DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

Ogródki działkowe są zakładane na terenach miejskich przeważnie i po czści na państwo\,:ych. Na miejskich terenach są mianowicie ogródki imienia J. Chociszewskiego 16 ha, przy ul. Dolna Wilda 6 i pół ha, D. Wilda Bielniki 10 ha, Patrona Jackowskiego 4,5 ha, im. Marcinkowskiego 13,5 ha, im. Sienkiewicza 1,7 ha, T-wa Bartników 4 ha. Od przedmieść zachodnich i południowych oddzielają śródmieście tory kolejowe; one też rozgraniczają J eżyce od 80łacza i Dębiec od \Viłdy. Otóż nawet wzdłuż tych torów kołejowych w mieśeie, na pasach niezajętych pod smugi szyn - pracownicy kołejowi pozakładali takie ogródki, ogrodzili siatką i uprawiają ziemię. Pm;tawili tu maleńkie altanki, posadzili drzewka owocowe i krzewy jagodowe. Dzialki przeważnie mają po 300 mtr. kw. z wahaniami od 200 do 400 mtr. kw. Są one wydzierżawiane mieszkailcom za minimalny czynsz roczny. \Varunek podstawowr - własnoręczna uprawa działki. Działkowc na danym terenie łączą się \V ogród. Każdy ogród stanowi osobne towarzystwo i posiada swój zarząd i regulamin. W ogrodzie znajduje się boisko do gier i zabaw, dla dzieci i dorosłych, także szałas - na wypadek deszczu. Posiadaczowi działki i jego rodzinie praca w takim ogródku daje rozrywkę zdrową i pożyteczną (plon z działki). Dzieci miejsłde odciqga od demoralizacji ulicy, daje poznać przyrodę i ją pokochać. Starszym daje pogodę ducha i radość życia. W latach ostatnich na kolonjach działkowych są urządzane latem półkolonjf' dla dziatwy, której rodzice nie dzierżawią działek. Zainteresowanie się szerokich warstw mieszczańskich ogródkami działkowymi (praca własnoręczna w ogrodzie) w Poznaniu jest bardzo silne. Znane jest tu dobrze ich znaczenie zp.rowotne i nawet społeczne (organizacja Towarzystwa O. D.). W; lipcu 1927 r. powstał w Poznaniu i ma tu swą siedzihę "Związek Towarz)-stw Ogródków Działkowych Rzpl." Jego zadaniem jest szerzenie idei ogródków działkowych, pomoc w organizowauiu kołonji o. d. i jednoczenie tych ogrodów w towarzystwa O. D. Dziś już 15 towarzystw takich w Poznaniu należy do l'zeczonego Związku. Związek posiada swego instruktora. p o z n a ił s k i e C 111 e n t a r z e. Pozlłań ma kilka cmentarzy grzehalnych w obręhie miasta i na jego kral1cach. Zwiększają one powierzdlllie zadrzewieił. Cmentarze w Poznaniu dziś zajmują 1,3'7 (parki i ogrodY 1,7%) całego terenu miasta.

Stare cmentarze w śródmieściu, na których już nic grzebi zmarłych, "ięc Świętokrz)'ski (ul. Półwiejska) i Św. Marji Magdałeny (plac Działowy) winny być przeznaczone na ogrody publiczne. Na tych starych cmentarzach oprócz ]laz)-ch rodzimych drzew i krzewów występują typowe "cmentarne" płaczące: akacje żółte, jesiony i wiązy. Z pośród okazów rzadszych spotykamy tu ładne okazy jesionów jednolistnych (stary cmentarz łuterski, ul. Półwiejska), Ailanthus glandułosa (cm. św. Pawła, płac Drwęskiego), Sorbus aria i S. sambucifołia (cm. wojskowy na Cytadeli), klon tatarski na cm. żydowskim. Nowsze cmentarze obfitują jak parki w okazy rzadsze drzcw i krzewów. Najładniej są zadrzewione ,,'ogóle: elnentarz Św. Marcina (ul. Bukowska), cmentarz ewangiclicki na Górczynie (szosa Okrężna) oraz cmentarz katolicki w Dhcu. Na cm. ewang. na Górczynie złlajdujemy m. in. okazy Amełanchiel' alnifołia, brzozę strzępiastą, jarzębinę - mącznicę, topolę balsamiczną, oliwniki - E. longipes, jodłę - A. nobilis, Thuyopsis dolabrata. Cmentarz w Dębcu ma piękne aleje z brzóz, mącznic, płatanów, topoli włoskich i świerków. Przy mogiłach spotykamy tu pięknc berberysy Thunberga, sumaki i lihal1skie cedry. Na cm. ewang. na Szelągu spotykamy amorfę, kalinę zihurnun lantana, Prunus angustifolia. Osobliwością cm. Jeżyckiego są Pl'un. angustifolia, grusza wiel'zbolistna i łiczne krzewy Artemisia ą.brotanum.

KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 15 marca otwarcie wystawy medali czeskich i pokaz starej książki czeskicj w luzeum Miejskiem.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1931 R.9 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry