TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA 17

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.01.31 R.1 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

Wojewodą poznańskim, po ustąpieniu p. Dr. Celichowskiego, został mianowany p. Adolf Bniński i objął urzędowanie. Starostą krajowym w Poznaniu wybrany został p. Begale.

prezydent sądu administracyjnego, i objął urzędowanie.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA.

Na wzór! towarzystwa) krakowskiego założono w Poznaniu w dniu 14 grudnia 1022 w sali 15 Ratusza towarzystwo miłośników miasta, za inicjatywą pp. prezydenta Cyryla Rajtajskiego i clyr. Zygmunta Zalewskiego. Na zebranie konstytucyjne stawiło się 86 obywateli, na zaproszenie p. Zalewskiego. Marszałkowa! p. Prezydent Ratajski. W słowie wstępnem dowodził p. Zalewski znaczenia zainteresowania dla głównych ośrodków kulturalnych, jakiemi są zwłaszcza poważne miasta historyczne. Przedstawił, że Poznań wśród miast tych zajmuje stanowisko wysokie jako baszta kultury na zachodzie, że warunki polityczne opóźniły pracę polską nad histoIją miasta. Wskazał na obowiązki pokolenia obecnego i na warunki, wśród których Towarzystwo Miłośników pracować będzie mogło. P. Prezydent Ratajski przedstawił potrzeb*; zapoznania ludności po wojnie w Poznaniu osiadłej z dziejowerni wartościami miasta. Projekt statutu opracowanego przez zwołującego przyjęło zebranie z drobnemi zmianami, poczem założono Towarzy-two Miłośników miasta Poznania, do którego zapisali się wszyscy zgromadzeni. P. Prezydent Ratajski przystąpił jako członek dożywotni i. złożył na rzecz Towarzystwa miljon marek. Do Zarządu wybrano pp-: Rucińskiego, Frankiewicza, Zalewskiego, Pajzderskiego. ks, Stychla, Krysiaka, Kaczmarczyka, Królikowskiego i Romana Leitgcbra. Do komisji rewizyjnej powołano pp.: Robińskiego, Gadebuscha i Kowalskiego. U chwalono ustalić składkę roczną: dla członka czynnego lub korespondenta na mk. 2000. dla wspierającego 20 000 mk., dla dożywotniego 200 000 mk. Zarząd ukonstytuował się w tymże dniu, wybierając prezesem p. Rucińskiego, zastępcą prezesa p. Krysiaka. sekretarzem p. Zalewskiego, skarbnikiem p. Frankiewicza, kooptował wdniu 4. stycznia 1923 pp. Dr. IArzepkiego. ks. Dr. Dettloffa, ks. Dr. Likow2

KRONIKA MIASTA POZNANIA

skiego, dyr. Kasprowicza i drową MaIję Wicherkiewiczową. uchwalił wydać przewodnik po ratuszu, który opracują pp.: Ruciński i Dr. Pajzderski. Pierwsze posiedzenie miesięczne Towarzystwa odbyło się dnia 25. stycznia 1923 pod przewodnictwem prezesa p. Rucińskiego Wśród komunikatów odczytano serdeczne pismo nadesłane od bratniego a zasłużonego towarzystwa krakowskiego i podziękowano Magistratowi za przekazanie funduszu Chojnowskiego (blisko 86 000 mk.) Towarzystwu. P. dyr. Zalewski wygłosił odczyt ii. i. "Atak na twierdzę poznańską 3. marca 1846" (zamieszczony w "Kronice"). W dyskusji wzięli udział pp. Dr. Wojtkowski i dyr. Leitgeber oraz inni.

Zarząd zajmował SIę tegoż dnia. ustaleniem formatu wydawnictw Twa. Spisę zł onko w: Członkowie-założyciele: Badurski Nikodem, asystent; Babst Franciszek, sekr. związk., Berkan Władysław, radca miejski; Chybiński Aleksander, naczelnik biura; Cofta Stanisław, prokurent; Czasz Stanisław, asesor: Gadebusch Ksawery, kupiec: Gładysz Wiktor, kupiec: Grzeg-orzewicz Stanisław, radny miasta': Hedinger Witold, inżynier: J anczewski Stanisław , drogerzysta; - Kaczmarek Ignacy, kierownik urzędu pomiarów: dr. Kaczmarczyk Kazimierz, wicedyr. Archiwum Państwowego: Kasprowicz Leon, kupiec: Kierski Kazimierz, nadradea prok. gen.; Koralewski Marcin, monter; Kowalewski Franciszek, sekr. związk.; Krause Teodor, radny miasta; Królikowski Dionizy, dziennikarz; Krysiak Franciszek Salezy. radca wojew.; ks. dr. Likowski Henryk, wicedyr. bibljoteki: Matuszewski Stefan; Mechliński Stanisław, radny miasta; Nawrocki Szymon, dziennikarz; Nowakowski Marjan. budowniczy miejski: Nowicki Stanisław, radca miejski: dr. Pajzderski Nikodem, konserwator; Pluciński Maksymiljan. mistrz siodlarski; Popławski Jan: Robiński Stanisław, kupiec: Rataj ski Cyryl, prezydent miasta; ks. Stychel Antoni, prałat, senator: Witkowski Roman. st. referent wojów.; dr. Wojtkowski Andrzej, archiwista: Zalewski Zygmunt. dyr. Urzędu Statystycznego: Zugehoer Leon, kotlarz. Razem 36 członków.

Z góry zgłosili swój akces pp.: 37) Ruciński Kazimierz, radca miejski; 38) Frankiewicz Ludwik, radca miejski; 39) Bugzel Czesław, dyr, banku; 40) Noskowic z Mieczysław, radny miasta: 41) Sparty Franciszek, pracownik

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.01.31 R.1 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry