DZIAL BIEŻ,,\CY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 5 min.

\V drugiej połowie marca odbyła się w );Iuzeum \Vielkopołskiem retrospektywna wystawa grafiki polskiej z początku 19-9o wieku. 20 kwietnia XXI sejmik oświatowy Towarzystwa Czytelni Ludowych. 24 kwietnia otwarcie :\luzeum Radjowego prz)- :\'luzeUll1 :\liejskiem. Przemawiali pp. prez)-dent Cyr)"l Ratajski, dyr. Okoniewski i dyr. Zaleski. :W kwietnia do 3 maja X Targi Pozłlailkie.

28 kwietnia zjazd delegatów I\:oła miast wielkopolskich.

l maja odbyła się w auli uniwersyteckiej uroczysta. akademja z okazji dziesiciolecia powstania. górnośląskiego. 20 czerwca pożegnanie wicewojewody Typrowicza.

20 czerwca przyjazd wycieczki dziennikarzy duilSłdch.

\V czerwcu dpkonano wyborów do senatu uniwersytetu pozna11skiego na rok akademicki 1931/32. JS"a rektora został powołany prof. dr. Jan Sajdak. Zmarli 25 marca b. wiccwojewoda poznailski Józef Nikodemowicz, 12 kwietnia b. członck rady miejskiej Kazimierz Krajna, 21 kwietnia radny miejski Edward Mazurkiewicz, ini('jator Targów Pozna11skich, współzałożyciel Związku '1'0warzyst.w Kupieckich i radca izby przpmysłowo-handlowej.

TOW"\RZYSTWO MIŁOŚNII{ÓW MIASTA POZN.\NL\.

\V dałszym ciągu wstąpił do t.owarzystwa 254) Dr. Józef I\:olanowski, TOI"Ul1.

,.

X N i k o d p lU L u d o m i l' C i es z y ń s k i - H o c z n i k i I\. ato]ickie na rok }Jalu,;](j 1931. Tom IX. (\\\;półpracowali XX. dr. Stefan Grelewski, prof.

:\1ichał Klepacz, dr. Michał KOl'de], dl'. ""adaw I..osillSki). Poznań 1931. Nakł. autora, 8°, str. XVI + 541;.

Wolfgang Kothe - Deutsche Bpwegung und preussische Politik im P a s e n e l' L a n d e 11;.8 - 49.

(:\Iit einer Karte). Deutsche \Vis.,;enschaftliche Zeitschrift f.

Posen, Tleft:!1. Posen 1!):H Verlag der H istorischen Gesell.

schaft fiir Posen. 8°, str. VIII + 216.

M a r j a z S ł a w s k i e h \V i.

cherkiewiczowa - I g n i s a r d e n s. Pod powyższym tytułem ukazal się nkic POWi€8Ciowy o Poznaniu w epoce :\TapO']pońskiej. l..siąż]m pisana jest piękną prozą poetycką, podzielona na krótkie rozdziały, mogące niekiedy stanowić włoM dla siehie. Styl zwil;zły dodaje książce szczególnego uroku. Przedstawiając nam PoznalI w najhat'dzipj bohatel'skim okresie jego dziejów, dotychczas w powieściach nie opiewanym, autorka może li

czyć na szerold krąg wdzięcznych czytelników. A. \V. S t e f a n Z i e l i 11 S k i i nr. Ł ucjan Rosiński - Ubezpieczenie ogniowe w o krę g u n a d n ot e c k i m p o l - szym r o z b jor z e P o ] s k i (rok 1772 - 87). Poznall 1931.

\Vyd. Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe w Poznaniu. 8", str. lu.

Józef Borowik Dzies i ę ć l a t p o l s k ie g o "y b 0ł ó s t wam o r s k i e g o (1920 do 1930). Tablice statystyczne. Bygoszcz - (-'dynia 1930. \Vyd, :\1 Ol'ski Instytut Rybacki. 8°, str. 1 (j2. p o l' t G d y II i a. (Toruil HJ:31). Xakład/'m Instytutu Baltycki/'go. 8°, sh'. 32. G Sprawozdanie z dział a ] n o ś c i C e n t l' a l n e j B ib l j o t e k i Woj s k {)o w e j za czas od 1 kwietnia HJ29 r. do 31 marca 1930 r. \Varszawa 19:30. \Vyd. Centralna Bibljoteka \,"ojskowa. 8". stl'. :H.

1\1 a g i s t r a t m. 151. :\Va l' s z a - w y, \Vydział oświaty i kultury: Oświata i lwltura (Ogólny stan oświaty i kultury miasta i spm\Vo:i\danie z działllności za 1,!)29!30 r.) --- Odbitka ze sprawozdania zarządu miasta za

1929[30 rok. Wan:;zawa 1930.

1,", stl'. 142.

Rocznik Statystyczny 111 i a g, t a Ł o d z i. Rok 1929 do 19:31. Wyd. Magistrat m. Łodzi.

1,0, str. XXIV + 230.

CZASOPISMA.

Samorząd Miejski, Organ Związku miast polskich. \,"ychodzi dwa razy na miesiąc.

[{pd. l\hd'celi l'OI'owski. Zf'sz. 5.

zawiel'a m. in. artykuł Hipolita \,"ohla o kształceniu urzędników samorządowych, zesz. 6. al'ty kuł dyskusyjny n. :\'loszczyilskiego na temat "Budżet, czy zamknięcie rachunkowe ja ko po(h.,tawa opracowali statystycznych finansów komunalnych" i V'. Olszewskiego ,,0 mechanizacji pracy \V magistracie", w zesz. 7. oświf'tla Ksawel'y Tokarski krytycznie nowy system nwldunkowy, w zesz. 8. zastanawia się :\1. Siwi];: nad reformą rachunkowości komunalnej, zesz. 9 przynosi m, i. artykuł dr. .Józefa Zawadzkiego ]J. t. "Na marginesie projektów ustaw sanwrządowych polskich", a zesz. 10 artykuł' IIipopolita \Yohla o finansowaniu hwlownictwa mieszkaniowego. \V cyklu "Gospodarka miast w w świf'tIe liczb" ukazały się artykuły o Żywcu i Włoela wku. K I' o n i k a \Va l' s z a, w Y, Miesięcznik, poświęcony działałności samorządu oraz poszczególnym dziedzinom życia miasta i .ie,;.w historj,j przynosi w zesz.

1-2 artykuI Stefana Natansona p. t. "Zarzą(l miasta a zagadnienia szerzenia kultUJ'y".

Strażnica Zachodnia kwartalnik poświęcony sprawom kresów zachodnich. Rok IX, nr. 1,. i X, nr. 1. zawierają m. in. rozprawę dr. Andrzeja Wojtkowskiego o udziale \ViclkopoIski w powstaniu listopadowem i artykuł (j udziale mniejszości niemieckiej w wyborach do parlamentu Rzeczypospolitej w r. 1930. Poznali 1930.i 1931. Nakł. Związku Obrony Kresów Zachodnich. D z i e n n i k P o z n a ń s k i zajmuje się bieżącemi wystawami poznailskiemi (Z wystaw poznańskich - Szukalszczycy. (22. III,) i rozwojpm Bibljoteki Pniwersyteckiej (26. IV.). W nu" merze na 24. V. znajdujemyar. tykuł o niektórych "drobnostkach literackich" ks. Stefana Durzyliskiego. Poza tem notujemy dwa przyczynki L. Przybyszewskiego, poświęcone twórczości Stanisława Przybyszewskiego: "Knut Harnsun a St. Przyhyszewski" (28. V.) i "Autor "Z gleby Kujawskiej" a literatllnt czesIm" (7. YI.). \V Kurjerze Poznal'lskim znajdujemy artykuły Hilarego Majlwwskiego o obrazach z kościoła grodziskiego św. Krzyża na, wystawie Związku Artystów (13. III.) i z cyklu "Zapomniani \Vielkopolanie" rzecz o Simonach, rodzinie artystów poznailskich (:3. V.), ks. dl'. Szczęsnego DettloHa o wystawie Styków w Poznaniu p. t. "Na marginesie jarmarcznej imprezy - o wychowanie narodowe IH'zez sztukę", J. .Mroziilskiegn o wysta,wic S.mkalszczyków (21. III.), Luchvika I'o-;adzego o pomniku wdził:czności w Poznaniu (6. VI.), D". \Vieslawa Rakowskiego o \Vielkopolsce w czasach dyluwjalnych (22. 111.), Dl'. Andrzeja \Vo,itkowskiego o Janii' HOi'hrze, powslalłcU i emisarjuszu Miprosla wskiego nu Litwę (1. 111.), Czeslawy Wolniewiczówny o kulcie Emilji Sczanieckiej w Poznaniu (22. III.) i B. o .."'ill'cip" i jej założvcielce, Anieli Tulodzieckiej (G. VI.j, \\Teszcip Zygmunta \Vasilewskiego l>ecenzję o "'andy Brzi'skie,i rzeczy p. t. "Lata szkolne Jana laspro\Vicza" (28, V.), Ant.

Chociszpwskiego artykul p. t.

"Czy Pozna il sIać na scpnę plenerową T', .Juna Ujdy p, t. "Mu., my \\' Poznaniu warsztat hizantynistyki" (1. VI.) i ])r. 1\1. Z. Arellda p. t. '"Lil'yka angielska" IIl'ls7tyilsldegn - \Vielkopola" nin \\'ś"ód garstki poznailskicil angli"tów" (2, VI.).

p o s e n e l' T a g e h I a t t przyllOsi szel'eg przyczynków regjonalnych: "Volkssagpn - ])ie versunl{Cne Kirche am Schwerzenzer See, das Gespenst im Schlosse von Slupia, die \Viesenjungfrau" (5. III.), "DeHev v. Liliencron im Posener Lande" j "Aus di'1l AnHiu£fi'1l deI' pol lIischen Zuckel'illdustl'ic" Ił:!. I II.), "riebelspriiche von POS!}lIel' r1auel'nhaUHl'l'n", "l'oSl'lll'r LchrerIebcn vor 100 .Iahren" i ,,\Vie dic BUI'p: Gollantsch vo den Schweden gerettet \\111'111'" (19. III.), "Aus dcl' Zi'it der Hexenprozesse" i "Da s Gespensterhaus" (26. III.), ,.Kalospintechl'Omokrem Nachlese" (wspomnienia o E. T./\.. Hoffmannie) (10, IV.), "GeOl'g Buss\' Palrllrl - Ein vel'gl'sspni'I' 1'0senscher Dichte!'" (11. IV.) oraz siostry A. Ileinert przyczynkI do przeszlości Osicc7ny (Hi. IV.), Ponieca (23. IV.) i Koźmina (30 IV.).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry