GAZETA

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1822.10.09 Nr81

Czas czytania: ok. 1 min.

'-J Wielkiego 6 r a Ił H H! Xiestwa

OZNAtt

SKIEGOr. . . . . .... 1 Nakładem DrukarniNadworney W. Decfcera i spółki»-Redaktorr Assessor Raabs ki.

Nro. gf, W Srodę dnia 9. Października. i8 2 2.

.,.

'. .

. e" e. . . . . . . . . .1. "'.

. "'

OBWIESCZENIE względem wypłacania prowizYi od kapitałów tutejszYch ich zniesiona eh klasztorów. Obwiesczeniem molem z dnia 6. Lipca r. D. wezwani byli dłużnicy zniesionych 4ch klasztorów w Poznaniu, iakotor klasztoru Teressek, r Karmelitów, e Klarek, · r r Katarzvnek, · żeby ani kapitałów, ani bieiąjych Jub zaległych prowizyi rzeczonym klasztorom nadal ntewypłacali, lecz takowe do Król. Regenryiney główney kassy tu lub w Bydgoszczy Wnosili, albo oczekiwali, ii wyplata uważać się, będzie za nieuskuuczniona. i powtórnie ścia or,ą, zostanie. Dla sprawienia ulgi tak dłużnikom iako tei kassie główney Regencyiney wydałem teraz dodatkowe rozporządzenie, ażeby resp. kassy Powiatowe od pierwszych prowtaye przyimowały i kwity im nato udzielał\, h-dnakze tymczasowo i dopóki przez Jchmość RadzcówZiemiańskich lerminus a quo niebędzie wyśledzonym i oznaczonym, tylko na poczet. Uwiadomiam o tern wszystkich dłużników dla zachowania się według teg«, dodaiąc dla tych, których yrIIII.J;a w Poznaniu maią; długi pomienionych klasztorów, ii prowizye od nich do tuceyszey Główney Ka 3 sy Regencyiney wprost Wnosić winni. Poznań dnia 30. Sierpnia i8?st.

Król. Pruski N aczelny Prezes Wielkiego Xiestwa Poznańskiego A c>: Zerboni di SposettL

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1822.10.09 Nr81 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry