JJ>1)(

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1822.07.31 Nr61

Czas czytania: ok. 3 min.

» ZAPOZEW EDYKTALNt.

Otworzywszy nad pozostałością, o koła 1200> Ta/arów wynoszącą, zmarłego tu Justyo Burmistrza H a n s a E r n e s t a W i l h e l m a M e - tziga proces sukceasyino-likwidacyiny, i wyznaczywszy do> zamełdowania i usprawiedliwienia pretensyów wierzycieli termin na dzień 30. Sierpnia r. b.o godzinie 8- zrana przed Ur. H o e p p e Assrssorem, wzywamy wszystkich- wierzycieli nieznaiomych, aby pretensye swoie w przeciągu3 miesięcy a naypóźniey w terminie powyższym osobiście, lub przez pełnomocnictwem. i informacyą opatrzonego tuceyszego JustycKommissarza Ur. Hunte albo' Wrońskieg o, podali i dowody złożyli. W razie zaś niezarnełdowania pretensyów* «wych, oczekiwać maią, iź za pnzbawionyrh miećby mogących praw pierwszeństwa ogłoszeni, i tylko do tegp, cooy się po zsspoko-e'II III zgłoszonych wierzycieli w massie pozostaćmogło odtsłauemi zostanąMiędzyrzecz dnia 4. Kwietnia 1822'.

Królewsko - Pruski S7cd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na-wniosek Ur, R e i c h e n b a c h Majora i iommenderuiącego Kargowskirn batalionem obrony kraiowey pułku Jjgo piechoty wzywają się wszyscy ci, którzy da fcassy batalionu tego A regimentu za dostawione liweaunfci czyli bącź z lakiego innego źródła od czasu l. Stycznia aź do oetatnego Grudnia 1821, pretensye maią, aby na terminie dnia' 7. Września r. b. .0 godzinie 9. zrana przed Ur. Cła assen Auskidta oiem Sądu naszego w Izbie sessyonalney oznaczonym osobście lub przez Pełnomocni ków prawnie umocowanych, stanęli, jpr«ttn»ye swoie Wskazali i udowodn.lt, inacz* y alfa nvitin z takowemi do kassy rztcz<nev preiludowanemi, i tylko do tyrh oddaleni będ%, aktóiymi kontiakty pozawierali. j .Międz\rzecz dnia >6. Kwietnia 182.? uiólewsko - Pruski Saj3 Ziemiański..

PATENT SUBHASTACYINY.

Młyn wod.iy Nadolnik w naszey łurisdyiccyi' w Powiecie Szamotuł K m przy Wr nkach sytuowały, a do pozostałości Gotfneda Schulz. należący, który podług taxy sAdowey na 1569 Tal. 3 śgr. 2 d tn. oszacowanym 20>tai, «a wniosek Wierzycieli dla długów publicznie naywiecey daia>eniu »jM/edanym być nw.- W tym celu wyzfiacz. A y został termin na dzień 7, Września r b , zrana o godzinie otey przed Deputowanym Konsyhareem Sacu Ziemiańskiego Cu I e m a n n , w zamki» sadowym. Kto licytować chce, 'ma wprzód 200- talarów kaucyi Deputowanemu złożyć, l spwdziować się może, że przybicie nastąpi r skoro prawns nie zaydą przeszkody, q W arun li codziennie w Regibtraturze przeyrzane być mogą. Poznań dnia 6. Czerwca ig22.

Królewsko - Pruski S ą! Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

Bobra Bachorzewo w obrębie podpinanego Sądu Ziemiańskiego i Powiecie PieAzewsktm.

położone, do Sukcessorów niedgy Kaietana Bobrowskiego nałe/ące, na 30711 Talarów 29 śrbrgr. 8- fen- pod dnem 16 Stycznia" 1821 roku sądownie otaxowane, dla działów naywiecey daiącemu pubLcznie przedane b)Ł maią. Wyznaczywszy do sprzedaży teyźe terrnina przed Deputowanym W. Sędzią Kaulfuss na dzień 4 Listopada 1422, na dzbń 4/Luttgo 1823, i na dążeń 7, Maja 132.3,o godzinie 9. zrana w miejscu posiedzeń Sądu iuteys?ego,- Wzywamy cłięć kupna inaiących, aby sie wtermmaeUj tych stawili, i w ostatnim przyderzet ia na rzecz- naywiecey daiącego, skoro prawne zachodzić nie będą przeszkody oczekiwali. Instrument detaxaiyiny, warunki kupna żako i taxa w R < gistraturze IIabrey przeyrza A ne być mogą. Krotoszyn dnia 5. Lipca 1822.

Królewsko- Ptuski S7cd Ziemiańsk?.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1822.07.31 Nr61 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry