GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1822.08.31 Nr70

Czas czytania: ok. 21 min.

Wielkiei,o

OZN

Xiestwa

I E G O.

Nakładem Drukarni Nadworney W. D e c ke ra i spółki. - Redaktor: AssessorRaabski.

NrD. 70, - W Sobotę dnia 31. Sierpnia 1B22.

WIADOMOŚCI KRAIOWE.

Z Berlina dnia 27. Sierpnia, JW. Generał- Poruczuik i Szef głównego sztabu armii, Muffling, przybył tu ze Śląska, a C I-iossyiski sirzciec polowy Bobrów gońcem z Petersburga. Donoszą z K o b l e n c , ii w przeszłym miesiącu widziano g, wiików w powiecie A J t e n ki r c h e n .

O III 3 i 6: m. b. przybył Hrabia S c h 6nen do Kolonii.

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.

Kr Atest uj o Polskie.

z Warszawy dnia 25- Sierpnia. N. Pan ma przybyć do Warszawy iutro lub pojutrze. Słychać, ii Monarchaprzez czas pobytu swego mieszkać będzie w pałacu Łazienkowskim. JW. Hrabia G ra bo ws K i Generał, aasfępuiący Ministra Sekretarza stanu, przybył z P e t e r s b u r g a ; przybyli oraz J J . WW. Hrabiowie M a t u s z e w i c Radzca stanu, i Branicki Generał.

Doia ao. m.b. wykonano wyrok na Maryannę Rozrn usze wską wydany, wskutek którego mieczem ściętą została. W zeszły czwartek żydówka mieszkająca na T a m c e, maiąca lat 47, powiła troie dzieci, dwóth chłopców i iedno dziewczę; wszystkie źyią. i Ba dosyć zdrowe. Mąi iey ma przeszło lat 7 O. Człowiek'przebywający w M o d l i n i e uczuł w. zeszłym tygodniu nadzwyczayne mdłości i boleści wewnątrz. Lekarz dał mu na womjty; w skutku tego lekarstwa wyrzucił ustsmi i»> e g o ślimaka, maiącego długoścililia ealów A Ślimak ten został przyełaDy do Warszawy i dotąd źyie. Jcscze niewiadomo , czy ów człowiek z iaką potrawą a nayprędzey z sałatą połknął zaród ślimaczy, któly tak nadzwyczayriie uroał w iego wnętrznościach, czyli ten robak iakira innym sposobem tam się dostał. JPan H o ffm a n n Professor uniwersytetu tuteyszego, wynalazł nowy pancerz miedziany wraz z obuwiem płóciennem, które na nodze ma kształt nóg drobiu pływaiącego. Za pomocą tego wynalazku człowiek każdy, nawet pływać nieumieiący, ocalić swe iyoie na naywiękezey głębi potrafi. Użyteczny on bydż może w czacie rozbicia okrętu, lub do przeprawy woyska przez bystre rzeki. Przyspiesza prędkość płynienia tak dalece, fe w iedney minucie 120 kroków przebydź można, iak doświadczenie przekonało. Znaiomi i' rzyiaciele spodziewała się, iż dokładnieyszą wiadomość tego wynalazku w pumach ogłosi.

Rzeczpospolita

Krakowska.

Z Krakowa dnia 22. Sierpnia.

Znany metal Zynk 2 krueczu zwanego Ga Im an w okolicach krakowskich wytapiany, tak dalece poszedł w górę, że co przed rokiem po 21 zł. za centnar płacić niechciane , dziś iuż po 54 zł. polek, iest sprzedawany. Fabryki: Dąbrowicka w królestwie Polskiem, Jaworznicka do skarbu rzeczypospolitey krakowskiey, Krzeszowicka do dóbr JW. Hrabi A i t u r a P o t o c k i e g o należące, nastarczyć gonie mogą; w ostatniey wyrabiaią codziennie od 15 do 20 centnarów. Wszystkie tranepom idą ria Wrocław do Hamburg a, a ztamtąd morzem do I n d y ów przez Anglią.

W D ę b n i k u naprzeciw klasztoru P P .

Zwierzynieckich przy Kra k o w i e , robioną iest także cegła nowego wynalazku P. MilI e r a, pndług rożnego formatu Ma bydź n&dfit TJIHMa praez dobre wypalenie, i naywiększey sprzedaie się tysiąc po Zł. polsko 3 O, a średniey po Zł. 24. Roboty około upięknienia miasta, po wielu mieyswach razem, odbywaią się ciągle. Za kilka lat zupełnieinną i nader powabną postać przybierze Kraków. Dzisieyszy Krakus takie zawiera wiadomości pod napisem Grecja i Turcya: Wczoraysze wiadomości z Konstantyn o p o l a i K oj: fu są bardzo niepomyślne dla G r e c y i. Churszyd Basza miał pobić Greków w wielu mieyscach za pomocą zdrad y O d y s s e u s z a , przeyśdź T e r m o p i l e , przymusić Generała N o r m a n n do ucieczki, opanować napowrot A t en y, Artęinawet Korynt. Ze jednak te doniesienia pochodzą z powyższych obu mieysc niebardzo zak r e d y t o w a n y c h , zostawiamy czasowi ich rozjaśnienie; niepodobna bowiem przypuścić, aby tak nagle, niespodzianie, bez poprzednich wiadomości o stósowney wyprawie Churszyda, o którym nawet głuszono, że iest złapany przez Greków, miał tenże iakby z gradem spaśdź aż do Kor y n t u . Raczey może te tryumfalne odgłosy są wyszukanym balsamem na rany mieszkańców K o n s t a n - t yn o p o l a; a co się tycze Ko rfu, ztamtąd niciescze pomyślnego nie wyszło dla biednych. Greków. Wspomnieć tu iescze wypada, że właśnie wedle przedostatnich wiadomości z K o n s t a n t y n o p o l a, ledwie tam potrafiono zapobieżyć rewolucyi. Od upadku flotty Kapudana Baszy i głośnych klęsk Churszyda, pospólstwo i ianczarowie coraz bardziey grozili niespokoynością; dla tego to położenie Porty było nader krytyczne, iż do tey ostateczności łatwo uciec się mogła. - Wszakże ieźeli T u r c ya obróci wszystkie siły przeciwko Grekom, łosich bardzo zachwiać się może; upadek przecież, nie tak prędko nastąpi, ieźeli dotychczasowe doniesienia o wzraetaiącey sile niebyły przPS«dsone. Kronika poranna angielska (Moming- Chro narchów eprry mierzonych, nieprzeszkadzać WaKe Greków przeciwko T u r c y i, godne itst uwielbienia; albowiem powstanie niepodległego państwa G r e c y i, nie dalekie iest 6wego celu." Pewien znakomity duchowny grecki napisał w liście do swoich przyjaciół co naetępuie: "Bądźcie spokoyri o powodzenia II3Szt! Związek od trzechsettat trwaiący z współwiercami naszymi «E u r o p i e, zerwany iest na zawsze. Byli oni nam dłużni pomoc; pięciokrotnie krew naszą przelewaliśmy za nieb, a zawsze nas opuścili. B"'g spełnił s«oie dzieło, które nigdy niebyło widacznieysze i t. d.« Niesczęśliwi Grecy, którzy z Mo łd a wii i W o ł o e c z y z n y ueitkti eię d o B e s a a r a b i i, Utraciwszy resztę nadziei, w naywiększey nędzy pogrążeni, wychodzą z państwa rossyiekiego w zamiarze dostania się do Mo r e i , aby tim w sprawi« swych braci krtw przelewać. -. An g 1 i a nieprzest»ie dostarczać Turkom wszelkiego rodzaiu broni i amui.icyi.

- Flotylla austryacka w T ry e ś c i e odebrała rozkaz wspólnie z francuzkiemi r angielskiemi, dawania opieki wszelkim okrętom handlowym, przeciw Grekom, których rząd nieuznany przez żadne mocarstwo, ogłosił Wszystkie porty tureckie za będące w stanie oblężenia. "

JI U S t 2 Y a.

Z Wiednia dnia 17. . Serpnia.

N. Pan raczył łaskawie przyiąć prośbę C» K. Internuneyusza w KotistantYD>opol u, R u d o l f a Hrabiego L i i t z o w, i rreriąc wzgląd na osłabione zdrowie onegoż uwolnić go od mieysca poselstwa, które tenże z naywyższem- zadowohiieniem .piastował. U czynił to- tern chęt' iey zwłascza, że po oddaleniu się troysk otormńskich z M ul tarr, f 2 Wołesczyzny, i po- mhnowaniu nowych Hospodarów dl* tych sięsiw,. spokoyność przywróconą została w prowincyaefł Tureckich, graniczących z C K- Państwami".Pocztm mianował N. Pan rzeczywistego" Szambtlana Hrabiego O t t e n fu l s swoim' Interouncyuszem i pełnomocnym Ministrem; pray Porcie otomanskiev, a w dowód nay« wyźszego zadowolnienia z usług Hrabiego L u t z ó w czynionych w tak przykry«h okolicznościah, Z3sczycił go N. Pan wielkim krzyżem orderu S. Leopolda. Niemcy.

z Drezna dnia 10. Sierpnia. Arcy-fiążę Frań cisze K Auetryacki opuścił wczoray P i l n i e i poiechał do T e - plic. Od Menu dnia 20. Sierpnia.Dnia ig. m. b. w wieczorney porze przeiechał Królewicz Szwedzki przez H a n a u ch> A sza ffe n b-urg.3, gdzie przenocowawszy puścił się w dalszą podróż do Wlirzburga. Królewicz i Królewna Bawarscy, bawiący u wód w B r li c k e n a u , spodziewani byli W W li r z b u r g u dl» przyięcia tego gościa.

W prowincyi nadreńskiey W» Xicstwa H e s s e n wyszło urządzenie, według którego każdy właściciel ziemski obouiąjany iest A oddawać codziennie 26, mysz polnych, które się tak bardzo zamnożyły, fe już o winorośle zaczęto sic obawiać. To rzeczywiste royszeides dobrze skutkuie. Dnia 11. Lipca przyiął Seytiv Związku Niemieckiego pięć ostatnich rozdziałów dokładniejszego oznaczenia ustanowy woyskowey Niemieckiego Związku, Udzielamy z tych trtśe nayietotnieyszą: Gdyby uchwał» nastąpiła-, aby związek wystawił silę zbroyoą, Wódz naczelny obierany będzie przez związek- na nviieyszetn zgromadzeniu. Jedynie od Stymu Związkowego odbierać będzi" pełnomoci ictwa i rozkazy, równie iak w sczególnych wypadkach, eczególne rnstrulcye; iemu tylko bezpośrednio zdawać będzie sprawę, Z swoich czynności, wszakże zostawia mu łania wciennego urządzić, wykonać lubjrniemi. Kie iest wcale obowiązany nikomu przed wykonaciem powierzać się z tym planem, i zawisło to iedynie od iego osobliwego zaufania, ieżeli o głównych rysach planu urnawiać się zechce z iednym albo kilkoma Generałami. Wtedy dopiero, gdy poczyniwszy wstępne kroki przystąpi do istotnego wykonania swoiego planu, obowiązany iest przełożyć Seymowi Związkowemu zarysy planu swoiego działania. Wezelako ma go ze wszelkiemi eczegótami piśmiennie ułożyć, by ra wsrelkie przypadki mogące go osobiście spottać, tak się zabezpieczył, ażeby iego następca mógł zupełnie całość poznać i podług leyże postępować. Oprócz naczelnego Dowódzcy obrany takż> będzie przez Seyra Związkowy Generał-Porucznik związku, ieden z dowódzców korpusu. J emu należy się we wszystkich przypadkach wymagaiących zastępstwa w naczelnem dowództwie woyska, tymczasowe zawiaclowanie naczelnem dowództwem 2 terni samemi zupełnie prawami, jakie służą Wodzowi naczelnemu. Naczelny dowódzca ma prawo zawierać układy względem wstrzymania kroków nieprzyiaup!skich, gdyby przez to wielkich spodziewał sie korzyści, lub gdyby z ich zwłoki wypływało iakie niebezpieczeństwo. Wezelako powszechne i uroczyste umowy względem zawieszenia broni, może tylko za pozwoleniem Związku zawierać. Poruczoną sobie siłą zbroyną może podług swego upodobania zarządzić, lub ią podzielić w miarę potrze by, wszelako przy rozkładzie zachować ma przepiey powszechnego urządzenia woyska, którego nigdy zmieniać nie może, iakoteż i na to uważać powinien, aby korpusy dostarczane od iednego rządu nie rozrywał, ale ie w kupie trzymał, ieżeli to bez szkody da się 5Iachować. Do korpusu na odwód wystawić eię mającego, należy iazda i eitjUerja? które

osobno utworzone być maią. Wód*z naczelny może w tym celu wyznaczyć od każdego niemieszanego korpusu iednę piata cześć iazdy, a od każdego mieszanego korpusu iednę, szóstą część, tudzież od każdego korpusu po iedr.ey bateryi złożoney z ośmiu dział. Ma prawo mianować podług upodobania dowódzców z gfona Generałów związku i powierzyć im dowództwo nad artylltryą i iazdą odwodową!z różnych korpusów pościągać się rnaiącą. Wyznaczenie dróg woyskowych, zakłady szpitalów i magazynów, iako też oznaczenie obwodów zaopatruiących w żywność korpusy, a sczególnie-to wszystko, co należy do bezpiećzeństwa i dobrego mienia woyska, porucza się staranności dowódzcy naczelnego, wszelako powinien szanować prawa własności, i umawiać się w tyni zamiarze zkraiowy» mi Kommissarzami. Ażeby do polowey służby woyska związkowego wprowadzić potrzebną zgodność, może naczelny dowódzca ogłaszać przepisy przez woyskowe rozkazy, tak dalece, iak dalece one byłyby .dla powszechności potrzebnemi, lecz nie powinny tyczeć się wewnętrznego urządzenia korpusów, Ażeby Państwa Związkowe wiedzieć mogły, czyli wszystsie części woyska związkowego iedoakie spotyka obeyście, dla każdego więc Lorpusu woyeka posłany będzie z głównego eztabu ieden wyższy Oficer do głównego stanowiska, któremu wolny wstęp przynależy się tak do naczelnego dowódzcy, iak i do wszystkich innych szefów woyska. Dowódzca naczelny związkowy nie może być; razem także dowódzca iakiego oddziału woyska. W ogólności, żaden Generał nie może być razem bezpośrednim dowódzca większego i mnieyszego oddziału. Ponieważ naczelny dowódzca ma rozciągłą i niczem nieścieśnioną władzę i wykonania wyroków swoich z nieodzowną mocą przestrzegać może, a zatem odpowiedzialnym iest także osobiście związkowi za wszelkie błędne plany» uchy-« zek może go pociągnąć pod sąd woyekowy, który slbdać się będzie r Marszalka polnego, z Generała pie<hoty i iazdy iako Prezydentów obranych ( rzez Zgromadzenie Związkowe; z dwóch Generałów artylleryi lub Generałów piechoty albo iazdy, z dwóch Generałów - Poruczników, z dwóch Generałów Majerów wyznaczonych do lego związkowego woyeka, z Generała Audyłora od sztabu naczelnego dewódzcy i z obrońcy, którego sobie sam naczelny dowódzca obierze. Ci więc gs>zpoznaw5zy czyn sądzić go będą podług księgi ustaw tr-gokrsiu, do którego należy. Z owych zaś sześciu Generałów zasiadsiących, iako ławnicy na tym woic-nnym eądzie, będzie ieden z A uetr y i, ieden z Pruss, ieden z.Bawaryi, a trzech z korpusów pomieszanych woyska. Państwo Ottotnańskie.

Z nad granicy Tarechiey dnia . Sierpnia.

W dniach 10. i i J. t. m. ucierpiały J assy znowu nie małą klęskę przez pożar. Mówią powszechnie, ie przez to 1000 domów 0gnicm spłonęło. Jedna tylko część wielkiey ulicy {Ulica Marę) uratowaną być mogła. Pałace Aleko Maurokordato i Kostaki G l i k a, z których drugi tylko o 100, kroków od pałacu Hospodara oddalonym iest, zgorzały zupełnie. Z pałacu G r y g o r y Klika, podczas bytności Turków na staynie obróconego, połowa tylko uratowaoą została. Niewiedzą iescze źródła tego tak wielkiego niesczęścia. O potędze woienney i wodzach Greków, tak Dostrzegacz Austriacki rozprawia : Przeciw woysku, iakie ma (Th u rs z y d Basza pod swemi rozkazami, Grecy zaiste równego wystawić nie są wstanie; stemwszystkiem siły ich zbroyne zawszeby były dosyć znakomitemi, ażeby przy zapale, iaki ich ożywiać powinien, dzielny dawać opór, gdyby nie» ieduość wpdzów przedsięwzięć icb aa wszy

7 \7stkich stronach nie łamowsb. Nayzręezbiey; si ich wodzowie są to surowi żołnierze, którzy nie chcą dać sobie przepisywać praw od wykształconych, lub nieznaiących się wcale na woynie rządzców politycznych. Wsławiony w E u r o p i e przez swe- poetyczne imię Odysseusz, był pomiędzy Marnotami poepohtym rozbóynikiem, któremu Ali Basza nadał nieco powagi, używając go do nayzuchwaiszych i naykrwawszych przedsięwzięć. Człowiek ten, oddawszy zrazu powstańcom istotne przysługi, zdaiesię, iż zakończył zawód swóy godnym swoich dawoiey* szych spraw sposobem. Junta polityczna, mieniąca ssę Senatem greckim, posłała mu dwóch w obcem woysku wykształconych Oficerów, którzy wspierać go midi swemi wiat domościami i doświadczeniem w kierowaniu działań woienoych. O d y s s e u s z niepytając się wcale o skutki, kazał ich zamordować. Tego dokonawszy został uznany za zdrsycę oyczyzny, i klątwą dotknięty. P 0tem przeszedł do C h u r e z y d a Baszy, kto» remu"wostat<iiem przedsięwzięciu bazdzo był użytecznym. Podług ostatnich wiadomości miał on zginąć, niewiedzieć iakim sposobem. - C o l c o t r o n i, lubo nieco więcey wart niż Odysseusz, zdaie się także wjawney żyć niezgodzie z juntą polityczną. Zdiął oa oblężenie miasta Pa tras bez wszelkiego woyskowego powodu, a nawet odwołać miał syna swoiego, który małym oddziałem w Albanii dowodził. Demetryusż IpsyJ a n t y, którego osobiste przymioty są poważane, dla zupełnego niedostatku zdolności woyskowychcałąwziętość stracił. - M a u r oc o r d a t o, młody człowiek, bardzo rozumny i wielkie posiadający zdolności do interessów politycznych, gra także, bądź z niewczesney ambicyi.bądźz istotnego braku zdatnych wodzów, rollę Generała, do której żadnego zgoła niema usposobienia. Liczni iego przeciwnicy posądzaią go, ii się, ubiega cd swego stronnictwa rzeczywiście nadaną. Inne piema publiczne, takie powyżazym przeciwne wiadomości, zawieraią: List z Konstantynopola dnia 25. Lipca pisany donosi, iż Grecy wielkie odnii śli zwycięztwo nad C h u r s z y d e r a Basza, przy Z i 1 t un y , niedaleko T e r m o pil ów . Wśród bitwy straż przyboczna Ch u rsz y da, z Albańczyków złożona, porzuciwszy go domierzyła przezto zamieszania. Porta rozsiewa przeciwne temu nowiny, lecz to bardzo naturalnie; chce ona osłabić wrażenie, które wypadek ten sprawia. Z Te ssali i miała Porta odebrać wiadomość, iżChurszyd Baeza, połączywszy się 5l Baszami S a lon i ki, J a n i n y i N egr opon tu wziął wstępnym boiem, acz z wielką przytem stratą, T e r m o p i l e, i stoczył z Grekami krwawą bitwę, w którey z obu stron bardzo liczne walczyły woyska. Grecy po dzielnym oporze p o d o b n o zostali zbici. Z S e m l i n a donoszą pod d, jem 9, Sierpnia: Według doniesień, które wczoray w B e 19 r a d z i e odebrano, Grecy na doiu 8» Lipca ważne odnieśli zwycięztwo pod P atraszik, między LaTrseą i Saloną. - Listy z B i t o g l i i, które to miasto rannymi furkami napełnione było, donoszą pod d. 26. Lipca, iż Grecy zabrali do niewoli trzech Baszów, między którymi znayduie się okrutny D r a m - Al i, i 11,000 Turków; zabitych daleko ma być więcey. Grecy walczyli pod dowództwem Generałów I psi 1 a n te go, -Normana i Bozzarisa. Męlny Odys«e II B r poległ.

łlotta turecka, po ciężkiey klęsce, miała -erę znowu zebrać przy przygórku P a p a i · *łą*zyć z Egipską eskadrą pod M e t e l i n o , \fct»-mtąd wyruszywezy ku M o r ę i, bombardować miała po drodze żarnik St. N i c o l a i i stolicę wy B1JY Tino,

Z Morel dowiaduiemy się, lZ Jussuf Basza zrobił dnia 23. Lipc3 wycieczkę z P at r a s, i odparł nieco korpus oblegający. Lu« bo sam ściśniony, chciał sprawić ulgę pocącemu się w L e p a n t o C a r a - M e h m e t o - wi. Dokazał tego tak dalece, iż 1500 turków dostało się przez ciaśninę do L e p a n - to. Zarazem Pa tras na nowo żywnością, mi opatrzone zostało. Czyli skutkiem tey pomyślney wycieczki udał się C a r a - M e h - met do" Konstantynopola, dokąd byl wezwany na Kapudana Baszę, nie ma pewności. · Listy przez Korfu przynoszą ważne z Argos wiadomości aż do 22. Lipca. Podług tych, fregaita amerykańska Konsiytucya wysadziła w rn. Czerwcu na' ląd H y d r y agenta Stanów zjednoczonych, który poiechał zaraz do Kor y n t u, gdzie na dniu 1 6. Lipca zawarł z Senatem traktat, który po* siano iuż do Wassyngtonu w ctlu «ymitnienia zatwierdzeń. Według tego traktatu pdetępuiąGrecy wyspę Mi 1 o na A r c h i - pelagu z portem, w którym 1000 (?) okrętów ma mieysce, na lat dwadzieścia zjednoczonym Stanom północno-amerykańskrm, za co odbiorą znaczną suromę pieniężną i bron wszelkiego rodzaiu. Stany zjednoczone - ieśli się potwierdzi - byłyby pierwszem mocarstwem chrzt ściiańskietn, któreby przyszło w pomoc Grekom, luboć z dalekiey części świata. Tymczasem wsparcie takowe dla G r e c y t zdaie się na wszelki przypadek być nader ważnem. Turcy wychodzą a wychod?ą, a przeClez gościli iescze w B u kar e ś c i e dnia 3 1. Lipca, w Ja es ach dnia 2. Sierpnia. Francja.

Z Paryia dnia 17. S'erpnra.

Izba Parów przyięła iednomyślnie budżet: 109 głosami. Przełoży go ttiebawnie Królowi do potwierdzenia i przyspieszy przezt» zamknięcie posiedzenia. uroczystością. Dnia 25., w dzień S. Ludwika, stanie posąg L u d w i k a XIV na placu zwycięzlwa. Zbiła to naylepiey owe dowodzenie Pana R o d e t w izbie Deputowa. nych, iż Królom, iakim był Ludwik XIII, XIV i XV, nie należy wznosić pomników, ponieważ nitbyli oycami i dobroczyńcami swego kraiu. Sprawa spisku Belfortekiego została rozstrzygnioną. T a i 11 i er, P a i l h e e, G e r i - n a n d, i D u b l a t skazani zostali na zapłacenie 500 Franków i -letnie więzienie. Po wysiedzeniu tego czasu zostawać będą przez 5 lat pod dozorem policyinym.

Dziennik Rozpraw zawiera artykuł o Margr. Londonderry, którego oyciec nie mniey iak 30,000 Funt. Ster. Btracił, aby go do parlamentu irlandzkiego wprowadzić. Dostrzegacz Wschodni donosi z P e r s y i, ii Poseł Angielski przy dworze w T e h e r a n , wskutku iywey rozmowy z S z a c h e r n, żądał paszportów i opuścił to miasto wraz z Konsulami. Bez wątpienia- mówi KuryerFrancuzki- byłby to uaywiększy dowód przyiaźni Anglii dla Porty. Lecz bardzo o prawdzie tego kroku powątpiewać naliźy, albowiem zbyt wielkie względy przywięzuią Anglią do Persyi. Generał Bertonwydał był odezwę dnia 94. Lutego r. b. do żołnierzy między inne mi w tych wyrazach: "Nieufsycie obłudnym obietnicom wielu z pomiędzy waszych doWÓdzców, którzy was chcą wstrzymać, dla pogrążenia w niewoli. Pochlebiaią wam, bo im iesteście potrzebni; lecz gdyby zwyciężyli, zdradziliby was natychmiast. Żołnierze F r a n c y i! jescze raz powiewa sztandar wolności, U szacowna chorągiew, która wam do Stu zwycięztw przewodniczyła i t. d.

Z Strasburga dnia IJ. Sierpnia, W obwodzie Z a b e r nskia» taksie zagęść«ły myszy, że w ostatnich dwóch tygodniach

39 -vzłapano 1,570,000, ł Jakie drugie tyle rl« bito w nurach. Strata, którą cały Departament poniósł przez tę klęskę i przez gradobicie dnia 3 3. Czetwa, szacowana itst na 13. millionów Franków.

Hiszpania.

Z Madrytu, dnia 6. Sierpnia, - Zaburzenia ostatnie tak szkodliwy miały wpływ na zdrowie Królowey Jtymci, iż le· karze tylko z używania wolnieyszego powietrza i większey epokoyności, aniżeli w M a« drycie mieć ią można, rokowali zupełne iey wyzdrowienie. Król więc wnosił o pozwolenie na przeniesienie dworu do S t. I I - defonso lub do Eskurialu, na co Deputacya Kortezów odpowiedziała, że Królowa Jeymć tńbże' wyiechać z Madrytu, lecz że obecność Króla i Xiążąt iest w stolicy potrzebną. Królowa oświadczyła na to: iż bez swoiego małżor- ka nie chce opuścić stolicy, i tak bawi tu iescze. Sekretarz Stanu spraw wewnętrznych pen dał następuiący raport: Nadeszła chwila, gdzie wszelkie środki na nic się nieprzydadzą, ieżeli nie będą siłą wsparte. N ie idzie dziś o rozproszenie iedney bandy, lecz o przytłómienie powstania 40h prowincyi Kat a lon i i i odzyskanie ich oyczyznie. Miasto L a r i da iest dotąd wierne i t. d. Naród hiszpańsiki mieć odtąd będzie 13 legacyi 116 Sekrctarzów legacyinych przy dworach zagranicznych. W B e r l i n i e sprawujący interessa z 80,000 realów (30,000 Pol. Złotych); w Kopenhadze to samo; w K o n s t a n t y n o p o l u Sprawuiący interessa z 100,000 realów; w Dreźnie Spraw, inter. z 80,000 realów; przy Stanach Zjednoczonych pełnomocny Minister z 220,000 realów; w Londynie Minister z 360,000 realów; w Lizbonie Minister z 200,000 realów; w Rzymie Minister z 160,000 realów; w Paryżu Minister z 30,000 realów; w Niderlandach Spraw, inter. z 100,000 eaj,;w Rossyi podobnież; w Stokholmie Niebytność Króla spóźnia potrzebne w tey Spraw, inter. r80,000 ceai.; w Wiedniu chwili urządzenia. Lord GrenviUe i Pan Spraw, inter. z 100,000 reolów. Genersl- Canoing wejdązno«u-iak powiadaiącyc h Konsulów będzie lociu, w Al e x a n - do parlamentu, aLord H a rro w b y poitdzie dryi, Algierze, Uio-Janeiro, w Tu- na kongres.. Obsadzenie urzędu M. Lonnis, Genui, Hamburgu, Neapolu, donderry iest tein nagleysze, źe nieboS m i m i e, T a n g er, T r i p o l i s . sczyk cbiął oraz był tymczasowo ministerstwo JI II g l i a. związków wewnętrzny.h za Pana P e e l, któZ Londynu dnia 16. Sierpnia. ry.poiechał do Sz koey i, i ministerstwo osad Obeyrzenie trupa Margrabiego L o n d o n - za Lorda B a t h u r s t .

derry odbyło siq dnia 13. m. b. z przepija- Poziome sczątki M. Londonderry złonerni formalnościami. Niesczęśliwe okoli- źone zostaną dnia 19. m.b. w opactwie Wcstezności zgonu iego zupełnie się potwierdziły, minsterskiem, a do tego dnia wystawione tu W ostatnich dwóch tygodniach był M. Lon- będą na paradnem łożu. Pogrążona w gfęd o n d er r y, wbrew zwyczaiowi swemu, bo- bckim smutku wdowa niepokazuie się nifcomu. iailiwy i niespokoyny, i wszędzie zdawało Wszyetki« domy kupieckie, od których niemu się, że ktoś dybie na iego życie; nawtt bosczyk brał towary, pozamykały okiennice Doktora Bankhead miał w podeyrzeniu. swych sklepów.-' Juz na posłuchaniu poźfgnawczem uważał Jachta królewska znaydowała się dnia 14.

Król pomieszanie zmysłów Margrabiego i pi- rano w obliczu L e i t h ; natychmiast udały sał z tego powodu do Lorda Liverpoola. się wszystkie władze i tłum Judu na pobrzeże. Xiążę W e 11 i n g t o n zwracał uwagę Doktora Lecz Kroi J mć niechciał wysiąść na ląd zprzyna iego etan. N a ostatniey uczcie Ministrów czyny słotnistey pory. Wyrazy Margrabiego wzniecały podziwie-ie, W Edin b urgu pełno przyjezdnych. Pła A a w PalIma ]I ściągnął na swoie osobliwsze cą po 3 gwinei za łóżko na iednę noc, a 5 iesta uwagę przechodzących. - Po wysłu- gwinei na tydzień za stayriią dla iedncgo konia, chaniu .pokoiowey Margrabiny i Doktora Podług wiadomości z Lim a dnia 10. Msja, Bankhead, naradzał się sąd umarłych Generał Laserna, na czele 10,000 ludzi, przez pół godziny. Wyrok odczytań@ potem zbił na głowę powstańców pod P i e c o i zaprzy drzwiach otwartych. Opiewa on w tre- brał to miasto. źci: "że wielce szanowny Margrabia Lo n - Do L i v e r p c o l u przywieziono dwa łod o n d e r r y dnia I a. Sierpnia i przez nieiaki sie eczególney piękności i wielkości, iakiey czas poprzednio, dotknięty był znaczne m iescze b3dacze-nafury nigdy nieopisywali. W zmysłów pomieszaniem, i ze pod wpływem I n d y a c h nad wyższą M i s s o u r ą odkryto tey choroby tegoż dnia, zadał sobie nożykiem niedawno ten rodzay zwany W a p e t t i . · w lewą stronę gardła ranę cal długą i pół cala - Przeznaczono ie dla L o n d y n u . Te dzielgłęboką, na którą w okamgnieniu skonał, i ne zwierzęta tnaią wielkość koni i nadzwyze nikt inny, iak tylko on sam, iest przyczyną czaynie duże rogi. Budowa ich wzorem kst śmierci iego." Sędzia, dla zaspotoienia przy- piękności skoisrzoney z mocą. Łączą wysięgłych, udzielił im list Xiazecja W eliing- bitność muskułów Renna ta z lekkością wytona do Dra. Bankhead r dnia 9. m,b. smukłey samy. Bez trudności ciągną powóz, w którym mu Xiążę wyraża swą obawę, iż lub osobę dzwigaią na sobie, i obarczone Lord uerpi pomicezani« zmyałów. takim ciężarem w iedney godzinie odbywaią angielskich mil dwadzieścia. Dodatek * (Z'daia 31. Sierpnia [822.)4

Rozmaitewiadomoici.

-* e Poznań. -- W oznaczeniu dnia -wystawienia pierwszey sztuki przez towarzystwo artystów dramatycznych polskich, niezaszła ż adoa odmiana. Dziś więc opera: Jan t Paryia, W niedzi« lę dnia 1. Września: Komedya: Zmyślone niewiniątko i opera: J&alif Bagdadu. Dnia 4. Września: Krakowiaki i Górale, częsc pierwsza, (muzyka S t e fa ni eg o). Dnia 5. Września: Krakowiaki i Górale, część druga, (nowa muzyka JKur.D ińsfcie go)j Dnia 7. Września:' Atigrą{iha, czyli Małżeństwo przez wrzawę, Opera Buffo, (muzyka Sa lie rtgo.)' W Kwidzynie zawiązało się za pozwo* leniem zwierzchności t o war z y s t w o ku odzwyczajaniu się zbytków, potrzeb' wy mysło wy c h i t. d. W wyda5Iey do mieszkańców prewincyi bardzo zbawieoney odezwie,-wzywa ich, ażeby ochoczo do prostoty przodków naszych powracali. Dey Algierski tak teraz- iest dumnym, ze fąda od H i s z p a n i i haraczu 1,300,000 plastrów, adawniey tylko miał dosyć 0330 000. Na ostatnirh targach Warezawskich płacono aa korzec żyta od 13 do 14 zł. Pszenicy od 19 do 21. Jęczmienia od 12 do 13. Owsa od 8 do 10 i pół. Siana fura ie<!nobonna od 14 do 21, parokonna od 24 do 26;

PATENT STJBHASTACYINY.

Na wniosek Kuratora massy konkursowey Konsyliarza W i l d e g a n s , inaiętność SwarZędzka ri<> teyie massy należąca, w Powiecie i Departamencie I-U-ge:ic)j Poznańskiey położona, z miasta Swarzędza, folwarków No weywsi, Gruszcj.yna, Łowcncina, Zalasewa i Ga bów bkia*iaia_ca się, które podług sa,dowey taxy to iest:

1) Swarzędz na 36,775, Tal. ią. dgr.

2) Gruszyn na 9,745. * 9.

3) Łowencin- 16,576, - e 4) Zalastwo. - l - %1, %6%. - 22.

5) Garby -' 14005 . _e_ L czyli ogólnie na 97,971. Tal. I. dgr. ctaxowane zostały, snbhastowane być ma, 1 tem- celem trzy termina licytacyi n a d z i e ń 24. S i e r p n i a , Ha d z i e ń 26. L i s t o p a d ar. b., 1 na dzień so. Lutego iS?3, o godzinie 9t,-y zrana, z ktorjch ostatni zawitym iest, przed Deputowanym Kónsyliarzerri Sądu Ziemiańskiego K y li wyznaczone zosta?y.

N ayprzód maiętność Swarzędzka częściami to iest: I. Miasto Swarzędz czyli Grzymałowo, wieś i folwark Swarzędz?, wiej i' folwark Nowa> wieś, i wieś czynszowa Jasinj 2< Gruszczyn W:eś i folwark.' 3. Łowencin wieś i folwark.

4. Zalaseww wieś i folwark.

5. Garby wieś i folwark, a potem cała ma A iętność ogółem -licytowaiia będzie. Wzywamy przeto ochutę kupna i zdolność posiadania maiacycli, aby się w terminach tych w naszym lokalu sądowym albo osobiście, albo przez Pełnomocników stawiłi, a' naywięcey 'daiący przvderzenia spodziewać się może, iezeli żadna prawna nie zaydzie prze-' szkoda, Taxa i warunki kupna, codziennie w- naszey Regisliaturze konkursowey przeyrzane być mogą.. Poznań dnia 1. Kwietnia' 1822.

Królewsko- Pruski Sa,d Ziemiański.: PATENT SUBHASTACYJNY.

Dom w mi ście Nowy Trzciel pod Nrem 14f W ulicy Zamfcowey stoiccy, w Powiecie M ęd*yrzeckiin sytuowany, Apt.;*am N eumana wła sny., w ryglówke. o dwocn piętrach budowanyV do którego Apteka wolne prawo wysAynkowaIlIa 1 palenie w ó d u nab ź A, wraz z gorzelnia pr?y rynfze' Jlo\m także w ryglówke wybudowana staym A i wozownia, niemnity icdnjm kawątkiem roli i '.-grodem, 'które to tfszystkie niero>chomości podług, taxy, sądownie pwyiftey., na

io.-dlS.

, 9. - 9. - 6. _e <1zyny długów, i na wniosek iedhego realnego' wierzyciela, ńaywigcey dauceniu za wypłaceniem zaraz gotowizny publicznie sprzedanym. TYIIr końcenn wyznaczyliśmy rermina licytacyine na dzień 10. Sierpnia -, na. dzień 21. Października,. na* dzień 20. Grudnia c." @' godzinie Qtey zrana, z których ostatni iest za-* witym" przed' Konsyliarzenv Sądu' Ziemiańskiego F l e i s c h er, w Izbie naszey sądowey, na które echotę kupna maiacych i posiadania zdolnych,. do podania swych, licytow mnieyszeui wzywamy, jroczćm naywiecey daiący przybicia za zezwoleniem wierzycieli oczekiwać ma. Taxa i warunki kupna', mogA być codzienniew Registraturze nasze y- przeyrzanemi: Międzyrzecz dhia 29. Kwietnia 1822.. Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

ORWIE S GŻENIE, Młyn' w Powiecie Rogozińskim położony,.

Ha> 10028. Tal. lośgr. oraxowany" Heidemlihle zwany, w terminiednia 25. Czerwca, 27. Sierpnia i 29; Października r. b.

@> godzinie 10. zrana przed Deputowanymi Konsyliarzem> Sądu Ziemiańskiego Cult-mann.

w izbie naszey tnstrukcymey publicznie przedany będzie na Attóry ochotę kupna maiacych; z- tern oznaymieniem wzywamy, iż taxa> i was jcunki kupna codziennie w Begistraturze. na>«eey przeyrzane być mogą.. Poznań dnia 2g. Marca i832.. &róL Pruski Sąd Ziemiański.

OB WI E SC ZE NTE.

W terminie dnia. 25,. W r z e ś n i a r. bv o gjjdzinie gtey przed' Referendaryuszem Sądu naw.ego IŁantak,. w izbie sądowey,. rozmaite srebra», między, któremi: także ieden zegarek" inetramtntahirurgiczne" szafa, i książki, i niektóre l inne e:tfektai się, znayduią, pub li9zni& zax gptowa A zapłata, pluslicitando' sprzeJ\.

743r

dane zostaną;, na- co chęć kupna maiacych zapozywamy. Poznań, dnia, 8- Sierpnia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESCZENIE.

Podpisany Krótewski-Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do powszechney wiadomości, ii między Emilią z Roszkowskich Grudzielską, a iey małżonkiem Ur. Woyciechein Grudj.ielskim, wspólność dóbr wyrokiem prawomocnym z-dnia 5. CzefwGa p. r. zniesioną została. w Gnieźnie dnia 1,. Sierpnia 1823. K role wsko- Pruski. Sąd l Ziemiański.

LICYTACYA.

Z" moCy rozporządzenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu d', d. 12. sierpnia1822. ma bydź reparacya obory w Garbarachi per minus iicitum wentrepryzę dnia: 14. Września 13-22 zrana O'godzinie otey przed W.Dobieiińskim' Notaryuszenr w Poznaniu wypusczona, do czego ochotę budować maiący wzywaią się" i warunki u mnie każdego czasu przeyrzeć mogą. Poznani dnia s6. Sierpnia ig-22; Łukaszewicz, Justyc- Kommissarz, iako kurator massy U r; Wiidegansa Konsyliaraa»llHMfT Igfll mm fSF f T fI t viadomia ninieyszem, iż { )any są do przedania l od - j 'y Października. Hiacyn Ł - > Talarów,- poiedyńczo E pany sto sztuk po I. T al. I o frankowanie listów i j ósowney nagrody za upa- S I Ł

3-30. Sierpnia'18321

JK. JBaumgarten, 5 ogrodnik. Ł

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1822.08.31 Nr70 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry