DODATEK

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1822.09.28 Nr78

Czas czytania: ok. 3 min.

Nm 7g Gazety Wielkiego Xiestw& Poznańskiego» 2 ctrlia i - 2Ś-:? włrześhra 18 2:}

Dobroczynność Dla dotkniętego- po trzeci i czwarty rarnr dniu J7 i 2ii.- in. 1>, klęską ogma- Ijiiasta Wronek, zł«,iono u na* na nowo następujące ofiary: i) X.K.D". iTal.;, 2) C.12 dgr,* PorKaII- dnia-lg. Września 182?» Expedycya Gazet W. Dekret« i Spółki.

DONIESIENIE.

UwiadoinFam. ninieyszem Przyjaciół oświe«enia, źe ex a men publiczny w rmeyszem Kroi. Gimnazyum - dnia 7, 8 i 9; Października odbywać się będzie, na któ.y łaskawą i światią Publiczność uniżenie zapraszam.

Leszno dnia 3 1. Września ifttftt C a 8 si u», Dyrektor

OB WIESE ZENIE.

W lokalu sądu naszego na terminie data 30. P ,jź.izitrnika r. b.. zrana o godz nie IIIHey pwed Deputowanym Referendar) uszem Rib ben trop, około 150 cetuaidv ważących starych- iuż zbytecznych aktów, cząstkowo Fabrykantom papie ru, czę śriami każdemu ochota ku.l,na. mającemu pubI eznie. przedane będą. Poznań dnia ty Września 1822;.

Królewska- Pruski Sąd Ziemiański.

OBWIESGZENIE.

Na wniosek tuteyszego. Dyrektorium ubogich, iako wierzyciela, ma być nieruchomość do- Sukcessorów niegdy Jana W oycieciia Dornhofer należąca, pod liczbą 3. w wsi ma-yskiey Jerzycach pod Poznaniem połoiona, z huby .edney helmińsEiey, incl, łąk i budynku mieszkalnego i gospodarskich składająca się_, na Tal. 800 sądownie otaxowana, drogą p. trzebney subliastacyi' naywięcey daiącemu przedana.. Ochota do kupna- maiącyth- wzywamy, aby ęA na terminie zawitym, tym końcem przed Konsyltarzem Sądu Ziemiańskiego- Culem ann, na dzień 29, Października r b-, zrana w Izbie Instrukcyiney sądu naszego wyznaczonym stawili" licyla swe- podali» Poczerń gdy inne przeszkody prawise niezaydą, nieruchomość ta naywięcey daiącc mu przysądzoną będzie. Tax» w Registratiirze przeyrzanąbyć moie.. Poznań dnia 6. Lipca 18*3.

Król. Pruski Sąd Ziemiańskł.

PATENT SUBHASTACYINY; Czyni się »iadomo, iż dom tu w rynku pod liczbą 44. położony, o 3ch piętrach z przodu i w tyie mitszkalny, murowany" do upadłości J. G. rreppmacliemw należący, w miesiącu Sty.

czuiu, 18'7-oa summe 11,041. TaL 13 dgr. otaxowany, wgjędem nknastąpioney w roku« l&ig. subhas'acyi rzeczonego»gruntu, na wnios< K kuratora rzi-cz-oney upadłości, przez publiczną l.cvtarya więcey daiącernu sprzedany być ma. Ochotę, i kwaiifIkacyą do kupna po jiitiieyszcra, aby się w oznaczonych niiey terminach w ciągu sześciu miesięcy przed Deputowanym Sędzią sądu naszego C u l e m a n n , na dzień io. Grudnia rl b. , na dzień 15. Lutego 1&23, i na dzień 14. Kwietnia 1833 Wsarnku sądowym zrana o godzinie otey odbyć aię maiącemi, z których ostatni peremptory. czny, osobiście lub przez prawnie upoważnionych Pełnomocników stawili, i twoi« licyta do protokółu podali. Taxe i warunki kupna można codziennie w Registraturze sadu naszego przejrzeć, a pluslieytant spodziewać się może, ii na kupno domu takowego za złożeniem w gotowiinie pierwszey połowy w dniu publikacyi rezolutu przysądzenie, a w drugiey połowie luffliny zalicytowaney w dniu tradycyi do depozytu Sądu swego nastąpić maiącem przybite zostanie, ieżeli prawna niezaydzie przeszkoda, Poznań dnia 2,6, Sierpnia 1822.

Kiólewsko-Pmeki Sąd Ziemiański.

PATENT SUBHASTACYINY.

Na wniosek Kuratora massy pozostałości Prejekra Antoniego Gorczyńskiego, dobra Szlacheckie Białezyn z przyległościami, w Powiecie Obornickim Departamencie Poznańskim położone, sądownie na Tal, 19 3:5 dgr. 21 den. 3 @raxowane, na zaspokoienie kredytorów naywifcey daiącemu przedane być maią. Ochotę i zdolność posiadania ma ący zapozywaią sie ni - nieysze*m, aby sie na iCffi1raacB w tym celu przed Sędzią Ziemiańskim R y l i , na dAień 11. Września rb., na dzień iL Grudnia r. b., na dzi;ń 11. Marra 1833 - wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, w Izbie Instrukcyiney Sądu naszego stawili, i licyta swe podali, poczem dobra te z przyległoni 1 11m m

ściami, sfcoro prawre pntsiiedf wezayAa, JIaywiecey dającemu przys-jdzuiiemi zostaną. Taxa w Registraturze przeynana być może.

Poznań dnia 9. Maja J $ 22 .

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

UWIADOMIENIE * Pewna ilość mąki w beczkach do użycia n» paszę bydła, i partya okien dla ogrodników, prze dawać się będą, dnia 3. Października r. b. zrana o godzinie lOtey sposobem publiczney licytacyi. Bliższe warunki w terminie oznaymione będą. Poznań dnia 24. Września i8a2Król. Pruski Urząd legnmin i obroków.

Quas-ao wski.

Rozmaitedoniesienia.

Mając dwie wolne godziny po południu od 4tey do 6tey, źyczyłb>m ie poświęcić pry» watnyrn lekcyom języka francuskiego , za mo iem pomieszkaniem. - Rodzice, pragnąey powierzyć mi swe dzieci, raczą udzielić mi w tey mierze wiadomości, na ulicy Wilhelmowskiey pod Nrem A39.

Hutier.

p'-daie się do publiczney wiadomości, że znaczna ilość szczepów owocowych: Jabłek, gruszek, śliwek polepszonych, w cenie ujniarkowaney iv W oynowie pod Murowaną Gośli. ną od 13 Października aż do końca Listopada dostać można.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1822.09.28 Nr78 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry