym etacie.obięte, w ogóle dwa tysiące trzysta czerwonych złotych hollendeTSkich, wypłacać co rocznie z dochodów państwa do rozrządzenia Generała piechoty Jer r h o ł o w a , wydaiąc teraz na podróż i początkowe opatrzenie, równie dla Konsula Generalnego, iak dla Se* kretarza i studentów, którzy będą do tych · obpwiązków przeznaczeni, dla każdego nie na rachunek, rocznie naznaczoną mu płacę. *' Podług załączonego etatu, pobiera Konsul Generalny 1,250, na naięcie domu i korreepondencyą 450, Przy nim sekretsrzowtjoo. Dla dwóch studentów po 1 50 każdemu. Zupełny etat a,300 czer. zł. Wydany został zakaz dawania ofiar N aczelnikom Gubern. I innym osobom na okalanie wdzięczności czynionych. Donoszą z O d e s s y, ii były Hospodar Maltański S u z z o tudzież inni Grecy schronieni uo Ro s s y i, wydani rządowi Tureckiemu być nie maga. , l Z Południowcy Rossyi dnia l{. hisłopapa. W tey chwili dowiaduiemy się, iż bardzo po wośennemu wygląda w drugiem woysku, gdzie codziennie od Cesarz» gońce przybiegaj. Oficerowi* świalli i rozsldoi mniemaii,iż będzie zimowa eampanla, którą w ówycśJi okolicach, dla złego klimatu, wielce przenosić należy od latowey. Z Tu/onu dnia 2j3. Listopada.

Onegday przjbył tu Margrabia L a t o u r * M a u b o u r g, Poseł nasz przy wysokiey Porcie, i popłynął dziś na korwecie C o r n a l i n e do Konstantynopola. Znad granicy Tureckieydniaso. List -opada.

Podług wiadomości z Konstantynopol a prawie cały naród turecki uiął oręż i chociaż stolica zdawała się być epokoyną, ta wszelako zapełnione były ulice uzbroionyim muzułmanami. Dnia 9. Listopada między godziną 3. i 4. przyprowadzony do stolicy Kapitan F ar maki, spółorężny J ordakiego , z 24ma Mołdawianami, został zawleczony do dzielnicy Europeyskiey P e r a i nie« iafeo w obliczu Posłów cudzoziemskich, wśród zbiegłego mnóstwa zapalonych Turków, W rjayokrutnieyezym sposobie stracony. Uważano, iż Porta dotąd nigdy Europeyczyków" tak okropnem nie przerażała widowiskiem. Zapewniaią, iż to z wyraźnego rozkazu Suftana nastąpiło. Flotta Turecka powróciła znowu z wór Morei do Oardanellów, i przyprawa« dziła z sobą 20 do 30 Greckich łódek TybaTskich, iako znaki zwycięż twa. Wyprą« wy iey taki Porta głosi wypadek* "Oswobodzenie Kapitana Baszy pod P r e v e s a i na« spiłowanie warownych posad nabrzeźnych w M o rei." Ma teraz przezimować w Dard a n e II a c h . O wierkiem iey zwycięztwie na morzu nic zresztą niesłychać; zdawał się tylko być obrachowanym dla dodania ducha Turkom. Ze wszystkich niemal prowincji podobnież niepomyślnemi były dla Porty wiadomości. Tak w Macedonii iak w Mere« stały rzeczy po dawnemu; wszakże wiadomości z K and y i eczególniey były niepomyślne. Cała ta wyspa zeięta iest płomiaoiem powstania, a wszędzie zatknięte zna iskrzyła. Turcy trzyroaR sl<; tylko ieecze r oddalonych o milę okrętów można było w dwóch twierdzach. Z drugiey strony Per- rozraawiae, a każdy wyraz był dostatecznie sowie posunęli się iui Jo ku Bagdadowi słyszany. (fetory według niektórych iuż obsadzili), iui W Lizbonie na posiedzeniu etanów po- ffc In E r z e i u m» Niektórzy lękali się i ui o dała, ciągle proiekta o znieshnie wszelkich T ri b if o n d e po nad czarnem morzem-, przywiltiow pochodząjych z urodzenia, tuprzez którego «>fei<;cie prędki związek mógłby dzież, ie każdy niesz-bclick ieit-li iest uczciz S e b a s t o P o l e m w K rymie być przywró- wy i ro» adatność, może piastować wszVHsie conym. Wszyscy W. Rządzcy w Az y i urzędy cywilne i woyekowe. Zamieniono w mnieyszey wezwani są au Porty, aieby zbie- prawo projekt, że gdyby Kroi po npłynianyro lali woyska i wstrzymali dalsze Persów postę- miesiącu niepodpisał takiego bądź prawa upowanie. chwalonegcv przez stany, toż prawo m» hy* Sultan Turecki ogłosił przez firman ludo- wykonywaueio ii tub ć nszawszc.

wi swemu woynęz Pessyą. Takie wnay- G6the odesłał miastu Fran Kfortowi większey części Arabii i Syr y i wybuchnął przywiley dany sobie na obywatela tegoż «hichpowstauia. W ostatnim kr»iu powstali miasta, ł zląd zaniechano zupełnie zamiaru Grecy, Druzowie, Marinier i t. d. wybtawienia onemuż pomnika.

Z Warszawy dnia / j. Grudnia. - W M o n a c h i u m w ogrodzie prywatnym i HrabiaOsterman Tołs toy Generał Kom- bawiło się -miesięczne dziecka na trawie 0»enderuiący W. Ross, przybł do Warszawy. bok pracuiącey mamfci, gdy niespodzianie W Województwie Augustów, w Powiecie Spu&cza się' z powietrza z szybkośiią błyska« Biebrzańskim w okręgu dwóch mil iednegoi wicy orzeł dla utopienia szpoi ów w niemodni» »prawie itdney godziny powiesił się żyd, wlęciu. Spostrzega to mamka, zarzuca cbupowiesił się rolnik, i matka udusiła nowona- itkę na epadaiącego rabusia, napada sama na rodzone swe dzie<rę. niego, aby walczyć za dziecko» a na kr»\k W i O C k y* kobiecy przybiegli sąsiedzi i dopomogli do Podług wiadomości z J N e a p o l u, Biskup zwycięztwa. Król Bawarskj hoynie obdarzył A * er« y, T o r o a a i, napadnięty skrytoboy- m ?mkę, która pomimo przelaney krwi przez «ym sposobem, w d. o,. Listopada, gdy podrapania zwyctęztwo otrzymała, w niewolą po południu iechałdo kościoła, poległ w po- zaś zabranego orła odesłał do menażeryi wozie od wystrzału złoczyńcy, nazwiskiem dworskiey. C a r m i n e M o r m i H e . Powfedtm do tey Naszyinprzyiacioiom i zńmomytrt, winszu-zbrodni była zemsta, ii Biskup nrechuał do iemy, zona m02a i ia, wciągu następnego pełnić niegodziwego żądania ugn bezbożnego !/ru Pe{ieja s;e wszelkich mczęślmiaią«złowteka. Zabóyca »chwytany wd. 12. Li- cYch lek iyczeń. "Otrzymalibyśmy od Nich sto pad» blisko A v e r s y, i pod sąd woienny dowód Je fi zaufania, gdyby nam raczyli · dębny, został za iego wyrokiem dnia \J. pozwolić, być przekonanymi o wzaiemnych stracony. Jch przyiaciehkich dla nas uczuciach, bez .... fatygowanie się zapewnianiem nas o nich Rozmaite wiadomości. w wychodzącym xe zwyczaiu sposobie.

Kapitan P a r ry »podróży do północnego Zerboni di Sp ósetti Meguoa opisuie, ii t-m na przestrzeni morsa Prezes Naczelny.

tek »i<; rozchodzi głos ludzki w powietrzu» źe Dodatek ao gazelYwiell1icg A

, ! . . n A i .... ..i . r ,. . < . , . UJ, H - JI.........!>UlUlUlmUlmRUlUlmmmmaRU(mUli

PATENT SUB HASTACYrNY.

Wiadomo ninieyszem sit czyni, iżkamiemca Sukcissorów Ochabskith własna tuna , j !T*"iIfrcy .iyiowbkiey pod Nim, 3-26 położona, sądownIe, na Tal. 266s dgr. 17 d. ii oceniona, na wniostk wierzyciela realnego ńaywięc y daią«m n przedana bydź lWa. Ochotę do kupienia' maiajAeb nmiey&żeWJ znpozywann, aby n terminie, tym końcem przed Rtierendaryuszera Kan tak na dzień 5. Grudnia r. b. zrana Q godz rotey } na dzień f. L u t e g o i na dzień 3. K w i e t n i a 1822 r. zrana o godzinie to, wyznaczonym, z których ostatni iest zawity, w izbie instnikcyiney stawili, swe łicy ta podawali, poczeni spodziewać się, mogą, iż kamienica naywięcey <<1aiąeemu skoro prawna nie zajdzie przeszkoI - «la, przysądź« ną zostanie.

Taxa i warunki przedaży w Registiaturze przeyrzane bydź moi A . Poznań dnia 6, Wiześnia \%%\.

Kr lewsto- Pruski Sąd Ziemiański, LYTA« Y A EDYKIALNA.

Nad maiątkiem zmarłego Konstantego Urbanowskiego cIzi> dzica w Trombi'nku, na wniosek sukcessorow beneficyalnych, proces sukcessyino - likwidacyiny otworzony zoŁtał.

Zapozywamy przeto wszystkich wierzycieli itórzy do wspomnionego maiątku iakowe pre i'ertsye niieć mogą, aby się, na terminie likwidacyinym ' d n i a 23. Ii u te g o 1822. zrana o godzin e 9. przt d Delegowanym Kapp Assessoren Sądu Ziemiańskiego, w Izbienaezey Instrukcyiney osobiście, lub przez prawnie dozwoi' uych Pełnomocników stawli , pretensye swe podawali l udowodnili, koń cem tym wszystkie u siebie w zachowaniu maiąse dokumenia i pisma z sobą przynieśli w razie zaś nie stawienia się oczekiwali, ii .wszelkie pierwszeństwo, iakieby hn przed inriemi wierzycielami służyć mogło utracą i z pretensyami swemi tylko do tego , co po zaspoko eniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostać b> mogło przekazani będą. T j m zaś wierzy ci- łom, którym tu zbywa na znaiopiośc U rUr. Mitteistaedt , Mullera i Macielowsluego Koraaiissarzy sprawiedliwości nal W U 1. Utillliluivivjgv 1 3.

Mandatarynszów przedstawiamy, których Informacją i plenipotencją opatrzyć maią. Poznań dnia 10. Września Igai« Król. Pruski Sad Ziemiański, OBWIESCZENIE.

W dniu 6. Lutego 1822 zrana o godzinie 9- różne do jmassy konkursowey P i n k u s T o b i a s z a należące przedmioty, iako to; meble, sprzęty domowe, pościel i bryczka przez Relerendaryusza Sądu Ziemiańskiego Werner w Kurniku w pomieszkaniu Pinku »T o b i a s z a, za gotową natychmiastową, zapłatę naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maią. W Poznaniu dnia ao. Listopada i$21.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Dekłaracya Sądowa Ur Ewy Karoliny Unruh, byłey owdowiałey Lossow zdnia 16. Czerwca 1304., podług którey tai na to zezwala, aby kapitał w księdze hypoteczney dóbr Szczary na imię iey zapisany w ilości 3,416 Tal, 16 dgr, na dobra Górzno przeniesionym został, i podług którey Ur, Francis z e K Ko ź m i ń s ki, ówezasowy dziedzic dóbr,Górzna na przeniesienie takowe przestaie, oraz atest rekognicyiny z dnia 4. Lipca 1805. przez byłą Król. Pruską Regencyą w Kaliszu względeiti istotnie nastąpioney intabulacyi 3,416. Tal. 16. dgr. na dobra Górzno zagubione zostały. , Dokument też na wniosek Ur. AdamaKoź min ski e g o iako sukceesora zmarłey Ewy Karoliny Unruh byłey owdowiałey Lossow umorzonym bydź ma. Zapozy wamy przeto publicznie wszystkich tych, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub z Jakiegokolwiek innego prawa do dokumentu tego pretensye mieć sądzą, aby siew terminie na dzień 24. Kwietnia 1822. przed Deputowanym W. Sędzią K a ul fusa wyznaczonym stawili i pretensye swe zameldowali, i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie zpreten yami swerrti wyłączeni zostaną, dokument zas umorzonym będzie. · Krotoszyn dnia 2. Grudnia 1821.

Królewsko- Pruski S$d Ziemiański

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1821.12.22 Nr102 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry