G.\SPAR DA G.\:'.!.\lach, np. F. I\unstmanna 7), \V. IIeyda 8), \. de Guhernalis'a 9), O. Pefchla "'), Vitcrbo Souza 11). luh O. Scl1\\ arzera j). hędziemmieli mniej\\-ięcej WSZ) stko, co o Gaparze da Gamie dotąd pi!"aIlO. Niestety, część tylko źródeł była mi do:<t'.'pna i dlatego notatka ninipjsza uważana być może tylko za "iadoł11ośc tymC"zasową o stanie sprawy, wiadomość, która \\ ynwgać j)'.'dzie kiedyś jeszcze uzupełnienia i pogłbicnia.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

(:ofnijmy si do jesieni 1498 r., t. j. do momentu. w którym Vasco da Gama, po trzymiesięcznym pobycie w I\:alikueie, wypełnionym ])ezowocnemi staraniami o podjl;'cie z radżą miejscowym stosUlIków handlowych. wYl'uszył w llrogę powrotną do ojczyzny. 19 września t. r. dopłynly statki wyprawy do wysp Andżediwa, leżącyeh niedaleko od wybrzeża, w pobliżu ujścia rzeki Kalinadi, odległego o 1'.!0 lun. na południe od Goa, rządzonej wówczas przez prawie niezależnego namiestnika Bidżapuru, Jusufa Adila Szacha. 23 września 7'.arzucono kotwice, ażeb- dokonać remontu statków oraz nahrać wody i drzewa. Oddajemy teraz głos uczestnilwwi wyprawy Vasco da Ga

Seeweges nacl1 Ostindien.... :\hinchen 1898, studien ZUm Roteiro licI' Entdeckung:sfahl't Vascos da Gama 1 HI'i'-14nn w Rivista da Unh"ersidade de Coimbm X, 19:W. 7) Kunstmann Fr., Die Fahrt des crsten Deutschen nacl1 dem portugiesischcon lndien. Munchen lul, s. 20. ") IIeyd 'V., lIistoil'e du COl1lmerce du Levant au moyen-ilge.

Ed. fl'anaise... pubJiee... par Furcy Raynaud. Lei;pzig: 188;), t. II, s. 504, 511. u) Gubernatis A. (de), :\remoria intorno ai viaggiatori Italiani nelle Indie Orientali. Fil'enze 1807, s. O. jO) Pescl1el O., Geschichte des ZeitaIters ,Jer Entdeckungen. Stuttgart 1838 (2. Aufl. ib. 1877), tłumaczenie polskie (nieścisłe i bez notat): HisOI'ja wielkich odkryć geograficznych w XV i XVI w. Przełożył z niemieckiego Józf'f Tl'etiak. Lwów 1878, s. 394. 11) Souza V., Trabalhos nauticos dos Portuguezes nos eculos XVI e XVII. l\lemorias d. Acad. das Sc. da Lishoa, CI. de sc. lllorall's, politica,s e bellas lettras. . Ser. VIII. pal'te l, 190:1, s. W7- 199. 12) Schwal'zer O, Die Kunde tler Entdeckung Amcrikas im delltschsla vischen Osten w: Festschrift des Geogl'aphischen ełllinars der Univel'sihit Bl'eslau. Bl'eslau 1901, s. 1:311l'

18g

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry