DODATEK

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1822.07.13 Nr56

Czas czytania: ok. 10 min.

Gazety

Wielkiego (Z duia

JP. Professor-.wi Królikowskiemu nie I tylko pokrzyndztińie *nnę w og;oaj:eniu o ii iN'rze 55 irjzi ty P. .zmński-y Timie- 11 5Irj U III, gdy pospolicie za dobre złem O ffi płaca., Wybaczam; ale nawet w iepa ,-*Lć pusczam i pozwalam sobie edyine gJ tę tylko uwagę, tu zrobić, fe hśepośbie Oł >?,;>. *. ti o war rości Mrówki byto ffi rawie Jednomyślnym głuMtai wszystkie» fj ity Prenumerato!ów. Za d.uod ego ij »mii J P. J etc Królikowskiemu pus u 4 yć, Ł-4 na ieg I nieprawne i z listem i "j ., > z d. 25. Maja sprzeczne d. niesienie a w-Nrze 53. tut yszey bazety, do tey II* chwili ani teden prenumerator się nie fI zgłosił, Juz sama sczupła liczua prenu- hl lULiatoro.t ' , w ostatnie.» półroczu 11 c ra przenosząca 06- osób, musząca mię do d duptaiy 40 Talarów od każdego N ru , u» A · oważnia mię, chociażby bez naymnieyszych literackich wiadomości, do zdania II takowego; Mniemam ze pismo, które- M go wydawanie przez; półtora roku o tak H znaczna przyprawiło mię stratę, mam /\ słuszne prawo własnem nazywać. ZresjJIa oświadczam ii.uieys.zetu J P. J.

eto. Królikowskiemu, że ze względu na iego stosunki in mili) ne odtąd na żadne icgo wycieczki odpowiadać nie będę, dla czędzenią mu kosztów druku na iego ; 1 wzaiemne odpisy, i że z tego samego K l' względu, wsirzymuię się z poszukiwa 'i] II uiem w drodze prawa naleźącey mi się a H od n-.cgo, po odtrąceniu honorarium, Ij 51 summy <m Zł 26 gr. pol. g J. A. M u n t, księgarz.

,.....,

OKWsESłCZENlE, P o z o s t a łoś ć ni e g d y D o m i n i k a Jar a c 2 €«w -skiego, wkraść, między Sultcessorów iego podzielona być ma. Wzywaią, się przeto

Xiestwa Poznańskiego.

13. Lipca lrllI.)

»»HM»-<<» -

Wszyscy nieznaiomi wierzyciele, aby stosownie do , 137. uastę. 1 iJ iif. 17. Cz. I, P. P. Kra., preteueyits swe w ciągu 3 di miesięcy do massy pozostałości, zameldowali, gdy w razie przeciwnym po nastąpionych działach winni budą'poszukiwać swry należność, u bukcessoro.v w stoyunku purryi spadkowey iaka na niego z działów przypadnie. Poznań dnia U5 Maja 1022.

Kroi. Pruski Sąd Ziemiański.

O B W 1 iiCL/ZEN"CE.

Podaie się n.nieyszem do publiczney wiar domu.ci, iz Franciszka z (»rztsiewiczow Metelska i mąż iey J akob Metelski z Bniaa po doyśc.upe.n lotności ziey sirony, wspólność Ilia alku wyłąc/\yii. · Poznati di:ia 24. Czerwca 1&22.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiańskjj, , , , oTTwTlTsLzli"NT*,.

linia 24. brpca r. i)., jrana o gpd-'inic Qtey przed U. lerendaryuszem Ka u tak, na podwoizu zain. u sądowego irzy kon t gniade 1 woz Kuty, za gotową zapłatą w kurjncie uaywięc y daiąCemu sprzedane być maią. Poznań iiina 24. Czeru ca 1*522.

Kroi. Pruski Sąd Ziemiański.

OB WIESCZLNIE.

Pozostałość niegdy Mateusza Cuderskiego składaiąca się z sukien, bielizny, pó* ścieli, sprzętów domowych i gospodarskich, oraz 3 krów, w te mi-nie dnia 31. Lipca r. b., żrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Ueierendaryuszem Kahtak, w doiftu pod 1 cjbą g i a Turnie przydawać się będzie, na co ochot, kupna wzywamy Poznań dnia 24. Czerwca i&22.

Królewsko Pruski sąu Ziemiański,

CTfACYA EDYKTALNA.

N ad po'ostaloscia, zmarłego tutay niegdy W-oyciecha. · Będursk-i ego> do którey dobra DaieB/\yn należą, process sukcess}ino» tl widacjmy otwoEBony aostał. Wyznaczy. :hsmy przeto termin do likwidacyi wszelkich nać nnmngąji znajomości pretensyi »*>«. niemaią propo 7 r Tifrlf*4 f o ? " na dzień-21. Sierpnia r. b., o godzinie gtey 5IbaJIa przed Deputowanym Konsyiiarzem sądu naszego H e b d m a tm w Izb e rjszey Instrukeyinąy, i ni tak -wy li wszelkich neznaiomych wierzycieli zapoz,,wamy, aby się albo osobiście albo przez !o statecznie umo.owanych pełnomocn kow sta wili, pretens>e swe likwidowali i udo w- dniJi, a ni<-stawaiący spodziewać sie może, ii z ppetensyą SWA prekludowany, i to mu tylko na zaspokoien e przekazanćm b-dzie, 'ib po zaspokoieuiu stawaiAcycU wieszycieli z massy pozostanie Tym Wttrjycielom, którzy w mieście tułeyszem znaiomosci n-iemaią, pod.iie.ny UU r. W11reistaedt, Przepałkowa> icgo, i G u d e r y a n Kommissatzy Sprawiediiwośti za Mandawryuszow. p o z n a ń dnia i. Kwietnia .r8?2. Królewsko Pruski SAd Ziemiański.

ZA POZEW EDYKTALNY.

Gdy starozakonny kupiec I z r a e l Sam e l T o b i a s z Kurnika, do. odstąpienia rnal( Jku swego, swym wierzycielo-n się zobowlązał, o dopusczrnie go do prawa cessyi dopraszał się, więc wskutek , j t r Dodatku do P. P. Kraiu. ,nad maiąt&iem tegoż Izraela Samuela Tobias, konkursot wo rzon¥m i rozpoczęcia tegoż na godzinę połudnIową w dniu dzisieyszjm wyznaczone zostało. Wzywamy więc wszystkich tych, którzy >do dłużnika teg.ź iakoweż pretensye mieć J«roiemaią, aby się w terminie generalne -likwidacyjnym na d z i e ń 2[. S i e r p n i ar. b., o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Culernann, w Izbie uasze-y Instrukcyiney wyznaczonym albo osobiście lub też pizi z Mandataryuszów prawem upoważnionych i w pełnomocnictwo opatrzonych stawili się, pretensye swe zameldowali i należycie udowodnili, wrazie zaś przec'iwnym się spodziewali, iż z pretensyami sw.emi do massy prekludowanerni zostaną, i względem ty'chże .im wieczne milczenie przeciw innym wIerzycIelom nakgzanem zostanie. Tym pretendentom, którzy osobiście sta

-...jv. n H T - Mulitr, Hoyt r U Ł t Jontmann r. li. , . ----;-.,-,., wi. .u u t- a s z e w 1 c z, i M 1.cle ws kI na a datar\u>zó v których na, Ylą mformacyą 1 ptłnomociuctwcm opaUjyć po vinnJ.

P o z n a ń duia .1, Kwietnia t822.

Kr d. Pruski Sąd Ziemiański.

ZA POZĘ W JE DYKTA LNY.

Nad .majątkiem zmarłego w'Bninie poS d: iem 11. Si rpnia ig; 5. N addzterzawey Kruger, na wn osek pozostałych Sukcessorów jiroc« s suketssvido -likwfdaftyany «rozpoczętym ostai Do likwidowania .wszelkich pretensYl do pozostałości wyznaczyliśmy termin na d z i e ń 24. S i e r p n i ar. b., przed Deput wanym kom) Harzem Sądu Ziemiańskiego B r u k n er, przed południem o ?odzLńe o. w naszym zamku sądouym, na lCf ,ry wszystk eh nii-wiad >mych wierzycieli ,zsp zyiiArny, aby się jub osobiście lub przez dopusczhlnyćfi pełi.omo.cńijów stawili swe ipjretbsfjfye likwidowali, bdowody.na t ' złożyli, -w. przeciwnym bowiem raz c spodzie.wili się, i z S?:.. j.ie.i.i swemi praw. mi pi or we* ńsiwa upadną 1 z »wemi pretu.sy <mi tyl o do.. t go wtikazarri będą, co po zaspokOI, mu l1.eldu ących się wierzycieli w massie pozostanie. Tym .zaś pr tendc. ta«, którzy osobiśrie stan,c nitmogą, 1 ku 11 tu na znaiomosci zbyua, prnponuią s ę kummiosarze Sprawiedliwości P< 1 ersso r, Ho > t r, iŁukasze» ;wicz Ba Mandatarytiszów, kteąych pełno.mocnictwem i iniormaciyą opatrzyć .należy.

P o z n a ń dnia Ł o. Kwi. tnia »S-2.

Kro lfwsko - i' . ruski Sąd Z i e miański.

ZA POZEW'.

Na wniosek Królewskiego BaH'III głównego w Berlinie.zapozywaią się niuityszein ws'yscy ci, którzy do dóbr Parzyihu-v i Ko bylagóra oraz wsi .Mostki w Powiecie Ostrzesźowskim połóż .nych, temuż bankowi głównemu najj ią< ych, własności lub inne iakowe p.re.tensye mieć sądzą, aby stanąnszy w termInIena dzień 26. Sier p nia r b , , o godzinie gtey zrana pr;ed Dtp towanym W. Sędzią Kaulfuss wyznaczonym, tako jnyeh nom..i-ni«ow -zameldowali i nalezye-*ud..w,,«liiili. Ci którym tu jbywa na,znai,m ś«., ulać sę mogą do Ur. Pi b e ki ęeo Radzi'y kommissarza Sprawiedliwości, TJ . * B . 'I Sęt U rego i Kommissarza l rac l LU W b k. . ? r Wi iiliiWi s e i . r . e s l e g o, l r{f i ta c h K e Kommissaczy Sprawiedliwości. Niestawaiący zaś m. pretensjami swemi pre· kludowai'yui zostanie, i wieczne w tey mie.rze nakazane mu "będzie milczenie.

Krotoszyn dnia 12. Kwi'.tnia 1822.

Kral. Pruski S%d Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

Wiadomo ninieyszern się czyni, iż miayece do budowli pod Nrbm 30. tu na N owym Mieście położone, -sądownie na T ]I. 155 dgr.

2. d. 8 z przyleglościami oc enione, do Sukcessorów Konsyliarza RegencyiFrom m e należące, na wniosek Opiekuna nieletnich naywięcey daiącemuma być przedane. Ochotę do kupna maiących wzywamy, aby «się ha terminie zawitym w tyrn celu, przed Konsyharzem Sadu Ziemiańskiego B r li k n er, na dzień 3. Wirześnia i$8«<, :zrana o godzinie .10. wyznaczonym, w Izbie masze* Instrukcyiney stawili, licyta swe poddali, i oczekiwali, że nieruchomość ta naywięcey daiąćemu ;przysądzoną być ma, skoro okoliczności prawne na przeszkodzie nie ibędą. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną tbyć ma. Poznań dnia 29. Maja 1812.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

, , PATENT S1TimA-ST7v"CYINY.

Nieruchomości do Su'Acessprow Konstantego Zupańskiegn należące, pod liczbą 43 i 44 na przedmieściu Środki położone, składaiące się z dwóch w ieden połą-zony, w ryglówkę wystawionego domu mieszkalnego na froncie ulny dwóch tylnych budynków mieszkalnych stayni i sadu sądownie na Tal. 1542 ocenione, za które na ostatnim terminie su bhastacyiiiym Tala 300 podane zostały, w celu zaspokoić.ia wierzycieli nadal subhasto wane bydź maią. 'tOchotę nabycia i zdolność posiadania <cych I.zywa-iy. aby 9>,- na terminie t yT *cem przed Sędzią Ziemiańskim Erona dzień 3. 'WrAe-śma 18S3" na dz i tń u. Października, i na djifcń 23. Lis opada tbi2, wyznaczonych, z których «ostatni 'est zawity w Izbie Iiisirukryiney Sądu n a s z ł o stawili, n licyta swe,podali, pocze.n naywię<' e > da» iący przysądzenia sp dzitwać sie, może, ie« żeli prawne nie zaydą przeszkody. Taxa i warunki w-Registratuize przeyrzfcne być mogą. P o z n a ń < dnia 17. C z e rw c a 1822.

Krulewsko-fruski Sąd Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

Plac do jzabudowania z przylfgłośjiami w Ko.żmlnle przy rynku położony, do massy Sukcessyino-likwidacyiney niegdy Bogumiła Tiezler należący, na 359 O Tal. 3 śbgr. 6 fen. sądownie otaxowany, na wniosek kuratora massy publicznie ma być sprzedany. Końcem uskutecznienia subhastacyi reyźe ***j.

znaczywszy termina licyracyine, to iest: na dzień 7. Października r. b, na dzień 4. Listopada r. b., i >na dzień 6. Stycznia 1823« przed Deputowanym W. Sgdzi$ Roquette», z których ostatni iest zawity Wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby się w każdym terminie o godzinie atey zrana w sądzie tuteyszym -stawili; naywiecey daiący, skoro prawne zachodzić nie będą przeszkody, przybicia spodziewać sie meźe. Warunki kupna w każdym 'terminie ogłoszo.ne zostaną. Taxe zaś na każde zadanie w Registrarurze naszey przeyrzeć wolno. Krotoszyn dnia ' 27. Czerwca 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Zjmiańsfci.

OBWIESCZENTE.

Trybunał Cywilny Woiewóćztwa 'Kaliskiego zawiadomią wierzycieli dóbr Janowa i Żurawia, częścią w Powiecie Częstochowskim Woiewództwie tuteyszym, a częścią w Powiecie Pr.eckim Woiewodztwie Krakowskim położonych, iż znalazłszy pomiędzy aktami R A ą , du Prusk' ego proces lifcwidacyińy dóbr wyzey rzeczonych Janowa i Żurawia rozpoczęty, a kończony, który dotąd pominiętym j ok takowy w skutek postanowień Rządu isł, Massy rey tymczasowo kuratorem Miklaszewskiego Patrona Trybunał ,...,ustanowił, a za "Referenta Sędziego składu ew-go Stefa' a Brzeskiego przeznaczył. Wzywa ięc czystki h wierzycieli do il )źe masBY pixtcnsye mieć mogący* h, a mianowiciey: J. Br.n.i Jha idoir z WirAzawy; 2. Jozefa Frjnciszka Kirchmticrz Krakowa; 3. Madeij M -Ciszewskiego l. W..1, M o b zewsk-ey, Pu wiar 1 CzęsiochoWbkiego; 4. Marcina 1 aiasowskiego z Dziewki pod Si w.eizem; 5. Kaspra !>opitla; 6. Mozesa Joz. fa z Janowa; * 7. Kol eglatę z Ćbóćznj 8» Kupca Wolfa Oppenheim z Królewca; .,9. Tomasza Buraków kiego; 10. Kupra Roesler z Warszawy; 11. Jozefa Jaracztwsk.ego z Winna; 12. Kaiola Schultz z Radłowa; 1 3 . J na Bogi* miła Schultza S .ikcessorów; 34. Kormnist>yą Trillateralną z Warszawy; · 15 Han el i. veciiix et Comp z Btriina; 16. i- upi-a MLofa a Ge. itz z Warszawy; J7. Teodora Z« lisławskiego z Muszyna; la. tót-uenykta ror3K ego z Wars awy; 3.0' Markusa Możesz Brach z Zassowic; So ivupca Kajetana Sobienowskiego z Kra( kdwn; 2<i Su-icessorów Zakrzewskiego; .Up Stapia Lewkou icza z Janowa; Łj BerKa '-ussirana z Żarek; ,24 Jozefa Wąsów cza z Konar; · 3y DemetreAo Boźewskit-go z Częstochowy; 26. Sobienowskiego z Krakowa; 27. Kabina Piitz z Janowa; 2fc. Bankiera O?wsda Riess z Berlina; 29, Kaspra Popiela; 30. Ludwika Bykowskiego; 31 'Dom handlowy Krause et Sobienowski z Krakowa; 32. Dom handlowy Dzianotti z Krakowa; 33- Fryderyka Peteison I Królewca; 34 Fragsie.na Burmistrza z Bitunia; 35. Jakóba Leistr 7 Janowa; 36 Aiit. de Wula Kmita z Siewierza; .37 Kotkowski go z Hilicy ; 38. Ma-.cłna- Zalossowskiego z Dziewki; 39. Sukcessornw Xiecia Birona; 40. Kupca R eslei et Hurtig z Warszawy; 41. Mateusza Uibriga, handel, z Warszawy; 42 Ziemąntowskiegó T< odora 4 u kcessoiów; aby sie wdniu ig. Sierpnia 1. b, w Kaliszu wmieyscu posiedzę« Jrybeaąłu, o go

dżinie 30'ey po południu, przed" wyźey pełwiedzian III :ędzr Referent« in, sami* iub przez prawne 'umocowanych ptlnoin««tniko ., staw ii, i . dann, bwoie względem wyboru kur a t o r a d o p r o t o n . ł u p o d a l i , i a - o t i v./głodem sp. sobu zabezpieczeń a mass i tey ad- misrr. .iyi, DSWI di<-.erne ewo«e uczyl tuli. W ra/Je boni em uiestaw. ,eiiia się, .. n,.ystko podług zdania stawaijtych postanowiono 1 postępowano ęd ie. W Kaliszu d. 15 rbresiąca Czt wca R. i&2at.

Ktmbows i.

Kamee ki, Sekretarz,

Publiczne Wydzierżawienie.

Dominium Ka isztowice w Powiecb 0strzeszo-wskim, 4 mile 0« miasta Sycowa, 3 mile od miasta Kemprja, 3 m i t o<i miasta . Ostrowa, )]):1; mili od miasta powiat« weg"-. 0s'trzeszowa odlegle, około 1500 morgów ornego gruntu, 116 morgów lak, pastwiska" znaczn inwentarz maiące, w dobre budynki gospodarcze i mieszkalne zaoparz ne, zgorzeliną i piwowawiią niedawno w naynow-.zy . , A sposób wybudowaną, z pansczyzną roczną-, w. ęcey ;ak dostarczaiącą, z potaźnią 1 czynszami 557'Tal. *v gotottiznie wynoszące mi, , ma bydź w drodze publiczney d6browbln'ey' licytacyi na trzy po sobie idąc« lata, a rnoże nawet 1 n» dłuźs?y tzas od dnia i. m. b. bioA i rąc, dnia Q: Lipca r b in loro Kalis'k uic e, naywiccey daią,cernu w dzierżawę, wypusczane. TTprasza się ninityszem chęć do zadzierza"witnia l!>a;a,cyrb, aoy tym końcem w dnia pow 2 wyra; OMYT pr>-ed lio'u: niem o godzinie (Otty w dworce KaJiszkowicach sta a.wezy w kaucYą 500 Tal \v kura'ncie lub, 'papieraci> skarb wycli zaopatrzyli się, poniewai z naywięcey p dnący -< .. (/ast zegaią,c do dni 10 zezu oknie jiosrt dzicicla dóbr tych) natyclimiast kontrakt sądowy zawartym zostanie. Warunki dzierżawy rowni ti i dobra same przeyrzeć każdego cz.isu moina, Dia" znacznych na' gruncie pozostać lnianych inwentar-y, kaucya i o o o T a l ar ó w (a nie 200 iak w przeszfey gazę« ie przez "omyłkę wydrukowano) ynosząca ba źwgotowiźnie bądź w papii-rach p-wnyrii staie się potrzebną która trzy tradycyi dóbr złoźo»A i zapewnioną '>y< musi. Kaliszkowice dnia 8. Lipta J8S2,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1822.07.13 Nr56 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry