DODATEK

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1822.08.10 Nr64

Czas czytania: ok. 4 min.

Nm 64.

Gazety Wielkiego

Xiestwa

Poznańskiego«

<z dnia 10. Sierpnia 1822.)

OBWIESCZENIE.

Zamierzano wypusczeme w dzierżawę wieczysta niż na piz 'Ciw fixiifestu położonych, do EKonom i Poznańskie, należących, wyznaczyliśmy tym końcem ternun na dz eń 3 1. Sierpnia r. b. w tuteyszey izbie sebsyon"'lney przed Radzcą Regen yinym S t u r t z e f, na ktoren wezwani są chęć wieczysto-dzierżawienia maiący i posiadania zdolni. Warunki dzierżawy wieczystey są t e: 1) Każda z tych n.ź, których iest dziesięć, będzie oddzielnie licytowaną i wieczysto wydzierżawioną, 2) Znayduiąćy sie pomiędzy niemi odwach wyłącza się od wydzierżawienia 3) Z każdey niży ustanowiony iest roczny kanon na 3 Tal. 10 śrebr. groszy w Pruskiey brzmi. cey monecie grubey, którego połowa na dzień l. Lipca, a druga połowa na dzitń l. Stycznia każdego roku fiar .ko do kassy Ekonomii Foznańskiey, lub gdziekolwiekby wskazano, z góry opłaconą być musi. 4) Perwijy termin opłacenia kanonu iest dnia 1. Lipca 1$ * 3 * a nabywcy weydą w posiadanie riiź z dnia 24. Czerwca 1823. Do tego dnia pozostałą w używaniu Urzędu Ekonomii Poznańskiey. 5) Licytować się będzie na wstępne, a naywięcey ceniący winien będzie połowę ticytowaney kwoty niebawnie gotowizną w brzmiącey grubey monecie na zabezpieczenie Skarbu w tuteyszey Regencymey łówney lossie złoźvć.

6) Chcący bcytować winien złożyć świadectwo przełóż ney sobie Władzy ze zdolności nabywania 1 posudania.

7) Przyderzenie zschowuie się do nadeylcj * zatwierdzenia doscoynego Ministerstwa finansów. w Ht runie. 8) K.wota wstępnego musi zaraz po zatwierdzen u lic. (acyi byc z.ozon> p;<ez nabywców w I-'mskiey bfzmią.cey grubey moiu-oe dii Regtncyiney Głb VBayHK aśsy, a wniesiona pod 5) summa będzie w nie w rachowaną. 9) Wieczysty d'ieivawca winien niże własnym kosztem w dobrym 1 zda.nyin d« usycia u' . rzymywać «anie. 10) Nigdzie a mianowicie wtylney stroni pr y tak zwŚJusy górze z.mikowey, r >whNQ ak 1 po oba stronac.- odwachu niewołno mu bez wyia.'ii'ego zezwolenia wypus-zaijcey w dzierjawę wiect*st% władzy przedjiębrać odmian w tylnych i boc.n.cb. murach !ub sklepieniu, i zostaie za wszelkatąd szkodę odpow-edzial vym. 11) Bez wyraźnego Policyi zezwrlrnian-e wolno tam także zakładać lub utrz,mywać ognisk, a nabywca tak w tym wjg"'fdzte-, iako też we ws'elkich innych okolicznościjcn policyinych podiegą tutsyszey władzy pohcyiney. 12) Odpusczenie kanonu niema nigdy mieysca czasu pokoiu lub woyny. 13) Tylko gdy nieuchronny przypadek pozbawi wieczystego diierzawcę, bez iego wmy, sposobności wykonywania prawa przez siebie lub przez innych, rok lub więcey lai, nastąpi odpu-. sczenie kanonu według oznaczeń Powsz. Pca.,n;a Kraioweg" .

14) Wypusc j aiący w wieczystą dzierżawę ma prawo poszukiwać przypadłego kanonu bez p 0mocy sądowey, i ściągać go przez wszystkie sto-t pnie exeku yi. 15) Wieczysty dzierżawca obowiązany, wszej-: kie daniny kraiowe, powiatowe i gminne, takie mogły, ponosić 1 oplatać z własnych funduszów. 16) Koszia za wygotowanie i potwierdzenie łrbntraktu, nalcźytości stepiowe i koszta za uregulowanie hifioteki, ponosi dzierżawca wieczysty. Poznań diiia 29 Lipca 1822.

Królewsko - Pruska Piegencya II.

OBWIESCZENIE.

Kamienica do pozostałości Eleonory de Krumes należąca pod liczba, 176 na ulicy Wodncy położona, od S. Michała r. b. na rok ieden naywięcey daiącemu wypusczona być ina. Termin tym końcem na dzień 14. Września r. b. o godzinie ctey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego E l s n er, w I/.bie liistrukcyiney Sądu naszego wyznaczony został. Warunki naymu w Uegistraturze przeyrzane być mogą. Poznań dnia I . Lipca 1822.

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

OWIESCZJENIE.

1 Stancye w kamienicy pod liczbą 25. na Grobli tuteyszey położoney, wraz z stayniami i ogrodem na rok ieden od S. Michała m.. b., do S. Michała* 1-823 roku, więcey daiącemu publicznie w terminie dnia 31. Sierpnia r. b. 5Iraoa o godzinie gtey przed Deputowanym jRefererrdaryuszem l i i b b e n t r o p , w Izbie naszey lnstrukcyiney wypusczone zostaną. Ochotę naięcia maiących z tern oznaymieniem wzywamy, iż warunki naymu każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane być mogą. - Poznań dnia I. Sierpnia 1822.

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

.J._,

ZAPOZEW EDYKTALMY.

Akuszerka Johanna Ludwika z Martinów Littmanowa, naprzeciw iey mężowi nieprzytomnemu Fryderykowi Łittmaitn skargę rozwodową podała. Wzywamy przeto ostatniego, · aby eię na terminie

67adnia 28. Września r. b., o godzinie otey przed Sędzią Ziemiańskim B r u k n er, w Izbie naszey lnstrukcyiney albo osobiście, albo przez prawnie wylegitymowanych Pełnomocników stawił, i na skargę odpowiedział, w, przeciwnym bowiem razie przyiętym zostanie, iź na rozwód zezwala i na ten czas takowy na wniosek Johanny Ludwiki z Martinów zamęźney Li t t ma nn nastąpi. Poznań dnia 16. Kwietnia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

J escze za Czasów bywszf go JKządu TCrólewsko - Południowo - Prusko w r. t8°i został w haówczasowym tuteyszym Sądzie micyskim, na wniosek Sukcessorów po Tomaszu i Katarzynie Szczypczyńskicii małżonkach pozostałych, nad summa szacunkową ich dawnieyszey nieruchomości tu na S. Marcińskiey ulicy N ro. 619 położoney, process likwidacyiny teraz ponowiony rozpoczęty został. Wszyscy zatem ci, którzyby do massy r,zeczoney summy szacunkowey pretensye swe rościć mniemali, zapozywaią się, aby się na terminie dnia 2. Października r. b., o godzinie 9tey zrana przed Assessorem Ziemiańskim S c h n e i d er, w naszym zamku sądowym wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili, swe pretensye należycie podali, i takowe usprawiedliwili, w celu którym dowody skoro takowe są na piśmie z sobą zabrali, w przypadku niestawienia się zaś spodziewać się maią, iż z swemi preteneyami do massy summy szacunkowey prekludowanemi, i im wieczne milczenie tak przeciw okupicielowi namitnioney nieruchomości iako też przeciw wierzycielom, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, zaleconem zostanie. W dowód czego ninieyszym przy wyciśnieniu pieczęci i zwykłym podpisie wydaie. W Poznaniu dnia 11. Lipca 1822.

Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1822.08.10 Nr64 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry